281 Α' 2001

Νόμος 2969/2001

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.

Άρθρο 9 - Φύρες και αποδόσεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
18 Δεκεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 281

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2969
Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εάν κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν οι αρμόδι­ οι χημικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι, παρουσιαστεί και βεβαιωθεί έλλειμμα στην κατεχόμενη, παραγόμενη ή με­ ταφερόμενη αιθυλική αλκοόλη κάθε είδους, αναγνωρίζε­ ται φύρα που υπολογίζεται στα λίτρα της περιεχόμενης ά­ νυδρης αιθυλικής αλκοόλης ως εξής: α) Στην αιθυλική αλκοόλη και στα προϊόντα απόσταξης κάθε είδους αναγνωρίζεται φύρα 0,50% για έλλειμμα που βεβαιώνεται μέσα στο μήνα που αυτή παρήχθη ανεξάρ­ τητα από την ημερομηνία παραγωγής. Για την αιθυλική αλκοόλη, και τα προϊόντα απόσταξης κάθε είδους που πα­ ρήχθησαν προηγούμενο μήνα από αυτόν που βεβαιώνε­ ται το έλλειμμα και τα οποία αποθηκεύτηκαν στη φορο­ λογική αποθήκη του οινοπνευματοποιείου ή σε άλλη φο­ ρολογική αποθήκη, αναγνωρίζεται φύρα 0,25% για κάθε μήνα μετά το μήνα παραγωγής της ή την ημέρα παραλα­ βής της. Η φύρα αυτή επιμερίζεται σε ημέρες, υπολογί­ ζοντας ότι κάθε μήνας αποτελείται από 30 ημέρες. β) Κατά τη μεταφορά της αιθυλικής αλκοόλης, του απο­ στάγματος κάθε είδους, των προϊόντων απόσταξης, των οίνων από ανάμειξη με αιθυλική αλκοόλη ή απόσταγμα και των αλκοολούχων ποτών, από το εργοστάσιο παρα­ γωγής σε φορολογική αποθήκη ή από μία φορολογική α­ ποθήκη σε άλλη, αναγνωρίζεται φύρα μεταφοράς μέχρι 1%, κατ' ανώτατο όριο, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί και βεβαιωθεί. Η φύρα αυτή υπολογίζεται στα λίτρα της περιεχόμενης άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης. Εάν η μετα­ φορά γίνεται με περισσότερα από ένα δοχεία, η φύρα υ­ πολογίζεται σε κάθε δοχείο χωριστά. γ) Στη σούμα που παράγουν τα οινοπνευματοποιεία Α' και Β' Κατηγορίας, που αποθηκεύεται στις αποθήκες τους, αναγνωρίζεται φύρα 0,5% για έλλειμμα που βεβαι­ ώνεται μέσα στο μήνα που παρήχθη ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραγωγής και για τους επόμενους μήνες 0,25% για κάθε μήνα. Η φύρα αυτή δεν μπορεί να υπερ­ βαίνει το 3% συνολικώς για το πρώτο έτος και το 2% για κάθε επόμενο έτος. Στην ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη και στη σούμα, που αποθηκεύεται σε άλλη φορολογική α­ ποθήκη από αυτήν του εργοστασίου στο οποίο παρήχθη, αναγνωρίζεται φύρα 2% για κάθε έτος από την ημερομη­ νία παραλαβής της. Οι ανωτέρω φύρες επιμερίζονται η­ μερολογιακά, εκτός της φύρας του μήνα παραγωγής. δ) Κατά την επαναπόσταξη της σούμας και της ακατέρ­ γαστης αιθυλικής αλκοόλης, αναγνωρίζεται φύρα 2% κατ' ανώτατο όριο, ενώ κατά την επαναπόσταξη για κα­ θαρισμό των ζυμελαίων 5% κατ' ανώτατο όριο. Η φύρα υ­ πολογίζεται ως διαφορά μεταξύ των λίτρων άνυδρης αι­ θυλικής αλκοόλης που περιέχονται στα υγρά που εισέρ­ χονται στον ανακαθαρτήρα και σε αυτά που υπάρχουν στα προϊόντα της απόσταξης. ε) Κατά την απόσταξη των οίνων και των προϊόντων αλ­ κοολικής ζύμωσης των ζαχαρούχων και αμυλούχων πρώ­ των υλών, όπως σύκα, σταφίδες, μέλασσα, αναγνωρίζε­ ται φύρα 1% κατ' ανώτατο όριο. Επίσης, φύρα 2% κατ' α­ νώτατο όριο αναγνωρίζεται και στους ποτοποιούς κατά την απόσταξη για την αρωμάτιση της αιθυλικής αλκοόλης η οποία θα χρησιμοποιηθεί για παρασκευή του αλκοο­ λούχου ποτού ούζου. στ) Στην αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα κάθε είδους που παραλαμβάνονται από ποτοποιούς, για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, καθώς και στα ποτά που παράγονται από αυτούς, αναγνωρίζεται φύρα απο­ θήκευσης μέχρι 3% κατ' έτος, η οποία επιμερίζεται ημε­ ρολογιακά. Επίσης αναγνωρίζεται και φύρα παραγωγής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών μέχρι 2% κατ' ανώ­ τατο όριο. Οι φύρες αυτές υπολογίζονται στην άνυδρη αι­ θυλική αλκοόλη και βεβαιώνονται από τους αρμόδιους υ­ παλλήλους μετά από έλεγχο στην αιθυλική αλκοόλη, στις αλκοολούχες πρώτες ύλες και στα ποτά που παρήχθη­ σαν. ζ) Στα παραγόμενα αποστάγματα κάθε είδους αναγνω­ ρίζεται φύρα μέχρι 2% για έλλειμμα που βεβαιώνεται μέ­ σα στο μήνα που αυτά παρήχθησαν. Εφόσον τα απο­ στάγματα αυτά τεθούν σε παλαίωση, αναγνωρίζεται φύ­ ρα 0,50% κατά μήνα, μετά τον πρώτο μήνα από την ημέρα παραγωγής τους και για το πρώτο έτος. Για το επόμενο πλήρες έτος αναγνωρίζεται φύρα 4% και 3% ετησίως για τα επόμενα έτη, εφόσον η παλαίωση γίνεται σε δρύινα βα­ ρέλια χωρητικότητας άνω των 1.000 λίτρων. Εάν η χωρη­ τικότητα των βαρελιών είναι μέχρι και 1.000 λίτρα, οι φύ­ ρες αυτές είναι 5% και 4% αντίστοιχα. Εφόσον τα αποστάγματα παραμένουν απλώς αποθη­ κευμένα και όχι σε συνθήκες παλαίωσης, ισχύουν για τις φύρες αποθήκευσης όσα αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Μετά από τη διάθεση του αποστάγματος οίνου για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού μπράντυ, ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτωση στ' του άρθρου αυτού. η) Στις αναμείξεις αιθυλικής αλκοόλης ή αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, με οίνους ή γλεύκη αναγνωρί­ ζεται φύρα 5% κατ' ανώτατο όριο κατά τις αναμείξεις με ξηρούς οίνους και 8% κατά τις αναμείξεις με γλυκείς οί­ νους για τον πρώτο χρόνο και 1% για τα επόμενα έτη. Για τους οίνους ονομασίας προελεύσεως, η φύρα μετά το πρώτο έτος υπολογίζεται σε 2% για κάθε έτος για τα δέκα πρώτα χρόνια και για τα επόμενα σε 1% κάθε έτος. Οι φύρες αυτές υπολογίζονται στην πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη και επιμερίζονται ημερολογιακά. Σε περίπτωση που οι οίνοι από ανάμειξη χρησιμοποιη­ θούν για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, η φύρα υ­ πολογίζεται στα παραγόμενα ποτά σύμφωνα με όσα προ­ βλέπονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου αυτής. θ) Η φύρα της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για βιομηχανική χρήση προσδιορίζεται κατόπιν βιομηχανικού πειράματος από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενι­ κού Χημείου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ