80 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3763/2009

Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33 - Τροποποίηση του ν.δ. 400/1970
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
27 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80
27 Μαΐου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3763
Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση (α) της παρ. 4 του άρθρου 111 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «(α) να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, βιβλία και άλλα στοιχεία, που τηρούνται σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, έγγραφη, µαγνητική ή άλλη) στους εποπτευόµενους φορείς ή σε άλλους οργανισµούς που εκτελούν χρέη θεµατοφύλακα της περιουσίας ή ελεγκτή της οικονοµικής κατάστασης των εποπτευόµενων φορέων, καθώς και να λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατα από αυτά. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται να επικαλεστούν επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο έναντι της ΕΠ.Ε.Ι.Α».. 4. Στο άρθρο 120 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Τα πρόστιµα που επιβάλλει η ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποτελούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 16.2.2009».

Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 26 Μαΐου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ