180 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 113/2014

Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Άρθρο 17 - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
29 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
29 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113
Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), με το άρθρο 55 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38), με το άρθρο 46 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74) και με το άρθρο 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149), β. του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ. του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34), δ. του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210), ε. της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), ζ. του ν. 4052/2012,«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η. του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141) και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
3. Την υπ’ αριθ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
4. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
5. Τις από 14.02.2013 και 26−11−2013 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθ. 144/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , απο−
φασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α)Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Συνοχής και Ισότητας Ευκαιριών: αα) Η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης, των Γενικών Κατευθύνσεων Οικονομικής Πολιτικής και της Διαδικασίας της Κοινωνικής Προστασίας σε σχέση με την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων. αβ) Η επιμέλεια για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη. αγ) Η παρακολούθηση των δεικτών και η αξιοποίησή τους στην αξιολόγηση των μέτρων που τίθενται στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη. αδ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος σε ό,τι αφορά το στόχο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. αε) Ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων για την κατάρτιση της Εθνικής Κοινωνικής Έκθεσης. αστ) Η εισήγηση στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση των συνθηκών αποκλεισμού με στόχο την προώθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης. αζ) Η υποστήριξη της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. αη) Η επιτελική λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων πολιτικής κοινωνικής ένταξης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η άντληση στοιχείων για την ανατροφοδότηση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ένταξης. αθ) Η διατύπωση προτάσεων για μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. αι) Η μέριμνα για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως μέσο ένταξης στην απασχόληση (άρθρο 18 του ν. 4147/2013, Α΄ 98). αια) Η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο μέτρων και πολιτικών που προέρχονται από κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς και αφορούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων. αιβ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών απασχόλησης κατά των διακρίσεων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. αιγ) Η πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για κοινοτικά και εθνικά προγράμματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση των διακρίσεων. αιδ) Η παρακολούθηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές πλευρές των θεμελιωδών δικαιωμάτων. αιε) Ο σχεδιασμός, συντονισμός και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που υλοποιούνται στο κοινοτικό πρόγραμμα Progress, ή σε οποιοδήποτε κοινοτικό πρόγραμμα, στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων. αιστ) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του. β) Αρμοδιότητες του Τμήματος για την Κοινωνική Προστασία και Αποκατάσταση Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών: βα) Η μέριμνα για την υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων ειδικών κατηγοριών σε θέσεις εργασίας, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην απασχόλησή τους, καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών που αποσκοπούν στην αποκατάστασή τους. ββ) Η διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει τα άτομα ειδικών κατηγοριών. βγ) Η διοικητική στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του ν. 2643/1998, (Α΄ 220). βδ) Η έκδοση Αποφάσεων με τις οποίες θεσπίζονται μέτρα πολιτικής και δράσεις για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, καθώς και η έκδοση Αποφάσεων κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. με τις οποίες καταρτίζονται προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και προγράμματα εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας ατόμων με αναπηρίες. βε) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του. γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών για την Κοινωνική Οικονομία: γα) Ο σχεδιασμός πολιτικών για τη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η εισήγησή τους προς τα συναρμόδια υπουργεία. γβ) Η συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία για την επίλυση θεμάτων που άπτονται της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων για την προώθηση δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς. γγ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. γδ) Η εκπόνηση και συνεχής προσαρμογή του θεσμικού – κανονιστικού πλαισίου σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. γε) Η εκπόνηση απαραίτητων εργαλείων για την ομαλή λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων. γστ) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προβολής της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η δικτύωση με ευρωπαϊκούς φορείς για την προώθηση και στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. γζ) Ο σχεδιασμός και προώθηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τα στελέχη όλων των φορέων που εμπλέκονται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η εισαγωγή του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. γη) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του. δ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας: δα) Η τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας και των επιμέρους Μητρώων αυτού. δβ) Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των φορέων αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων του ν. 4019/2011, (Α΄ 216), η σύνταξη έκθεσης πορισμάτων ελέγχου και η έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων. δγ) Η παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ