270 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4316/2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η υποπαράγραφος ΙΓ.5 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4198/2013 (Α΄ 215), αντικαθίσταται ως εξής: «ΙΓ.5.: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 1. Συνίσταται Διεύθυνση Υποστήριξης Εθνικού Συντονιστή, καθώς και αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Νομοθετικού Έργου το οποίο υπάγεται απευθείας στον Εθνικό Συντονιστή. Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Εθνικού Συντονιστή διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικό, Οικονομικό, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. β) Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. γ) Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης. Η οργάνωση και η λειτουργία της Διεύθυνσης, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται στον Οργανισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Πρωθυπουργού κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συντονιστή. 2. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστή συνιστώνται: α. Έντεκα (11) θέσεις Ειδικών Συντονιστών. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση κατόχους μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στον Εθνικό Συντονιστή κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου, κατατάσσονται σε θέση Ειδικού Συντονιστή. Οι Ειδικοί Συντονιστές εκτός των άλλων καθηκόντων τους εισηγούνται στη Συντονιστική Επιτροπή, στο Συμβουλευτικό Σώμα, στις συσκέψεις στελεχών του γ΄ εδαφίου της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.3, καθώς και στον Εθνικό Συντονιστή επί θεμάτων τα οποία ειδικώς ορίζονται από τον Εθνικό Συντονιστή. β. Δύο (2) θέσεις Πληροφορικής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τομέα της πληροφορικής και πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. γ. Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ από τους οποίους τουλάχιστον τρεις πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη προϋπηρεσία τεσσάρων ετών, καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ. 3. Οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με απόσπαση μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων φορέων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των Γραμματειών των Εισαγγελιών και Δικαστηρίων. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καλύπτονται και με μετάταξη μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των Γραμματειών των Εισαγγελιών και Δικαστηρίων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία καταργείται ταυτόχρονα και η αντίστοιχη θέση από το φορέα προέλευσης. 4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ο Εθνικός Συντονιστής τοποθετεί Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και προϊσταμένους των τμημάτων και του αυτοτελούς τμήματος από τους υπαλλήλους που κατέχουν θέση Ειδικού Συντονιστή με απόφασή του, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Ο τρόπος επιλογής προϊσταμένου διεύθυνσης και των προϊσταμένων τμημάτων και του αυτοτελούς τμήματος προβλέπεται στον ως άνω αναφερόμενο Οργανισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή. Ειδικότερα, στο αυτοτελές τμήμα νομικής υποστήριξης προβλέπεται μία θέση προϊσταμένου και τρεις (3) θέσεις προσωπικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ως άνω αναφερόμενο Οργανισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή. 5. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στον Εθνικό Συντονιστή, καθώς και κάθε άλλη μισθολογική διαφορά που προκύπτει από πρόσθετες αποδοχές, επιδόματα και τυχόν λοιπές απολαβές που τους καταβάλλονται με βάση την οργανική τους θέση, βαρύνει την υπηρεσία προέλευσης. Σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων του Εθνικού Συντονιστή δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. 6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζεται η έδρα της υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εντός του Νομού Αττικής. 7. Με κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση των Ειδικών Συντονιστών εισηγητών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 4024/2011».

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ