61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 4 - Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - Διορισμός
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 4Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - ΔιορισμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ε.ΣΥ.Δ. διοικείται από επταμελές συμβούλιο, που αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι πρόσω- πο εγνωσμένους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγ- γελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δ) έναν (1) καθηγητή Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα θεματικά πεδία του φορέα, ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσε- ων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΕΒ, στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΒΒΕ, ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Διευ- θύνοντος Συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με τις δια- τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Διευ- θύνοντος Συμβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν θεμελι- ώνει δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, έβδομο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζε- ται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,μετά από πρόταση των φορέων που εκπρο- σωπούν τα επιλεγόμενα μέλη στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1. Η απόφαση αυτή δημοσιεύε- ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους για το Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσω- πα που επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία έχουν εγνωσμένο κύρος και επι- στημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται αζημίως για το Δημόσιο και το Ε.ΣΥ.Δ. με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνα- τότητα ανανέωσης μία φορά για ισόποσο χρονικό διά- στημα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απoλέσει την ιδιότητα βάση της οποίας ορίστηκε, το μέλος αυτό αντι- καθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εάν το μέλος που αντικαθίσταται υπάγεται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, για την αντικατάστασή του έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Μέχρι το διορισμό του νέου μέλους, το Δ.Σ συνεδριάζει και απο- φασίζει νόμιμα, για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτί- ας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ., όπως αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.