107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 179 - Ρυθμίσεις εκκρεμών θεμάτων των υπό εκκαθάριση πρώην θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού των εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού, Ανώνυμος Εταιρία» και των θυγατρικών της τελευταίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει λυθεί με καταγγελία από την δημοσίευση του ν. 4038/2012. Εντός εξήντα (60) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εκδίδει διαπιστωτικές πράξεις, με τις οποίες προσδιορίζεται για κάθε εργαζόμενο η λύση της σχέσης εργασίας του και το ποσό της αποζημίωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α΄ 189), όπως ισχύει. Η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.