281 Α' 2001

Νόμος 2969/2001

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.

Άρθρο 3 - Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού νο­ ούνται ως:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
18 Δεκεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 281

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2969
Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη: Η αιθυλική αλκο­ όλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέργαστη) και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, αλκοολικού τίτλου του­ λάχιστον 95% vol., στην οποία έχουν προστεθεί χημικές ουσίες που καθορίζονται με αποφάσεις της αρμόδιας Δι­ εύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, ώστε να α­ ποκλείεται η χρησιμοποίησή της για παρασκευή αλκοο­ λούχων ποτών χωρίς όμως να επηρεάζονται οι λοιπές βιο­ μηχανικές της χρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι διατυπώσεις και η διαδικασία μετουσίωσης.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ