61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 6 - Πόροι του Ε.ΣΥ.Δ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πόροι του συνιστώμενου νομικού προσώπου είναι οι ακόλουθοι: 1.1. Τακτικοί Πόροι: α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Ε.ΣΥ.Δ. β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπη- ρεσιών προς τρίτους. γ) Τα έσοδα από τα δικαιώματα χορήγησης και διατή- ρησης των πιστοποιητικών που εκδίδει. δ) Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών. ε) Η επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό του Υπουρ- γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο βαθμό που το επι- τρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες. 1.2. Έκτακτοι πόροι: α) Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς. β) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. γ) Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, καταβαλλόμενες πε- ριοδικώς ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δημόσιο με ειδικές πράξεις του στο Ε.ΣΥ.Δ. δ) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληρο- δοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. ε) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.