180 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 113/2014

Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Άρθρο 20 - Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
29 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
29 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113
Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), με το άρθρο 55 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38), με το άρθρο 46 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74) και με το άρθρο 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149), β. του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), γ. του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34), δ. του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210), ε. της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), ζ. του ν. 4052/2012,«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η. του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141) και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
3. Την υπ’ αριθ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
4. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
5. Τις από 14.02.2013 και 26−11−2013 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθ. 144/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , απο−
φασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και Προϋπολογισμού: αα) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) του Υπουργείου. αβ) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η εναρμόνισή τους με το Μ.Π.Δ.Σ. αγ) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση και τροποποίηση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσής του σύμφωνα με τους τεθέντες δημοσιονομικούς στόχους. αδ) Η κατάρτιση των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου και η αναθεώρησή του. αε) Η σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) όπως προβλέπεται από το ν. 4270/2014, (Α΄ 143). β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας: βα) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στη βεβαίωση και είσπραξη πόρων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, η πραγματοποίηση των δαπανών τους και ο τρόπος πληρωμής τους. ββ) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση, επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην κτήση, διάθεση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση ή εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του. βγ) Η είσπραξη των εσόδων του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), η λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών του και η υποστήριξη της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του. βδ) Η παρακολούθηση των εσόδων των Οργανισμών και Νομικών Προσώπων και η συλλογή και επεξεργασία σχετικών στατιστικών στοιχείων. βε) Η συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας σε θέματα εμπράγματων συναλλαγών που αφορούν στο σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Πρόνοιας. βστ) Η διαχείριση της περιουσίας του Υπουργείου και η αντίστοιχη εποπτεία της περιουσίας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου. γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών: γα) Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών. γβ) Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και η διαβίβασή τους στη Βουλή, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως απαιτείται. γγ) Η εκπόνηση μελετών, αναλύσεων και η υποβολή προτάσεων για τη διασφάλιση της τήρησης του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ., η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού και η εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. γδ) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων οικονομικών στοιχείων, η παραγωγή των σχετικών δημοσιονομικών αναλύσεων και άλλων αναφορών.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ