270 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4316/2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 67 - Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 67Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (Α΄ 298), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: «6. Ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπεται η ανταλλαγή τακτικών υπαλλήλων φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, εξαιρούμενων των περιπτώσεων ζ΄ και θ΄, με υπαλλήλους των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών−μελών της Ε.Ε. ή άλλων χωρών στο πλαίσιο προγραμμάτων για τη μετάδοση τεχνογνωσίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι φορείς προέλευσης των συμμετεχόντων και καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στα ως άνω προγράμματα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κατέχοντες θέση Γενικού Γραμματέα σε Γενικές Γραμματείες Υπουργείων κατά την προηγουμένη της έναρξης ισχύος των οργανικών διατάξεων των Υπουργείων, που εκδόθηκαν πρώτη φορά κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2014 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, και οι οποίοι διορίστηκαν εκ νέου στις νέες Γενικές Γραμματείες του ιδίου Υπουργείου, θεωρείται ότι για κάθε συνέπεια έχουν διοριστεί στις αντίστοιχες θέσεις από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που υπηρετούσε με απόσπαση για την υποβοήθηση του έργου των Γενικών Γραμματέων του προηγούμενου εδαφίου σε αντίστοιχες θέσεις κατά την προηγούμενη της έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων των Υπουργείων που εκδόθηκαν πρώτη φορά κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, και συνεχίζει να υπηρετεί στις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρείται ότι έχει αποσπαστεί για κάθε συνέπεια για την υποβοήθηση του έργου του Γενικού Γραμματέα που διορίστηκε εκ νέου στις Γενικές Γραμματείες κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Προς το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί το προσωπικό αυτό με απόσπαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προθεσμίες της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 παρατείνονται έως 30 Ιουνίου 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας για τους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάταξης/μεταφοράς κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς και για το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας του άρθρου 70 του ν. 4257/2014, παρατείνεται μέχρι την 31.3.2015 εφόσον έληξε σε προγενέστερο του παρόντος νόμου χρόνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αντικαταστάθηκε από την υπ΄ αριθμ. 6/5.5.2009 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής: «4. α. Για τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1 της παρούσας. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αποδοχές που καταβλήθηκαν σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των οποίων η επιλογή ακυρώθηκε για τυπικό λόγο με απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν αναζητούνται. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη βεβαιωθεί και καταλογισθεί, οι σχετικές πράξεις παύουν να. ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου για τις οποίες προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον έχουν ανανεωθεί, εντός του έτους 2014, ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι στο δημοσιευμένο κείμενο διαλαμβάνεται ρήτρα αναδρομής ισχύος τους στην ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης. 8. α. Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), αντικαθίσταται ως εξής: «10. Οι φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά, με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα μαζί με το σύνολο των εγγράφων που είναι στοιχεία του κειμένου και δημοσιεύονται, όπως παραρτήματα, πίνακες ή σχεδιαγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των προς δημοσίευση κειμένων και των ανωτέρω εγγράφων φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, οι φορείς καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα και τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία κατατίθενται ή αποστέλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αποστολής ότι κάθε ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε περίπτωση που το προς δημοσίευση κείμενο δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο ή από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αποστολής, ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης, επιστρέφεται στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) γίνονται δεκτά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290).» β. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3496/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, δοκίμια, που περιέχουν κείμενα τα οποία έχουν παραληφθεί και έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) από το Εθνικό Τυπογραφείο τον τελευταίο μήνα εκάστου έτους, φέρουν ημερομηνία έκδοσης έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους.» γ. Η περίπτωση 25 της παρ. 1Α του άρθρου 199 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) καταργείται. δ. Από 1.3.2015 καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παρ. 10 του άρθρου 7, του εδαφίου δ΄ της παρ. 10 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄131). 9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης κ.λπ. καταργείται.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ