167 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3883/2010

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Άρθρο 27 - Χρόνοι προαγωγής
24 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
24 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3883
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Άρθρο 27Χρόνοι προαγωγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Αξιωματικοί προάγονται με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου χρόνου είτε στο βαθμό που φέρουν είτε συνολικής πραγματικής υπηρεσίας Αξιωματικού. Ειδικά οι ανώτατοι Αξιωματικοί, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, προάγονται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραμονής τους ανά βαθμό ή συνολικής πραγματικής υπηρεσίας τους ως Αξιωματικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε περίπτωση, εξαιρουμένων των Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων στις περιπτώσεις επιλογής Αρχηγών ΓΕ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Αξιωματικοί δεν μπορούν να προαχθούν εάν δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου, ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό έχει ως εξής: α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό. β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό ή εννέα (9) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού. γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό ή δεκαπέντε (15) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού. δ. Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό ή είκοσι ενός (21) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού. ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό ή είκοσι επτά (27) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού. στ. Για την προαγωγή των Συνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό ή τριάντα ενός (31) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού. ζ. Για την προαγωγή των Ταξιάρχων και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση δύο (2) ετών στο βαθμό. η. Για την προαγωγή των Υποστρατήγων και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση συνολικά τριών (3) ετών ως ανωτάτων Αξιωματικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ειδικά για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό έχει ως εξής: α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό. β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό. γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό. δ. Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση δύο (2) ετών στο βαθμό. ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους Ανθυπολοχαγούς και αντιστοίχους που προέρχονται από ΣΣΑΣ ή από διαγωνισμό όπου το πτυχίο αποτελεί απαραίτητο προσόν για την κατάταξή τους και ο αριθμός των ελάχιστων ετών φοίτησης είναι μεγαλύτερος εκείνων των λοιπών ΑΣΕΙ από τα οποία αποφοιτούν Αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι ή Ιπτάμενοι, ο χρόνος παραμονής της παραγράφου 3α του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά τα εν λόγω επιπλέον έτη φοίτησης. Επίσης, για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 3, ο εν λόγω χρόνος των επιπλέον ετών φοίτησης προσμετράται για τον υπολογισμό της συνολικής τους υπηρεσίας ως Αξιωματικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους πτυχιούχους ΑΕΙ που εισέρχονται στο Σώμα των μόνιμων Αξιωματικών με βαθμό Ανθυπολοχαγού, στα οποία ο ελάχιστος αριθμός ετών φοίτησης είναι μεγαλύτερος εκείνων των ΑΣΕΙ από τα οποία αποφοιτούν Αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι ή Ιπτάμενοι, εφόσον το πτυχίο τους αυτό αποτελεί απαραίτητο προσόν για την κατάταξή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για όσους εισέρχονται στο Σώμα των μονίμων Αξιωματικών με βαθμό ανώτερο του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, για τον υπολογισμό της συνολικής τους υπηρεσίας ως Αξιωματικών προσμετράται και ο αναγκαίος χρόνος παραμονής στους βαθμούς που είναι κατώτεροι εκείνου με τον οποίο εισήλθαν στο σώμα των μονίμων Αξιωματικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κατά το χρόνο παραμονής στο βαθμό ο Αξιωματικός πρέπει να ασκεί πράγματι τα καθήκοντα του βαθμού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ως χρόνος παραμονής στο βαθμό υπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο: α. Οι Αξιωματικοί ανεξαρτήτως βαθμού τελούν σε: (1) Προβλεπόμενη κανονική ή προφορική άδεια. (2) Αιχμαλωσία, εάν μετά την επάνοδό του από αυτή, έχει απαλλαγεί από κάθε κατηγορία. (3) Νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή λόγω ασθένειας απότοκης κακουχίας πολέμου. (4) Άδεια λόγω κύησης – τοκετού για τις γυναίκες Αξιωματικούς και ανατροφής τέκνου για το σύνολο των Αξιωματικών. β. Οι Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων τελούν σε: (1) Αναρρωτική άδεια μέχρι 12 μήνες. (2) Νοσηλεία μέχρι 12 μήνες. (3) Εκπαιδευτική άδεια μέχρι 24 μήνες. γ. Οι Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι και Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι τελούν σε: (1) Αναρρωτική άδεια μέχρι 2 μήνες. (2) Νοσηλεία μέχρι 2 μήνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Σε περίπτωση συνδρομής δύο (2) ή περισσότερων περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο συνολικός λογιζόμενος χρόνος δεν μπορεί να είναι ανώτερος του μισού του απαιτούμενου πραγματικού χρόνου παραμονής στο βαθμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί χρόνο παραμονής στο βαθμό ο χρόνος που ο Αξιωματικός διετέλεσε σε: α. Αργία με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση. β. Διαθεσιμότητα με αίτησή του. γ. Έκτιση ποινής στερητικής της ελευθερίας του ή προσωρινή κράτηση που επιβλήθηκε από οποιαδήποτε δικαστική αρχή. δ. Λιποταξία ή παράνομη απουσία, εφόσον δεν ακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση. ε. Άδεια άνευ αποδοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τους μετατασσόμενους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου στο σώμα των Αξιωματικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το ν.2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Σε Στρατιωτικό Δικαστή Α’ προάγεται Στρατιωτικός Δικαστής Β’, που έχει επτά τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό του και είκοσι οκτώ έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο βαθμό αυτόν προάγονται, ένα έτος νωρίτερα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων προαγωγής, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, όσοι Στρατιωτικοί Δικαστές Β’ συγκεντρώνουν εξαιρετικά προσόντα μορφώσεως, ήθους, εργατικότητας και κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα Νομικών Επιστημών ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού. Εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω προαγωγή του Στρατιωτικού Δικαστού, ανακατανέμονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι υφιστάμενες κατά βαθμό οργανικές θέσεις.»

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ