80 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3763/2009

Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
27 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80
27 Μαΐου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3763
Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 39

Το άρθρο 35 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρον 35 Έκδοση πιστοποιητικών για εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν αποκλειστικά µετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση το εισόδηµα που αποκτάται από εταίρους ή µετόχους Εταιρείας Χαρτοφυλακίου (Holding Company), η οποία έχει αποκλειστικά µετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων µε ελληνική σηµαία ή ξένη σηµαία, εφόσον οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι συµβεβληµένες µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο ή η εκµετάλλευση ή διαχείριση των πλοίων τους γίνεται από ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση εγκατεστηµένη στην Ελλάδα µε βάση το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α), όπως ισχύει. Το ότι η Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (Holding Company) κατέχει αποκλειστικά µετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία αποδεικνύεται: (α) µε την προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού της αρµόδιας δηµόσιας αρχής της καταστατικής έδρας της εταιρείας, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται η επωνυµία κάθε πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία µετέχει η Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (Holding Company), όπως και το όνοµα και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας των πλοίων που ανήκουν σε κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία. Η αρµοδιότητα της αλλοδαπής δηµόσιας αρχής για την έκδοση του πιστοποιητικού βεβαιώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Ελληνική Προξενική Αρχή, είτε (β) µε την προσκόµιση πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι η Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (Holding Company) είναι σε ισχύ (good standing), καθώς και αντίγραφου πρακτικού του ∆.Σ. της Εταιρείας Χαρτοφυλακίου, από το οποίο να προκύπτει η επωνυµία των πλοιοκτητριών εταιρειών, στις οποίες µετέχει η Εταιρεία Χαρτοφυλακίου (Holding Company), το όνοµα, η σηµαία και ο λιµένας νηολόγησης του πλοίου ή των πλοίων, το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρηµένο από την οικεία Προξενική Αρχή της χώρας της καταστατικής έδρας της Εταιρείας Χαρτοφυλακίου (Holding Company) που εδρεύει στην Ελλάδα. Ειδικά οι συµβεβληµένες µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ξένη σηµαία υποχρεούνται να προσκοµίζουν και πιστοποιητικό του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι τα ως άνω πλοία τους είναι συµβεβληµένα µε αυτό».

Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 26 Μαΐου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ