61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 5 - Εκπροσώπηση
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5Εκπροσώπηση

Το Ε.ΣΥ.Δ. εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, που ορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στο πλαίσιο του παρόντος και σύμφωνα με τον Κανο- νισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ε.ΣΥ.Δ. σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους του Ε.ΣΥ.Δ. ή σε άλλα πρό- σωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Το Ε.ΣΥ.Δ. αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με την υπογραφή κάτω από την επωνυ- μία του εκπροσώπου του, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους του Ε.ΣΥ.Δ., καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.