61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 6 - Πόροι του Ε.ΣΥ.Δ.
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 6Πόροι του Ε.ΣΥ.Δ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πόροι του συνιστώμενου νομικού προσώπου είναι οι ακόλουθοι: 1.1. Τακτικοί Πόροι: α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Ε.ΣΥ.Δ. β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπη- ρεσιών προς τρίτους. γ) Τα έσοδα από τα δικαιώματα χορήγησης και διατή- ρησης των πιστοποιητικών που εκδίδει. δ) Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών. ε) Η επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό του Υπουρ- γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο βαθμό που το επι- τρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες. 1.2. Έκτακτοι πόροι: α) Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς. β) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. γ) Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, καταβαλλόμενες πε- ριοδικώς ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δημόσιο με ειδικές πράξεις του στο Ε.ΣΥ.Δ. δ) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληρο- δοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. ε) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.