61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 4 - Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - Διορισμός
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνα- τότητα ανανέωσης μία φορά για ισόποσο χρονικό διά- στημα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απoλέσει την ιδιότητα βάση της οποίας ορίστηκε, το μέλος αυτό αντι- καθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εάν το μέλος που αντικαθίσταται υπάγεται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, για την αντικατάστασή του έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Μέχρι το διορισμό του νέου μέλους, το Δ.Σ συνεδριάζει και απο- φασίζει νόμιμα, για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτί- ας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ., όπως αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.