114 Α' 2006

ΝΟΜΟΣ 3463/2006

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο πρώτο
08 Ιουνίου 2006

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114
8 Ιουνίου 2006

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3463
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτοΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΗΜΟΤΕΣΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΕΚΛΟΓΗΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΦΑΚΕΛΟΙ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ−ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Τ.Α .− ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ο.Τ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ − ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ − ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΑΝΕΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ –ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ − ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΙΔΡΥΜΑΤΑ − ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ B΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμ− φωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Επιτρο− πή, που συγκροτήθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 A΄), με την υπ’ αριθμ. 35442/6.9.2004 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι− κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1395 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ