180 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 113/2014

Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Άρθρο 21 - Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
29 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
29 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113
Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), με το άρθρο 55 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38), με το άρθρο 46 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74) και με το άρθρο 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149), β. του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ. του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34), δ. του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210), ε. της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), ζ. του ν. 4052/2012,«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η. του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141) και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
3. Την υπ’ αριθ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
4. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
5. Τις από 14.02.2013 και 26−11−2013 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθ. 144/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , απο−
φασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας: αα) Ο έλεγχος, η έγκριση και τροποποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσής τους σε εναρμόνιση με το Μ.Π.Δ.Σ. και τους στόχους που έχουν τεθεί. αβ) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής γενικών κανόνων που αφορούν τους διαχειριστικούς κανονισμούς και η λογιστική λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων. αγ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων και αναφορών και η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση των σχετικών αναφορών. αδ) Η υποβολή προτάσεων για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων και του Μ.Π.Δ.Σ. που αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής και την εν γένει χρησιμοποίηση των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης: βα) Ο έλεγχος, η έγκριση και τροποποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. και της Ε.Α.Α. και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσής τους σε εναρμόνιση με το Μ.Π.Δ.Σ. και τους στόχους που έχουν τεθεί. ββ) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής γενικών κανόνων που αφορούν τους διαχειριστικούς κανονισμούς και τη λογιστική λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. και της Ε.Α.Α. βγ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οικονομικών στοιχείων και αναφορών και η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση των σχετικών αναφορών. βδ) Η υποβολή προτάσεων για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. και της Ε.Α.Α. και της ορθής εκτέλεσης του Μ.Π.Δ.Σ. που αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής και την εν γένει χρησιμοποίηση των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων: γα) Η διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των διαχειριστικών χρήσεων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α., καθώς και η παρακολούθηση της δράσης των οργάνων ελέγχου τους. γβ) Η έγκριση των ισολογισμών και απολογισμών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ.,της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α. και των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το π.δ. 80/1997, (Α΄ 68), καθώς και ο έλεγχος των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών που προβλέπονται από το άρθρο 84 του ν. 2084/1992, (Α΄ 165). γγ) Η διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α., η καθοδήγηση των οργάνων τους σε οικονομικά, διοικητικά και διαχειριστικά θέματα, η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της λογιστικής ενημερότητας και ο έλεγχος της διαχείρισης των κεφαλαίων και της περιουσίας τους. γδ) Ο έλεγχος της διαχείρισης των υπόλογων διαχειριστών χρημάτων, υλικού και ενσήμων, καθώς και της κανονικής και έγκαιρης απόδοσης του λογαριασμού μετρητών. γε) Η διενέργεια διαχειριστικών ερευνών και ανακρίσεων σε υποβαλλόμενες καταγγελίες που αναφέρονται σε θέματα διαχειριστικών ανωμαλιών ή καταχρήσεων στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς, όπως επίσης και στο Μ.Τ.Π.Υ., στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και στην Ε.Α.Α., καθώς και σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητάς τους κατόπιν εντολής Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου οργάνου και σε έκτακτες περιπτώσεις, μη επιδεχόμενες αναβολή, μετά από άμεση σχετική ενημέρωση και προφορική εντολή. γστ) Η διενέργεια ελέγχου στα βιβλία των επιχειρήσεων για την επαλήθευση της κανονικής βεβαίωσης των εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων και ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και συγκρότηση των μικτών κλιμακίων ελέγχου επιχειρήσεων του άρθρου 33 του ν. 3863/2010, (Α΄ 115). γζ) Η καθοδήγηση των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, όπως επίσης και του Μ.Τ.Π.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Α.Α. επί θεμάτων αρμοδιότητας αυτών κατά το διενεργούμενο υπηρεσιακό έλεγχο, η συνεχή ενημέρωση της ηγεσίας του Υπουργείου για τα απασχολούντα αυτούς θέματα, η κοινοποίηση των υποβαλλόμενων, στο Τμήμα Διαχειριστικού και Κατασταλτικού Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων, εκθέσεων, επιθεωρησιακών ελέγχων ή αποσπασμάτων αυτών από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και η διατύπωση παρατηρήσεων επ’ αυτών. γη) Η τήρηση αρχείου εκθέσεων − πορισμάτων, ως και κάθε άλλου στοιχείου για την παρακολούθηση του ελεγκτικού και ανακριτικού έργου, καθώς και η θεώρηση των βιβλίων, καταστάσεων και στοιχείων που προβλέπονται από το π.δ. 80/1997. γθ) Η έκδοση εντολών ελέγχου στις οποίες δύναται να συμμετάσχουν και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που έχουν ειδικές γνώσεις ή ειδικά προσόντα (ν.δ. 30−4−1946, Α΄141, ν.δ. 3396/1955, Α΄276, π.δ. 611/1977, Α΄198 και ν. 1256/1982, Α΄ 65). δ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Αναλογιστικών Μελετών: δα) Η κατάρτιση αναλογιστικών μελετών και η σύνταξη οικονομικών εκθέσεων σε θέματα της οικονομικής ζωής των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και φορέων παροχής επιδομάτων για τη διαπίστωση της οικονομικής τους κατάστασης και η διατύπωση προτάσεων για την εξασφάλιση ομαλής οικονομικής λειτουργίας τους μακροχρόνια. δβ) Η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και των αναλογιστικών μελετών, καθώς και η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για Διεθνείς Οργανισμούς. δγ) Η μεθοδική ταξινόμηση, ανάλυση, επεξεργασία και μελέτη των παραπάνω στοιχείων και πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατάσταση που υπάρχει και την πορεία που διαγράφεται στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση της σύνταξης Ελληνικών αναλογιστικών πινάκων επιβίωσης από τους αρμόδιους Φορείς, όπως τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), καθώς και η μετέπειτα προσαρμογή αυτών. δδ) Η ανάλυση και εκτίμηση των οικονομικών συνεπειών των σχεδιαζόμενων μέτρων πολιτικής που προϋποθέτουν την ανάλυση επιπτώσεων μελλοντικών αβέβαιων γεγονότων, καθώς και η υποστήριξη άλλων τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την αναγνώριση και ανάλυση μελλοντικών ενδεχόμενων που επηρεάζουν το κοινωνικό, δημογραφικό και οικονομικό περιβάλλον.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ