61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 9 - Μεταβατικές διατάξεις
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 9Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προβλεπόμενη στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αυ- τοτελής λειτουργική μονάδα αποσπάται από το νομι- κό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.) του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 και εντάσσεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τη σύσταση του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τον πα- ρόντα νόμο, επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έννομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρε- ώσεις που αφορούν την αυτοτελή λειτουργική μονάδα του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ.. Το Ε.ΣΥ.Δ. καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσι- ακού στοιχείου της ως άνω αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. και υποκαθίσταται αυτοδι- καίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαι- ώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ε.ΣΥ.Δ. συνεχίζει τις μισθώσεις, καθώς και τις εκ- κρεμείς δίκες της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ε.ΣΥ.Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμ- ματα και έργα και ο προϋπολογισμός της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται σύμφωνα με τους βάσει των συμ- βάσεων εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους από το Ε.ΣΥ.Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π. συγκρο- τεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή, με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, που κατά τις διατάξεις του πα- ρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση που συντάσσεται από την ανωτέρω επιτροπή εγκρίνεται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., με απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτού- μενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή από εθνικούς πόρους, τα οποία υλοποιούνται από την αυτοτελή λειτουργική μονάδα και ιδίως θέματα που αφορούν τη διαδοχή δι- καιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και τους δικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώ- ματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Όλα τα Πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εντασσόμενης στο Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αυτοτε- λούς λειτουργικής μονάδας, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τις προϋποθέσεις τήρησής τους ανα- λαμβάνει το Ε.ΣΥ.Δ.. Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χρησιμοποιηθεί ή κατοχυρωθεί από την ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 11 του ν. 3066/2002 (Α΄252) ή το Ε.Σ.Υ.Π. και αφορούν στον τομέα ευθύνης της εντασσόμενης στο Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Ε.ΣΥ.Δ., χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας.