61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 4 - Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - Διορισμός
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ε.ΣΥ.Δ. διοικείται από επταμελές συμβούλιο, που αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι πρόσω- πο εγνωσμένους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγ- γελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δ) έναν (1) καθηγητή Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα θεματικά πεδία του φορέα, ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσε- ων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΕΒ, στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΒΒΕ, ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους αυτούς.