61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 4 - Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - Διορισμός
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,μετά από πρόταση των φορέων που εκπρο- σωπούν τα επιλεγόμενα μέλη στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1. Η απόφαση αυτή δημοσιεύε- ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους για το Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσω- πα που επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία έχουν εγνωσμένο κύρος και επι- στημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται αζημίως για το Δημόσιο και το Ε.ΣΥ.Δ. με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.