281 Α' 2001

Νόμος 2969/2001

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.

18 Δεκεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 281

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2969
Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1Αντικείμενα ρυθμίσεων

Με τις διατάξεις του νόμου αυτού καθορίζονται: α) η παραγωγή, μεταποίηση, αποθήκευση και διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης, των αποσταγμάτων και των προϊόντων απόσταξης, των αλκοολούχων ποτών και των αλκοολούχων προϊόντων πάσης φύσεως, β) το είδος των μηχανημάτων παραγωγής αιθυλικής αλ­ κοόλης και αποσταγμάτων, οι όροι και ο τρόπος λειτουρ­ γίας τους, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και εποπτεί­ ας, γ) η διάκριση των επιτηδευματιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκδόσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, και δ) οι παραβάσεις και η διαδικασία βεβαίωσής τους, ως και οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος των πα­ ραβατών.

Άρθρο 2Αρμόδια Αρχή

Αρμόδιες διοικητικές Αρχές για την εφαρμογή του νό­ μου αυτού είναι η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδι­ κών Φόρων Κατανάλωσης και η Γενική Διεύθυνση του Γε­ νικού Χημείου του Κράτους.

Άρθρο 3Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού νο­ ούνται ως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ­ Ουδέτε­ ρη: Η αλκοόλη που λαμβάνεται με απόσταξη ή με ώσμω­ ση, ύστερα από αλκοολική ζύμωση ζαχαρούχων και αμυ­ λούχων γεωργικών προϊόντων. Η αλκοόλη αυτή παράγε­ ται από οινοπνευματοποιεία Β' Κατηγορίας και 18 Δεκεμβρίου 2001 ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται α­ πό τις κοινοτικές διατάξεις. Όπου στη νομοθεσία αναφέ­ ρονται οι όροι «καθαρή αιθυλική αλκοόλη» ή «καθαρό οι­ νόπνευμα» νοείται η ανωτέρω περιγραφείσα ουδέτερη αι­ θυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης. Με τον όρο καθαρό οινόπνευμα προς εμφιάλωση νοεί­ ται η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης αλκοολι­ κού τίτλου 95 % vol. η οποία έχει κατά τα λοιπά τα χαρα­ κτηριστικά της ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργι­ κής προέλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ακατέργαστη (ή ακάθαρτη ή ακαθάριστη) αιθυλική αλκοόλη: Το προϊόν με αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 52% vol., το οποίο λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από αλ­ κοολική ζύμωση ζαχαρούχων και αμυλούχων γεωργικών προϊόντων και δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό διοι­ κητικό έλεγχο για επαναπόσταξη, για πλήρη μετουσίωση, για βιομηχανική χρήση, καθώς και για εξαγωγή σε τρίτες χώρες ή αποστολή σε Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σούμα: Το προϊόν της ολικής απόσταξης, χωρίς δια­ χωρισμό κλασμάτων, αλκοολούχων υγρών που προέρχο­ νται από αλκοολική ζύμωση ζαχαρούχων και αμυλούχων γεωργικών πρώτων υλών, το οποίο παράγεται από τα οι­ νοπνευματοποιεία Α' και Β' κατηγορίας και τα αποσταγ­ ματοποιεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό διοι­ κητικό έλεγχο για επαναπόσταξη ή εξαγωγή σε τρίτες χώ­ ρες ή αποστολή σε Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προϊόν απόσταξης γεωργικής προέλευσης: Το αλκο­ ολούχο υγρό που λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από αλκοολική ζύμωση ζαχαρούχων και αμυλούχων γεωργι­ κών προϊόντων και το οποίο δεν παρουσιάζει τα χαρακτη­ ριστικά της αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1, ούτε τα χαρακτηριστικά αλκοολούχου πο­ τού, αλλά έχει διατηρήσει το άρωμα και τη γεύση από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν. Στα προϊόντα από­ σταξης μπορεί να αναφέρεται η πρώτη ύλη που χρησιμο­ ποιήθηκε για την παρασκευή τους, εφόσον προέρχονται αποκλειστικά από αυτήν την πρώτη ύλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Απόσταγμα οίνου: Το προϊόν που λαμβάνεται απο­ κλειστικά με απόσταξη σε λιγότερο από 86% vol. οίνου ή αλκοολωμένου οίνου ή με επαναπόσταξη σε λιγότερο από 86% vol. προϊόντος απόσταξης οίνου, με χαρακτηρι­ στικά που καθορίζονται από τις κοινοτικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Απόσταγμα σταφίδας: Το προϊόν που λαμβάνεται με απόσταξη ύστερα από αλκοολική ζύμωση του εκχυλί­ σματος σταφίδων των ποικιλιών Μαύρη Κορινθιακή ή Μοσχάτο Μάλαγας και αποστάζεται σε λιγότερο από 94,50% vol., κατά τέτοιο τρόπο ώστε το προϊόν να έχει ά­ ρωμα και γεύση που να προέρχονται από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής: Το προϊόν που λαμβάνεται με απόσταξη ύστερα από αλκοολική ζύμωση στεμφύλων σταφυλής, είτε απευθείας με υδρατμούς είτε ύστερα από προσθήκη νερού, στα οποία μπορεί να προ­ στεθεί οινολάσπη σε καθορισμένη αναλογία και με χαρα­ κτηριστικά του αποστάγματος που καθορίζονται από τις κοινοτικές διατάξεις. Η απόσταξη γίνεται με τα στέμφυλα μέσα στον άμβικα, σε λιγότερο από 86% vol. και στον ίδιο βαθμό επιτρέπεται και η επαναπόσταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Απόσταγμα φρούτων: Το προϊόν που λαμβάνεται σε λιγότερο από 86% vol.: α) είτε αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόστα­ ξη ενός σαρκώδους καρπού ή γλεύκους του καρπού αυ­ τού με ή χωρίς τους πυρήνες του, β) είτε με απόσταξη ύστερα από διαβροχή φρούτων με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις κοινοτικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διη­ μέρων): Το προϊόν που παράγεται από τους μικρούς απο­ σταγματοποιούς (διήμερους) με ζύμωση και απόσταξη των πρώτων υλών που επιτρέπονται σύμφωνα με την πα­ ράγραφο Ε2 του άρθρου 7, το οποίο έχει ελάχιστο αλκο­ ολικό τίτλο 35% vol.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη: Η αιθυλική αλκο­ όλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέργαστη) και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, αλκοολικού τίτλου του­ λάχιστον 95% vol., στην οποία έχουν προστεθεί χημικές ουσίες που καθορίζονται με αποφάσεις της αρμόδιας Δι­ εύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, ώστε να α­ ποκλείεται η χρησιμοποίησή της για παρασκευή αλκοο­ λούχων ποτών χωρίς όμως να επηρεάζονται οι λοιπές βιο­ μηχανικές της χρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι διατυπώσεις και η διαδικασία μετουσίωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (φωτιστι­ κό οινόπνευμα): Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευ­ σης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 93% vol., στην οποία έχουν προστεθεί οι εξής χημικές ουσίες ανά 100 λίτρα έ­ νυδρης αιθυλικής αλκοόλης 93% vol.: α) Μεθυλική αλκοόλη 5 λίτρα, β) Τερεβινθέλαιο 1 λίτρο, γ) Φωτιστικό πετρέλαιο 0,50 λίτρα, δ) Κυανούν του Μεθυλενίου 0,40 γρ.. Τo τελικό προϊόν πρέπει να παρουσιάζει ένδειξη εκατο­ νταβάθμιου αλκοολομέτρου 93o στους 20 oc. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδε­ ται με σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Χημικού Συμβουλί­ ου, μπορεί να μεταβάλλεται το είδος και η αναλογία των υλών που χρησιμοποιούνται για την πλήρη μετουσίωση.

Άρθρο 4Μηχανήματα παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, όποιος προτί­ θεται να αγοράσει, να εισαγάγει από τρίτες χώρες, να πα­ ραλάβει από άλλο Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω­ σης, να κατασκευάσει, να επισκευάσει ή να μεταφέρει άμ­ βικα ή μηχανήματα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων ή κύριο μέρος αυ­ τών των μηχανημάτων, οφείλει να λάβει προηγουμένως έγγραφη άδεια από το αρμόδιο Τελωνείο. Την ίδια υπο­ χρέωση έχουν και οι επαγγελματίες κατασκευαστές τέ­ τοιων μηχανημάτων οι οποίοι κατασκευάζουν αυτά χωρίς προηγούμενη παραγγελία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όποιος αποκτήσει άμβικα ή αποστακτικά μηχανήμα­ τα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλ­ κοολούχων προϊόντων γενικά ή μέρη τέτοιων μηχανημά­ των, οποιαδήποτε και αν είναι η χρήση για την οποία προ­ ορίζονται τα μηχανήματα ή τα μέρη τους, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατοχή τους να δη­ λώσει εγγράφως στο αρμόδιο Τελωνείο το είδος, τη χω­ ρητικότητα και τη χρήση για την οποία προορίζονται, κα­ θώς και τη θέση στην οποία τοποθετήθηκαν και να λάβει άδεια κατοχής. Παράλληλα οφείλει να ζητήσει τη σφρά­ γισή τους. Το Τελωνείο κοινοποιεί στην αρμόδια Χημική Υ­ πηρεσία αντίγραφο της ανωτέρω δήλωσης κατοχής μη­ χανημάτων, η οποία, ύστερα από έλεγχο, εκδίδει βεβαίω­ ση περί καταλληλότητας αυτών για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και περί της χωρητικότητάς τους. Τη βεβαίωση αυτή η Χημική Υπηρεσία κοινοποιεί στο Τελω­ νείο. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί­ ων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης καταχωρεί τα στοι­ χεία του μηχανήματος στο Γενικό Μητρώο Κατοχής Απο­ στακτικών Μηχανημάτων και χορηγεί τον Αριθμό Γενικού Μητρώου του Μηχανήματος, ο οποίος αναγράφεται υπο­ χρεωτικά σε όλες τις άδειες κατοχής που θα εκδοθούν στο μέλλον για το μηχάνημα αυτό. Ο κάτοχος του μηχα­ νήματος είναι υποχρεωμένος να χαράξει τον Αριθμό Γενι­ κού Μητρώου σε εμφανές σημείο στο λέβητα και στο κά­ λυμμα αυτού. Αντίγραφο της άδειας κατοχής του μηχα­ νήματος κοινοποιείται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε μεταβίβαση, μεταβολή χωρητικότητας ή άλλη μετασκευή, καταστροφή και μεταφορά άμβικα ή αποστα­ κτικού μηχανήματος γνωστοποιείται από το Τελωνείο που έχει εκδόσει την άδεια κατοχής στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γε­ νικού Χημείου του Κράτους. Αν πραγματοποιηθεί οποια­ δήποτε επισκευή, μετασκευή ή μεταβίβαση άμβικα, απαι­ τείται έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας από την αρμό­ δια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Απαγορεύεται η κατασκευή, η εισαγωγή από τρίτες χώρες ή η παραλαβή από Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊ­ κής Ένωσης αμβίκων χωρητικότητας κάτω των 130 λί­ τρων, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εφόσον ο άμβικας προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε επιστημονικά εργαστήρια ή από τους επαγγελματίες που δικαιούνται να χρησιμοποιούν τέτοιους άμβικες σύμφωνα με το άρθρο 5, με εξαίρεση τους μικρούς αποσταγματο­ ποιούς (διήμερους). β) Εφόσον ο άμβικας προορίζεται για αντικατάσταση άλλου άμβικα κατεστραμμένου που ανήκει σε μικρό απο­ σταγματοποιό (διήμερο), υπό τον όρο ότι η καταστροφή βεβαιώνεται από την αρμόδια Τελωνειακή ή Χημική Αρχή. γ) Εφόσον ο άμβικας προορίζεται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες ή αποστολή σε Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο ότι θα εξαχθεί ή θα αποσταλεί σε τακτή προθεσμία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί­ δεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, μπορεί να χορηγηθεί στους αγροτικούς συνεταιρισμούς δυσπρόσιτων ορεινών ή νησιωτικών δη­ μοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων της χώρας άδεια κατασκευής και κατοχής ενός (1) άμβικα χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων, εφόσον στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει οργανωμένο οινοποιείο και οι αμπελοκτήμονες του δημο­ τικού διαμερίσματος ή της κοινότητας δεν μπορούν να ε­ ξυπηρετηθούν από τους άμβικες που λειτουργούν μέσα στα όρια αυτών. Ο άμβικας αυτός θα χρησιμοποιείται μό­ νο για την απόσταξη των στεμφύλων των αμπελοκτημό­ νων του δημοτικού διαμερίσματος ή της κοινότητας όπου εδρεύει ο αγροτικός συνεταιρισμός. Μεταβίβαση του πα­ ραπάνω άμβικα απαγορεύεται, εκτός αν διαλυθεί ο συνε­ ταιρισμός, οπότε η μεταβίβαση επιτρέπεται σε άλλο συ­ νεταιρισμό που πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε διαφο­ ρετική περίπτωση ο άμβικας καταστρέφεται υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται: α) ο τύπος των σφραγίδων των αποστακτικών μηχανημάτων γενικά και η διαδικασία για τη σφράγισή τους, β) το είδος των τοποθε­ τούμενων μηχανικών μετρητών ή άλλων μέσων μετρήσε­ ως για τον έλεγχο των παραγόμενων αλκοολούχων προϊ­ όντων, καθώς και οι όροι της τοποθετήσεως, λειτουργίας και ελέγχου αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο­ νται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Άρθρο 5Διάκριση οινοπνευματοποιών, ποτοποιών και λοιπών επιτηδευματιών ­ Κατεργαζόμενες πρώτες ύλες Οι επιτηδευματίες που ασχολούνται με την παραγωγή, ή τη μεταποίηση αιθυλικής αλκοόλης, μετουσιωμένης ή μη, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών διακρίνονται ανάλογα με το είδος των μηχανημάτων που χρησιμοποι­ ούν και τα προϊόντα που παράγουν, ως ακολούθως: α) Σε οινοπνευματοποιούς Α' Κατηγορίας. β) Σε οινοπνευματοποιούς Β' Κατηγορίας. γ) Σε αποσταγματοποιούς. δ) Σε ποτοποιούς. ε) Σε μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους).ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οινοπνευματοποιοί Α' Κατηγορίας χαρακτηρίζονται αυτοί που εργάζονται με απλούς άμβικες, δηλαδή αυτούς που αποτελούνται από λέβητα, κάλυμμα, τόξο ή αυλό και ψυγείο χωρίς να έχουν προθερμαντήρα, επιστρεπτικό μη­ χάνημα ή άλλα εξαρτήματα, χωρητικότητας πάνω από 200 λίτρα και παράγουν σούμα χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη σταφίδα, στέμφυλα σταφυλιών, οίνους και υ­ πολείμματα της οινοποιίας. Επιτρέπεται στους εν λόγω ε­ πιτηδευματίες η χρησιμοποίηση και τελειότερων μηχανη­ μάτων που αποτελούνται από τα εξής μέρη: α) λέβητα, β) στήλη συμπύκνωσης με ψυκτική συσκευή, γ) τόξο ή αυλό και δ) ψυγείο. Οινοπνευματοποιοί Α' Κατηγορίας θεωρούνται επίσης και οι εξής επιτηδευματίες: α) Οι νεφτοποιοί που κατεργάζονται υπολείμματα ρητι­ νίτη οίνου και αναγκαστικά παράγουν ακατέργαστη αιθυ­ λική αλκοόλη. Οι νεφτοποιοί δικαιούνται να κατεργάζο­ νται μόνο υπολείμματα ρητινίτη οίνου και όχι άλλες ύλες από τις οποίες μπορεί να παραχθεί αιθυλική αλκοόλη. Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται από τους νεφτοποιούς χρησιμοποιείται για παρασκευή πλήρως με­ τουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης. Για να καταστεί κατάλ­ ληλη για το σκοπό αυτόν επιτρέπεται να επαναποστάζεται από τους νεφτοποιούς για ενίσχυση του βαθμού της. Η α­ κατέργαστη αυτή αιθυλική αλκοόλη μπορεί να διατεθεί σε οινοπνευματοποιούς Β' Κατηγορίας για ανακαθαρισμό, να εξαχθεί σε τρίτη χώρα ή να αποσταλεί σε Κράτος ­ Μέ­ λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Οι αρωματοποιοί που χρησιμοποιούν άμβικες χωρη­ τικότητας άνω των 40 λίτρων και που κατεργάζονται άνθη, φύλλα, ή γενικώς φυτικές αρωματικές ύλες για παραγω­ γή αιθερίων ελαίων ή αρωματικών υδάτων και αποσταγ­ μάτων. Οι αρωματοποιοί αυτοί υποχρεούνται πριν από την έναρξη της λειτουργίας του άμβικα να ζητήσουν με αίτησή τους από το αρμόδιο Τελωνείο τη χορήγηση άδει­ ας. Μετά το πέρας της απόσταξης, για την οποία χορηγή­ θηκε η άδεια, ο άμβικας σφραγίζεται. γ) Τα βιομηχανικά εργοστάσια και βιοτεχνίες τα οποία χρησιμοποιούν αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, αν χρησιμο­ ποιούν αποστακτικά μηχανήματα οποιουδήποτε είδους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας χαρακτηρίζονται αυτοί που παράγουν καθαρή αιθυλική αλκοόλη γεωργι­ κής προέλευσης ή προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέ­ λευσης από σταφίδα, σταφύλια, στέμφυλα, οίνους, ακα­ τέργαστη αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, μέλασσα, σύ­ κα και γενικά από την κατεργασία γεωργικών ζαχαρούχων ή αμυλούχων πρώτων υλών ή και αλκοολού­ χων υγρών που προέρχονται από τις παραπάνω πρώτες ύλες, με τη χρησιμοποίηση μηχανημάτων συνεχούς από­ σταξης ή με ανακαθαρτήρες (διυλιστήρια) και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν και στήλες ως βοηθητικά μη­ χανήματα των ανακαθαρτήρων, ή με ώσμωση. Οινοπνευ­ ματοποιοί Β' Κατηγορίας θεωρούνται επίσης και αυτοί που χρησιμοποιούν μόνο στήλες ή αποστακτικά μηχανή­ ματα τελειότερα από τους άμβικες των οινοπνευματοποι­ ών Α' Κατηγορίας και οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τις πα­ ραπάνω πρώτες ύλες, παράγουν ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή σούμα ή προϊόντα α­ πόσταξης γεωργικής προέλευσης, που προορίζονται είτε να υποβληθούν σε ανακαθαρισμό, είτε να εξαχθούν σε τρίτη χώρα, είτε να αποσταλούν σε Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε να διατεθούν στο εσωτερικό ύ­ στερα από μετουσίωση. Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοό­ λη γεωργικής προέλευσης απαγορεύεται να χρησιμοποι­ ηθεί για παραγωγή ποτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αποσταγματοποιοί χαρακτηρίζονται αυτοί που παρά­ γουν αποστάγματα οίνων, στεμφύλων σταφυλιών, ξερής μαύρης κορινθιακής σταφίδας, φρούτων και γενικώς γε­ ωργικών προϊόντων, καθώς και ακατέργαστη αιθυλική αλ­ κοόλη, προϊόντα απόσταξης και σούμα με τη χρησιμοποί­ ηση κατάλληλων αποστακτικών μηχανημάτων. Ως μηχα­ νήματα κατάλληλα για παραγωγή αποστάγματος θεωρούνται τα αποστακτικά μηχανήματα που θερμαίνο­ νται με γυμνή φλόγα ή με ατμό και είναι εφοδιασμένα με προθερμαντήρα, με συμπυκνωτική στήλη και με επιστρε­ πτικό σωλήνα. Για παραγωγή αποστάγματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν και απλοί άμβικες. Αποσταγματοποιοί θεωρούνται επίσης και αυτοί που παράγουν προϊόντα α­ πόσταξης με αρωματισμό αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης με διαβροχή σπόρων ή καρπών και απόστα­ ξη. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδε­ ται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθορίζονται: α) οι όροι που πρέπει να πληρούν οι χώροι, οι εγκατα­ στάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των αποσταγ­ ματοποιείων για την παραγωγή κάθε κατηγορίας απο­ στάγματος, β) οι κατηγορίες των αποσταγμάτων, οι προδιαγραφές τους και οι όροι παραγωγής και διάθεσής τους και γ) οι όροι και η διαδικασία αναγνώρισης παραδοσιακών ονομασιών και γεωγραφικών επωνυμιών των αποσταγμά­ των, καθώς και η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών αυ­ θεντικότητας και παλαιότητας αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ποτοποιοί χαρακτηρίζονται όσοι παρασκευάζουν αλ­ κοολούχα ποτά με τη χρησιμοποίηση ουδέτερης αιθυλι­ κής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος από­ σταξης ή αποστάγματος οίνου ή αποσταγμάτων που έ­ χουν παρασκευαστεί από τις παρακάτω πρώτες ύλες: στέμφυλα σταφυλών, σταφύλια, ξερή μαύρη κορινθιακή σταφίδα, καρπούς, οπώρες, στέμφυλα οπωρών και σι­ ρόπι χυμού ή μέλασσα ζαχαροκάλαμων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδε­ ται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθορίζονται: α) οι όροι που πρέπει να πληρούν οι χώροι, οι εγκατα­ στάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των εργοστα­ σίων παραγωγής αλκοολούχων ποτών (ποτοποιεία), β) η κατηγορία και το είδος του κάθε αλκοολούχου πο­ τού, γ) οι όροι που πρέπει να πληρούν τα αλκοολούχα ποτά για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, δ) οι όροι υγιεινής των ποτοποιείων και οι όροι υγιεινής κατά τη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊό­ ντων τους, ε) η διαδικασία ελέγχου των ποτοποιείων και των προϊ­ όντων τους, κατά την παραγωγή και διάθεσή τους στην κατανάλωση, ως και τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής για την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας και στ) οι όροι και οι διαδικασίες αναγνώρισης παραδοσια­ κών ονομασιών και γεωγραφικών επωνυμιών των ποτών, καθώς και η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών αυθεντι­ κότητας και παλαιότητας αυτών. Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνησιό­ τητας και ηλικίας της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και αλ­ κοολούχων ποτών είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) χαρακτηρίζο­ νται οι αμπελοκαλλιεργητές ή οι παραγωγοί άλλων επι­ τρεπόμενων υλών, που εργάζονται με απλούς άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων, σύμφωνα με τους ό­ ρους που καθορίζονται στις ειδικές γι' αυτούς διατάξεις.

Άρθρο 6Άδειες ασκήσεως επαγγέλματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οινοπνευματοποιοί Α' και Β' Κατηγορίας, οι απο­ σταγματοποιοί, οι ποτοποιοί και οι νεφτοποιοί οφείλουν, ένα μήνα πριν από την έναρξη της εργασίας τους, να υ­ ποβάλουν δήλωση περί ασκήσεως του επαγγέλματός τους στο αρμόδιο Τελωνείο, συνοδευόμενη από σχεδιά­ γραμμα του εργοστασίου και των μηχανημάτων. Αντίγρα­ φο της δηλώσεως, συνοδευόμενο με σχεδιάγραμμα εις διπλούν του εργοστασίου και των μηχανημάτων υποβάλ­ λεται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημεί­ ου του Κράτους. Υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση για κά­ θε ανεξάρτητο εργοστάσιο του ίδιου επιτηδευματία, κα­ θώς και για κάθε ανεξάρτητη εργασία σύμφωνα με τη διάκριση που γίνεται στο άρθρο 5. Το σχεδιάγραμμα των μηχανημάτων, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται οι θέσεις σφράγισης, ελέγχεται και θε­ ωρείται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία εκδίδει στη συνέχεια βε­ βαίωση καταλληλότητας του μηχανήματος και προβαίνει στη σφράγισή του. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει: α) Το όνομα και το επώνυμο του επιτηδευματία, καθώς και του αντιπροσώπου του. β) Την πόλη και την ακριβή θέση στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο. γ) Τα μέρη από τα οποία αποτελείται το εργοστάσιο και τον προορισμό κάθε μέρους. δ) Τον αριθμό, το είδος και το σύστημα των μηχανημά­ των απόσταξης και την ημερήσια (24ωρη) παραγωγική ι­ κανότητά τους εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρης και ένυ­ δρης αιθυλικής αλκοόλης. Εάν πρόκειται περί μηχανημά­ των μη συνεχούς λειτουργίας, το είδος του μηχανήματος και τη χωρητικότητά τους σε λίτρα. ε) Το είδος των πρώτων υλών που θα κατεργαστούν. στ) Το είδος των προϊόντων που παράγονται. ζ) Την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με βάση τη δήλωση που υποβλήθηκε και ύστερα από την επαλήθευσή της από χημικό της αρμόδιας Χημικής Υ­ πηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους και τη βεβαί­ ωση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προ­ βλέπονται από τη νομοθεσία για τη λειτουργία του εργο­ στασίου, εκδίδεται από το αρμόδιο Τελωνείο άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αντίγραφο της οποίας κοινο­ ποιείται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χη­ μείου του Κράτους. Η άδεια αυτή είναι τριετούς διάρκει­ ας και για την ανανέωσή της ακολουθείται η ίδια διαδικα­ σία, εκτός από την υποβολή των δικαιολογητικών στα οποία δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Με την ίδια δια­ δικασία τροποποιείται η άδεια, εφόσον πριν από την ημε­ ρομηνία λήξης της τροποποιηθούν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός ή η παραγωγική δυναμικότη­ τα της επιχείρησης. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως του ερ­ γοστασίου, ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται, εντός δεκα­ πέντε (15) ημερών από τη μεταβίβαση, να υποβάλει νέα δήλωση στο αρμόδιο Τελωνείο για την έκδοση άδειας α­ σκήσεως επαγγέλματος στο όνομά του. Ο νέος ιδιοκτή­ της είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων για τη λειτουργία του εργοστασίου από την ημερομηνία που έγινε η μεταβίβαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικά για τους οινοπνευματοποιούς Β' Κατηγορίας η άδεια χορηγείται μόνον εφόσον η ημερήσια παραγωγική τους ικανότητα σε καθαρή αιθυλική αλκοόλη είναι πάνω από 15.000 λίτρα άνυδρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η άδεια αυτή δεν υποκαθιστά άδειες άλλων αρχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Η εν λόγω άδεια ανακαλείται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου που την εξέδωσε, εφόσον εκλείψουν οι προϋ­ ποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η προβλεπόμενη από το άρθρο αυτό άδεια ασκήσε­ ως επαγγέλματος δεν απαιτείται για τους επιτηδευματίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 5, οι οποίοι οφείλουν να εφοδιάζονται από το αρμόδιο Τελωνείο μόνο με άδεια λειτουργίας των αποστακτικών τους μηχανημάτων για το χρονικό διάστη­ μα που πρόκειται να εργαστούν. Με απόφαση του Υ­ πουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διατυ­ πώσεις ελέγχου και εποπτείας των επιτηδευματιών των περιπτώσεων αυτών.

Άρθρο 7Υποχρεώσεις και δικαιώματα επιτηδευματιών Α. Οινοπνευματοποιοί Α' ΚατηγορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οινοπνευματοποιοί Α' Κατηγορίας και οι νεφτοποι­ οί πριν από την έναρξη της εργασίας τους οφείλουν: α) Να συστήσουν φορολογική αποθήκη και να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή. β) Να τηρούν βιβλίο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, θεωρημένο από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφονται κάθε μέρα οι εισαγόμενες και οι κατερ­ γαζόμενες στο εργοστάσιο πρώτες ύλες, τα παραγόμενα προϊόντα, ο αλκοολικός τίτλος αυτών, τα διατεθέντα και τα καταμετρηθέντα προϊόντα στο τέλος κάθε μήνα. Με α­ πόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος του βιβλίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ε­ φαρμογή της διάταξης αυτής. γ) Να ενημερώνουν εγγράφως εκ των προτέρων τις αρ­ μόδιες, Τελωνειακή και Χημική, Υπηρεσίες κάθε φορά που πρόκειται να παραλάβουν πρώτες ύλες, προκειμένου να καταμετρηθούν και δειγματισθούν. δ) Να έχουν τοποθετημένους στα αποστακτικά τους μη­ χανήματα μετρητές και δειγματολήπτες και να διαθέτουν δοχεία ή δεξαμενές συλλογής της σούμας ή προκειμένου περί νεφτοποιών της ακάθαρτης αιθυλικής αλκοόλης, ο­ γκομετρημένα. Η δαπάνη για την τοποθέτηση των μετρη­ τών και των δειγματοληπτών βαρύνει τους εργοστασιάρ­ χες. ε) Να δηλώσουν εγγράφως αμέσως μετά το τέλος της απόσταξης στις αρμόδιες, Χημική και Τελωνειακή, Υπη­ ρεσίες τις ακριβείς ποσότητες των πρώτων υλών που κα­ τεργάστηκαν και το είδος των προϊόντων που παρήχθη­ σαν και να ζητήσουν την καταμέτρηση και δειγματοληψία αυτών, καθώς και την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης. στ) Να διαθέτουν τη σούμα που παράγουν αποκλειστι­ κά για επαναπόσταξη, για εξαγωγή σε τρίτες χώρες ή για αποστολή σε Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 επιτρέπεται η συστέγαση των οινοπνευματοποιείων Α' Κατηγορίας με οινοπνευματοποιεία Β' Κατηγορίας ή αποσταγματοποι­ εία, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δραστηριότητα θα δια­ τηρεί την αυτονομία της, ώστε να διασφαλίζεται η γνη­ σιότητα και καθαρότητα των προϊόντων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαγορεύεται στους οινοπνευματοποιούς Α' Κατη­ γορίας να λειτουργούν ως μικροί αποσταγματοποιοί (διή­ μεροι).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Απαγορεύεται στους νεφτοποιούς να είναι ταυτό­ χρονα οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας, αποσταγματο­ ποιοί ή ποτοποιοί. Β. Οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας 1. Η εξακρίβωση της δυναμικότητας των οινοπνευματο­ ποιείων Β' Κατηγορίας γίνεται, εντός τριών μηνών από την έναρξη της λειτουργίας τους, από κλιμάκιο που αποτελεί­ ται από δύο χημικούς της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους και από έναν τελωνεια­ κό υπάλληλο του αρμόδιου Τελωνείου. Για τη δυναμικότη­ τα που προσδιορίζεται συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο προσυπογράφεται και από τον οινοπνευματοποιό ή τον α­ ντιπρόσωπό του. Ο οινοπνευματοποιός έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση, στο αρμόδιο Τελωνείο, μέσα σε είκο­ σι πέντε (25) ημέρες από την υπογραφή του πρωτοκόλ­ λου. Στην περίπτωση αυτή συ­γκροτείται επιτροπή από την οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια αποτελούμενη από 2 α­ νώτερους Χημικούς υπαλλήλους και 1 ανώτερο Τελωνεια­ κό υπάλληλο, που προτείνονται από τις αρμόδιες Διευ­ θύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδι­ κών Φόρων Κατανάλωσης αντίστοιχα. 2. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η διακοπή λειτουργίας οινοπνευματοποιείου Β' Κατηγορίας χωρίς προηγούμενη γραπτή γνωστοποίηση στις αρμόδιες, Τε­ λωνειακή και Χημική, Υπηρεσίες. Η γνωστοποίηση γίνε­ ται ένα μήνα τουλάχιστον πριν τη διακοπή. Αν η λει­ τουργία διακοπεί αιφνιδίως λόγω βλάβης των μηχανη­ μάτων ή ανωτέρας βίας, ο εργοστασιάρχης οφείλει να ενημερώσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αρμό­ διες, Χημική και Τελωνειακή, Υπηρεσίες, οι οποίες, ε­ ντός των επόμενων δύο (2) εργάσιμων επίσης ημερών προβαίνουν και στη διαπίστωση της επικαλούμενης αι­ τίας διακοπής. 3. Οι οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλο γραφείο και χημικό εργαστήριο μέσα στο οινοπνευματοποιείο για την εγκατάσταση επό­ πτη Χημικού και Τελωνειακού υπαλλήλου. 4. Για τον έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων οι οινο­ πνευματοποιοί Β' Κατηγορίας υποχρεούνται πριν από την έναρξη της λειτουργίας των μηχανημάτων τους να τοπο­ θετήσουν σε αυτά κατάλληλους μετρητές και δειγματο­ λήπτες. Ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους μπορούν να αντικαθι­ στούν τους μετρητές με άλλα μέσα μέτρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης, καθώς και οι σωληνώσεις μεταφοράς, πρέπει να είναι από υλικά κα­ τάλληλα για την αποθήκευση αλκοολούχων υγρών. Τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης πρέπει να είναι κανο­ νικού γεωμετρικού σχήματος, εγκατεστημένα έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η σφράγισή τους. Πριν α­ πό την έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να γίνει ογκομέτρη­ ση των δοχείων συλλογής και αποθήκευσης της αιθυλι­ κής αλκοόλης, από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Τελωνείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας οφείλουν να τη­ ρούν βιβλίο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, θεωρημένο από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, στο οποίο θα καταχω­ ρούν λεπτομερώς καθημερινά κάθε πράξη που αφορά το εργοστάσιό τους, δηλαδή τις εισαγόμενες και κατεργα­ ζόμενες πρώτες ύλες, τα παραχθέντα προϊόντα, τον αλ­ κοολικό τίτλο αυτών, τα διατεθέντα και τα καταμετρηθέ­ ντα προϊόντα στο τέλος κάθε μήνα. Για τους μηχανικούς μετρητές, τηρείται ξεχωριστό βιβλίο στο οποίο αναγρά­ φονται καθημερινά οι ενδείξεις τους. Με απόφαση του Υ­ πουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος των χρησιμο­ ποιούμενων βιβλίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με την ίδια από­ φαση μπορεί να παρέχεται σε οινοπνευματοποιούς Β' Κα­ τηγορίας, οι οποίοι τηρούν τα προβλεπόμενα από τις δια­ τάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλία αποθήκης και παραγωγής ­ κοστολογίου, η δυνατότητα να υποκαθι­ στούν το βιβλίο του οινοπνευματοποιείου με τα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι σε αυτά θα περιληφθούν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά για απόσταξη με τους ανα­ καθαρτήρες τους τη σούμα που προμηθεύονται από οι­ νοπνευματοποιούς Α' Κατηγορίας ή άλλους οινοπνευμα­ τοποιούς Β' Κατηγορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και αποσταγματοποιοί, χρησιμοποιώ­ ντας όμως για το αποσταγματοποιείο τους ιδιαίτερες α­ ποθήκες, καθώς και ποτοποιοί, με την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν για το ποτοποιείο άλλον ανεξάρτητο χώρο, που θα πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας υποχρεούνται, στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα ή μέσα σε διάστημα δέ­ κα ημερών από τη διακοπή της εργασίας τους, να υπο­ βάλλουν δήλωση στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, με βά­ ση τα στοιχεία των τηρούμενων από αυτούς βιβλίων, για τις εργασίες που πραγματοποίησαν τον προηγούμενο μή­ να. Η δήλωση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που καθορί­ ζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους και περιλαμβάνει: α) Τις πρώτες ύλες, κατά κατηγορία, που υπήρχαν στην αποθήκη τους στην αρχή του προηγούμενου μήνα, τις πρώτες ύλες που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του μη­ νός, τις κατεργασθείσες μέσα στο μήνα και τα υπόλοιπα που υπήρχαν στην αποθήκη στο τέλος του μήνα. β) Τα αποστακτικά μηχανήματα που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του μηνός, τις ημέρες λειτουργίας κάθε μη­ χανήματος και την ποσότητα των προϊόντων που παρή­ χθησαν, εκφρασμένα σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοό­ λης, καθώς και τις αντίστοιχες ενδείξεις των μετρητών. γ) Την ποσότητα της ακάθαρτης αιθυλικής αλκοόλης που παρήχθη τον περασμένο μήνα και η οποία χρειάζεται ανακαθαρισμό, καθώς και την ποσότητα της ακάθαρτης αιθυλικής αλκοόλης η οποία υποβλήθηκε σε ανακαθαρι­ σμό ή διατέθηκε για άλλες χρήσεις. δ) Την ποσότητα της καθαρής αιθυλικής αλκοόλης που παρήχθη, καθώς και την ποσότητα αυτής που διατέθηκε με οποιονδήποτε τρόπο. ε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα καθοριστεί με από­ φαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία, προς την οποία υπο­ βάλλεται η δήλωση, προβαίνει στη θεώρησή της, ύστερα από έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων και των ενδείξεων των μετρητών, καθώς και σε κάθε άλλη έρευνα την οποία κρίνει απαραίτητη. Αν από τον έλεγχο της δήλωσης πα­ ρουσιαστεί διαφορά ως προς τις πρώτες ύλες ή τα παρα­ γόμενα προϊόντα ή ουσιώδης ανακρίβεια σε αυτά που πε­ ριλαμβάνονται στη δήλωση, η Χημική Υπηρεσία συντάσ­ σει σχετικό πρωτόκολλο παράβασης και ενημερώνει το αρμόδιο Τελωνείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί­ δεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης της κατεργασίας των πρώτων υλών για παρα­ γωγή αιθυλικής αλκοόλης γενικά, ο τρόπος πίστωσής τους, καθώς και οι όροι που πρέπει να πληρούν οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των οινοπνευματοποιείων Β' Κατηγορίας. Γ. Αποσταγματοποιοί 1. Όσα ορίζονται στις παραγράφους Β1, Β2, Β4, Β5, Β6, Β9, Β10 και Β11 εφαρμόζονται και στους αποσταγματο­ ποιούς. 2. Οι αποσταγματοποιοί επιτρέπεται να είναι ταυτόχρο­ να και οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας, χρησιμοποιώ­ ντας όμως για το οινοπνευματοποιείο τους ιδιαίτερες α­ ποθήκες, καθώς και ποτοποιοί, με την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν για το ποτοποιείο άλλον ανεξάρτητο χώρο που θα πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές. 3. Τα αποσταγματοποιεία μπορούν να συστεγάζονται με οινοποιεία, με τον περιορισμό ότι θα κατεργάζονται α­ ποκλειστικά φυσικούς οίνους και υποστάθμη τέτοιων οί­ νων, στέμφυλα σταφυλών και σταφυλές. Στην περίπτωση αυτή τα αποσταγματοποιεία απαγορεύεται να συστεγά­ ζονται με ποτοποιεία ή οινοπνευματοποιεία Α' ή Β' κατη­ γορίας. Δ. Ποτοποιοί 1. Οι ποτοποιοί μπορούν να έχουν εγκατεστημένο στο ποτοποιείο τους απλό χάλκινο άμβικα ποτοποιίας, χωρη­ τικότητας τουλάχιστον 150 λίτρων, τον οποίο θα χρησι­ μοποιούν αποκλειστικά για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, απαγορευομένης της απόσταξης οίνων και υπο­ προϊόντων οινοποίησης, καθώς και αλκοολούχων υγρών που προέρχονται από αλκοολική ζύμωση σακχαρούχων ή αμυλούχων πρώτων υλών. Ειδικότερα, οι χάλκινοι άμβι­ κες απόσταξης για παραγωγή αρωματισμένης αιθυλικής αλκοόλης με σπόρους ανίσου ή και άλλων φυτών, όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις περί ούζου, πρέπει να έχουν χωρητικότητα από 150 έως 1.000 λίτρα. Ο άμβικας της ποτοποιίας διατηρείται πάντοτε σφραγι­ σμένος από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους. Σε περίπτωση αδυναμίας της Χημι­ κής Υπηρεσίας, η σφράγιση διενεργείται από το αρμόδιο Τελωνείο. Ο άμβικας αποσφραγίζεται μετά από αίτηση του ποτοποιού, κάθε φορά που πρόκειται να καθαριστεί από τα υπολείμματα της απόσταξης ή να γεμίσει με τις πρώτες ύλες για την παραγωγή των ποτών, οπότε και ε­ πανασφραγίζεται. 2. Οι ποτοποιοί υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο, σε έ­ ντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, θεωρημένο από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, στο οποίο θα καταχωρούν κατά μήνα και κατά χρονολογική σειρά τις ποσότητες της αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων ή προϊόντων απόσταξης, κα­ θώς και κάθε άλλου αλκοολούχου υγρού που παρέλαβαν, τις ποσότητες που κατεργάστηκαν, τα προϊόντα που πα­ ρήγαγαν, τα προϊόντα που διέθεσαν στην κατανάλωση, καθώς και τα υπόλοιπα, όλων των ανωτέρω, που είχαν την 1η του μηνός από τον προηγούμενο μήνα και αυτά που έ­ χουν στο τέλος του μήνα. Στο τέλος κάθε έτους οι ποτο­ ποιοί υποχρεούνται να υποβάλουν στην εποπτεύουσα Χη­ μική Υπηρεσία συγκεντρωτική δήλωση με όλα τα πιο πά­ νω στοιχεία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος των χρησιμοποιούμενων βιβλίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να παρέχε­ ται σε ποτοποιούς, οι οποίοι τηρούν τα προβλεπόμενα α­ πό τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλία αποθήκης και παραγωγής ­ κοστολογίου, η δυνατότητα να υποκαθιστούν το βιβλίο του ποτοποιείου με τα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με την προϋπόθεση ό­ τι σε αυτά θα περιληφθούν όλα τα στοιχεία που προβλέ­ πονται στην παράγραφο αυτή. 3. Επιτρέπεται στους ποτοποιούς να εμφιαλώνουν οί­ νους, όξος, μη αλκοολούχα ποτά και χυμούς, αρκεί να πληρούν τους όρους και να διαθέτουν τις εγκαταστάσεις που προβλέπουν οι ειδικές για τις δραστηριότητες αυτές διατάξεις. 4. Επιτρέπεται η εμφιάλωση και διακίνηση ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης αλκοολικού τίτλου 95% vol. από τους ποτοποιούς, καθώς και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, υπό τον όρο ότι η εμφιάλωση της τελευταίας θα γίνεται σε διαφορετικές ε­ γκαταστάσεις από αυτές του ποτοποιείου. 5. Η χρήση αποστάγματος οίνου προς παρασκευή πο­ τών πρέπει να γίνεται με την παρουσία Χημικού της αρμό­ διας Χημικής Υπηρεσίας και να συντάσσεται Πρωτόκολλο Ανάμειξης. 6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτοποι­ είου σε ενιαίο χώρο με άλλη επιχείρηση εκτός από απο­ σταγματοποιείο και οινοπνευματοποιείο Β' Κατηγορίας. 7. Απαγορεύεται στους ποτοποιούς να χρησιμοποιούν για την παραγωγή ποτών οποιαδήποτε άλλη αλκοόλη ε­ κτός από την ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, η οποία πρέπει να πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές. 8. Απαγορεύεται στους ποτοποιούς να διατηρούν πρα­ τήρια στα οποία πωλείται προϊόν απόσταξης μικρών απο­ σταγματοποιών (διημέρων) ή να το εμπορεύονται έστω και αν συμπράττουν ή συνεργάζονται με άλλους. 9. Απαγορεύεται η διάθεση εκτός της ελληνικής επι­ κράτειας αλκοόλης αρωματισμένης με απόσταξη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου. 10. Απαγορεύεται η εμφιάλωση αλκοολούχων ποτών α­ πό άλλους επιτηδευματίες πλην των ποτοποιών. 11. Ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος των αλκοολούχων ποτών που διατίθενται στην κατανάλωση δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερος του 60% vol. Ε. Μικροί Αποσταγματοποιοί (διήμεροι) 1. Οι αμπελοκαλλιεργητές ή οι παραγωγοί των άλλων ε­ πιτρεπόμενων υλών που ορίζονται στην παράγραφο 2 ε­ πιτρέπεται να αποστάζουν τις πρώτες ύλες της παραγω­ γής τους, με απλούς χάλκινους άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων ή με πήλινους άμβικες χωρητικότητας μέχρι 40 λίτρων, μέσα σε ένα δίμηνο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη χρονική περίοδο από 1ης Αυγού­ στου κάθε έτους έως 31 Ιουλίου του επομένου, για κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα από τον Προϊ­ στάμενο της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας. Σε εξαι­ ρετικές περιπτώσεις που λόγω δυσμενών συνθηκών, α­ σθενειών ή σοβαρών καταστροφών ή ζημιών από ακραίες καιρικές συνθήκες όπως χαλάζι, παγετός, πλημμύρες, καύσωνας, δεν υπάρχει επαρκής παραγωγή εντός του κα­ θορισθέντος διμήνου, επιτρέπεται με απόφαση της οικεί­ ας Τελωνειακής Περιφέρειας η παράταση του διμήνου για έναν ακόμη μήνα. 2. Οι πρώτες ύλες που επιτρέπονται να αποστάζουν οι εν λόγω παραγωγοί είναι στέμφυλα, μούρα, κούμαρα, κράνα, ζίζιφα και υπολείμματα μέλιτος. Στέμφυλα, κατά την έννοια του νόμου αυτού, είναι τα προερχόμενα από κανονική και επιμελημένη έκθλιψη των σταφυλιών, η από­ δοση των οποίων σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερ­ βαίνει τα 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρών στεμ­ φύλων κατ' ανώτατο όριο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδε­ ται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, μπορεί να επιτρέπεται η α­ πόσταξη και άλλων καρπών ή φρούτων, όπως μήλων, σύ­ κων ­ αποσύκων, αχλαδιών, δαμάσκηνων, κερασιών, κο­ ρόμηλων. 3. Για την απόσταξη απαιτείται άδεια από το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημέ­ νος ο άμβικας όπου θα διενεργηθεί η απόσταξη. Η χρονι­ κή διάρκεια αυτής δεν μπορεί να υπερβεί για κάθε παρα­ γωγό τα οκτώ 24ωρα, συνεχή ή χωρισμένα, κατ' ανώτατο όριο και συναρτάται με την ποσότητα των πρώτων υλών που προορίζονται για απόσταξη. Δικαίωμα άδειας από­ σταξης αποκτούν αποκλειστικά οι παραγωγοί των επιτρε­ πόμενων πρώτων υλών και σε άμβικα που είναι εγκατε­ στημένος μέσα στα όρια του δήμου που έχουν παραχθεί οι πρώτες ύλες ή σε όμορο δήμο. Κατ' εξαίρεση επιτρέ­ πεται με άδεια του Τελωνείου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου έχουν παραχθεί οι πρώτες ύλες, να μεταφερ­ θούν αυτές προς απόσταξη σε άμβικα που είναι εγκατε­ στημένος και σε άλλον πλην των ανωτέρω δήμο, αποκλει­ στικά στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος απόσταξης πα­ ραγωγός είναι κάτοχος του άμβικα αυτού. Για την έκδοση άδειας απόσταξης απαιτείται η υποβο­ λή στο αρμόδιο Τελωνείο σχετικής δήλωσης που θα περι­ λαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: α) Το όνομα και επώνυμο του παραγωγού. β) Το όνομα και επώνυμο του κατόχου του άμβικα, τον Αριθμό Γενικού Μητρώου του άμβικα, τη χωρητικότητά του σε λίτρα, καθώς και τον αριθμό και χρονολογία της ά­ δειας κατοχής του. γ) Το δήμο, δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα και τη θέ­ ση όπου πρόκειται να λειτουργήσει ο άμβικας. δ) Το είδος και την ποσότητα των προς απόσταξη πρώ­ των υλών και την ποσότητα έτοιμου προϊόντος που ανα­ μένεται να παραχθεί. ε) Το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του άμβικα σε 24ωρα και την ημέρα που ζητείται η αποσφράγισή του. Επίσης απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμό­ διας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας για την ιδιότη­ τα του παραγωγού, τη θέση και την έκταση του κτήματος, καθώς και την ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθη­ σαν. Αν είναι αδύνατη η προσκόμιση της βεβαίωσης αυ­ τής, τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να βεβαιώνονται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. Σε κάθε άμβικα χωρητικότη­ τας μέχρι 130 λίτρων μπορεί να αποστάζει εκτός από τον κάτοχό του και οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος απόστα­ ξης παραγωγός. 4. Απαγορεύεται η εργασία συγχρόνως με περισσότε­ ρους από έναν άμβικες τόσο από τον δικαιούχο απόστα­ ξης παραγωγό, όσο και από τον κάτοχο του άμβικα σε πε­ ρίπτωση που αυτός κατέχει περισσότερους από έναν. 5. Απαγορεύεται η λειτουργία περισσότερων από έναν αμβίκων χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων στον ίδιο χώρο χωρίς ειδική άδεια του αρμόδιου Τελωνείου. Επίσης απα­ γορεύεται η λειτουργία των εν λόγω αμβίκων σε χώρους όπου έχουν εναποτεθεί οίνοι. 6. Απαγορεύεται στους εν λόγω παραγωγούς να λει­ τουργούν παράλληλα ως οινοπνευματοποιοί Α' και Β' Κα­ τηγορίας, νεφτοποιοί, αποσταγματοποιοί και ποτοποιοί ή να εργάζονται στους ίδιους χώρους με τους επιτηδευμα­ τίες αυτούς. 7. Οι άμβικες κάτω των 130 λίτρων είναι διαρκώς σφρα­ γισμένοι και αποσφραγίζονται από την αρμόδια αρχή μό­ νο για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει εκδοθεί η ά­ δεια απόσταξης. 8. Η διάθεση στην κατανάλωση του παραγόμενου έτοι­ μου προϊόντος πραγματοποιείται από τους ίδιους τους παραγωγούς ή από τους αγοραστές με τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, χύμα, σε γυάλινα δοχεία χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση. Αν ο ίδιος ο παραγωγός διακινεί το προϊόν, αυτό συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας α­ πόσταξης και του αποδεικτικού είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 9. Απαγορεύεται η διάθεση του προϊόντος των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) σε ποτοποιούς, αποσταγ­ ματοποιούς και οινοπνευματοποιούς Α' Κατηγορίας. 10. Επιτρέπεται κατόπιν ειδικής άδειας από το αρμόδιο Τελωνείο, η κατασκευή ειδικής θυρίδας (πορτέλλο) στο λέβητα για το άδειασμα των υπολειμμάτων της απόστα­ ξης, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στα λοιπά μέρη του άμβικα, με τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται ο παραδο­ σιακός χαρακτήρας του. Αντί της μετασκευής αυτής επι­ τρέπεται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, η χρη­ σιμοποίηση ειδικής ανυψωτικής συσκευής (παλάγκο) για την ανύψωση και ανατροπή του λέβητα για το άδειασμα των υπολειμμάτων της απόσταξης. 11. Οι άμβικες κάτω των 130 λίτρων που κατέχονται από τους μοναχούς στην περιοχή του Αγίου Όρους της χερ­ σονήσου του Άθω, από τη Μεγάλη Βίγκλα και εφεξής, για την παραγωγή αποστάγματος, παραμένουν διαρκώς α­ σφράγιστοι και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ελεύθε­ ρα σε οποιαδήποτε εποχή του έτους. Οι μοναχοί του Αγί­ ου Όρους απαλλάσσονται από τις διατυπώσεις της σφράγισης και αποσφράγισης αμβίκων, των δηλώσεων και της λήψεως αδειών απόσταξης και του περιορισμού του χρονικού διαστήματος της απόσταξης. Η Ιερά Κοινότητα υποχρεούται να υποβάλλει στο αρμό­ διο Τελωνείο στην αρχή κάθε έτους κατάσταση που να εμ­ φανίζει: α) τον αριθμό των κατά το προηγούμενο έτος εργασθέ­ ντων αμβίκων και β) την ποσότητα του παραχθέντος προϊόντος. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τους άμβικες απόσταξης του Αγίου Όρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4, καθώς και οι διατάξεις γενικά της παρούσας παραγρά­ φου Ε', ως προς τους όρους παραγωγής και διάθεσης στην κατανάλωση του προϊόντος απόσταξης. Στην περιο­ χή του Αγίου Όρους απαγορεύεται η σύσταση και λει­ τουργία οινοπνευματοποιείου Α' και Β' Κατηγορίας, απο­ σταγματοποιείου και ποτοποιείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο­ νται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου Ε' του άρθρου αυτού.

Άρθρο 8Διάθεση ­ Διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η πώληση της καθαρής αιθυλικής αλκοόλης γεωργι­ κής προέλευσης, των αποσταγμάτων και των προϊόντων απόσταξης επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από τους ε­ πιτηδευματίες που τα παράγουν ή τα παραλαμβάνουν α­ πό Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα εισά­ γουν από τρίτες χώρες, αποκλειστικά σε: α) ποτοποιούς οι οποίοι διαθέτουν την προβλεπόμενη, από το άρθρο 6 του νόμου αυτού, άδεια ασκήσεως επαγ­ γέλματος, β) οινοποιούς για ανάμειξη με οίνους ή γλεύκη, εφόσον τα ανωτέρω προϊόντα είναι αμπελοοινικής προέλευσης, γ) βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες που χρησιμο­ ποιούν τα ανωτέρω προϊόντα ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. Η καθαρή αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ε­ πιτρέπεται να διατίθεται επίσης σε φαρμακοποιούς που διαθέτουν άδεια εμφιάλωσης καθαρής αιθυλικής αλκοό­ λης, σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτι­ κά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς και υπηρεσίες για ερευνητικούς σκοπούς. ΦΕΚ 3937

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης του αρ­ μόδιου Τελωνείου, η μεταπώληση των εν λόγω προϊόντων από τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση αιτιολογημέ­ νης αδυναμίας χρησιμοποίησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα παραπάνω προϊόντα κατά τη μεταφορά τους από τα εργοστάσια παραγωγής ή από τις φορολογικές απο­ θήκες διακίνησής τους συνοδεύονται είτε με το προβλε­ πόμενο από το άρθρο 115 του Εθνικού Τελωνειακού Κώ­ δικα διοικητικό ή εμπορικό έγγραφο είτε με επικυρωμένο αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού του άρθρου 109 του ίδιου νόμου και σε κάθε περίπτωση με δελτίο χη­ μικής ανάλυσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε δοχείο μεταφοράς των προϊόντων αυτών πρέπει να υπάρχει ευδιάκριτη επιγραφή, όπου θα ανα­ γράφεται ο αριθμός και η χρονολογία του συνοδευτικού εγγράφου που προβλέπεται κατά περίπτωση στην παρά­ γραφο 3 του άρθρου αυτού, το ποσό, το είδος και ο αλ­ κοολικός τίτλος της μεταφερόμενης αιθυλικής αλκοόλης ή του αλκοολούχου αποστάγματος, καθώς και ο προορι­ σμός αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Απαγορεύεται η διάθεση χύμα αιθυλικής αλκοόλης, καθαρής ή ακάθαρτης, αποσταγμάτων και προϊόντων α­ πόσταξης στη λιανική πώληση. Στη λιανική πώληση επι­ τρέπεται να διατίθεται εμφιαλωμένη καθαρή αιθυλική αλ­ κοόλη γεωργικής προέλευσης 95% vol. Η εμφιάλωση επι­ τρέπεται να γίνεται μόνο από ποτοποιούς και φαρμακοποιούς οι οποίοι κατέχουν ειδική άδεια, που εκ­ δίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επιτρέπεται η διάθεση στη λιανική πώληση εμφιαλω­ μένης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης. Η παρασκευή της πραγματοποιείται μόνο από τα οινοπνευ­ ματοποιεία Β' Κατηγορίας ή από τους νεφτοποιούς της περιπτώσεως α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5. Η εμ­ φιάλωσή της επιτρέπεται να γίνεται μόνο από επιτηδευ­ ματίες οι οποίοι κατέχουν ειδική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι έμποροι χημικών προϊόντων επιτρέπεται να εμπο­ ρεύονται χύμα μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη κάθε εί­ δους για βιομηχανικές χρήσεις. Η διάθεση της αλκοόλης αυτής θα γίνεται μόνο σε βιομηχανίες που είναι εφοδια­ σμένες με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι επιτηδευματίες που ασκούν εμπορία χημικών αντι­ δραστηρίων επιτρέπεται να διαθέτουν απόλυτη αιθυλική αλκοόλη (δηλαδή αιθυλική αλκοόλη με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο του 99% vol.) εμφιαλωμένη σε εργαστήρια για αναλυτικούς σκοπούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η συνθετική αιθυλική αλκοόλη επιτρέπεται να διατί­ θεται μόνο μετουσιωμένη για ειδικές βιομηχανικές χρή­ σεις. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της συνθετικής αι­ θυλικής αλκοόλης για παραγωγή ποτών ή προϊόντων δια­ τροφής και για εμφιάλωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι φορολογικές αποθήκες που διακινούν χύμα αιθυ­ λική αλκοόλη, αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης πα­ ντός είδους, υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, δήλωση διακίνη­ σης των προϊόντων τους. Επίσης, υποχρεούνται να δια­ θέτουν ογκομετρημένες δεξαμενές κανονικού σχήματος για την αποθήκευση των προϊόντων τους, τοποθετημένες με τρόπο ώστε να είναι ευχερής η σφράγισή τους και η κα­ ταμέτρηση του περιεχομένου τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί­ δεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθορίζο­ νται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία: α) για την ανάμειξη αιθυλικής αλκοόλης αμπελοοινικής προέλευ­ σης, αποστάγματος οίνου ή σταφίδων και προϊόντος α­ πόσταξης οίνου ή σταφίδων με οίνους ή γλεύκη, β) για τη χορήγηση άδειας εμφιάλωσης αιθυλικής αλκοόλης γε­ ωργικής προέλευσης ουδέτερης ή πλήρως μετουσιωμέ­ νης, γ) για τη μετουσίωση της μεθυλικής αλκοόλης, κα­ θώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρ­ θρου αυτού.

Άρθρο 9Φύρες και αποδόσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις πρώτες ύλες που εισάγονται στα εργοστάσια για την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, αναγνωρίζεται φύρα (φυσική απομείωση και απώλειες), εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί και βεβαιωθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους, ως εξής: α) Για την ξερή σταφίδα και τους οίνους, φύρα μεταφο­ ράς μέχρι 1%, εφόσον έγινε καταμέτρηση πριν και μετά τη μεταφορά και φύρα αποθήκευσης 0,50%. β) Για τα σύκα, απόσυκα και το χαρουπάλευρο, φύρα μεταφοράς, αποθήκευσης και αλέσεως 0,50%. γ) Για τη μέλασσα, φύρα μεταφοράς 0,25% εφόσον έγι­ νε καταμέτρηση πριν και μετά τη μεταφορά και φύρα α­ ποθήκευσης 0,25%. Οι φύρες αποθήκευσης υπολογίζονται εφάπαξ ανεξάρ­ τητα από το χρόνο αποθήκευσης των πρώτων υλών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την ξερή σταφίδα, τα σύκα, τα απόσυκα και το χα­ ρουπάλευρο καθορίζεται επιπλέον φύρα κατεργασίας 1%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εάν κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν οι αρμόδι­ οι χημικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι, παρουσιαστεί και βεβαιωθεί έλλειμμα στην κατεχόμενη, παραγόμενη ή με­ ταφερόμενη αιθυλική αλκοόλη κάθε είδους, αναγνωρίζε­ ται φύρα που υπολογίζεται στα λίτρα της περιεχόμενης ά­ νυδρης αιθυλικής αλκοόλης ως εξής: α) Στην αιθυλική αλκοόλη και στα προϊόντα απόσταξης κάθε είδους αναγνωρίζεται φύρα 0,50% για έλλειμμα που βεβαιώνεται μέσα στο μήνα που αυτή παρήχθη ανεξάρ­ τητα από την ημερομηνία παραγωγής. Για την αιθυλική αλκοόλη, και τα προϊόντα απόσταξης κάθε είδους που πα­ ρήχθησαν προηγούμενο μήνα από αυτόν που βεβαιώνε­ ται το έλλειμμα και τα οποία αποθηκεύτηκαν στη φορο­ λογική αποθήκη του οινοπνευματοποιείου ή σε άλλη φο­ ρολογική αποθήκη, αναγνωρίζεται φύρα 0,25% για κάθε μήνα μετά το μήνα παραγωγής της ή την ημέρα παραλα­ βής της. Η φύρα αυτή επιμερίζεται σε ημέρες, υπολογί­ ζοντας ότι κάθε μήνας αποτελείται από 30 ημέρες. β) Κατά τη μεταφορά της αιθυλικής αλκοόλης, του απο­ στάγματος κάθε είδους, των προϊόντων απόσταξης, των οίνων από ανάμειξη με αιθυλική αλκοόλη ή απόσταγμα και των αλκοολούχων ποτών, από το εργοστάσιο παρα­ γωγής σε φορολογική αποθήκη ή από μία φορολογική α­ ποθήκη σε άλλη, αναγνωρίζεται φύρα μεταφοράς μέχρι 1%, κατ' ανώτατο όριο, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί και βεβαιωθεί. Η φύρα αυτή υπολογίζεται στα λίτρα της περιεχόμενης άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. Εάν η μετα­ φορά γίνεται με περισσότερα από ένα δοχεία, η φύρα υ­ πολογίζεται σε κάθε δοχείο χωριστά. γ) Στη σούμα που παράγουν τα οινοπνευματοποιεία Α' και Β' Κατηγορίας, που αποθηκεύεται στις αποθήκες τους, αναγνωρίζεται φύρα 0,5% για έλλειμμα που βεβαι­ ώνεται μέσα στο μήνα που παρήχθη ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραγωγής και για τους επόμενους μήνες 0,25% για κάθε μήνα. Η φύρα αυτή δεν μπορεί να υπερ­ βαίνει το 3% συνολικώς για το πρώτο έτος και το 2% για κάθε επόμενο έτος. Στην ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη και στη σούμα, που αποθηκεύεται σε άλλη φορολογική α­ ποθήκη από αυτήν του εργοστασίου στο οποίο παρήχθη, αναγνωρίζεται φύρα 2% για κάθε έτος από την ημερομη­ νία παραλαβής της. Οι ανωτέρω φύρες επιμερίζονται η­ μερολογιακά, εκτός της φύρας του μήνα παραγωγής. δ) Κατά την επαναπόσταξη της σούμας και της ακατέρ­ γαστης αιθυλικής αλκοόλης, αναγνωρίζεται φύρα 2% κατ' ανώτατο όριο, ενώ κατά την επαναπόσταξη για κα­ θαρισμό των ζυμελαίων 5% κατ' ανώτατο όριο. Η φύρα υ­ πολογίζεται ως διαφορά μεταξύ των λίτρων άνυδρης αι­ θυλικής αλκοόλης που περιέχονται στα υγρά που εισέρ­ χονται στον ανακαθαρτήρα και σε αυτά που υπάρχουν στα προϊόντα της απόσταξης. ε) Κατά την απόσταξη των οίνων και των προϊόντων αλ­ κοολικής ζύμωσης των ζαχαρούχων και αμυλούχων πρώ­ των υλών, όπως σύκα, σταφίδες, μέλασσα, αναγνωρίζε­ ται φύρα 1% κατ' ανώτατο όριο. Επίσης, φύρα 2% κατ' α­ νώτατο όριο αναγνωρίζεται και στους ποτοποιούς κατά την απόσταξη για την αρωμάτιση της αιθυλικής αλκοόλης η οποία θα χρησιμοποιηθεί για παρασκευή του αλκοο­ λούχου ποτού ούζου. στ) Στην αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα κάθε είδους που παραλαμβάνονται από ποτοποιούς, για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, καθώς και στα ποτά που παράγονται από αυτούς, αναγνωρίζεται φύρα απο­ θήκευσης μέχρι 3% κατ' έτος, η οποία επιμερίζεται ημε­ ρολογιακά. Επίσης αναγνωρίζεται και φύρα παραγωγής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών μέχρι 2% κατ' ανώ­ τατο όριο. Οι φύρες αυτές υπολογίζονται στην άνυδρη αι­ θυλική αλκοόλη και βεβαιώνονται από τους αρμόδιους υ­ παλλήλους μετά από έλεγχο στην αιθυλική αλκοόλη, στις αλκοολούχες πρώτες ύλες και στα ποτά που παρήχθη­ σαν. ζ) Στα παραγόμενα αποστάγματα κάθε είδους αναγνω­ ρίζεται φύρα μέχρι 2% για έλλειμμα που βεβαιώνεται μέ­ σα στο μήνα που αυτά παρήχθησαν. Εφόσον τα απο­ στάγματα αυτά τεθούν σε παλαίωση, αναγνωρίζεται φύ­ ρα 0,50% κατά μήνα, μετά τον πρώτο μήνα από την ημέρα παραγωγής τους και για το πρώτο έτος. Για το επόμενο πλήρες έτος αναγνωρίζεται φύρα 4% και 3% ετησίως για τα επόμενα έτη, εφόσον η παλαίωση γίνεται σε δρύινα βα­ ρέλια χωρητικότητας άνω των 1.000 λίτρων. Εάν η χωρη­ τικότητα των βαρελιών είναι μέχρι και 1.000 λίτρα, οι φύ­ ρες αυτές είναι 5% και 4% αντίστοιχα. Εφόσον τα αποστάγματα παραμένουν απλώς αποθη­ κευμένα και όχι σε συνθήκες παλαίωσης, ισχύουν για τις φύρες αποθήκευσης όσα αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Μετά από τη διάθεση του αποστάγματος οίνου για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού μπράντυ, ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτωση στ' του άρθρου αυτού. η) Στις αναμείξεις αιθυλικής αλκοόλης ή αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, με οίνους ή γλεύκη αναγνωρί­ ζεται φύρα 5% κατ' ανώτατο όριο κατά τις αναμείξεις με ξηρούς οίνους και 8% κατά τις αναμείξεις με γλυκείς οί­ νους για τον πρώτο χρόνο και 1% για τα επόμενα έτη. Για τους οίνους ονομασίας προελεύσεως, η φύρα μετά το πρώτο έτος υπολογίζεται σε 2% για κάθε έτος για τα δέκα πρώτα χρόνια και για τα επόμενα σε 1% κάθε έτος. Οι φύρες αυτές υπολογίζονται στην πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη και επιμερίζονται ημερολογιακά. Σε περίπτωση που οι οίνοι από ανάμειξη χρησιμοποιη­ θούν για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, η φύρα υ­ πολογίζεται στα παραγόμενα ποτά σύμφωνα με όσα προ­ βλέπονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου αυτής. θ) Η φύρα της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για βιομηχανική χρήση προσδιορίζεται κατόπιν βιομηχανικού πειράματος από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενι­ κού Χημείου του Κράτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται τόσο στα εγχώρια ή κοινοτικά προϊόντα, όσο και στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ανεξάρτητα από το τε­ λωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται και δεν εφαρ­ μόζονται για αυτά οι γενικές διατάξεις του Εθνικού Τελω­ νειακού Κώδικα για τις φύρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο υπολογισμός και η βεβαίωση της φύρας διενεργεί­ ται κάθε μήνα με την υποβολή της μηνιαίας δήλωσης. Στην περίπτωση των επιτηδευματιών που δεν υποχρεού­ νται σε υποβολή μηνιαίας δήλωσης, ο υπολογισμός και η βεβαίωση της φύρας γίνεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κά­ θε έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι φύρες του άρθρου αυτού είναι ανεξάρτητες από την ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που προβλέπεται στο εδάφιο ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του βασιλι­ κού διατάγματος της 14/18 Φεβρουαρίου 1939.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδί­ δεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κρά­ τους, καθορίζονται οι φύρες μεταφοράς, κατεργασίας και αποθήκευσης των πρώτων υλών που δεν κατονομάζο­ νται στο άρθρο αυτό. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποδόσεις των πρώτων υλών παραγωγής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων.

Άρθρο 10ΈλεγχοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα οινοπνευματοποιεία Α' και Β' Κατηγορίας, τα πο­ τοποιεία, τα αποσταγματοποιεία, οι επιχειρήσεις εν γένει διακίνησης και εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αλκοο­ λούχων ποτών, τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν αιθυ­ λική αλκοόλη ή εργάζονται με αποστακτικά μηχανήματα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης, αυτοί που κατέχουν άμβικες απόσταξης ή άλλα αποστακτικά μηχα­ νήματα, οι κατασκευαστές τέτοιων μηχανημάτων, καθώς και η μεταφερόμενη αιθυλική αλκοόλη κάθε είδους, τα α­ ποστάγματα και τα αλκοολούχα ποτά υπόκεινται στον έ­ λεγχο της Τελωνειακής και Χημικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, οι υπάλληλοι των εν λόγω Υπηρεσιών προβαίνουν σε κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα για τη διαπίστωση παραβάσεων του νόμου αυ­ τού και ενεργούν όλες τις ανακριτικές πράξεις, έχοντας τα καθήκοντα και δικαιώματα των ειδικών προανακριτι­ κών υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Διενεργούν επίσης κατά την κρίση τους δειγματοληψίες και υποβάλλουν το ταχύτερο δυνα­ τόν τα δείγματα που λαμβάνουν στις αρμόδιες Διευθύν­ σεις του Γενικού Χημείου του Κράτους για χημική ανάλυ­ ση. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι και οι δια­ τυπώσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη δειγματολη­ ψία και τη χημική εξέταση των δειγμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν από το διενεργούμενο έλεγχο από τη Χημική Υπη­ ρεσία διαπιστωθούν παραβάσεις που σχετίζονται καθ' ο­ ποιονδήποτε τρόπο με τη φορολογία των προϊόντων αυ­ τών και γενικά με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και με τις διατάξεις του νόμου αυτού αρ­ μοδιότητας της Τελωνειακής Υπηρεσίας, ενημερώνεται η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή η οποία ενεργεί για τον κολα­ σμό αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν από το διενεργούμενο έλεγχο της Τελωνειακής Υ­ πηρεσίας διαπιστωθούν παραβάσεις του νόμου αυτού, που αφορούν τους όρους και διαδικασίες παραγωγής, διάθεσης και καταλληλότητας των προϊόντων και των μέ­ σων παραγωγής αυτών, ενημερώνεται η αρμόδια Χημική Αρχή η οποία ενεργεί για τον κολασμό αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στα οινοπνευματοποιεία Β' Κατηγορίας, στα απο­ σταγματοποιεία και στις φορολογικές αποθήκες διακίνη­ σης χύμα αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊό­ ντων απόσταξης κάθε είδους, ασκείται διαρκής εποπτεία από το αρμόδιο Τελωνείο και από την αρμόδια Χημική Υ­ πηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρα­ γράφου αυτής.

Άρθρο 11Διοικητικές κυρώσεις Επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα σε περίπτωση παραβά­ σεων του νόμου αυτού επιβάλλονται κατά περίπτωση οι α­ κόλουθες διοικητικές κυρώσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τιμωρούνται με πρόστιμο 500 ευρώ: α) Όποιοι χωρίς άδεια ή με άδεια της οποίας η ισχύς έ­ χει λήξει αγοράζουν, εισάγουν από τρίτες χώρες, παρα­ λαμβάνουν από Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω­ σης, πωλούν, κατασκευάζουν, επισκευάζουν ή μεταφέ­ ρουν μηχανήματα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων ή μέρη αυτών, κα­ θώς και αυτοί που κατέχουν σφραγισμένα μεν αποστακτι­ κά μηχανήματα χωρίς όμως να διαθέτουν άδεια κατοχής. β) Όποιοι δηλώνουν ανακριβώς το είδος και τη χωρητι­ κότητα των μηχανημάτων τους, όποιοι κατέχουν αποστα­ κτικά μηχανήματα διαφορετικής χωρητικότητας από αυ­ τήν που αναφέρεται στην άδεια κατοχής, καθώς και όποι­ οι δεν ζητούν αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών τους τη σφράγιση των μηχανημάτων με τα οποία εργάσθηκαν α­ πό την αρμόδια Αρχή. γ) Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι), οι οποίοι πα­ ραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων Ε5 και Ε10 του άρθρου 7. δ) Όποιοι παράγουν και διαθέτουν ως απόσταγμα οί­ νου, απόσταγμα σταφίδας ή απόσταγμα στεμφύλων, προϊόντα που προέρχονται από απόσταξη των αντίστοι­ χων πρώτων υλών, τα οποία έχουν ανώτερο αλκοολικό τίτλο από το μέγιστο που προβλέπεται για καθένα από αυ­ τά τα προϊόντα. ε) Όποιοι δεν τηρούν τους όρους και διατυπώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης. στ) Όποιοι δεν έχουν χαράξει σε εμφανές σημείο στο λέβητα και στο κάλυμμα του αποστακτικού μηχανήματος τον Αριθμό Γενικού Μητρώου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τιμωρούνται με πρόστιμο 1.500 ευρώ: α) Οι οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας και οι αποσταγ­ ματοποιοί που παραλείπουν να υποβάλλουν ή υποβάλ­ λουν εκπρόθεσμα χωρίς ιδιαίτερο λόγο την προβλεπόμε­ νη από την παράγραφο Β9 του άρθρου 7 μηνιαία δήλωση, καθώς και αυτοί που συντάσσουν ανακριβώς τη δήλωση αυτήν. β) Οι οινοπνευματοποιοί Α' και Β' Κατηγορίας, οι απο­ σταγματοποιοί, οι ποτοποιοί και οι λοιποί εργοστασιάρ­ χες, οι οποίοι παράγουν ή χρησιμοποιούν αιθυλική αλκο­ όλη, αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης κάθε είδους ή χρησιμοποιούν μηχανήματα κατάλληλα για την παρα­ γωγή των προϊόντων αυτών που δεν συμμορφώνονται προς τους όρους, υποχρεώσεις και κανονισμούς, σχετικά με τον έλεγχο και την εποπτεία των εργοστασίων, την το­ ποθέτηση και συντήρηση των μέσων μέτρησης της παρα­ γόμενης αλκοόλης ως και των επιτιθέμενων σφραγίδων. γ) Οι οινοπνευματοποιοί Β' Κατηγορίας οι οποίοι δεν α­ ναφέρουν εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο Β2 του άρθρου 7 προθεσμίας, στις αρμόδιες, Τελωνειακή και Χημική, Υπηρεσίες τη λόγω βλάβης ή ανωτέρας βίας αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας του οινοπνευματοποι­ είου τους ή διακοπή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. δ) Όποιοι μεταφέρουν χύμα αιθυλική αλκοόλη, απο­ στάγματα και προϊόντα απόσταξης κάθε είδους χωρίς το προβλεπόμενο δελτίο χημικής ανάλυσης. ε) Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως γ' του άρθρου 12, οι οινοπνευματοποιοί Α' Κατηγορίας που διαθέτουν τη σούμα που παράγουν για σκοπούς άλλους από εκείνους που προβλέπονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου Α1 του άρθρου 7. στ) Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως ε' του άρθρου 12, όποιοι χρησιμοποιούν για την παραγωγή αλκοολού­ χων ποτών ή ζύθου ύλες που δεν επιτρέπονται από τη νο­ μοθεσία. ζ) Οι επιτηδευματίες των περιπτώσεων β' και γ' της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 5 οι οποίοι εργάζονται χωρίς να έχουν εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη άδεια λειτουρ­ γίας των μηχανημάτων τους ή εργάζονται μετά τη λήξη της άδειας αυτής. η) Οι ποτοποιοί που παρασκευάζουν αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο διαφορετικό από αυτόν που προβλέ­ πει η νομοθεσία. θ) Όποιοι διαθέτουν εμφιαλωμένη πλήρως μετουσιω­ μένη ή εμφιαλωμένη ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργι­ κής προέλευσης, με αλκοολικό τίτλο διαφορετικό από αυ­ τόν που προβλέπεται από τη νομοθεσία και όποιοι δεν τη­ ρούν τους όρους και προϋποθέσεις για την παραγωγή και διάθεση των εν λόγω προϊόντων. ι) Όποιοι χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση του άρ­ θρου 8 κατέχουν, διαθέτουν ή χρησιμοποιούν χύμα αιθυ­ λική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή συνθετική, απο­ στάγματα και προϊόντα απόσταξης κάθε είδους. ια) Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι), οι οποίοι χρησιμοποιούν για την παραγωγή του προϊόντος τους άλ­ λες πρώτες ύλες από αυτές που επιτρέπονται σύμφωνα με την παράγραφο Ε2 του άρθρου 7. ιβ) Όποιοι υποπέσουν σε οποιαδήποτε άλλη παράβαση του νόμου αυτού, καθώς και των προεδρικών διαταγμά­ των και υπουργικών αποφάσεων που θα εκδοθούν για την εφαρμογή του, η οποία δεν τιμωρείται από ειδική διάταξη αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τιμωρούνται με πρόστιμο 3.000 ευρώ: α) Οι οινοπνευματοποιοί και οι ποτοποιοί που παραβαί­ νουν τις διατάξεις των παραγράφων Α2, Α4, Β8, Γ2, Γ3 και Δ6 του άρθρου 7. β) Όποιοι δεν τηρούν ή τηρούν ανακριβώς τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 7, καθώς και αυτοί που αρ­ νούνται να παραδώσουν για έλεγχο στους αρμόδιους υ­ παλλήλους τα βιβλία αυτά ως και τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. γ) Όποιοι αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο στο ερ­ γοστάσιο ή τη φορολογική τους αποθήκη στους αρμόδι­ ους για τον έλεγχο υπαλλήλους. δ) Όποιοι χρησιμοποιούν για την παραγωγή τους μηχα­ νήματα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην ά­ δεια. ε) Όποιοι χρησιμοποιούν τα αποστακτικά τους μηχανή­ ματα για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους έχουν εφοδιαστεί με σχετική άδεια. στ) Οι φαρμακοποιοί, αρωματοποιοί και λοιποί επαγ­ γελματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν αποστακτικά μηχανή­ ματα κατάλληλα για απόσταξη αιθυλικής αλκοόλης εάν χρησιμοποιούν τα μηχανήματα αυτά για ενίσχυση του αλ­ κοολικού τίτλου της αιθυλικής αλκοόλης ή για τον ανακα­ θαρισμό της. ζ) Οι οινοπνευματοποιοί και αποσταγματοποιοί, οι οποί­ οι δεν δηλώνουν αμέσως στις αρμόδιες, Χημική και Τελω­ νειακή, Υπηρεσίες κάθε βλάβη που συμβαίνει στα μηχα­ νήματά τους και στις τοποθετημένες σφραγίδες, από την οποία μπορεί να προκληθεί διαρροή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων υγρών. η) Όποιοι χρησιμοποιούν τη μετουσιωμένη αιθυλική αλ­ κοόλη σε χρήσεις άλλες από αυτές για τις οποίες μετου­ σιώθηκε και αυτοί που κατεργάζονται τη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. θ) Οι ποτοποιοί που διατηρούν πρατήρια στα οποία πω­ λείται προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) και οι εν γένει παραβαίνοντες τις διατάξεις της παραγράφου Δ8 του άρθρου 7, καθώς και οι μικροί α­ ποσταγματοποιοί (διήμεροι) και οι λοιποί επιτηδευματίες που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων Ε6 και Ε9 του άρθρου 7. ι) Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) οι οποίοι υπο­ βάλλουν ψευδή ή ανακριβή δήλωση για την έκδοση άδει­ ας απόσταξης ή προσκομίζουν ψευδή βεβαίωση για την ι­ διότητα του παραγωγού, τη θέση και την έκταση του κτή­ ματός τους και την ποσότητα των παραχθεισών πρώτων υλών, καθώς και αυτοί που εκδίδουν την εν λόγω ψευδή βεβαίωση. Επίσης οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) που αποστάζουν συγχρόνως με περισσότερους από έναν άμβικες. ια) Όποιοι υποπέσουν σε παραβάσεις που προβλέπο­ νται και τιμωρούνται ποινικώς σύμφωνα με το άρθρο 12.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση υποτροπής τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυ­ τού πρόστιμα πενταπλασιάζονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, ύστερα από εισή­ γηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ή της Γενι­ κής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, να α­ νακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους, αν ο επιτη­ δευματίας υποπέσει καθ' υποτροπή στις παραβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυ­ τού και στο άρθρο 12 ή που τιμωρούνται με τις περί λα­ θρεμπορίας διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να αναπρο­ σαρμόζονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 12Ποινικές κυρώσεις

Επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών: α) Όποιοι παρασκευάζουν αιθυλική αλκοόλη και γενικά αλκοολούχα ποτά ή αποστάγματα χωρίς να έχουν εφο­ διαστεί με τη σχετική άδεια ή μετά τη λήξη αυτής. β) Όποιοι δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τις ει­ σαγόμενες στο εργοστάσιό τους πρώτες ύλες για παρα­ γωγή αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης γενικά. γ) Όποιοι παρασκευάζουν αιθυλική αλκοόλη ή απο­ στάγματα από μη επιτρεπόμενες πρώτες ύλες. Επίσης ό­ ποιοι διαθέτουν ή χρησιμοποιούν για την παραγωγή αλ­ κοολούχων ποτών οποιαδήποτε άλλη αλκοόλη, εκτός α­ πό την ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης. δ) Όποιοι χρησιμοποιούν μεθυλική αλκοόλη ή άλλη αλ­ κοόλη ως υποκατάστατο της αιθυλικής αλκοόλης γεωρ­ γικής προέλευσης, με εξαίρεση τη μετουσιωμένη συνθε­ τική αιθυλική αλκοόλη όπου από τη νομοθεσία επιτρέπε­ ται η χρήση της. ε) Όποιοι χρησιμοποιούν για την παρασκευή αλκοολού­ χων ποτών και ζύθου κάθε είδους ύλες ακατάλληλες για κατανάλωση από άνθρωπο. στ) Όποιοι επιφέρουν μετατροπές ή αλλοιώσεις στους τοποθετημένους στα αποστακτικά μηχανήματα μετρητές ή άλλα μέσα μετρήσεως, καθώς και όποιοι παραβιάζουν ή αφαιρούν ή αλλοιώνουν ή απομιμούνται τις τοποθετημέ­ νες σφραγίδες στα αποστακτικά μηχανήματα, στους με­ τρητές, στους δειγματολήπτες και στα δοχεία συλλογής των αποσταγματοποιών και οινοπνευματοποιών Α' και Β' Κατηγορίας. ζ) Οι οινοπνευματοποιοί Α' και Β' Κατηγορίας και οι α­ ποσταγματοποιοί οι οποίοι παρουσιάζουν αδικαιολόγητα έλλειμμα μεγαλύτερο από τη νόμιμη φύρα αποθήκευσης στην εισαγόμενη για κατεργασία στα εργοστάσιά τους ζαχαρούχο ή αμυλούχο πρώτη ύλη. η) Όποιοι χωρίς δικαίωμα χρησιμοποιούν για το χαρα­ κτηρισμό την περιγραφή, την επισήμανση και την παρου­ σίαση των αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων, ανα­ γνωρισμένες γεωγραφικές και κατά παράδοση επωνυ­ μίες και ενδείξεις. θ) Όποιοι κατέχουν άμβικες ή αποστακτικά μηχανήματα ασφράγιστα και χωρίς άδεια κατοχής από την αρμόδια Αρχή εκτός αν αυτά προέρχονται από κληρονομιά. ι) Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) που κατά πα­ ράβαση των διατάξεων της παραγράφου Ε8 του άρθρου 7 εμφιαλώνουν και τυποποιούν το προϊόν τους, καθώς και αυτοί που χρησιμοποιούν για την παρασκευή αλκοολού­ χων ποτών προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποι­ ών (διημέρων).

Άρθρο 13Κατάσχεση ­ Δήμευση ­ ΑπόδοσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιπτώσεις των παραβάσεων, οι οποίες προ­ βλέπονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 12, τα ανακαλυφθέντα όργανα και αντικείμενα με τα οποία συ­ ντελέσθηκε η παράβαση, δηλαδή τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται παράνομα, η παρανόμως παραληφθεί­ σα, μεταφερόμενη, κατεχόμενη ή διατιθέμενη στην κατα­ νάλωση αιθυλική αλκοόλη κάθε είδους ή αλκοολούχα πο­ τά και αποστάγματα, τα υλικά και κάθε αντικείμενο που έ­ χει σχέση με τη διάπραξη της παράβασης, καθώς και τα κάθε είδους μεταφορικά μέσα, κατάσχονται από τα αρ­ μόδια σύμφωνα με το άρθρο 10 όργανα και δημεύονται μετά από απόφαση του ποινικού δικαστηρίου προς όφε­ λος του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εάν από τη χημική ανάλυση που διενεργείται στα ερ­ γαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους αποδειχθεί ό­ τι η αιθυλική αλκοόλη κάθε είδους, τα αποστάγματα, τα αλκοολούχα ποτά και γενικότερα τα αλκοολούχα υγρά που έχουν κατασχεθεί είναι ακατάλληλα για κατανάλωση από άνθρωπο, αυτά καταστρέφονται με απόχυση, ύστε­ ρα από απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η ο­ ποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύ­ θυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η καταστροφή γίνεται υπό τον έλεγχο της αρ­ μόδιας Χημικής και Τελωνειακής Αρχής. Αν το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο κρίνει ότι τα κατασχεθέντα είναι ακα­ τάλληλα για κατανάλωση από άνθρωπο αλλά κατάλληλα για άλλες βιομηχανικές χρήσεις, οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς στη σχετική απόφασή του, αυτά διατίθενται αποκλειστικά σε εργοστάσια που δικαι­ ούνται να τα χρησιμοποιούν και βιομηχανοποιούνται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας. Το προϊόν της διάθεσης αποτελεί δημόσιο έσοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατάσχεση επιβάλλεται με την παρουσία ενός ενη­ λίκου μάρτυρα, ελλείψει δε τοιούτου, η κατάσχεση γίνε­ ται εγκύρως και χωρίς την παρουσία μάρτυρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν το αντικείμενο ή το προϊόν το οποίο πρόκειται να κατασχεθεί βρίσκεται σε οικία, αποθήκη ή άλλο κλειστό χώρο, ο διενεργών την έρευνα υπάλληλος προσκαλεί τους ευρισκομένους εντός των χώρων αυτών να ανοί­ ξουν, εάν δε αυτοί δεν συμμορφωθούν, τότε παραβιάζει την πόρτα και εισέρχεται με την παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής και επιβάλλει την κατάσχεση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση, η οποία πε­ ριλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους επιβλήθηκε η κατάσχεση, την περιγραφή του κατασχεθέντος πράγμα­ τος και υπογράφεται από τον συντάξαντα αυτήν υπάλλη­ λο, τους παρευρεθέντες ενδιαφερομένους και το μάρτυ­ ρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα της παράβασης, ως και τα μεταφορικά μέσα με τα οποία διαπράχθηκε αυτή προ­ σάγονται αμέσως από το δημόσιο υπάλληλο που ενήργη­ σε την κατάσχεση στην Τελωνειακή Αρχή στην περιφέ­ ρεια της οποίας διαπράχθηκε η παράβαση, με αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης. Η εν λόγω Υπηρεσία φροντίζει για την περαιτέρω φύλαξη ή εκποίησή τους κατ' εφαρμο­ γή των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Αν η μεταφορά των κατασχεθέντων είναι αδύνατη ή δυσχε­ ρής, σφραγίζονται από την αρμόδια Αρχή ή ορίζεται φύ­ λακας ή μεσεγγυούχος. Ως μεσεγγυούχος είναι δυνατόν να ορισθεί και ο καθ' ου η κατάσχεση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η έκθεση κατάσχεσης μαζί με όλο το αποδεικτικό υ­ λικό που προέκυψε από την προκαταρκτική έρευνα και α­ νάκριση αποστέλλονται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, συνοδευόμενη από αναφορά περί της αξιόποινης πρά­ ξης, που συντάσσεται από την αρμόδια Τελωνειακή ή Χη­ μική Αρχή. Σε περίπτωση που η αναφορά περί της αξιό­ ποινης πράξης συντάσσεται λόγω αρμοδιότητας από τη Χημική Αρχή, αντίγραφο αυτής διαβιβάζεται στην Τελω­ νειακή Αρχή που έχουν παραδοθεί τα κατασχεθέντα. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών μπορεί, μετά από αίτηση του κυρίου των κατασχεθέντων, η οποία υποβάλλεται ε­ ντός 48 ωρών από της λήψεως από τον Εισαγγελέα της έκθεσης κατάσχεσης, να άρει την κατάσχεση, εάν αυτή ε­ νεργήθηκε άκυρα ή παράνομα. Σε κάθε περίπτωση, ύστε­ ρα από αίτηση του κυρίου των κατασχεθέντων, το Συμ­ βούλιο Πλημμελειοδικών δύναται να διατάξει την απόδο­ ση σε αυτόν με εγγύηση χρηματική, η οποία κατατίθεται νόμιμα και είναι ίση με την στο εσωτερικό αξία αυτών. Η εγγύηση επέχει θέση τιμήματος πώλησης των κατασχε­ θέντων και υπόκειται σε δήμευση, σύμφωνα με την παρά­ γραφο 1 του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κατασχεθέντα αντικείμενα για τα οποία απεφάνθη το αρμόδιο Δικαστήριο ότι πρέπει να αποδοθούν στον ιδιο­ κτήτη τους, τα οποία όμως ο ιδιοκτήτης δεν φρόντισε να παραλάβει μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε με απόδειξη η σχετική απόφαση, περιέρ­ χονται στην κυριότητα του Δημοσίου και παραγράφεται κάθε δικαίωμα του ιδιοκτήτη σε αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα, σε περίπτωση δημεύ­ σεώς τους, εκποιούνται με δημοπρασία από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 14Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράβαση βεβαιώνεται με πρωτόκολλο παράβα­ σης, το οποίο συντάσσεται από το όργανο που τη διαπι­ στώνει και καταχωρείται στο χειρόγραφα ή μηχανογρα­ φικά τηρούμενο οικείο βιβλίο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων που προ­ βλέπονται από το νόμο αυτόν είναι ο Διευθυντής ή ο Προϊ­ στάμενος της Τελωνειακής ή Χημικής Υπηρεσίας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας συντελέστηκε η παρά­ βαση. Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ο τόπος τέλεσής της, αρμόδιος είναι ο Διευθυντής ή ο Προϊστά­ μενος της Τελωνειακής ή Χημικής Υπηρεσίας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής ή Χημικής Υπηρεσίας, στη χωρική αρμο­ διότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρόστιμο επιβάλλεται ύστερα από την έγγραφη α­ πολογία του παραβάτη ή μετά την άπρακτη πάροδο της προς απολογία αυτού ταχθείσας προθεσμίας. Η κλήση του παραβάτη προς απολογία κοινοποιείται δια παντός δημοσίου οργάνου, προκειμένου μεν για πρόσωπα των ο­ ποίων είναι γνωστή η διαμονή, για πρόσωπα που εργάζο­ νται σε πλοία, ως και για πλοιοκτήτες, σύμφωνα με τις δια­ τάξεις περί επιδόσεως των άρθρων 47, 48, 50 έως και 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προκειμένου δε για πρόσωπα αγνώστου διανομής ή για πρόσωπα που εργά­ ζονται και διαμένουν στο εξωτερικό και είναι αγνώστου διαμονής, με τοιχοκόλληση της κλήσης στο κατάστημα της προσκαλούσας Αρχής με την παρουσία δύο (2) ενηλί­ κων μαρτύρων. Στην κλήση ορίζεται προθεσμία προς α­ πολογία, η οποία αρχίζει από της επομένης της κοινοποι­ ήσεως της κλήσεως και δεν μπορεί ούτε να είναι μικρότε­ ρη των δύο (2) ημερών ούτε να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται ιδιαίτερο πρό­ στιμο με αιτιολογημένη πράξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η πράξη επιβολής του προστίμου κοινοποιείται σε ε­ κείνους σε βάρος των οποίων εκδόθηκε, με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί επιδόσε­ ως των άρθρων 47, 48, 50 έως και 57 του Κώδικα Διοικητι­ κής Δικονομίας. Αν, σύμφωνα με βεβαίωση της Αστυνομι­ κής Αρχής, δεν είναι γνωστή η διαμονή αυτών είτε στο ε­ σωτερικό είτε στο εξωτερικό, η κοινοποίηση γίνεται με δημοσίευση περίληψης της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις των άρθρων 161, 162 και 163 περί αστι­ κής ευθύνης του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα εφαρμό­ ζονται και για τις παραβάσεις του νόμου αυτού. Η άγνοια των αστικώς συνυπευθύνων σχετικά με την πρόθεση των χαρακτηρισθέντων ως κυρίως υπαιτίων για την τέλεση της παράβασης, δεν απαλλάσσει αυτούς από την ευθύνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διοικητικές παραβάσεις του νόμου αυτού παρα­ γράφονται, εάν εντός τριετίας από την τέλεσή τους δεν κοινοποιηθεί στον ή στους υπαιτίους η καταλογιστική πράξη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όταν συντρέ­ χουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, επιβάλλονται αθροιστικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κατά της πράξης επιβολής του προστίμου επιτρέπε­ ται η άσκηση προσφυγής ουσίας ενώπιον των τακτικών δι­ οικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώ­ δικα Διοικητικής Δικονομίας. Σε άσκηση προσφυγής νο­ μιμοποιείται εκείνος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε η πράξη. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πρά­ ξεως επιβολής του προστίμου ως προς το ποσοστό τριά­ ντα τοις εκατό (30%) του επιβληθέντος ποσού. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης το ποσοστό 30% που εισπράχθηκε, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερι­ κά, κατά περίπτωση. Η εκδοθείσα καταλογιστική πράξη είναι ανεξάρτητη από την παράλληλη κατά νόμο άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς και την ποινική απόφαση που θα εκδοθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Καθένας καταλογιζόμενος με πρόστιμο ή κηρυσσό­ μενος αστικώς συνυπεύθυνος υποβάλλει μόνος τη δική του προσφυγή. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση προσφυγής καταλογισθέντος επωφελείται από την τυχόν εκδιδόμενη επιεικέστερη απόφαση και ο δι' αυτόν κηρυχθείς αστικώς συνυπεύθυνος, έστω και αν και δεν άσκησε ο ίδιος προ­ σφυγή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Αν δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, τα οφειλό­ μενα πρόστιμα εισπράττονται αναγκαστικά, με νόμιμο τίτ­ λο την πράξη της αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τις δια­ τάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στις περιπτώσεις παραβάσεων, οι οποίες προβλέ­ πονται και τιμωρούνται ποινικώς σύμφωνα με το άρθρο 12, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Αρχής, που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, υποβάλλει αμελ­ λητί τη σχετική δικογραφία στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, για την άσκηση της ποινικής διώξεως.

Άρθρο 15Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα βασιλικά διατάγματα, οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, που εκ­ δόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων άρθρων του νό­ μου 971 της 21/25 Οκτωβρίου 1917 «Περί φορολογίας του οινοπνεύματος» και ιδιαίτερα τα βασιλικά διατάγματα της 25.12.1917, 8.10.1935, 17.9.1936, 3.11.1950, καθώς και οι Α.Υ.Ο. 22801/4512/86, 18795/ 4531/88, 64360/ 11505/70, 8051/1917/75 και 3016915/ 2381/5.9.97 εξακο­ λουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παραβάσεις των διατάξεων των ανωτέρω νομοθε­ τικών και κανονιστικών πράξεων τιμωρούνται με τις δια­ τάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 16Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο νόμος 971 της 21/25 Οκτωβρίου 1917 «Περί φορο­ λογίας του οινοπνεύματος», όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το βασιλικό διάταγμα της 14/18 Φεβρουαρίου 1939, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ' του άρθρου 28 και των εδαφίων γ' και ζ' της παραγράφου 3 του άρ­ θρου 15 του εν λόγω βασιλικού διατάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που εκδόθηκε με­ τά το βασιλικό διάταγμα της 14/18 Φεβρουαρίου 1939, η οποία τροποποιεί ή συμπληρώνει το νόμο 971 της 21/25 Οκτωβρίου 1917 και έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 17Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1η Ιανου­ αρίου 2002. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Ε­ φημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νό­ μου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ