270 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4316/2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110 - Θέματα Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 110Θέματα Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση α΄ της εξαγοράς από την εταιρία «Ταμείο Νέας Οικονομίας Α.Ε.» (ΤΑΝΕΟ Α.Ε.) του συνόλου των Πιστοποιητικών Υπολειμματικής Αξίας (Residual Certificates) εκδόσεώς της την 3η Ιουνίου 2013 σε εύλογη αξία, (β) της λύσης του εμπιστεύματος (trust) που συνεστήθη επί των κοινών μετοχών της, δυνάμει της υπ’ αριθ. 24/ 30.5.2003 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.), καθώς και όλων των σχετικών ή παρεπόμενων συμβάσεων και συμφώνων και (γ) της αναμεταβίβασης στο Ελληνικό Δημόσιο των μετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 3 Ιουνίου 2003 Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών που καταρτίσθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της DEUTSCHE INTERNATIONAL TRUSTEE SERVICES (C.l.) LIMITED.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εντός προθεσμίας ενός μήνα από την αναμεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο των μετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε., σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η ΤΑΝΕΟ Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο ποσό ύψους πενήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (51.500.000) ευρώ έναντι ισόποσης απομείωσης της συνολικής οφειλής της (κύριας οφειλής και προσαυξήσεων, τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) προς το Ελληνικό Δημόσιο, για την οποία έχει διενεργηθεί η υπ’ αριθ. 9835/6.9.2013 Ταμειακή Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Μετά την ανωτέρω καταβολή, η προαναφερόμενη Ταμειακή Βεβαίωση αδρανοποιείται, αναστελλομένης επ’ αόριστον της παραγραφής, δεν υπόκειται σε επιπλέον προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και δεν λαμβάνεται υπόψη για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια επάγεται, κατά την κείμενη νομοθεσία, η ύπαρξη βεβαιωμένης και ληξιπρόθεσμης οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Το υπόλοιπο της κατά την προηγούμενη παράγραφο οφειλής της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. εξοφλείται σύμφωνα με οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προϊόν των ρευστοποιήσεων των συμμετοχών της εταιρίας, μετ’ αφαίρεση της διαχειριστικής αμοιβής της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. για τις επενδύσεις που πραγματοποιεί αποκλειστικά δυνάμει του άρθρου 28 του ν. 2843/2000, διανέμεται σε εξαμηνιαία βάση, κατά μήνα Ιανουάριο και Δεκέμβριο εκάστου έτους, αγόμενο σε μερική ή ολική αποπληρωμή υποχρεώσεων ή ικανοποίηση απαιτήσεων με την προτεραιότητα και υπό τους όρους που κατωτέρω ορίζονται: α) πρώτον σε εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων της εταιρίας περί πραγματοποίησης επενδύσεων, όπως οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν από ισχύουσες κατά 6.9.2013 συμβάσεις σύστασης και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, β) δεύτερον, σε μερική ή ολική εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της εταιρίας έναντι του ελληνικού Δημοσίου της παραγράφου 2, και γ) τρίτον, σε μερική ή ολική εξόφληση λοιπών υποχρεώσεων της εταιρίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προϊόν των ρευστοποιήσεων των επενδύσεων της εταιρίας θα μπορεί να επανεπενδύεται μόνον μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου. Χρηματικά διαθέσιμα που δεν προέρχονται από ρευστοποιήσεις επενδύσεων μπορούν να επενδύονται ακώλυτα από την εταιρία κατά πάντα χρόνο. Λειτουργικές δαπάνες της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. καλύπτονται από τις διαχειριστικές αμοιβές της εταιρίας και τα χρηματικά διαθέσιμα που δεν προέρχονται από ρευστοποιήσεις επενδύσεων. Αν καταστεί αναγκαία η κάλυψη λειτουργικών δαπανών από το προϊόν των ρευστοποιήσεων, πριν την εξόφληση των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου, η πληρωμή τους διενεργείται κατόπιν συναίνεσης που παρέχεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της εταιρίας. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα και την προηγούμενη παράγραφο, η υπ’ αριθ. 9835/6.9.2013 Ταμειακή Βεβαίωση και οι έννομες συνέπειές της ενεργοποιούνται από το χρόνο της παράβασης και εφεξής, για δε την προκύπτουσα οφειλή ευθύνονται αλληλεγγύως με την ΤΑΝΕΟ Α.Ε. όλα τα μέλη της διοίκησης αυτής, κατά τη θητεία των οποίων έλαβε χώρα η παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία παρακολούθησης της εξόφλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, ο τρόπος διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήξης της αδρανοποίησης της ταμειακής βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την αναμεταβίβαση των μετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο οι κοινές μετοχές της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. περιέρχονται στο «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.», των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της μεταβίβασης αυτής οριζόμενων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται και το καταστατικό της ΤΑΝΕΟ Α.Ε.. Μετά την περιέλευση των μετοχών της εταιρίας στο «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.», η ΤΑΝΕΟ Α.Ε. δύναται να αναλαμβάνει επί συμβάσει τη διαχείριση πόρων τρίτων φορέων προερχόμενων από διαρθρωτικά ταμεία, ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς της προγραμματικής περιόδου 2014−2020 αλλά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι πόροι αυτοί θα επενδύονται κυρίως με κριτήριο τη συμβολή των χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη τομέων νέας οικονομίας και τη χρηματοδότηση νεοσύστατων καινοτόμων επιχειρήσεων και θα διοχετεύονται σε αυτές ως κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών. Η κατά τα ανωτέρω ανάληψη της διαχείρισης πόρων γίνεται στο πλαίσιο των εκάστοτε καταστατικών σκοπών της Εταιρίας και τελεί υπό την αίρεση της τήρησης της εφαρμοστέας νομοθεσίας περιλαμβανομένων και των διατάξεων του ν. 2367/1995.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ