61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7 - Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανά- πτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λει- τουργίας του Ε.ΣΥ.Δ., εντός τριών (3) μηνών από τη δη- μοσίευση του παρόντος, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως: α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες αυτού, β) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.ΣΥ.Δ., γ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή του στις υπηρεσίες του Ε.ΣΥ.Δ., δ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, ερ- γασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις, ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.