61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1Σύσταση, έδρα, εποπτείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία στην ελληνική γλώσσα «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και το διακριτικό τίτλο «Ε.ΣΥ.Δ.» και στην αγγλική γλώσσα «Hellenic Accreditation System» και το διακριτικό τίτλο «ESYD». Έδρα αυτού ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττι- κής. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να μεταφέρεται η έδρα του σε άλλο δήμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αυτοτελής λειτουργική μονάδα «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» της περίπτωσης β΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αποσπάται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας - Ε.Σ.Υ.Π.» και εντάσσεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Διαπί- στευσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ε.ΣΥ.Δ. αποτελεί τον Εθνικό Οργανισμό Διαπί- στευσης κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (L 218/30), ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουρ- γό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 2Σκοπός – ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Ε.ΣΥ.Δ. ανατίθεται η υλοποίηση, η εφαρμογή και η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ε.ΣΥ.Δ. αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαπίστευσης και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους για τα θέ- ματα αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ε.ΣΥ.Δ. χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, σε φορείς επιθεώρησης και ελέγ- χου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές και σε εργαστή- ρια δοκιμών και εργαστήρια μετρολογίας, που έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Επίσης, αποφασίζει για την απόρριψη, την ανάκληση ή την αναστολή της διαπίστευσης των ανωτέρω φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Ε.ΣΥ.Δ. δύναται να συμμετέχει σε Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ Εθνικών Φορέων Διαπίστευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Ε.ΣΥ.Δ. αναλαμβάνει συμβουλευτικές ή εκπαι- δευτικές δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της διαπίστευσης.

Άρθρο 3Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης – Αξιολογητές και ΕμπειρογνώμονεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. υποβοηθείται: α) Από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, το οποίο συγκροτείται από δεκαπέντε (15) μέλη, που ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομί- ας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούνται και η σύνθεσή του έχει ως εξής: ο Πρό- εδρος, ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας, Εθνικής Άμυνας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Επαγγελματικής - Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, της Ένωσης Ελ- λήνων Χημικών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, ως αρμόδιου φορέα για τα θέματα της τυποποίησης και ένας εκπρό- σωπος των ενώσεων των εργαστηρίων, των φορέων πι- στοποίησης και ένας κοινός εκπρόσωπος των ενώσεων καταναλωτών. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρ- τισης και να έχουν εμπειρία σε τομείς εργαστηριακών δοκιμών, σε ελέγχους, σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και στην πιστοποίηση προϊόντων. Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης, για την καθιέρωση των κριτηρίων, των κανονισμών, των διαδικασιών διαπίστευ- σης, καθώς και για τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται. Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης μπορεί να συγκροτηθούν δύο επί μέρους τμήματα του Συμβουλίου, τα οποία θα επεξεργάζονται αποκλειστικά τα θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης ή ελέγχου και σε εργαστήρια αντιστοίχως. β) Από τους Αξιολογητές και τους Εμπειρογνώμονες. Με ευθύνη του Ε.ΣΥ.Δ. δημιουργείται Μητρώο εξειδι- κευμένων στελεχών προερχόμενων από τον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποβοηθούν το Ε.ΣΥ.Δ. στη λειτουργία του. Με απόφα- ση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία και την τήρηση του Μητρώου, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, οτρόπος επιλογής των στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που φορέας καθυστερήσει να ορίσει τον εκπρόσωπό του στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευ- σης, πέραν των δύο (2) μηνών, από της ημερομηνίας κατά την οποία ειδοποιήθηκε εγγράφως, το αντίστοιχο όργανο μπορεί να συγκροτείται και να λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου του φορέα αυτού.

Άρθρο 4Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - ΔιορισμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ε.ΣΥ.Δ. διοικείται από επταμελές συμβούλιο, που αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι πρόσω- πο εγνωσμένους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγ- γελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δ) έναν (1) καθηγητή Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα θεματικά πεδία του φορέα, ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσε- ων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΕΒ, στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΒΒΕ, ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Διευ- θύνοντος Συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με τις δια- τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Διευ- θύνοντος Συμβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν θεμελι- ώνει δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, έβδομο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζε- ται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,μετά από πρόταση των φορέων που εκπρο- σωπούν τα επιλεγόμενα μέλη στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1. Η απόφαση αυτή δημοσιεύε- ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους για το Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσω- πα που επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία έχουν εγνωσμένο κύρος και επι- στημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται αζημίως για το Δημόσιο και το Ε.ΣΥ.Δ. με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνα- τότητα ανανέωσης μία φορά για ισόποσο χρονικό διά- στημα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απoλέσει την ιδιότητα βάση της οποίας ορίστηκε, το μέλος αυτό αντι- καθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εάν το μέλος που αντικαθίσταται υπάγεται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, για την αντικατάστασή του έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Μέχρι το διορισμό του νέου μέλους, το Δ.Σ συνεδριάζει και απο- φασίζει νόμιμα, για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτί- ας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ., όπως αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.

Άρθρο 5Εκπροσώπηση

Το Ε.ΣΥ.Δ. εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, που ορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στο πλαίσιο του παρόντος και σύμφωνα με τον Κανο- νισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ε.ΣΥ.Δ. σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους του Ε.ΣΥ.Δ. ή σε άλλα πρό- σωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Το Ε.ΣΥ.Δ. αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με την υπογραφή κάτω από την επωνυ- μία του εκπροσώπου του, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους του Ε.ΣΥ.Δ., καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

Άρθρο 6Πόροι του Ε.ΣΥ.Δ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πόροι του συνιστώμενου νομικού προσώπου είναι οι ακόλουθοι: 1.1. Τακτικοί Πόροι: α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Ε.ΣΥ.Δ. β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπη- ρεσιών προς τρίτους. γ) Τα έσοδα από τα δικαιώματα χορήγησης και διατή- ρησης των πιστοποιητικών που εκδίδει. δ) Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών. ε) Η επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό του Υπουρ- γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο βαθμό που το επι- τρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες. 1.2. Έκτακτοι πόροι: α) Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς. β) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. γ) Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, καταβαλλόμενες πε- ριοδικώς ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δημόσιο με ειδικές πράξεις του στο Ε.ΣΥ.Δ. δ) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληρο- δοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. ε) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 7Κανονισμός Οργάνωσης και ΛειτουργίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανά- πτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λει- τουργίας του Ε.ΣΥ.Δ., εντός τριών (3) μηνών από τη δη- μοσίευση του παρόντος, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως: α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες αυτού, β) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.ΣΥ.Δ., γ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή του στις υπηρεσίες του Ε.ΣΥ.Δ., δ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, ερ- γασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις, ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. υποστηρί- ζεται με την καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα που διέπουν την οργάνωση των φορέων δι- απίστευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ. τροποποιείται και συμπληρώνεται με κοινή από- φαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμβασης έργου ή έμμισθης εντολής που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο νο- μικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.), οργανικά ανήκει στην αυτοτελή λειτουργική μονάδα Ε.ΣΥ.Δ. και εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, μετα- φέρεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ.) με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά- πτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6. Για τους υπαλλήλους της αυτοτελούς λειτουργικής μονά- δας του Ε.Σ.Υ.Π.Ε.ΣΥ.Δ. που είναι αποσπασμένοι από το Ε.Σ.Υ.Π.Ε.ΣΥ.Δ. σε άλλους φορείς ή που υπηρετούν στη μονάδα με απόσπαση από άλλους φορείς, οι αποσπάσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι θέσεις των ως άνω μεταφερομένων προβλέπο- νται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό με διαπι- στωτική πράξη του οργάνου διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το προσωπικό της παραγράφου 4 οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της πράξης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη μεταφορά τους να πα- ρουσιαστούν στο Ε.ΣΥ.Δ. για ανάληψη υπηρεσίας, διαφο- ρετικά καταγγέλλεται η σύμβασή τους και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης καταβολής για την αποχώρησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από την ανάληψη της υπηρεσίας, κατά τα ανωτέρω, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της πράξης μεταφοράς έως την ανάληψη υπηρεσίας θεωρεί- ται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στο Ε.Σ.Υ.Π.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ε.Σ.Υ.Π., καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίσθηκε από αυτό για τη μισθολογική, υπηρεσιακή και ασφαλιστι- κή εξέλιξη του μεταφερομένου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στο Ε.ΣΥ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με τον Κανονισμό της παραγράφου 1 ρυθμίζονται επίσης τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στη με- ταφορά και ένταξη προσωπικού από το Ε.Σ.Υ.Π. στο νέο φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Δ. υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Άρθρο 8Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οι- κονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ.. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οι- κονομικής διαχείρισης και προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ., όπως, ιδίως, θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δα- πανών, καθώς και θέματα προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ.

Άρθρο 9Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προβλεπόμενη στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αυ- τοτελής λειτουργική μονάδα αποσπάται από το νομι- κό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.) του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 και εντάσσεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τη σύσταση του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τον πα- ρόντα νόμο, επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έννομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρε- ώσεις που αφορούν την αυτοτελή λειτουργική μονάδα του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ.. Το Ε.ΣΥ.Δ. καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσι- ακού στοιχείου της ως άνω αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. και υποκαθίσταται αυτοδι- καίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαι- ώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ε.ΣΥ.Δ. συνεχίζει τις μισθώσεις, καθώς και τις εκ- κρεμείς δίκες της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ε.ΣΥ.Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμ- ματα και έργα και ο προϋπολογισμός της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται σύμφωνα με τους βάσει των συμ- βάσεων εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους από το Ε.ΣΥ.Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π. συγκρο- τεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή, με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, που κατά τις διατάξεις του πα- ρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση που συντάσσεται από την ανωτέρω επιτροπή εγκρίνεται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., με απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτού- μενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή από εθνικούς πόρους, τα οποία υλοποιούνται από την αυτοτελή λειτουργική μονάδα και ιδίως θέματα που αφορούν τη διαδοχή δι- καιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και τους δικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώ- ματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Όλα τα Πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εντασσόμενης στο Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αυτοτε- λούς λειτουργικής μονάδας, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τις προϋποθέσεις τήρησής τους ανα- λαμβάνει το Ε.ΣΥ.Δ.. Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χρησιμοποιηθεί ή κατοχυρωθεί από την ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 11 του ν. 3066/2002 (Α΄252) ή το Ε.Σ.Υ.Π. και αφορούν στον τομέα ευθύνης της εντασσόμενης στο Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Ε.ΣΥ.Δ., χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας.

Άρθρο 10Καταργούμενες διατάξεις

Τα άρθρα 11 έως 17 και οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 3066/2002 περί σύστασης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» καταργούνται, πλην των περιπτώσε- ων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη σύσταση του Εθνικού Συμ- βουλίου Διαπίστευσης και τη δημιουργία του Μητρώου Αξιολογητών, με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται οποια- δήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ..

Άρθρο 11Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋ- ποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Δι- οικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησια- κές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 12ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), μετά τη φράση «σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων» προ- στίθεται η φράση «και πάντως όχι μικρότερο ποσοστού 20%.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) μετά το άρθρο 13 προστί- θεται άρθρο 13Α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 13Α Επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 1. Το Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργού- νται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχο- λές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθ- μιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι γενικού και επαγγελματικού λυκείου, εφόσον, είτε εξαι- τίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμ- μή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών, δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση ενός ή περισσότερων μαθημάτων κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου. 2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμό- ζονται για τις προβλεπόμενες, από ειδικές διατάξεις, κατηγορίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, μπορούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Στην περί- πτωση αυτή εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδι- κούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις. 3. Οι υποψήφιοι εισάγονται στις σχολές ή Τμήματα ή ει- σαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου και συγκεκριμένα: α) οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώ- τατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και β) οι υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων εισάγο- νται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού ει- σακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον μία (1) θέση ανά Τμήμα. 4. Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν οι εξε- ταζόμενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις βαθμολο- γία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυ- κείου (ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ .) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. 5. Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετά- ζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση- δήλωση που υπέβαλαν το Φεβρουάριο (Ομάδας Προ- σανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα και Μαθήματα Ειδικότητας) και με την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν. 6. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυ- ρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος λογίζεται ως μη εξετασθείς. 7. Όσον αφορά στα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση, το συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων, καθώς και για τη βαθμολόγηση των γραπτών και την έκδοση των αποτελεσμάτων, εφαρμόζονται οι δι- ατάξεις που αφορούν στην τακτική εξεταστική περίοδο με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Η κεντρι- κή επιτροπή εξετάσεων που συγκροτείται και λειτουργεί για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕ.Λ. είναι αρμόδια και για τις εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων ειδι- κών μαθημάτων για τις εξετάσεις των υποψηφίων, που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παρ . 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), είναι αρμόδια και για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης των οργάνων της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ- θρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 8. Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τα λοιπά διατάξεις. 9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής, ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και τα απαι- τούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή και η προθε- σμία υποβολής τους, το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων, τα σχετικά με την υποβολή μηχανογραφικού, ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων, ο ορισμός εξεταστι- κών κέντρων και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά, ο τρόπος διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτα- σης, ο τρόπος βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, ο τρόπος φύλαξής τους, καθώς και ο τρόπος ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίη- σης των τελικών βαθμών των γραπτών, η συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 13

Χορηγείται έντοκο δάνειο συνολικού ύψους μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000,00) ευρώ από τον Ενι- αίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφα- λίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από το μήνα Μάιο έτους 2017, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3586/2007 (Α΄ 151), όπως ισχύει. Το δάνειο θα απο- πληρωθεί από τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) εντόκως στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέχρι τις 31.12.2017. Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνεται το δάνειο, αντιστοιχεί στο ποσοστό απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων» (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου.

Άρθρο 14ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η 1η Μαΐου καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομά- δας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 7 του ν. 74/1975 (Α΄ 139) καταργείται.

Άρθρο 15ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ . 3 του άρθρου 25 του π.δ . 368/1989 (Α΄163), προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) Τμήμα για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργα- σίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989, μετά την παράγρα- φο 7, προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής: «7Α. Το Τμήμα για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας απαρτίζεται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα- τος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση, β) τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Διεύ- θυνσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, γ) έναν (1) υπάλληλο Επιθεωρητή Εργασίας, του Σώ- ματος Επιθεώρησης Εργασίας, με τον αναπληρωτή του, δ) έναν (1) σύμβουλο / συνεργάτη του Υπουργού Ερ- γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης με τον αναπληρωτή του, ε) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι υποδεικνύονται ανά ένας, με τους αναπληρωτές τους, από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνο- μοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), στ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι υποδεικνύονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.). Εισηγητής του Τμήματος ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης. Γραμματέας του Τμήματος ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης. Στις συνεδριάσεις του Τμήματος μπορεί να παρίστα- ται ως παρατηρητής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Μισθωτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Στις συνεδριάσεις μπορούν να προ- σκαλούνται και να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου: αα) εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας των Υπουργείων αυτών, ββ) εμπειρογνώμονες ή ειδικοί επιστήμονες ή άλλοι ειδικοί πάνω στα θέματα που κάθε φορά εξετάζονται. Ο πρόεδρος, τα μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας του Τμήματος ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ερ- γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης, με διετή θητεία. Για τον ορισμό των μελών των υπό στοιχείων ε΄ και στ΄ αποστέλλεται πρόσκληση υπόδειξης εκπροσώπων προς τους αντίστοιχους φορείς. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθούν εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, το Τμήμα συγκρο- τείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή τους. 3. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989, προστίθεται πα- ράγραφος 16 ως εξής: «16. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος για την Αντιμε- τώπιση της Αδήλωτης Εργασίας ανήκει η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση στοχευμένων μέτρων για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και ιδίως για: α) την αποτελεσματική εφαρμογή του Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία 2017-2019 και των ειδικότε- ρων δράσεων που σχετίζονται με αυτόν, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, β) τη μελέτη ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηρι- στικών, την πρόληψη, την καταστολή της αδήλωτης, ανασφάλιστης και πλημμελώς δηλωμένης εργασίας και εισφοροδιαφυγής, γ) την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού και την αναβάθμιση του ρόλου, των μέσων και της αρμοδιότη- τας των ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτελεσματι- κότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, δ) τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων συναρμοδίων υπηρεσιών και Υπουργείων για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, ε) τη διασφάλιση μέσω της νομοθεσίας και των απαι- τούμενων κανονιστικών πράξεων, της αποτελεσματικής συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και των παραμετρικών αλλαγών σε ρυθμίσεις της εργατικής νο- μοθεσίας που συμβάλλουν στην αύξηση του φαινομένου της αδήλωτης ή και της μερικά δηλούμενης εργασίας, στ) την ανταλλαγή στοιχείων, με συναρμόδιους φορείς, την αλληλοενημέρωση για επιμέρους υπηρεσιακά σχέ- δια, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεθόδων και εργαλείων ελέγχου, με στόχο την αύξηση της απο- δοτικότητας των ελέγχων, ζ) την αξιολόγηση των συστημάτων διοικητικών κυ- ρώσεων και εν γένει ποινών, την εξέταση παράλληλων ή εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης και τη δημιουργία πλαισίου άμεσης και επιτόπιας επιβολής κυρώσεων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, η) τη θέσπιση ειδικών αντικειμενικών τεκμηρίων για την αντιμετώπιση της μη δήλωσης ή της πλημμελούς δήλωσης προσωπικού σε κλάδους δραστηριότητας με υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας, θ) τη στρατηγική και την αποτελεσματική εστίαση των ελέγχων, καθώς και τη συνεργασία για την κατάρτιση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων, ι) την έγκαιρη και έγκυρη ανατροφοδότηση της πλατ- φόρμας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης ερ- γασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Τμήματος για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 28 Aπριλίου 2017 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 28 Aπριλίου 2017 Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr