270 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4316/2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 106 - Τροποποιήσεις του π.δ. 111/2014 (Α΄178)
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 106Τροποποιήσεις του π.δ. 111/2014 (Α΄178)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση γγ΄ που έχει ως εξής: «Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο τίτλος «Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» του Κεφαλαίου Γ΄ του π.δ.111/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλάζει σε «Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 23 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 23 Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 1. Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: (α) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού (β) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού (γ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (δ) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα. 2. Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: (α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (β) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (γ) Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το άρθρο 24 του π.δ. 111/2014 προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής: «Άρθρο 24Α Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 1. Η Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού αποτελεί οργανική μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και οι επιχειρησιακοί της στόχοι είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και γενικότερα της χώρας με την παροχή στοιχείων, πληροφοριών και στατιστικών στο πλαίσιο της εφαρμογής των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων. (γ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων. 2. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: (α) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και των προτεινόμενων σε αυτά μέτρων και δράσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. (β) Ο εντοπισμός καθυστερήσεων, δυσκολιών και προβλημάτων στην υλοποίηση των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, η εισήγηση τρόπων αντιμετώπισής τους και η επισήμανση παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. (γ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τη σύνταξη, κατάρτιση και έγκαιρη υποβολή του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και η παρακολούθηση της εφαρμογής του μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων. (δ) Η συμβολή στην κατάρτιση των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων μέσω της παροχής πληροφόρησης προς τις επισπεύδουσες υπηρεσίες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο προγραμματισμός και εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο». β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Τμήμα Α΄ Οικονομικού Προγραμματισμού». γ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Τμήμα Α΄ − Οικονομικού Προγραμματισμού (αα) Ο προγραμματισμός και εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονομικής πολίτικης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η διασύνδεσή τους με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και κάθε άλλου στρατηγικού κειμένου πολιτικής που αφορά στην ανάπτυξη, στις μεταρρυθμίσεις ή στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. (ββ) Η παρακολούθηση και η ανάλυση της πορείας και των προοπτικών της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, η επισήμανση και η αξιολόγηση των αποκλίσεων από τους στόχους και η εισήγηση σχετικά με τη λήψη των μέτρων που ενδείκνυνται για την επίτευξη της κυβερνητικής πολιτικής. Η διερεύνηση και ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν σχετικά με την επιλογή μέτρων οικονομικής πολιτικής. (γγ) Η γνωμοδότηση αναφορικά με τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους της οικονομικής πολιτικής, προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις πολιτικής για την επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού ανόδου της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη συγκράτηση του πληθωρισμού σε ανεκτά επίπεδα, η βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος και η εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών. (δδ) Η αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών υιοθετούμενων μέτρων οικονομικής πολιτικής σε επιμέρους τομείς της ελληνικής οικονομίας. (εε) Η συγκέντρωση και ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών πληροφοριών σχετικών με την εξέλιξη του Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα της οικονομίας, η παρακολούθηση των τάσεων/εξελίξεων των τομέων αυτών και ο καθορισμός του πλαισίου βασικών στόχων οικονομικής πολιτικής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. (στστ) Η πρόβλεψη των μακροχρονίων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας όπως ιδίως μελλοντικές ανειλημμένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κράτους, εξυπηρέτηση και αποπληρωμή δημοσίου χρέους.» δ. Η υποπερίπτωση ιι΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «(ιι) Η σύνταξη κειμένων πολιτικής σχετικά με τα Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης». ε. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «(εε) Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση της ανάπτυξης των αστικών συνεταιρισμών σύμφωνα με το ν. 1667/1986, η υποβολή προτάσεων σε σχετικά θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης τους, η τήρηση μητρώου αστικών συνεταιρισμών, η επεξεργασία και κατάρτιση προτύπων καταστατικών και η προώθηση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης και συνεργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η προώθηση της ενδοσυνεταιριστικής και διασυνεταιριστικής συνεργασίας και αλληλεγγύης και η υποβοήθηση των εποπτικών συμβουλίων των συνεταιρισμών όλων των μορφών και βαθμών στην άσκηση των καθηκόντων τους.» στ. Η υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 124 του π.δ. 111/2014 μετά τη φράση «Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» προστίθεται η φράση «στη Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ. 111/ 2014 (Α΄ 178) προστίθεται η φράση «και το άρθρο 28 του ν. 2470/1997 (Α΄ 40)». β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ζζ΄ της περίπτωσης α΄ και της υποπερίπτωσης στστ΄ της περίπτωσης β΄της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) διαγράφονται οι φράσεις «εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 19, 20 και 21 του ν. 3492/2006». γ. Στην υποπερίπτωση ιβιβ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178), μετά τις λέξεις «του άρθρου 20» προστίθεται η φράση «και της παραγράφου 9 του άρθρου 17».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Ο τίτλος του άρθρου 42 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και αυτός του Παραρτήματος I αντικαθίσταται ως εξής: «Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους νομούς, στις νομαρχίες και στα Ν.Π.Δ.Δ..» β. Η παρ. 3 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι Υ.Δ.Ε. στους νομούς και στις νομαρχίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, πλην των Υ.Δ.Ε. που εδρεύουν σε έδρες Περιφερειών σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς επίσης και των Υ.Δ.Ε. στις Νομαρχίες Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.»

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ