61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7 - Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 7Κανονισμός Οργάνωσης και ΛειτουργίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανά- πτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λει- τουργίας του Ε.ΣΥ.Δ., εντός τριών (3) μηνών από τη δη- μοσίευση του παρόντος, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως: α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες αυτού, β) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.ΣΥ.Δ., γ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή του στις υπηρεσίες του Ε.ΣΥ.Δ., δ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, ερ- γασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις, ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. υποστηρί- ζεται με την καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα που διέπουν την οργάνωση των φορέων δι- απίστευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ. τροποποιείται και συμπληρώνεται με κοινή από- φαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμβασης έργου ή έμμισθης εντολής που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο νο- μικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.), οργανικά ανήκει στην αυτοτελή λειτουργική μονάδα Ε.ΣΥ.Δ. και εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, μετα- φέρεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ.) με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6. Για τους υπαλλήλους της αυτοτελούς λειτουργικής μονά- δας του Ε.Σ.Υ.Π.Ε.ΣΥ.Δ. που είναι αποσπασμένοι από το Ε.Σ.Υ.Π.Ε.ΣΥ.Δ. σε άλλους φορείς ή που υπηρετούν στη μονάδα με απόσπαση από άλλους φορείς, οι αποσπάσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι θέσεις των ως άνω μεταφερομένων προβλέπο- νται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό με διαπι- στωτική πράξη του οργάνου διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το προσωπικό της παραγράφου 4 οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της πράξης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη μεταφορά τους να πα- ρουσιαστούν στο Ε.ΣΥ.Δ. για ανάληψη υπηρεσίας, διαφο- ρετικά καταγγέλλεται η σύμβασή τους και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης καταβολής για την αποχώρησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από την ανάληψη της υπηρεσίας, κατά τα ανωτέρω, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της πράξης μεταφοράς έως την ανάληψη υπηρεσίας θεωρεί- ται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στο Ε.Σ.Υ.Π.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ε.Σ.Υ.Π., καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίσθηκε από αυτό για τη μισθολογική, υπηρεσιακή και ασφαλιστι- κή εξέλιξη του μεταφερομένου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στο Ε.ΣΥ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με τον Κανονισμό της παραγράφου 1 ρυθμίζονται επίσης τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στη με- ταφορά και ένταξη προσωπικού από το Ε.Σ.Υ.Π. στο νέο φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Δ. υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).