14 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4038/2012

Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Άρθρο 17 - Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
02 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14
2 Φεβρουαρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της υπό απορρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και οι δικηγόροι που απασχολούνται σε αυτή με σχέση έμμισθης εντολής μεταφέρονται από 1.1.2012 στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Για το μεταφερόμενο στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. προσωπικό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.4024/2011, δεν ισχύει καμία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και εφαρμόζεται σε αυτό ο κανονισμός του προσωπικού της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και οι μισθολογικές διατάξεις του ν.4024/2011. Προσωπικό που μεταφέρεται στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω και το οποίο με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας, το Οργανόγραμμα και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κρίνεται ως πλεονάζον για το έργο της, μεταφέρεται με απόφαση του εποπτεύοντος την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Υπουργού έως την ολοκλήρωση της απορρόφησης της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. της τελευταίας στο προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση αυτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις που διέπουν τους φορείς στους οποίους εντάσσονται. Το υπόλοιπο προσωπικό της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα το προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από 1.1.2012 με τις ίδιες σχέσεις εργασίας στο προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., χωρίς εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στους φορείς υποδοχής κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχής κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες οι μεταφερόμενοι να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αυτοί μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται για το σκοπό αυτόν. Προσωπικό που μεταφέρεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και το οποίο με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τα Επιχειρησιακά Σχέδια των φορέων υποδοχής κρίνεται ως πλεονάζον τίθεται σε εφεδρεία και εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 του ν.3986/2011 (Α΄152). Ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής μετά από εισήγηση της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του φορέα υποδοχής. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 (Α΄226) έχουν και εν προκειμένω εφαρμογή. Η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση αυτών ρυθμίζεται από τους κανονισμούς του προσωπικού των φορέων υποδοχής στους οποίους εντάσσονται και τις διατάξεις που τους διέπουν. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την μεταφορά του προσωπικού στους εποπτευόμενους φορείς. Το άρθρο 3 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3.11.2011 (Β΄ 2542) καταργείται.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ