270 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4316/2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Υ.
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 11Μονιμοποίηση Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως: «10. Οι ειδικευμένοι ιατροί Ε.Σ.Υ., οι οποίοι διορίστηκαν σε θέσεις Διευθυντών, Επιμελητών Α΄, Β΄και Γ΄, μετά τις 11.3.2009, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3754/2009, μονιμοποιούνται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του ως άνω νόμου. Με την ίδια διαδικασία μονιμοποιούνται και οι γενικοί ιατροί με βαθμό Β΄ που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2519/1997, σε θέσεις που προκηρύχθηκαν μέχρι 31.12.2009.»

Άρθρο 12Εφημερίες Ιατρών Ε.Σ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διενεργούνται και προσδιορίζονται εντός των νομίμων ορίων, τα ποσά για εφημερίες ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ. Η αποζημίωση των ανωτέρω βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την ειδική επιχορήγηση των εν λόγω φορέων. Οι εν λόγω αποζημιώσεις εκκαθαρίζονται από τους αρμόδιους εκκαθαριστές, ελέγχονται σύμφωνα τα οριζόμενα στο π.δ. 136/2011, όπως αυτό ισχύει. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή των εφημεριών τρέχοντος και παρελθόντων οικονομικών ετών αντίστοιχα, η Υπηρεσία μέσω της οποίας καταβάλλονται, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2015 και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει. β) Δαπάνες, εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών του Υπουργείου Υγείας ετών 2012, 2013 και 2014, για την πληρωμή αποζημιώσεων: α) εφημεριών ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, β) πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προαναφερόμενα έτη αντίστοιχα, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να ανακατανέμονται μεταξύ των Νοσοκομείων, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεως πιστώσεων διατάξεων και κατ’ εξαίρεση να εκκαθαριστούν όλες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας έτους 2015, με την προαναφερόμενη διαδικασία και μέχρι την 30ή Απριλίου του έτους 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3868/ 2010 τροποποιείται ως εξής: «Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων ii έως iv της περίπτωσης Α΄ με σκοπό την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Οι πρόσθετες αυτές εφημερίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό εννέα τοις εκατό ( 9% ) της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών για κάθε νοσοκομείο. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα που αφορά η έγκριση των πρόσθετων εφημεριών. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλεται από διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών.»

Άρθρο 13Μεταφορά Δικηγόρων

Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορoύν να μεταφέρονται δικηγόροι που κατέχουν οργανική θέση με έμμισθη εντολή, ύστερα από αίτησή τους, από ένα νοσοκομείο σε άλλο της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Η μεταφορά γίνεται σε κενή οργανική θέση κατόπιν γνώμης των Δ.Σ. των νοσοκομείων προέλευσης και υποδοχής εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Άρθρο 14Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4238/2014

Α) Προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 3 του ν. 4238/2014 ως εξής: «9. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι όροι Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας συμπεριλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους. 10. Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για κάθε μεταβολή, τροποποίηση των οργανισμών των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων του άρθρου 2 παράγραφος 2, που έχουν ιδρυθεί/συσταθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Ομοίως έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις μετατροπής ή συγχώνευσης δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου.» Β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4238/2014, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40 παρ. 6 του ν. 4272/2014, προστίθεται δεύτερη εσωτερική παράγραφος ως εξής: «Ομοίως μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες μονάδες τους: α) τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα οποία έχουν συσταθεί ως αποκεντρωμένες μονάδες Νοσοκομείων του ΕΣΥ και β) οι αποκεντρωμένες μονάδες (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) οι οποίες έχουν συσταθεί ως αποκεντρωμένες μονάδες των Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., καθορίζεται το Κέντρο Υγείας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι ως άνω αποκεντρωμένες μονάδες. Με ίδια απόφαση δύναται, όσες από τις αποκεντρωμένες μονάδες βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες και δεν υπάρχει κοντινό σε αυτές Κέντρο Υγείας, να υπαχθούν σε Ν.Π.Δ.Δ. τομέα υγείας και να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας τους.»

Άρθρο 15Διαζευκτικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), μπορούν θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που έχουν συσταθεί ως διαζευκτικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, να μετατρέπονται σε θέσεις μίας από τις ειδικότητες αυτές και πάντα εντός του ιδίου νοσοκομείου και οι ιατροί που υπηρετούν στις μετατρεπόμενες θέσεις να εντάσσονται σε αυτές. Η μετατροπή των θέσεων γίνεται μετά από εισήγηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Άρθρο 17Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού

Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) Στο άρθρο 27 του ν. 3984/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9.α) Στους Κεντρικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων που για την εκπλήρωση του σκοπού του βρίσκονται σε ετοιμότητα επί εικοσιτετραώρου και τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες το χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 7 του ν. 3984/2011, καθώς και στον συμμετέχοντα στη διαδικασία συντονισμού μοναδικό υπάλληλο που υπηρετεί στον Ε.Ο.Μ., κατ΄ άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 3984/2011 και του έχουν ανατεθεί τα κατ΄ άρθρον 17 παρ. 1 του ν. 3984/2011 καθήκοντα, καταβάλλεται επίδομα 250 ευρώ μηνιαίως. β) Στους Τοπικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων καταβάλλεται ως αποζημίωση ανά περιστατικό δωρεάς οργάνων ποσό ίσο με μία (1) εφημερία αν είναι ιατροί και δώδεκα (12) ώρες υπερωριών εάν είναι νοσηλευτές. γ) Στους Κλινικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων ή στους ιατρούς των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων καταβάλλεται ως αποζημίωση ανά χειρουργείο λήψης ποσό ίσο με μία (1) εφημερία ανά ιατρό που απασχολήθηκε στο περιστατικό και δώδεκα (12) ώρες υπερωριών για τον Κλινικό Συντονιστή – νοσηλευτή. δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μπορεί το ποσό αυτό να αναπροσαρμόζεται.»

Άρθρο 18

Η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. με ειδικότητα που συμπλήρωσαν πέντε (5) συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό σε νοσοκομεία ή Κ.Υ. άγονων Α΄ περιοχών, μπορούν ύστερα από αίτησή τους και με γνώμη του νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν, καθώς και των αρμόδιων Δ.Υ.Πε. να μετατίθενται διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, σε νοσοκομεία ή Κ.Υ. εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Προϋπόθεση για τη μετάθεση είναι η ύπαρξη κενής θέσης.»

Άρθρο 20

Στο άρθρο 43 του ν. 1759/1988 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν λάβει ειδικότητα και έχουν συμπληρώσει σε νοσοκομεία και δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. άγονων Α΄ περιοχών δέκα (10) έτη υπηρεσίας, ύστερα από αίτησή τους, δύναται να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σε νοσοκομεία ή σε δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας του Π.Ε.Δ.Υ., σε κενή οργανική θέση εφόσον υπάρχει, υπό την προϋπόθεση να έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.»

Άρθρο 21

Η παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων Μονίμων και ΙΔΑΧ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δ.Υ.Πε. εκλέγονται από το σύνολο των εργαζομένων, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε αυτές και στις Αποκεντρωμένες Μονάδες τους.»

Άρθρο 22

Ιατροί του Ε.Σ.Υ., που κατά την ημερομηνία της κρίσης έχουν εξελιχθεί σε βαθμό Επιμελητή Α΄ ή Διευθυντή, δεν μπορούν να κριθούν σε προκήρυξη μη ομοιόβαθμης θέσης πριν την πάροδο πενταετίας από την εξέλιξή τους στη θέση που κατέχουν.

Άρθρο 23Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012 Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Απαλείφεται η πρόταση που αφορά στον καθορισμό της έδρας των ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από: Α. Δύο (2) οργανικές Μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε αυτός ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Β. Δύο (2) οργανικές Μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας. Γ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας. Δ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το εδάφιο γ΄ συμπληρώνεται ως εξής: «Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις αναπληρωτές διοικητές τότε ένα μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και το άλλο μέλος είναι ο αναπληρωτής διοικητής της μικρότερης σε δύναμη κλινών οργανικής μονάδας. Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο οργανικές μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε τρία μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εδάφιο δ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας, στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο (2) οργανικές Μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές. Β. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της μικρότερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο τουλάχιστον Αναπληρωτές Διοικητές. Γ. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις Αναπληρωτές Διοικητές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το εδάφιο ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από τα εδάφια ζ΄ και η΄ απαλείφεται η φράση «…του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 3 του ν. 4052/2012 καταργείται.

Άρθρο 24Θητεία Δ.Σ. Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων

Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Η συγκρότηση του ως άνω Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και οι αρμοδιότητές του είναι όσες αναφέρονται στο άρθρο 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέμα που αφορά στη Διοίκηση και στην εν γένει λειτουργία των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ..»

Άρθρο 25Αξιοποίηση και μετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν ιατρική ειδικότητα

Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005, όπως ισχύει, ισχύουν και για τους μονίμους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και τους μονίμους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή αποκτούν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003, όπως ισχύει, και καλύπτουν κενή οργανική θέση. Οι ως άνω δικαιούχοι μετατάσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατά προτεραιότητα σε νοσοκομεία ή μονάδες υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Εξαιρούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αίτηση μετάταξης βάσει της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3918/2011 πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο 26

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «Υπεύθυνος για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος ή παιδίατρος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.»

Άρθρο 28

Στο άρθρο 7 του ν. 4238/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης του ιατρικού προσωπικού των μονάδων αυτών σε θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., και πάντως όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2015, καταβάλλεται στους υπευθύνους για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των εν λόγω μονάδων επίδομα, ίσο με το επίδομα που χορηγείται στους προϊσταμένους οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης.»

Άρθρο 29Περί πανεπιστημιακών ιατρών

Α) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. προβλέπεται χωρίς αμοιβή μία επιπλέον θέση αναπληρωτή Διοικητή ακαδημαϊκών υποθέσεων με αρμοδιότητα τα ακαδημαϊκά θέματα των Πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων. Η επιλογή του γίνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 3918/2011 και διατηρεί την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.» Β) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί σε Πανεπιστημιακή κλινική ή εργαστήριο του Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. και συμμετέχει στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ασκεί το έργο του ως μέλος του Δ.Σ. χωρίς αμοιβή, διατηρώντας την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.»

Άρθρο 30Ισχύς αδειών ιδιωτικών κλινικών ενταγμένων στο Ε.Σ.Υ.

Οι ιδιωτικές κλινικές οι οποίες πριν από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων 247/1991 και 517/1991 συνήψαν ιδιότυπες συμβάσεις με το Ι.Κ.Α. και εν συνεχεία εντάχθηκαν στο Ε.Σ.Υ. παρέχοντας υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης έχοντας ως προϋπόθεση την άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, και οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να υπαχθούν στις διατάξεις του π.δ. 235/2000 λόγω μίσθωσης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού τους και μέρους του προσωπικού τους (νοσηλευτικού και βοηθητικού) για τη λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων του Ι.Κ.Α. δύναται να υποβάλουν σχετική αίτηση, προκειμένου να λάβουν άδεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του π.δ. 235/2000. Η ως άνω αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ