270 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4316/2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 68
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 68ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Α. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4250/ 2014 (Α΄74) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Το προσωπικό των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που διαλύονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εφόσον μέχρι την ημερομηνία οριστικής παύσης λειτουργίας τους δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΚΑΦ και η μεταφορά του προσωπικού σε αυτό σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΑΦ. Μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Για την εφαρμογή των ανωτέρω ως υπηρεσία προέλευσης νοείται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ΚΑΦ σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αναφερόμενες στις υποπαραγράφους Ζ1 και Ζ2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 (Α΄222) αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη μισθοδοσίας τους για το διάστημα που οι παραπάνω υπάλληλοι θα βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και τις αποζημιώσεις αυτών. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει όλα τα ΚΑΦ που έχουν οριστικά καταργηθεί ή διαλυθεί μετά την 1.3.2014. Σε περίπτωση λειτουργίας του ΕΚΑΦ οι ανωτέρω δαπάνες για μισθούς και αποζημιώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΚΑΦ) και θα αποδίδονται από αυτό στον Κρατικό Προϋπολογισμό.» Β. Οι προθεσμίες του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) παρατείνονται μέχρι 30.6.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις υποπεριπτώσεις 1α, 1γ, 2α, 2β, 2γ και 3α, 3β της περίπτωσης VI του άρθρου 53 του π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και στη στήλη «ΚατηγορίαΚλάδος−Ειδικότητα» προστίθεται η φράση «−ΤΕ Υγείας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) τροποποιούνται ως ακολούθως: «Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως. Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται κατά 50%.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/ 2013 (Α΄ 88) προστίθεται περίπτωση η΄, που έχει ως ακολούθως: «η) η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) εισφορά υπέρ του «Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Εστίας», τα οποία διατίθενται για τους θεσπισμένους με τις διατάξεις αυτές σκοπούς.» β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Η εισφορά 1,35% και οι λοιποί ανωτέρω αναφερόμενοι πόροι υπό στοιχεία β΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 4 διατίθενται αποκλειστικά και καλύπτουν:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, μέχρι τις 31.12.2017, υπό την προϋπόθεση της μηνιαίας καταβολής από 1.1.2015 ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,75% των καθυστερούμενων κύριων ασφαλιστικών οφειλών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.− Ε.Τ.Α.Μ.) περιόδων απασχόλησης μέχρι τις 31.7.2014, καθώς και της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2014 και εφεξής. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2014 έως και 31.12.2017: α) αναστέλλονται κατά της επιχείρησης, καθώς και των κατά νόμο υπευθύνων αυτής, πάσης φύσεως κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης για τις οφειλές τους στους ασφαλιστικούς φορείς, β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει, γ) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διάταξη της παρ. 1.ΣΤ α του άρθρου 180 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδεται Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα όπως, ο τρόπος διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και μελών Δ.Σ., οι απαγορεύσεις κατοχής ταυτοχρόνως και άλλων θέσεων, η άσκηση δραστηριοτήτων δυνάμενων να εμποδίσουν ή να επηρεάσουν την αμερόληπτη και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, η εκπαίδευση των μελών Δ.Σ. και προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό.»

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ