61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 3 - Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης – Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης – Αξιολογητές και ΕμπειρογνώμονεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. υποβοηθείται: α) Από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, το οποίο συγκροτείται από δεκαπέντε (15) μέλη, που ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομί- ας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούνται και η σύνθεσή του έχει ως εξής: ο Πρό- εδρος, ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας, Εθνικής Άμυνας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Επαγγελματικής - Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, της Ένωσης Ελ- λήνων Χημικών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, ως αρμόδιου φορέα για τα θέματα της τυποποίησης και ένας εκπρό- σωπος των ενώσεων των εργαστηρίων, των φορέων πι- στοποίησης και ένας κοινός εκπρόσωπος των ενώσεων καταναλωτών. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρ- τισης και να έχουν εμπειρία σε τομείς εργαστηριακών δοκιμών, σε ελέγχους, σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και στην πιστοποίηση προϊόντων. Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης, για την καθιέρωση των κριτηρίων, των κανονισμών, των διαδικασιών διαπίστευ- σης, καθώς και για τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται. Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης μπορεί να συγκροτηθούν δύο επί μέρους τμήματα του Συμβουλίου, τα οποία θα επεξεργάζονται αποκλειστικά τα θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης ή ελέγχου και σε εργαστήρια αντιστοίχως. β) Από τους Αξιολογητές και τους Εμπειρογνώμονες. Με ευθύνη του Ε.ΣΥ.Δ. δημιουργείται Μητρώο εξειδι- κευμένων στελεχών προερχόμενων από τον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποβοηθούν το Ε.ΣΥ.Δ. στη λειτουργία του. Με απόφα- ση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία και την τήρηση του Μητρώου, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, οτρόπος επιλογής των στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση που φορέας καθυστερήσει να ορίσει τον εκπρόσωπό του στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευ- σης, πέραν των δύο (2) μηνών, από της ημερομηνίας κατά την οποία ειδοποιήθηκε εγγράφως, το αντίστοιχο όργανο μπορεί να συγκροτείται και να λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου του φορέα αυτού.