281 Α' 2001

Νόμος 2969/2001

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.

Άρθρο 3 - Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού νο­ ούνται ως:
18 Δεκεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 281

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2969
Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού νο­ ούνται ως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ­ Ουδέτε­ ρη: Η αλκοόλη που λαμβάνεται με απόσταξη ή με ώσμω­ ση, ύστερα από αλκοολική ζύμωση ζαχαρούχων και αμυ­ λούχων γεωργικών προϊόντων. Η αλκοόλη αυτή παράγε­ ται από οινοπνευματοποιεία Β' Κατηγορίας και 18 Δεκεμβρίου 2001 ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται α­ πό τις κοινοτικές διατάξεις. Όπου στη νομοθεσία αναφέ­ ρονται οι όροι «καθαρή αιθυλική αλκοόλη» ή «καθαρό οι­ νόπνευμα» νοείται η ανωτέρω περιγραφείσα ουδέτερη αι­ θυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης. Με τον όρο καθαρό οινόπνευμα προς εμφιάλωση νοεί­ ται η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης αλκοολι­ κού τίτλου 95 % vol. η οποία έχει κατά τα λοιπά τα χαρα­ κτηριστικά της ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργι­ κής προέλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ακατέργαστη (ή ακάθαρτη ή ακαθάριστη) αιθυλική αλκοόλη: Το προϊόν με αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 52% vol., το οποίο λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από αλ­ κοολική ζύμωση ζαχαρούχων και αμυλούχων γεωργικών προϊόντων και δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό διοι­ κητικό έλεγχο για επαναπόσταξη, για πλήρη μετουσίωση, για βιομηχανική χρήση, καθώς και για εξαγωγή σε τρίτες χώρες ή αποστολή σε Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σούμα: Το προϊόν της ολικής απόσταξης, χωρίς δια­ χωρισμό κλασμάτων, αλκοολούχων υγρών που προέρχο­ νται από αλκοολική ζύμωση ζαχαρούχων και αμυλούχων γεωργικών πρώτων υλών, το οποίο παράγεται από τα οι­ νοπνευματοποιεία Α' και Β' κατηγορίας και τα αποσταγ­ ματοποιεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό διοι­ κητικό έλεγχο για επαναπόσταξη ή εξαγωγή σε τρίτες χώ­ ρες ή αποστολή σε Κράτος ­ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προϊόν απόσταξης γεωργικής προέλευσης: Το αλκο­ ολούχο υγρό που λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από αλκοολική ζύμωση ζαχαρούχων και αμυλούχων γεωργι­ κών προϊόντων και το οποίο δεν παρουσιάζει τα χαρακτη­ ριστικά της αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1, ούτε τα χαρακτηριστικά αλκοολούχου πο­ τού, αλλά έχει διατηρήσει το άρωμα και τη γεύση από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν. Στα προϊόντα από­ σταξης μπορεί να αναφέρεται η πρώτη ύλη που χρησιμο­ ποιήθηκε για την παρασκευή τους, εφόσον προέρχονται αποκλειστικά από αυτήν την πρώτη ύλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Απόσταγμα οίνου: Το προϊόν που λαμβάνεται απο­ κλειστικά με απόσταξη σε λιγότερο από 86% vol. οίνου ή αλκοολωμένου οίνου ή με επαναπόσταξη σε λιγότερο από 86% vol. προϊόντος απόσταξης οίνου, με χαρακτηρι­ στικά που καθορίζονται από τις κοινοτικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Απόσταγμα σταφίδας: Το προϊόν που λαμβάνεται με απόσταξη ύστερα από αλκοολική ζύμωση του εκχυλί­ σματος σταφίδων των ποικιλιών Μαύρη Κορινθιακή ή Μοσχάτο Μάλαγας και αποστάζεται σε λιγότερο από 94,50% vol., κατά τέτοιο τρόπο ώστε το προϊόν να έχει ά­ ρωμα και γεύση που να προέρχονται από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής: Το προϊόν που λαμβάνεται με απόσταξη ύστερα από αλκοολική ζύμωση στεμφύλων σταφυλής, είτε απευθείας με υδρατμούς είτε ύστερα από προσθήκη νερού, στα οποία μπορεί να προ­ στεθεί οινολάσπη σε καθορισμένη αναλογία και με χαρα­ κτηριστικά του αποστάγματος που καθορίζονται από τις κοινοτικές διατάξεις. Η απόσταξη γίνεται με τα στέμφυλα μέσα στον άμβικα, σε λιγότερο από 86% vol. και στον ίδιο βαθμό επιτρέπεται και η επαναπόσταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Απόσταγμα φρούτων: Το προϊόν που λαμβάνεται σε λιγότερο από 86% vol.: α) είτε αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόστα­ ξη ενός σαρκώδους καρπού ή γλεύκους του καρπού αυ­ τού με ή χωρίς τους πυρήνες του, β) είτε με απόσταξη ύστερα από διαβροχή φρούτων με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις κοινοτικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διη­ μέρων): Το προϊόν που παράγεται από τους μικρούς απο­ σταγματοποιούς (διήμερους) με ζύμωση και απόσταξη των πρώτων υλών που επιτρέπονται σύμφωνα με την πα­ ράγραφο Ε2 του άρθρου 7, το οποίο έχει ελάχιστο αλκο­ ολικό τίτλο 35% vol.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη: Η αιθυλική αλκο­ όλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέργαστη) και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, αλκοολικού τίτλου του­ λάχιστον 95% vol., στην οποία έχουν προστεθεί χημικές ουσίες που καθορίζονται με αποφάσεις της αρμόδιας Δι­ εύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, ώστε να α­ ποκλείεται η χρησιμοποίησή της για παρασκευή αλκοο­ λούχων ποτών χωρίς όμως να επηρεάζονται οι λοιπές βιο­ μηχανικές της χρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι διατυπώσεις και η διαδικασία μετουσίωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (φωτιστι­ κό οινόπνευμα): Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευ­ σης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 93% vol., στην οποία έχουν προστεθεί οι εξής χημικές ουσίες ανά 100 λίτρα έ­ νυδρης αιθυλικής αλκοόλης 93% vol.: α) Μεθυλική αλκοόλη 5 λίτρα, β) Τερεβινθέλαιο 1 λίτρο, γ) Φωτιστικό πετρέλαιο 0,50 λίτρα, δ) Κυανούν του Μεθυλενίου 0,40 γρ.. Τo τελικό προϊόν πρέπει να παρουσιάζει ένδειξη εκατο­ νταβάθμιου αλκοολομέτρου 93o στους 20 oc. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδε­ ται με σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Χημικού Συμβουλί­ ου, μπορεί να μεταβάλλεται το είδος και η αναλογία των υλών που χρησιμοποιούνται για την πλήρη μετουσίωση.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ