61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 10 - Καταργούμενες διατάξεις
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 10Καταργούμενες διατάξεις

Τα άρθρα 11 έως 17 και οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 3066/2002 περί σύστασης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» καταργούνται, πλην των περιπτώσε- ων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη σύσταση του Εθνικού Συμ- βουλίου Διαπίστευσης και τη δημιουργία του Μητρώου Αξιολογητών, με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται οποια- δήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ..