270 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4316/2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59 - Ρυθμίσεις Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως ακολούθως: «δ. Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας», όπως στο εξής θα ονομάζεται ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, όπως ισχύει, και αναφέρεται στα εδάφια γ΄ των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 22 του π.δ. 106/2014. 9. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001 απαλείφονται οι λέξεις «των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και», ενώ μετά τις λέξεις «εποπτευόμενα από τον Υπουργό Υγείας και» προστίθενται οι λέξεις «τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 10. Στο εδάφιο δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2920/ 2001 απαλείφονται οι λέξεις «και Πρόνοιας». 11. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο στ΄ ως ακολούθως: «στ. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.» 12. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή, οι Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητές κατανέμονται στους Τομείς Ελέγχου του Σώματος για την κάλυψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών. » 13. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Γενικού Επιθεωρητή, οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή δύνανται να παραμένουν στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την εκ νέου κρίση τους και για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.» 14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2920/2001 αντικαθίσταται η λέξη «τρεις» από τη λέξη «τέσσερις». 15. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 μετά τις λέξεις «κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας» προστίθενται οι λέξεις «ή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 16. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 μετά τις λέξεις «εκπρόσωποι του Υπουργού Υγείας» προστίθενται η φράση «ή αντίστοιχα του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας». 17. Στα δυο πρώτα εδάφια της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 μετά τις λέξεις «Υπουργό Υγείας» προστίθενται τα ακόλουθα «ή τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ