41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 1Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες, τα γεωγραφικά όρια των οποίων ταυτίζονται με τα όρια των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας: α) Την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής και περιλαμβάνει τους Δήμους του Νομού Αττικής, με έδρα την Αθήνα. β) Τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος, με έδρα τη Λάρισα. γ) Την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, με έδρα τα Ιωάννινα. δ) Την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας, με έδρα την Πάτρα. ε) Την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με έδρα τον Πειραιά. Για το 2013 προστίθενται και οι Δήμοι της Αντιπεριφέρειας Πειραιώς και Νήσων. στ) Την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, με έδρα το Ηράκλειο. ζ) Την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας − Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1.1.2013.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του σχετικά με τον έλεγχο και εποπτεία των Δ.Υ.ΠΕ. στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 1 του ν. 3329/2005 (Α΄81) ως ακολούθως: «7. Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.» μετονομάζονται την 1.7.2013 ως ακολούθως: αα) Η 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής μετονομάζεται σε «1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής». βα) Η 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μετονομάζεται σε «2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας». γα) Η 3η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας μετονομάζεται σε «3η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας». δα) Η 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας μετονομάζεται σε «4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». εα) Η 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου μετονομάζεται σε «5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αιγαίου». στα) Η 7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης μετονομάζεται σε «6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης». ζα) Η 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης μετονομάζεται σε «7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης». Το προσωπικό της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. που κατέχει μόνιμη οργανική θέση, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή προσωποπαγή θέση, δύναται με αίτησή του να παραμείνει στην έδρα της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης που μετονομάζεται σε 7η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία των Δ.Υ.ΠΕ. που βρίσκεται στην τοπική αρμοδιότητα άλλης Δ.Υ.ΠΕ. μετά τον επαναπροσδιορισμό των ορίων κάθε Δ.Υ.ΠΕ. ανάλογα με τα όρια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τη μεταβολή έδρας κάποιας Δ.Υ.ΠΕ., θέματα προσωπικού και τη ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος.»

Άρθρο 2Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.− Ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από 1.1.2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 32 και 70 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150), του άρθρου 18 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) και της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τίτλος και η έδρα του Ν.Π.Δ.Δ., ενώ ενοποιούνται μέχρι 31.12.2012 οι οργανισμοί των ανωτέρω, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. Από 1.1.2013 τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., διαθέτουν ενιαίο προϋπολογισμό και πρόγραμμα προμηθειών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε είδους θέμα που αφορά τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. − ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 2 του παρόντος έχει Διοικητή, οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει σήμερα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. 400 κλινών και άνω, όπως και κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. που εντάσσεται στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 2 του παρόντος μπορεί να έχει Αναπληρωτή Διοικητή οι αρμοδιότητες του οποίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), όπως ισχύει σήμερα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση τη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνει Επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο για το Ε.Σ.Υ.ΚΑ Γενικό Γραμματέα ΥΥΚΑ, τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή της ΕΣΔΥ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, έναν αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο μη συναφές με τις μονάδες υγείας. Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ως άνω Επιτροπή συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής, στην αρχή της οποίας υπογράφουν σύμβαση αποδοτικότητας με βάση τα προβλεπόμενα στο ν. 2889/2001. Ετήσιες εκθέσεις προόδου υποβάλλονται στην ανωτέρω Επιτροπή από τη Διοίκηση των ΥΠε. Η Επιτροπή αξιολογεί ετησίως και δύναται να εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την αυτοδίκαιη και χωρίς αποζημίωση διακοπή της θητείας Διοικητή ή αναπληρωτή Διοικητή με βάση την τεκμηρίωση και την αποδοχή της ως άνω έκθεσης προόδου ή και άλλα στοιχεία. Στην απόφαση διακοπής, λήξης θητείας ή παύσης Διοικητή ή αναπληρωτή Διοικητή νοσοκομείου χωρίς αποζημίωση μπορεί να ενσωματώνεται και η απόφαση διορισμού του αντικαταστάτη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέμα που αφορά τις αρμοδιότητες των ως άνω Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Έδρα των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείο. Τα ως άνω αναφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ. διοικούνται από εννεαμελές Δ.Σ. που αποτελείται από: α) τον Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, β) έναν Αναπληρωτή Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου και είναι, κατά προτίμηση, ο αναπληρωτής Διοικητής του μεγαλύτερου σε κλίνες νοσοκομείου, γ) δύο μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους, κατά προτίμηση το ένα με εμπειρία σε οικονομικά της υγείας, διοίκηση νοσοκομείων, πληροφορική και το άλλο στα λοιπά επαγγέλματα υγείας, δ) δεύτερο αναπληρωτή Διοικητή στις περιπτώσεις τρό άλλης ειδικότητας ή οδοντίατρο με βαθμό Διευθυντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α΄ του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονο- μικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιό- τητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω Υ- πεύθυνου.» 3. Νοσοκομειακά φάρμακα υψηλού κόστους του ν. 3918/2011 (Α΄31) που αγοράζονται για διανομή μόνο σε εξωτερικούς ασθενείς, στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας εξαιρούνται του μητρώου δεσμεύσεων, με την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο αγοράς αντιστοιχίζεται με το δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκδίδεται για το συγκεκριμένο εξωτερικό ασθενή εξ ονόματος του ΕΟΠΥΥ ή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ανήκει. 4. Στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010 προστίθεται παράγρα- φος 4 ως ακολούθως: «4. Για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών ανα- γκών στις άγονες και νησιωτικές περιοχές διατίθενται στις Υγειονομικές Περιφέρειες επιπλέον θέσεις επικου- ρικού προσωπικού όλων των προβλεπόμενων ειδικοτή- των αντίστοιχες των κενών οργανικών ή άλλων θέσεων που δε καλύπτονται.Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στους Φορείς και στις ειδικότητες με Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας οποτεδήποτε μέ- σα στο ίδιο έτος. Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται η παράταση σύμβασης ε- πικουρικού προσωπικού έως έξι (6) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μι- σθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους οποίους διορίζονται, τη συγκεκριμένη δαπάνη α- ναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.» 5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81) α- ντικαθίσταται ως εξής: «2. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της κάθε Δ.Υ.ΠΕ. καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού, κατά κλάδο, για τους κλάδους Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΥΕ Τραυματιοφορέων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιο- λογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογι- κών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, ΔΕ Πλη- ρώματος Ασθενοφόρου, ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ ή ΔΕ Θε- ραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολό- γων, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, ΔΕ Βρε- φονηπιοκόμων και ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υ- γείας και Πρόνοιας, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών και ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη επιτακτικών ανα- γκών των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρει- ας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσε- ων. Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέ- χουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγ- γέλματος, όπου απαιτείται. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνε- ται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα ε- πιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ. Η εμπειρία αποδει- κνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφό- σον έχει προσφερθεί στο δημόσιο τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από βεβαίω- ση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους.». 6. Η φράση «Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των ε- πικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και μπορεί να παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα μό- νο εφόσον η θέση προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυ- φθεί.» της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών είναι υποχρεωτικά ένα (1) έτος και μπορεί να πα- ρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον η θέση επικουρικού ιατρού προκηρυχθεί εκ νέου και δεν καλυφθεί. Στην περίπτωση που η θέση επικουρικού ια- τρού προκηρυχθεί και καλυφθεί, η θητεία του υπηρετού- ντος επικουρικού ιατρού παρατείνεται μέχρι την κάλυψη της θέσης από τον επικουρικό ιατρό που διορίζεται.» 7. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄37) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. απασχολούνται και ιατροί Γενι- κής Ιατρικής.» 8. Στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010 προστίθεται παράγρα- φος 4 ως ακολούθως: «4. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακο- ποιών και Βοηθών Φαρμακείου που υπηρετούσαν σε ΦΠΥΥΚΑ κατά την 31.12.2011, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολου- θούν να υφίστανται, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της θητείας τους και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικών Φαρμακο- ποιών. Επικουρικοί Φαρμακοποιοί που υπηρετούσαν σε ΦΠΥΥΚΑ κατά την 31.12.2011 αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον οι ανάγκες των Φορέ- ων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέ- ες προσλήψεις επικουρικών Φαρμακοποιών. Σε περίπτω- ση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία επικουρικού Φαρμα- κοποιού σύμφωνα με τα ανωτέρω, υφίστανται ανάγκες στον Φορέα που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά ο επικουρικός Φαρμακοποιός που υπηρετούσε ή υπηρετεί δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του ή να διορισθεί εκ νέου, είναι δυνατόν να διορισθεί άλλος επι- κουρικός Φαρμακοποιός από το σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ., για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικών Φαρμακοποιών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο συντελεστής του προτελευταίου εδαφίου της πε- ρίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) διαμορφώνεται από 1.1.2012 σε 0,0052. Το πο- σοστό της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4 του ανωτέρω άρ- θρου και νόμου διαμορφώνεται από 1.1.2012 σε σαράντα εννέα τοις εκατό (49%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η δαπάνη των εφημεριών των Ιατρών του ΕΣΥ που διενεργήθηκαν το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2011 καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων, θεωρείται νόμι- μη και μπορεί να καταβληθεί από τις πιστώσεις του προ- ϋπολογισμού του έτους 2012. Ο τρόπος πληρωμής τόσο της ανωτέρω δαπάνης, όσο και αυτών που θα προκαλού- νται από τούδε και στο εξής, θα γίνεται με χρηματικά ε- ντάλματα πληρωμής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Στα νησιά που δεν έχουν νοσοκομείο, ο μέχρι τώ- ρα Αναπληρωτής Διοικητής ή ελλείψει αυτού ο Αντιπρό- εδρος, μετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια, καθώς και τμήματα του ΕΣΥ που μετεγκαταστάθηκαν ή εγκατα- στάθηκαν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» μπορεί να στελεχώνονται με ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό νοσοκομείων του ΕΣΥ με μετάταξη προσωπικού με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης, μετά από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Νο- σοκομείου «Παπαγεωργίου» και του Διοικητή της οικεί- ας Δ.Υ.ΠΕ. στην οποία υπάγεται το νοσοκομείο από το οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι κατά νόμο ετήσιες αξιολογήσεις των ιατρών Ε- ΣΥ, καθώς και οι αξιολογήσεις για αναβάθμιση θέσης ή νέας κρίσης για κάλυψη θέσης, είναι υποχρεωτικές και υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος, με ευθύνη του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας προς το Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκο- μείου. Οι αξιολογήσεις αυτές περιέχουν υποχρεωτικά ποσοτικά στοιχεία κλινικού έργου, όπως νοσηλευθέντες, ημέρες νοσηλείας μέση διάρκεια νοσηλείας, εξετάσεις, χειρουργικές ή άλλες επεμβάσεις, άμεση διακίνηση λί- στας ασθενών, διαγνωστικές πράξεις, συμμετοχή στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη χρήση γενοσήμων, τον ιατρικό φάκελο, τις κωδικοποιήσεις (διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων), την τεκμηριωμένη εξοικονόμηση πό- ρων και την ικανοποίηση των ασθενών με έρευνες ποιό- τητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ- θρου 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδι- κας) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το παραπάνω δεν ι- σχύει για τους ιατρούς του ΕΣΥ, των οποίων η παραμονή στην υπηρεσία παρατείνεται μέχρι το 65° έτος της ηλι- κίας τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)
Άρθρο 7

Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (Α΄134), ό- πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 3868/ 2010 (Α΄129), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες των φορέων της παραγράφου 1 του παρό- ντος, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επι- χειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση του Υ- πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνε- ται η σκοπιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέρ- γεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ί- δια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προ- μήθειας, ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού, το α- ντικείμενο της προμήθειας, το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Η προ- μήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.»

Άρθρο 8ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3918/ 2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 3, 4 και 4Α του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011, προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής: «4Α. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχει- ρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί- ου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνι- κούς και κοινοτικούς πόρους. Με απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται η σκοπιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια α- πόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προμήθει- ας, ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού, το αντικεί- μενο της προμήθειας, το είδος της διαγωνιστικής διαδι- κασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Η προμήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 9ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παρά- γραφο 1 η λέξη «Δημοσίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «ΕΟΠΥΥ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παρά- γραφο 1 και στην παράγραφο 2 οι περιπτώσεις α΄ και β΄ αντικαθίστανται ως ακολούθως: «α. Τμήμα (Υ9α) Περίθαλψης ΕΟΠΥΥ β. Τμήμα (Υ9β) χρηματοδότησης ΕΟΠΥΥ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παρά- γραφο 2 στην περίπτωση α΄ προστίθενται υποπεριπτώ- σεις 5, 6 και 7 ως ακολούθως: «(5) Η εποπτεία και έλεγχος του ΕΟΠΥΥ. (6) Η εφαρμογή και τροποποίηση του Ενιαίου Κανονι- σμού Παροχών Υγείας. (7) Εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλιση της υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 18 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) στην παρά- γραφο 2 στην περίπτωση β΄ προστίθεται υποπερίπτωση 5 ως εξής: «(5) Αξιοποίηση των πόρων χρηματοδότησης του ΕΟ- ΠΥΥ.» τήτων και προγραμμάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Ο.Τ.Α. ως και μη κρατικές Οργα- νώσεις, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσημη χρήση. (8) Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις συναρμό- διες Υπηρεσίες θεμάτων προστασίας παιδιών και εφή- βων, η ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων για αντικείμε- να αρμοδιότητας του Τμήματος και η υποστήριξη της ενί- σχυσής τους από αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης. (9) Η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπη- ρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων. (10) Η εισήγηση και διαμόρφωση σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες της ακο- λουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτημα αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια συνερ- γασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία της με άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής με άλλους Διεθνείς Φορείς. (11) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύ- στασης, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφε- λούς πρωτοβουλίας και ιδιωτικών επιχειρήσεων που πα- ρέχουν ανάλογες προς τα παραπάνω υπηρεσίες. (12) Ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση ε- φαρμογής προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία Κέντρων Προστασίας Παιδιού, Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών, Ιδρυμάτων Προστασίας του βρέφους και της προσχολικής ηλικίας (Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς), Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδοπόλεων και Βρεφοκομείων, καθώς και λοιπών συναφών δράσεων και εκδηλώσεων. (13) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κα- τάρτισης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής, φορέ- ων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων που ανή- κουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, καθώς και η χω- ροταξική κατανομή αυτών. (14) Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσω- τερικής λειτουργίας των πιο πάνω φορέων και η επο- πτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών. (15) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκδη- λώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας ή ιδιωτι- κών επιχειρήσεων. (16) Η συνεργασία με τα άλλα Τμήματα για την εγγρα- φή των αναγκαίων πιστώσεων, για την εκτέλεση ή επέ- κταση των εφαρμοζομένων προγραμμάτων και η εφαρ- μογή νέων, ως και την κάλυψη των λοιπών αναγκών της Διεύθυνσης, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η επιχορήγηση από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των διαφό- ρων φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η παρα- κολούθηση της κίνησης των πιστώσεων αυτών. (17) Η μέριμνα για την παροχή κάθε φύσεως κοινωνι- κής προστασίας και φροντίδας προς τις παραπάνω κατη- γορίες ατόμων και για την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών, που αποφοιτούν από Κέ- ντρα Προστασίας Παιδιού, Μονάδες Κοινωνικής Φροντί- δας Παιδιών, Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, Προγράμ- ματα Προστασίας και Φροντίδας Παιδιών και λοιπά προ- γράμματα πρόνοιας για παιδιά. (18) Η παρακολούθηση θεμάτων που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς, διεθνή συνέδρια, καθώς και την Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με την UNICEF. (19) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (20) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγω- γής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Ασφάλισης της Υγείας για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας. (21) Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε- σιών για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκμίσθωσης ακινήτων από εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του Τμήματος. γ. Τμήμα (Π1γ) Προστασίας Ηλικιωμένων (1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την ανοι- κτή και κλειστή κοινωνική προστασία ηλικιωμένων. (2) Η μελέτη και διαχείριση θεμάτων προστασίας ηλι- κιωμένων. (3) Ο συντονισμός της συνεργασίας των αρμόδιων Υ- πηρεσιών με σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και ε- φαρμογής της και η παροχή συμβουλευτικών οδηγιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα για θέματα αρ- μοδιότητας του Τμήματος. (4) Η κατάρτιση προγραμμάτων, η χρηματοδότηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμά- των προστασίας ηλικιωμένων τόσο σε εθνικό επίπεδο ό- σο και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (5) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοι- χείων, που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατι- κούς ή ιδιωτικούς φορείς και η μελέτη και επεξεργασία των προτάσεων και εισηγήσεών τους για νέες σύγχρο- νες μορφές και μεθόδους. (6) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών ή ειδικών μέτρων προστασίας ηλικιωμένων, για την απο- τελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων. (7) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριο- τήτων και προγραμμάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Ο.Τ.Α. ως και μη κρατικές Οργα- νώσεις, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσημη χρήση. (8) Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις συναρμό- διες Υπηρεσίες θεμάτων προστασίας ηλικιωμένων, η ενί- σχυση μη κρατικών οργανώσεων για αντικείμενα αρμο- διότητας του Τμήματος και η υποστήριξη της ενίσχυσής τους από αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. (9) Η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπη- ρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων. (10) Η εισήγηση και διαμόρφωση σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες της ακο- λουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτημα αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια συνερ- γασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία της με άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής με άλλους Διεθνείς Φορείς. (11) Ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της παροχής κάθε προστασίας, περίθαλψης γενικά. (12) Η χωροταξική κατανομή και ο καθορισμός των ό- ρων και των προϋποθέσεων σύστασης και οργάνωσης των επί μέρους φορέων προστασίας ηλικιωμένων και η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση των οργανισμών αυτών. (13) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κα- τάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής φο- ρέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, καθώς και η χωροταξική κα- τανομή αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπε- δο και η εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών για την ανάπτυξή τους. (14) Ο προγραμματισμός στην ανάπτυξη υποδομής, η έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης έργων στον τομέα αυ- τό και η παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμά- των. (15) Ο καθορισμός των όρων και προδιαγραφών σύ- στασης μονάδων κοινωνικής πρόνοιας αρμοδιότητας του τμήματος. (16) Η μέριμνα για την παροχή κάθε φύσης ενίσχυσης για τους ηλικιωμένους. (17) Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσω- τερικής λειτουργίας των φορέων προστασίας ηλικιωμέ- νων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυ- τών. (18) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύ- στασης, οργάνωσης και λειτουργίας ιδιωτικών κερδο- σκοπικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ηλικιω- μένους. (19) Η υλοποίηση των προγραμμάτων ίδρυσης και ανά- πτυξης μονάδων κοινωνικής προστασίας ηλικιωμένων, καθώς και ο προσδιορισμός της διασύνδεσής τους με νο- σοκομειακές μονάδες. (20) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των οίκων Ευγηρίας, καθώς και ο καθορισμός της οικο- νομικής ενίσχυσης αυτών. (21) Η έκδοση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών κερδοσκοπι- κών επιχειρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση και επο- πτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτά. Επίσης η μέριμνα για την έκδοση γνωμοδοτήσεων περί δανειοδό- τησής τους, καθώς και ο καθορισμός του τιμολογίου πε- ρίθαλψης. (22) Η σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικού δικαίου Οίκους Ευγηρίας ή ανάλογες ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρή- σεις και η μέριμνα για την εισαγωγή ηλικιωμένων στις κατά τα ανωτέρω συμβατικές κλίνες. (23) Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε- σιών για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκμίσθωσης ακινήτων από εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του τμήματος. (24) Η σύναψη συμβάσεων με Ερευνητικά Κέντρα Δη- μόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Α- νώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης και η μέριμνα για την παρακολούθηση των εκπονουμένων ερευνών. (25) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (26) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγω- γής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δημιουργία και εφαρ- μογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας. Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διεύθυνσης (Π2) Κοινωνι- κής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 1. Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγ- γύης συγκροτούν τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα (Π2α) Προστασίας Ευπαθών Ομάδων β. Τμήμα (Π2β) Κοινωνικής Προστασίας γ. Τμήμα (Π2γ) Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων δ. Τμήμα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτού- ντων Άσυλο. Συνιστάται μία θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυ- τού κατηγορίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Αν- θρωπολόγων ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Νομικής ή ΠΕ Κοι- νωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 2. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίλη- ψης και Αλληλεγγύης αναφέρεται στα θέματα, που κα- τανέμονται στα Τμήματά της, ως εξής: α. Τμήμα (Π2α) Προστασίας Ευπαθών Ομάδων (1) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρ- μογής προγραμμάτων και λήψη μέτρων κοινωνικής προ- στασίας ατόμων ή ομάδων ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνεπεία θεομηνιών και άλλων απρόβλεπτων γεγονότων. (2) Η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών, διαλογής και επισκευ- ής του υλικού αυτού, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Προμηθειών (Κρατική Αποθήκη Υλικού). (3) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρ- μογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ή οικονο- μικής ενίσχυσης των οικονομικά αδυνάτων, των κοινωνι- κά απροσάρμοστων (επαιτών - αλητών) και των παλιννο- στούντων ομογενών και επαναπατριζόμενων Ελλήνων (εμφυλίου πολέμου) και των Ελλήνων μεταναστών, ( κα- θώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλ- λες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης) και άλλων ευπαθών ομάδων πληθυσμού. (4) Η μελέτη των αιτιών και των διαστάσεων της φτώ- χειας. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την αντιμετώ- πιση της φτώχειας. (5) Η εισήγηση συγκέντρωσης εξειδικευμένων στατι- στικών στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσμού. (6) Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανώσεις για θέματα αντιμετώπισης της φτώχειας. (7) Η εκτέλεση των αποφασισθέντων μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας. (8) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παρο- χής κοινωνικής προστασίας στα ανωτέρω άτομα ή ομά- δες ατόμων, σε συνδυασμό με υποχρεώσεις που απορ- ρέουν από τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβα- ση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς. (9) Η αξιολόγηση προτάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διαπίστωση της ανά- γκης λήψης γενικών ή ειδικών μέτρων για την εξασφάλι- ση κατάλληλης κατοικίας σε οικογένειες, οι οποίες στε- ρούνται στέγης ή διαβιούν με δυσμενείς συνθήκες και βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να εξασφαλίσουν κατοικία με δικά τους μέσα και η κατάρτιση και παρακο- λούθηση προγραμμάτων της στεγαστικής συνδρομής. (10) Η μέριμνα για στεγαστική αποκατάσταση θεομη- νιοπλήκτων οικογενειών, που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής. (11) Η μέριμνα για την τακτοποίηση εκκρεμών ατομι- κών ή συλλογικών υποθέσεων οικογενειών, που προσέ- φυγαν στην Ελλάδα, συνεπεία πολεμικών γεγονότων, διεθνών συνθηκών, αυτών που υπάγονται στην εποπτεία του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως και κάθε άλλου συναφούς θέματος. (12) Η παραπομπή θεμάτων για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης Περι- ουσίας. εφάπαξ παροχής, της ισόβιας σύνταξης πολυτέκνων, των επιδομάτων ασθενείας, των επιδομάτων ατόμων με αναπηρίες, του επιδόματος ενοικίου, των οικογενειακών επιδομάτων από το Δημόσιο και των οικογενειακών επιδομάτων συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι Οργανισμοί α` και β` βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΔ, ο ΟΕΚ και όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν όλα τα επί μέρους στοιχεία που τηρούν για τους δικαιούχους τους σε ηλεκτρονική μορφή και αν δεν υπάρχει σε έντυπη μορφή. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η έκταση εφαρμογής του μητρώου ανάλογα με τους δικαιούχους και το είδος της παροχής, ο χρόνος και τα όργανα της καταγραφής, ο τρόπος και η διαδικασία που θα τηρηθεί, η ένταξη των στοιχείων σε διαδραστική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι, οι όροι και οι φορείς της χρήσης του μητρώου, η διαδικασία πληρωμής των παροχών μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, η ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή των παροχών και επιδομάτων θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή από τα ΕΛΤΑ, η έναρξη εφαρμογής, τα επί μέρους στοιχεία που θα καταχωρούνται στο μητρώο ανά δικαιούχο και είδος παροχής, η υποχρέωση φορέων και δικαιούχων για υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, η συνεργασία με τους ΟΤΑ α` και β` βαθμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση δύναται να εντάσσονται στο μητρώο και άλλες παροχές που χορηγούνται από το κράτος και οι δικαιούχοι αυτών. Αρμοδιότητες Τμήματος (Π4) Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας (1) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του ανωτέρω προσωπικού και η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξής του. (2) Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ. και Κ.Ε.Α.Τ. και των νομικών προσώπων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και η κατανομή του σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. (3) Η έκδοση αποφάσεων προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και η έγκριση για την πρόσληψη υπαλλήλων στους εποπτευόμενους φορείς ως και η έγκριση, η έκδοση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο προσδιορισμός των αμοιβών του προσωπικού των κατασκηνώσεων. (4) Ο χειρισμός και κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος. (5) Η παροχή οδηγιών σε μισθολογικά θέματα και θέματα εφαρμογής διατάξεων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κοινών αποφάσεων. (6) Ο διορισμός διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβούλιων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ., Κ.Ε.Α.Τ. που εποπτεύονται από τις διευθύνσεις και τα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. (7) Η έκδοση αποφάσεων σύστασης επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. (8) Η διαχείριση των αρχείων του προσωπικού των φορέων κοινωνικής φροντίδας που καταργήθηκαν με το ν. 3106/2003.» 9. Στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού. Στα Τμήματα α΄ και β΄ της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Στο Τμήμα γ΄: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Ψυχολόγων και αν δεν υφίσταται υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων δύναται να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ή ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού. 10. Στη Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης. Στο Τμήμα α΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης. Στο Τμήμα β΄: ΠΕ Διοκητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΠΕ Παιδαγωγικής, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα γ΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης , ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 11. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης. Στο Τμήμα α΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα β΄: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα γ΄: ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας. Στο Τμήμα δ΄: ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού, ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ή ΠΕ Οικονομικού, ή ΠΕ Νομικής, ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. 12. Στο Τμήμα Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού, ή ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού, ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 13. Προστίθεται άρθρο 30Γ στο π.δ. 368/1989 (Α΄163) ως εξής: «Άρθρο 30Γ Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών 1. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα «Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών», που υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας. Αποστολή του Τμήματος είναι η επίτευξη των στόχων της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και η συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29.5.1993 και κυρώθηκε με το ν. 3765/2009 (Α΄101). 2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος καθορί ζονται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του Άρ- θρου Πρώτου του ν. 3765/2009 (Α΄ 101). 3. Το Αυτοτελές Τμήμα «Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών» στελεχώνεται από υπηρετούντες υπαλλή- λους των κλάδων: α) Έναν (1) ΠΕ Διοικητικού, β) έναν (1) ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, γ) έναν (1) ΠΕ Στατι- στικής, δ) έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγων, ε) έναν (1) ΠΕ Κοι- νωνικής Εργασίας, στ) έναν (1) ΔΕ Διοικητικού-Λογιστι- κού, η) δύο, (2) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και θ) έναν (1) ΤΕ Διοικητικού. Συνιστάται μια θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυ- τού κατηγορίας ΠΕ, στην οποία ορίζεται υπάλληλος κα- τηγορίας ΠΕ των παραπάνω κλάδων. 4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας μπο- ρεί να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες (όπως νομικούς και κοινωνι- κούς επιστήμονες) και στελέχη του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νομικών προ- σώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και από ιδιώ- τες με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1579/1985 (Α΄ 217) για την υποβοήθηση του Αυτοτελούς Τμήματος «Κεντρι- κή Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών» και με τη μελέτη ειδι- κών θεμάτων ή προβλημάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του.» 14. Οι οργανικές θέσεις και το πάσης φύσεως μόνιμο προσωπικό που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευ- θύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και στην Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μεταφέρονται αυτοδι- καίως με την οργανική θέση τους, την κατηγορία, τον κλάδο, το βαθμό και την ειδικότητα που κατέχουν στο Υ- πουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 15. Το μόνιμο προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης και το προσωπικό ΙΔΑΧ που ομοίως κατέχει προσω- ποπαγείς θέσεις, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδι- καίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι- σης με την ίδια εργασιακή σχέση, ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα. 16. Η αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών και πάσης φύσεως προσωποπαγών θέσεων και του προσωπικού που τις κατέχει, πραγματοποιείται με απόφαση των Υ- πουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 17. Όσοι υπάλληλοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούν τις θέσεις ευθύνης τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και πά- ντως όχι πέραν της τετραετίας. 18. Υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του πα- ρόντος, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με απόσπαση στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με απόσπαση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενι- κής Διεύθυνσης Πρόνοιας, για όσο χρονικό διάστημα ο- ρίζουν οι αποφάσεις με τις οποίες αποσπάστηκαν. Οι υ- πάλληλοι αυτοί μπορούν με αίτησή τους, η οποία υπο- βάλλεται εντός ενός έτους στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να μεταφέρονται μαζί με την οργανική τους θέση στις δι- ευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοι- ας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, που δη- μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά πα- ρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 19. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης, θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής και μισθολογικής του κατάστασης και εξέλιξης. Το προσωπικό που μεταφέρε- ται με τις παρούσες διατάξεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη στελέχωση των διευ- θύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοι- ας, μετακινείται ή τοποθετείται σε άλλες διευθύνσεις ή τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης, για τα επόμενα τρία χρόνια, μόνο με τη σύμ- φωνη γνώμη του. Όλα τα θέματα του προσωπικού που υπηρετεί στις Δι- ευθύνσεις και τα Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρό- νοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και του προσωπι- κού που υπηρετεί στο Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και μεταφέρεται με τις παρούσες διατάξεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διενεργούνται κα- τά προτεραιότητα μέχρι την 30.6.2012 από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και τις λοιπές αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης. 20. Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού, των Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό θέσεων μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Ερ- γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατέχει τις θέ- σεις αυτές και προσφέρει υπηρεσίες στις Μονάδες Κοι- νωνικής Φροντίδας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του στις μονάδες αυτές. Η αυτοδίκαιη μεταφορά των ορ- γανικών θέσεων, πραγματοποιείται με απόφαση των Υ- πουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςς. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στον κλάδο ΤΕ Παιδαγωγι- κό (Προσωρινό) των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας (Κ.Π.Μ.) μεταφέρονται και προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγικής Δημοτικής Κ.Π.Μ., μετά την με οποιοδήποτε τρόπο κένωσή τους (άρθρο 32 ν. 2161/1993, Α΄ 119). Το προσωπικό αυτό διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1431/1984 «Ρύθμιση θεμάτων φορέ- ων Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 46). Προσόντα διορισμού στον εισαγωγι- κό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 194/1998 (Α΄ 84) και β.δ. 492/1964 (Α΄142). Οι θέ- σεις που αντιστοιχούν στον κλάδο ΤΕ Νηπιαγωγών (Προσωρινός) Κ.Π.Σ. μεταφέρονται και προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας Κ.Π.Σ. και Κ.Β.Σ. μετά την με οποιονδήποτε τρόπο κένω- σή τους. Το προσωπικό αυτό διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1431/1984 «Ρύθμιση θεμάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄46). Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ο- ρίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 194/1998 (Α΄84) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή- μερα. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Π.Σ. και Κ.Β.Σ. μειώνονται κάθε φορά, που τα Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στους Ο.Τ.Α. (άρθρο 42 του ν. 2218/1994, Α΄90 και άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 2503/1997 Α΄107). 21. Στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α΄81) περίπτωση α΄ υποπερίπτωση 1 η φράση «Μονάδες Κοινωνικής Φροντί- δας» διαγράφεται. 22. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, το Ε.Κ.Κ.Α., το Ε.Ι.Κ. και το Κ.Ε.Α.Τ., υπάγονται στον έλεγχο και την ε- ποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης και ειδικότερα των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, σύμφωνα με το αντικεί- μενο της αρμοδιότητας τους. Όπου στην κείμενη νομο- θεσία και στις κανονιστικές αποφάσεις αναφέρεται αρ- μοδιότητα Δ.Υ.ΠΕ. για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντί- δας η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 23. Όπου στην κείμενη νομοθεσία και σε κανονιστικές αποφάσεις αναφέρεται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνι- κής Αλληλεγγύης η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στον Υ- πουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όλα τα θέματα εποπτείας και αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις διευθύνσεις και τα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. 24. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι- καίου, ο ειδικός σύμβουλος και ο ειδικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, που έχουν προσλη- φθεί και υπηρετούν την 30.6.2012 μεταφέρονται αυτοδι- καίως μαζί με το Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας στο Υπουρ- γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι και υπηρετούν με τοποθέτηση, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας συνεχίζουν να εκτε- λούν τα καθήκοντά τους στο γραφείο του Γενικού Γραμ- ματέα Πρόνοιας. 25. Υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από Μονάδες Κοι- νωνικής Φροντίδας, το Ε.Κ.Κ.Α., το Ε.Ι.Κ. και το Κ.Ε.Α.Τ. τοποθετούνται μέχρι 30.6.2012 στις διευθύνσεις και στα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και από 1.7.2012 ασκούν τα καθήκοντά τους ως αποσπασμένοι στις διευθύνσεις και στα τμήματα της Γενικής Διεύθυν- σης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 26. Από 1.7.2012 η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξο- δα κίνησης, οι υπερωρίες, οι αποζημιώσεις κ.λπ. των υ- παλλήλων των διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοι- ας, των Ειδικών Επιστημονικών συνεργατών και συμβού- λων του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας καταβάλλονται από το Υ- πουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέχρι τότε, η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες, οι αποζημιώσεις κ.λπ. των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, των Ειδικών Επιστημονικών συνεργατών και συμβούλων του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των θέ- σεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί- ου του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας καταβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 27. Από 1.7.2012 στον προϋπολογισμό του Υπουργεί- ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρεται α- πό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εγγράφεται υποχρεωτικά ο Φ220, καθώς και οι πι- στώσεις που αφορούν πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργίας των διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και των φορέων της αρμοδιότητάς τους, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, του ειδικού συνεργάτη και ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των θέσεων προ- σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γε- νικού Γραμματέα Πρόνοιας. Η εκκαθάριση της μισθοδο- σίας, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εξακολουθούν να γίνονται σε βά- ρος των Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 28. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών ρυθμίζεται η μεταφορά και εγγραφή των πι- στώσεων, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Υ- πουργείων και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 29. Κτήρια και εξοπλισμός κυριότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή των Δ.Υ.ΠΕ. που περιήλθε σε αυτές με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 και της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3106/2003, που έχουν παραχωρηθεί για χρήση σε νο- μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα από τις Διευθύνσεις ή Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοι- ας, περιέρχονται αυτοδικαίως σε κυριότητα αυτών χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα. Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής των ακινήτων, που αποκτώ- νται κατά κυριότητα σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακι- νήτων, η οποία καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογίου. 30. Υπάλληλοι των διευθύνσεων ή τμημάτων της Γενι- κής Διεύθυνσης Πρόνοιας, που έχουν οριστεί υπόλογοι ή γραμματείς σε επιτροπές που δεν αφορούν τις αρμο- διότητες των διευθύνσεων ή των τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας αντικαθίστανται μέχρι 30.6.2012. 31. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υ- πουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί η μετονομασία των Υπουργείων, η επαναφορά στις Γενι- κές Διευθύνσεις και Τμήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δομών που έχουν προνοιακό νοσοκομειακό ή νοσηλευτικό χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 32. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανα- τίθεται η αρμοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Χάρτη Πρόνοιας για την ηλεκτρονική ενημέρω- ση και εξυπηρέτηση των πολιτών και για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των φορέων του Εθνι- κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 3 του ν. 2646/1998. 33. Ο εξοπλισμός του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστα- σίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) που καταργήθηκε με την παρ. 1α, του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 περιήλθε αυτοδι- καίως, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, στην κυριότητα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) δύναται με απόφαση του Διοι- κητικού Συμβουλίου του να διατεθεί, ως προς το μέρος αυτού, που δεν αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες λειτουρ- γίας του, σε Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και στον Δ΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθ- μού του Οργανισμού». 3. Το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περί- πτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.3918/2011 α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλί- ου ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού ορίζεται υ- πάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του ίδιου Οργανισμού». 4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007 αναστέλλονται μέχρι την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση των προσωρινών υπηρεσιακών συμβουλίων, και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 26 του ν. 3918/2011 προστίθεται παρά- γραφος 11 ως ακολούθως: «11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης μπορεί, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκ- κλιση των κειμένων διατάξεων, για κάλυψη των λειτουρ- γικών αναγκών του ΕΟΠΥΥ, υπάλληλοι των παραπάνω υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων από τα υ- πουργεία αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας του και όχι περισ- σότερο από δύο χρόνια. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέ- πεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι, οι ο- ποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, να λαμβάνουν από το φορέα υποδοχής τους, κατά πα- ρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, πλήρεις τις τακτικές αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους θέσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται: «Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής: 1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρε- σιών Υγείας. 2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπη- ρεσιών Υγείας. 3. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρε- σιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσια- κές μονάδες: α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υ- γείας ΕΟΠΥΥ δ. Διεύθυνση Πληροφορικής ε. Διεύθυνση Προμηθειών στ. Διεύθυνση Στατιστικής και Μελετών ζ. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρε- σιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσια- κές μονάδες: α. Διεύθυνση Σχεδιασμού β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και διασφάλισης Ποιότητας γ. Διεύθυνση Φαρμάκου δ. Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης συμβάσεων ε. Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων. Η Διεύθυνση Α- σφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με την υφιστά- μενη διάρθρωσή της μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ. στ. Διεύθυνση Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας ζ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο: α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων δ) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως : «Η Διεύθυνση Προμηθειών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Την κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του ΕΟΠΥΥ σε ε- ξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες. β. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η έρευνα α- γοράς των υπό προμήθεια ειδών. γ. Τη διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κα- τάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. δ. Την παρακολούθηση των κατατεθημένων εγγυητι- κών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η κατα- χώριση αυτών. ε. Τη διενέργεια της νόμιμης διαδικασίας για την εκ- ποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργα- σία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τήρηση βιβλίου αποθή- κης και παραστατικών διακίνησης. στ. Την έγκαιρη και τακτική ενημέρωση του τμήματος προμηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης, την ετήσια απογραφή του υλικού, καθώς και η αποτίμηση αυ- τού, καθώς και την παραλαβή, διακίνηση και φύλαξη επί- πλων σκευών, μηχανών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυ- τών (παγίων). ζ. Τη μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά ακινήτων σε ε- κτέλεση του προγράμματος στέγασης, καθώς και για την εγκατάσταση των μονάδων του ΕΟΠΥΥ σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα. η. Τη μέριμνα για την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων του Οργανισμού και η επιμέλεια είσπραξης των μισθωμά- των, καθώς και την παρακολούθηση της έγκαιρης εκτέ- λεσης των έργων, της τήρησης των προθεσμιών ως την οριστική παραλαβή τους και θ. το σχεδιασμό μακροπρόθεσμης στρατηγικής κατα- νομής των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού και η εισήγηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της στρατηγικής με την επιλογή συγκεκριμένων μετοχών, ομολόγων, ακινή- των.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3819/2011 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως: «Η Διεύθυνση Στατιστι- κής και Αναλογιστικών Μελετών έχει τις ακόλουθες αρ- μοδιότητες: α. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις δραστηριότητες των υπη- ρεσιακών μονάδων του ΕΟΠΥΥ και η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων. β. Την ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρό- τητας, θνησιμότητας και κάθε άλλου είδους στατιστικού δεδομένου του ασφαλιστικού πληθυσμού και η σύνταξη συναφών εκθέσεων. γ. Τη διανομή όλων των ανωτέρω στοιχείων και πλη- ροφοριών στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. δ. Τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για θέματα συναφή, με τα α- ντικείμενα του ΕΟΠΥΥ. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών που σχετίζονται με την οικονομική πορεία του Οργανισμού. ε. Την κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρη- σιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού και άλλων πληροφοριών, καθώς και η διενέργεια ερευ- νών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων του ΕΟΠΠΥ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 προστί- θεται εδάφιο: «Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υ- γειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του ΕΟΧ ή της Ελβε- τίας, καθώς επίσης προς παρόχους υπηρεσιών υγειονο- μικής περίθαλψης στα πλαίσια των Ενωσιακών νομικών οργάνων ή των διμερών συμβάσεων ή συμφωνιών για κάλυψη των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες. β. Εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 σε θέματα ασφάλισης, παροχών ασθενείας σε είδος - χειρισμός των θεμάτων σε ό,τι αφορά τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1408/71 και 574/72, που παραμένουν εφαρμοστέοι για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομι- κού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και την Ελβετία, καθώς και της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ. γ. Διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια διμερών ή και πολυμερών συμβάσεων ή συμφωνιών κοι- νωνικής ασφάλειας της χώρας για κάλυψη των λόγω πα- ροχών ασθενείας σε τρίτες χώρες. δ. Συντονισμός διοικητικών ενεργειών μεταξύ των φο- ρέων ασφάλισης ασθένειας και συναρμοδίων Υπηρεσιών για την ενιαία εφαρμογή Κανονισμών και Οδηγίας, έκδο- ση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων μελετών και εκθέσεων αναφοράς, ενημέρωση με όλα τα σύγχρονα μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011, οι λέ- ξεις «στην Αθήνα» αντικαθίστανται με τη φράση «στο Μαρούσι».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προ- στίθεται εδάφιο: «Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Εθνικού Οργανι- σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εξομοιώνονται πλή- ρως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με τον Διοι- κητή και τους Υποδιοικητές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Καθιερώνεται ολοήμερη λειτουργία των φαρμα- κευτικών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυμούν να εκτελούν συντα- γές φαρμάκων ειδικών παθήσεων. Οι δαπάνες για την α- μοιβή του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ την αμοιβή του επι- πλέον προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της α- πογευματινής λειτουργίας, καθώς και για προμήθειες υ- πηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα καλυφθούν από μέρος των εσόδων του ΕΟΠΥΥ που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊό- ντων του άρθρου 22 και του άρθρου 26 του παρόντος νό- μου. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται οι αμοιβές του προσωπικού και οι προϋποθέσεις λειτουρ- γίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο εδάφιο β΄ της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις από την «την ολοκλήρωση» έως «μίσθωσης έργου» και αντί αυτών τίθενται οι λέξεις «μέχρι δύο χρόνια από 1.1.2012».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3302/2004 (Α΄267) και με την παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 3518/2006 (Α΄272) και εν συνεχεία αντικαταστά- θηκε ως άνω με την παρ. 8β του άρθρου 19 του ν. 3846/2010 (Α΄66) διαγράφεται η λέξη «ΙΚΑ- ΕΤΑΜ» και αντί αυτής τίθεται η λέξη «ΕΟΠΥΥ» και προστίθεται εδά- φιο ως ακολούθως: «Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος και λήξασες εντός του 2012 συμβάσεις έργου ιατρών του Ι- ΚΑ-ΕΤΑΜ που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΕΟΠΥΥ, πα- ρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση, για χρονικό διά- στημα 12 μηνών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το άρθρο 72 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως α- κολούθως: «1. Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο ν. 3457/2006 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμέ- να στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υπο- χρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμ- βαλλαγίων. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου ε- φαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμη- νη/τρίμηνη συνταγή στον ΕΟΠΥΥ. 2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με το ν. 3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης: α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιο- σκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έ- ως τριών (3) μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του ΕΟ- ΠΥΥ. 3. Με υπουργική απόφαση, σε περιπτώσεις που ο έλεγχος αφορά υψηλές δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των συμβάσεων του οργανισμού με παρόχους υ- γείας, το ελεγκτικό έργο μπορεί να ανατίθεται και σε ε- ξωτερικούς φορείς έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στο άρθρο 80 του ν. 3996/2011 (Α΄170) προστίθε- ται παράγραφος 12 ως ακολούθως: «12. Ιατροί που συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ με ο- ποιαδήποτε έννομη σχέση υπάγονται στο εννοιολογικό πεδίο του άρθρου 13 περίπτωση α΄του Ποινικού Κώδι- κα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται την 1.4.2012 ο Οίκος Ναύτου, την 1.5.2012 ο κλάδος υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και την 1.6.2012 ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 14ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εδάφιο 2 της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3918/2011 (Α΄31) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α΄31) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4,5,6,11 και 12 του ν. 3918/2011 αρχίζει από 1.1.2013. Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει με την έγκριση του Συνο- λικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρε- σιών, έτους 2013.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3918/2011 (Α΄31) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μέχρι την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, έτους 2013 η Ε.Π.Υ., που εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3918/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, που εκκρεμούν από τα προηγηθέντα προ- γράμματα προμηθειών, έως 30.6.2013.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ- θρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄173) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται από την εφαρμογή της ανωτέρω διάτα- ξης οι συμβάσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμά- κων και υπηρεσιών για το Ε.Σ.Υ. που συνάπτονται με βά- ση διαγωνιστικές διαδικασίες του Προγράμματος Προ- μηθειών Υπηρεσιών Υγείας με βάση τους νόμους 3580/2007, 3846/2010, 3867/2010, 3868/2010 και 3918/2010 που αφορούν το Ε.Σ.Υ., για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι κατεπείγουσες προμήθειες για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Φορέων Υγείας και Πρόνοιας σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και φάρμακα που δεν καλύ- πτονται, δεν προσφέρονται ή αποστερούνται λόγω ε- ναρμονισμένων πρακτικών των προμηθευτών από την εγχώρια αγορά της Ελληνικής Δημοκρατίας δύναται να καλύπτονται από την αγορά κράτους -μέλους της Ευρω- παϊκής Ένωσης λαμβανομένων υπόψη των κατωτέρων τιμών του παρατηρητηρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας είναι η αρμόδια αρ- χή για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των δια- δικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων των Π.Π.Υ.Υ 2010-2012 και για την έως την 30.6.2013 συνε- ποπτεία των τμημάτων προμηθειών των ΔΥ.ΠΕ. (για το ΠΠΥΥ που εκτελούν αυτές) και των τμημάτων προμηθει- ών και διαχείρισης υλικού των διασυνδεόμενων νοσοκο- μείων της Υα4/οικ.84624 (Β΄1681) (για το ΠΠΥΥ που ε- κτελούν αυτά μέσω των Δ.Υ.ΠΕ.), καθώς και την παρα- κολούθηση των αναλώσεων και ροών των ιατροτεχνολο- γικών προϊόντων και νοσοκομειακών φαρμάκων. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών (ΣΕΠ) η οποία εγκρί- νει το ΠΠΥΥ του έτους 2013 και εντεύθεν και δύναται να συγκροτεί ενιαίες αποθήκες υλικών ή φαρμάκων στην έ- δρα κάθε Δ.Υ.ΠΕ.. Η αρμοδιότητα έγκρισης προμηθειών των ανωτέρω πριν την έγκριση του ΠΠΥΥ 2010 της παρ. 10 του άρθρου 27 ν. 3867/2010 παύει να υφίσταται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στο στάδιο της κατακύρωσης των διαγωνισμών του προγράμματος προμηθειών υπηρεσιών υγείας (ΠΠΥΥ) του 2011 και εφεξής γίνεται σύγκριση των τιμών των οι- κονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τι- μών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό, ε- φόσον η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία έπεται της έ- ναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3580/2007 ( Α΄ 134) τροποποιείται ως ακολούθως: «Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Επιτρο- πής είναι πλήρους απασχόλησης και παύονται μόνο για σπουδαίο λόγο.» 9. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ν. 4025/2011 (Α΄228) παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Άρθρο 15

Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντι- καθίσταται ως εξής: «2. Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο. Φαρμακοποιοί, οι οποίοι, κατόπιν επιλογής τους, επι- θυμούν να εργαστούν πέραν του καθοριζόμενου ωραρί- ου, υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρ- μακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρ- χη μέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεμβρίου κάθε έ- τους, προκειμένου να λειτουργούν κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περι- φερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρμακευτικοί σύλ- λογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πί- νακες εφημεριών και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέ- ραν του νομίμου ωραρίου. Το διευρυμένο ωράριο θα συ- μπίπτει απόλυτα με αυτό των εφημεριών όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τη- ρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθε- σία για τις εφημερίες κυρώσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε τεχνική λεπτομέρεια εφαρ- μογής της παρούσας διάταξης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Άρθρο 16Διατάξεις τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων Μεταφορά αρμοδιοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του π.δ. 95/2000 (Α΄76) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δ. Τμήμα (Υβδ) Τιμών Φαρμάκων (1) Η έκδοση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων με τα οποία κα- θορίζονται οι τιμές φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, μετά από την εισήγηση του Ε.Ο.Φ. και τη γνώμη της Επιτρο- πής Τιμών Φαρμάκων. (2) Η εξέταση των ενστάσεων των Κ.Α.Κ. μετά τη δη- μοσίευση του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων. (3) Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υ- γείας και των καταναλωτών. (4) Η παραπομπή θεμάτων στην Επιτροπή Τιμών Φαρ- μάκων και η εισήγηση πάνω σε αυτά, καθώς και η τήρηση των πρακτικών της Γραμματείας της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. (5) Η επιμέλεια για το διορισμό των μελών της Επιτρο- πής Τιμών Φαρμάκων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α΄3) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα, στον Ε.Ο.Φ. ανατίθεται η αρμοδιότητα υ- ποβολής πρότασης για τον καθορισμό τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του π.δ. 142/1989 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως: «ε) Τιμολόγη- σης φαρμάκων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ. 142/1989 προστίθεται περίπτωση ε΄ και υποπεριπτώσεις εα΄ έως εστ΄ ως ακολούθως: «ε) Στον Ε.Ο.Φ. ανατίθεται η αρμοδιότητα του καθορι- σμού τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. Ειδικότερα: εα) Η ευθύνη για την έρευνα τιμών στις χώρες της Ευ- ρώπης, η συγκέντρωση στοιχείων για τον προσδιορισμό των τιμών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης. εβ) Ο έλεγχος κοστολογίων που υποβάλλονται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. εγ) Η ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων των Φύλλων Έρευνας Τιμών Φαρμάκων, που υποχρεούνται να υποβάλλουν όλοι οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (εφεξής Κ.Α.Κ.) προκειμένου να καθορι- στεί τιμή για τα προϊόντα τους. εδ) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα συ- στήματα απόδοσης τιμών φαρμάκων που ισχύουν σε άλ- λες χώρες, καθώς και η επεξεργασία και η διαμόρφωση προτάσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να υιοθετηθεί το συμφερό- τερο σύστημα απόδοσης τιμών. εε) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για το κόστος και τις τιμές των φαρμάκων, πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και συνοδών συ- σκευών, καθώς και η παρακολούθηση της διαμόρφωσης και εξέλιξης των διαφόρων οικονομικών μεγεθών που α- φορούν τα φάρμακα. εστ) Η ευθύνη για την επεξεργασία των στοιχείων, η τελική απόδοση τιμών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υ- πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την τι- μολόγηση φαρμάκων, όπως κάθε φορά ισχύουν και την υποβολή πρότασης Δελτίου Τιμών Φαρμάκων στο Τμήμα Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Το τμήμα στελεχώνεται άμεσα με μετάταξη κατά τα άρθρα 71 του ν. 3528/2007 και 35 του ν. 4024/2011 και 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011από έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πλη- ροφορικής, δύο (2) υπαλλήλους ΤΕ Πληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Οικονομικού, δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού, δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Φαρμακοποιών και δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Οικονομικών με εξειδίκευση στην κοστολόγηση. Με τον ίδιο τρόπο μετάταξης είναι δυνατόν να στελεχωθούν οι υφιστάμενες κενές οργανι- κές θέσεις του Ε.Ο.Φ.. 6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και η ημερομη- νία έναρξης εφαρμογής της. Άρθρο 17 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 (Α΄3) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως ακολούθως: «ζ) Τη χορήγηση αδειών χονδρικής πώλησης φαρμά- κων». 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., σύμφω- να με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 1316/1983, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών χονδρι- κής πώλησης φαρμάκων από τον Ε.Ο.Φ., η έναρξη ι- σχύος των σχετικών διατάξεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1.α. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόμου, διαθέ- τουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποι- οτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χημικούς ή Φαρμακοποι- ούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους ή Χημικό Μη- χανικό, απόφοιτους Πανεπιστημιακών Σχολών της Ελλά- δας ή ισότιμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, με πλήρη απασχόληση. β. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων α΄, ιβ΄, ιε΄ και ιζ΄ του άρ- θρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόμου διαθέτουν έναν υπεύ- θυνο παραγωγής και έναν πτυχιούχο Χημικό ή Φαρμακο- ποιό ή Ιατρό ή Βιολόγο ή Κτηνίατρο ή Χημικό Μηχανικό, απόφοιτο Πανεπιστημιακών Σχολών της Ελλάδος ή ισό- τιμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, με πλήρη α- πασχόληση. γ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιγ΄, ιδ΄ και ιστ΄ του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόμου διαθέτουν ένα υ- πεύθυνο πρόσωπο, είτε με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης είτε με σύμβαση έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα ορθής και επαρκούς άσκησης των καθηκόντων του. Το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή να διαθέτει ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού, με ειδικότητα ανάλογη προς τα παραγόμενα προϊόντα, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις προδιαγραφές των προϊόντων, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων.»

Άρθρο 18Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης για θέματα που αφορούν τις τιμές πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων αρμοδιότητας Εθνικού Οργανισμού Φαρμά- κων των περιπτώσεων β΄ έως και θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3). Επιπλέον η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων έχει τις ακό- λουθες αρμοδιότητες: α. Για τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων πριν την έκδοση Δελτίου Τιμών. β. Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των ενστάσεων πριν την έκδοση διορθωτικού Δελτίου Τιμών. γ. Για την εισήγηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ε.Ο.Φ. για συστήματα απόδοσης τιμών Φαρμάκων.»

Άρθρο 19ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγρά- φου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως έ- χει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τη φράση «Η τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος» προστίθεται η φράση «του οποίου βρίσκεται σε ισχύ το πρώτο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η φράση «Η τιμή κάθε φαρμακευτικού σκευάσμα- τος καθορίζεται υποχρεωτικά από το Τμήμα Τιμών Φαρ- μάκων της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι δύο φορές το χρόνο» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο Ε.Ο.Φ εισηγείται στο Τμήμα Τιμών της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος, η οποία δημοσιεύεται σε Δελτία Τιμών από το Τμήμα Τιμών της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμα- κείων μέχρι τέσσερις φορές το χρόνο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Άρθρο 21ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως έχει τροποποιηθεί και ι- σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊό- ντων, μετά την πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊ- κού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, μειώνονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Η τιμή του πρώ- του φαρμακευτικού προϊόντος όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής που εισέρχεται στις αγο- ρές με τη λήξη ισχύος της πρώτης Εθνικής ή Ευρωπαϊ- κής άδειας κυκλοφορίας (πατέντας) της ενεργού ουσίας, μειώνεται τουλάχιστον κατά εξήντα τοις εκατό (60%) κάτω από τη λιανική τιμή του αντίστοιχου πρωτότυπου φαρμακευτικού προϊόντος, ακριβώς πριν τη λήξη ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσι- τεχνίας της δραστικής ουσίας. Η διαδικασία καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων κατά τις προη- γούμενες διατάξεις εφαρμόζεται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρ- μάκων. Οι Κ.Α.Κ. έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να δο- θεί τιμή στο φαρμακευτικό προϊόν τους μικρότερη της καθοριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν πρόσθετα φαρμακευτικά προϊόντα ίδιας δρα- στικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής εισέρχονται στην αγορά μετά από το πρώτο γενόσημο φάρμακο οι τι- μές μειώνονται κατά ένα πρόσθετο 10% για τα νέα φάρ- μακα που δεν προστατεύονται από Δίπλωμα Ευρεσιτε- χνίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι- κής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε η- μερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορί- ζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν σε έναν αριθ- μό φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία, μορ- φή και περιεκτικότητα, σε καθορισμό κριτηρίων για τη σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν ισχύ αγορανομικών διατάξεων, που πρέπει να εκδοθούν εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται ποσο- στά κέρδους για τους εμπόρους φαρμακευτικών προϊό- ντων χονδρικής πώλησης τα οποία μπορεί να είναι κλιμα- κωτά ή συνδυασμός κλιμακωτών ποσοστών και πάγιων ποσών. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό μικτού κέρδους από την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων το τίμημα των οποίων καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από τους Φ.Κ.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4,9% και υπολογίζε- ται επί της καθαρής τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα του φαρμακευτικού προϊόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική καταχώρη- ση όλων των συνταγών φαρμάκων από τα φαρμακεία προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανεξάρτητα του τρόπου συνταγογράφησης της συνταγής από τον ιατρό (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη). Για κάθε χειρόγραφη συ- νταγή που καταχωρείται ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία προς τους Φ.Κ.Α., οι ιατροί που συνταγογραφούν χειρό- γραφα επιβαρύνονται με την καταβολή ποσού αποζημίω- σης προς τα φαρμακεία που καταχωρούν τις συνταγές. Χειρόγραφες συνταγές σε καμία περίπτωση δεν αποζη- μιώνονται από τους Φ.Κ.Α. και τα φαρμακεία δεν μπο- ρούν να απαιτήσουν πληρωμή για τις συνταγές αυτές. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το ύψος του ποσού, ο τρόπος εί- σπραξης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Σε όλα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. καθιερώνεται η υποχρέωση από 1ης Απριλίου 2012 αναγραφής στη συ- νταγογράφηση της χημικής ουσίας του φαρμάκου (δρα- στική ουσία). Τα μηχανογραφικά συστήματα των νοσο- κομείων οφείλουν να παρέχουν τη σχετική πληροφορία στους ιατρούς. β) Από 1ης Απριλίου 2012 όλοι οι ιατροί θα συνταγο- γραφούν τους ασφαλισμένους των ΦΚΑ κάνοντας απο- κλειστικά χρήση της χημικής ονομασίας (δραστική ου- σία) των φαρμάκων των δέκα (10) μεγαλυτέρων σε κατα- νάλωση δραστικών ουσιών, για τις οποίες υπάρχουν φάρμακα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και γενόσημα, εξαι- ρουμένων αυτών για τις χρόνιες παθήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ο- ποία εκδίδεται εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται οι συγκεκριμένες δραστι- κές ουσίες. Από 1ης Ιουνίου 2012 η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία καθίσταται υποχρεωτική και κα- θολική. γ) Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καταρτίζει κατά- λογο με τις χημικές ονομασίες των δραστικών ουσιών και τα αντίστοιχα εμπορικά ονόματα όλων των φαρμά- κων, τον οποίον αναρτά στην ιστοσελίδα του μέχρι 31 Μαρτίου 2012.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ορίζεται μειωμένο ποσοστό συμμετοχής στην φαρμακευτική περίθαλψη για τους α- σφαλισμένους όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν.4025/2011 (Α΄228) όταν χορηγείται το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό με συναίνεση του ασφαλισμένου. Για την εφαρμογή της προηγούμε- νης διάταξης, παρέχεται η δυνατότητα στον φαρμακο- ποιό να μπορεί να χορηγεί το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακο- τεχνικής μορφής με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμέ- νος επιθυμεί να λάβει ακριβότερο φάρμακο όμοιας δρα- στικής ο ΦΚΑ αποζημιώνει την τιμή του φθηνότερου και αυτός πληρώνει τη διαφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ- ει αντικαθίσταται ως εξής : «β. Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συμπλή- ρωση του καταλόγου, εφαρμόζεται σύστημα κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με το σύστημα Α- νατομικής Θεραπευτικής Χημικής Κατηγοριοποίησης (Anatomic Therapeutic Chemical classification - ATC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και εισάγεται σύ- στημα τιμών αναφοράς (Τ.Α.) ανά θεραπευτική κατηγο- ρία φαρμακευτικών προϊόντων. Ως Τιμή Αναφοράς ορίζε- ται η χαμηλότερη τιμή κόστους ημερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) μεταξύ των φαρμακευτικών προϊόντων κάθε θε- ραπευτικής κατηγορίας. Παράλληλα εξετάζονται η α- σφάλεια, η αποτελεσματικότητα και επιλέγονται ανά φαρμακευτικό προϊόν, οι αποζημιούμενες από την Κοι- νωνική Ασφάλιση ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευ- ασίες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισμού των τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συμπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζημι- ούμενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρμακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποζημιώνουν τα φάρμα- κα που προστατεύονται από καθεστώς διπλωμάτων ευ- ρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μετά την 1.1. 2012, εφόσον αποζημιώνονται από την Κοινωνική ασφάλιση στα 2/3 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον σε 12 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων αποζημιώνουν τα φάρμακα αυτά μετά από αξιολόγηση από έγκυρους ορ- γανισμούς αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας, με την προϋπόθεση πλήρους τήρησης της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΚ 89/105-/ΕΟ Οδηγία περί διαφάνειας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπο- ρούν να εξαιρούνται τα φάρμακα, τα οποία χαρακτηρίζο- νται ως απαραίτητα για την κάλυψη κινδύνου ζωής ή τα ορφανά φάρμακα, μόνο όταν καλύπτονται από διεθνή κλινικά πρωτόκολλα. Μέχρι την κατάρτιση του Καταλό- γου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου, ισχύει ο θετικός κατάλογος όπως δημοσιεύτηκε με την Αρ. ΔΥΓ3/οικ. 104893 (Β΄ 2141 /26.9.2011) και τυχόν τροποποιηθεί από την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) και συμπληρωθεί από τη διαδικασία που περι- γράφεται στην Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872 (Β΄ 2155). Άρθρο 22 Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1.α) Για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συντα- γογραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύ- πτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχών Υγειονομικής Περίθαλ- ψης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τον Οίκο Ναύτου, θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης» (εφεξής Τ.Κ.Α.) η οποία συνί- σταται στην τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, όπως αυτή ο- ρίζεται στην κάθε φορά ισχύουσα υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτι- κών ιδιοσκευασμάτων μειωμένη κατά 9%. Οι Φ.Κ.Α. κα- λύπτουν τη δαπάνη χορήγησης των συνταγογραφούμε- νων φαρμάκων μέχρι του ποσού της λιανικής τιμής μειω- μένης κατά το ποσό της συμμετοχής του ασφαλισμένου και της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της τιμής παρα- γωγού ή εισαγωγέα και της Τ.Κ.Α.. Η δαπάνη που αφορά το παρακρατούμενο 9% βαρύνει αποκλειστικά τους κα- τόχους της άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) των φαρμακευ- τικών ιδιοσκευασμάτων και θεωρείται «επιστροφή» (re- bate) των Κ.Α.Κ. των φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φ.Κ.Α. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. β) Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εται- ρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προκύπτει από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεών της ανά φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, αφού αφαιρεθούν οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και οι πα- ράλληλες εξαγωγές σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνι- κού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη η σχέση δημόσιας προς ι- διωτική φαρμακευτική δαπάνη, ήτοι 80% - 20%. γ) Επιπροσθέτως των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων α΄ και β΄ οι ΚΑΚ κάθε τρίμηνο, αρχής γε- νομένης από 1-1-2012 υποχρεούνται σε πρόσθετη κλιμα- κούμενη επιστροφή «rebate» ανάλογα με τον συνολικό όγκο πωλήσεων του κάθε φαρμακευτικού προϊόντος του προηγούμενου τριμήνου, όπως ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Τριμηνιαίος Πρόσθετο της συνολικός όγκος περίπτωσης α΄ πωλήσεων ανά της παρούσας φαρμακευτικό παραγράφου προϊόν ποσό επιστροφής (rebate) Από 400.000€-800.000€ 2% Από 800.001€- 1.500.000€ 4% Από 1.500.001€- 2.500.000€ 6% Πάνω από 2.500.001€ 8% Για τον υπολογισμό του τελικού ποσού λαμβάνονται υ- πόψη οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄σ της παρού- σας παραγράφου. Για την απόδοση του πρόσθετου πο- σού επιστροφής, αυτή πραγματοποιείται με βάση τις πω- λήσεις του προηγούμενου τριμήνου βάσει των στοιχείων Για τιμολόγια: Ποσοστό επιστροφής μέχρι 35.000 € 0% από 35.001 έως 50.000 € 0,50% από 50.001 έως 60.000€ 1,25% από 60.001 έως 80.000€ 2,25% από 80.001 έως 100.000€ 3,50% από 100.001 και πάνω 5% Το ποσό που προκύπτει κάθε φορά αναγράφεται στο τιμολόγιο και αφαιρείται από την αξία του ως έκπτωση.»

Άρθρο 25

Καθιερώνεται ολοήμερη λειτουργία των φαρμακευτι- κών τμημάτων όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών που επιθυμούν να εκτελέσουν συνταγές φαρμάκων ειδικών παθήσεων. Τα ποσά που προκύπτουν κάθε φορά από το επιπλέον της νοσοκομειακής τιμής ποσοστό 5% εγγράφονται στο μοναδιαίο λογαριασμό της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001. Τα έσοδα που προκύπτουν από το συ- γκεκριμένο ποσό διατίθενται κατά προτεραιότητα για την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομειακού φαρ- μακείου και ιδίως για αμοιβή του προσωπικού, για τις α- νάγκες κάλυψης αμοιβών επιπλέον προσωπικού για την απογευματινή λειτουργία, καθώς για τις προμήθειες υ- πηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού για την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου. Οι νοσοκο- μειακοί φαρμακοποιοί που θα δηλώσουν συμμετοχή στην απογευματινή λειτουργία δεν μπορούν να συμμετέ- χουν τις ίδιες μέρες στο πρόγραμμα εφημεριών. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσοστά, όροι και προϋποθέσεις διάθεσης των ανωτέρω εσόδων. Η εκτέλεση συνταγών φαρμάκων ειδικών παθήσεων των εξωτερικών ασθενών γίνεται με το σύστημα της η- λεκτρονικής συνταγογράφησης και υποβάλλεται κάθε μήνα ως φαρμακευτική δαπάνη στους Φορείς Κοινωνι- κής Ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να ε- ξοφλούν τη δαπάνη των φαρμάκων αυτών στον ίδιο χρό- νο με τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Άρθρο 26

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως: «Το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακο- λουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν ε- ντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Ύψος Προοδευτικό αιτούμενου ποσοστό Τελικό ποσό Συνολικό ποσού ανά επιστροφής κλιμακίου ποσό Κλάδο επί του ύψους ανά Υγείας ΦΚΑ του αιτούμενου κλιμάκιο ποσού 0-3.000 € 0% 0 0 3.001 €-10.000 € 2% 140 140 10.001€-30.000 € 3% 600 740 30.001€-40.000 € 5% 500 1.240 Από 40.001 € και πάνω 6% Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2012.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 27ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α΄30) η φράση «έ- δρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται με τη φρά- ση «έδρα τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση Ε΄ υποπερίπτωση ζ΄ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α΄30) η φράση «έ- δρα τον Δήμο Λάρισας» αντικαθίσταται με τη φράση «έ- δρα τον Δήμο Τυρνάβου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Α- τόμων» αντικαθίσταται με τη λέξη «Παιδιών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η φράση «έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται με τη φράση «έδρα τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην περίπτωση Ε΄ υποπερίπτωση στ΄ της παρα- γράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Λάρισας» αντικαθίσταται με τη λέξη «Τυρνάβου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην περίπτωση Ζ΄ υποπερίπτωση α΄ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Λασιθίου» αντικαθίσταται με τη λέξη «Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15Α του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4025/2011 (Α΄228), προστίθεται περίπτωση ι΄ ως ακολούθως: «ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επω- νυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παι- διών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης με έδρα τον Δήμο Πυ- λαίας-Χορτιάτη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στον τίτλο του Κεφαλαίου Β΄ και στον τίτλο του άρ- θρου 11, του άρθρου 12, του άρθρου 13 και του άρθρου 14 στο ν. 4025/2011 (Α΄228) η φράση «Φυσικής και Ιατρι- κής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυ- σικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστα- σης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην περίπτωση μ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρ- θρο 11 του ν. 4025/2011 (Α΄228) η λέξη «Πανεπιστημια- κό» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην περίπτωση ω΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρ- θρο 11 του ν. 4025/2011 (Α΄228) το εντός της παρενθέ- σεως (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αντικαθίσταται από «(ΚΑΑΚΥΑ- μεΑ)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο άρθρο 9Β του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστα- σης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο άρθρο 9Γ του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστα- σης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο άρθρο 9Δ του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστα- σης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο άρθρο 15 του ν. 4025/2011 (Α΄228) όπου υπάρ- χει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» α- ντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Απο- κατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4025/2011 (Α΄228) στο προτελευταίο εδάφιο η φράση «στις Μονά- δες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύθηκαν.» αντικαθίσταται με τη φράση «στα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4025/2011 (Α΄228) στο τελευταίο εδάφιο η φράση «τους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν» αντικαθίσταται με την φράση «τα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 3329/2005 η λέξη «Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη φράση «Δι- οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στην παράγραφο 13 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρ- θρου 15 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φρά- ση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίστα- ται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστα- σης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 4025/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Το προσωπικό που στις 2.11.2011 κατείχε θέσεις ορ- γανικές ή προσωποπαγείς στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν στα Νοσο- κομεία ως οργανικές τους μονάδες, εξακολουθεί να α- σκεί τα καθήκοντά του στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης των νοσοκομείων αυτών, απαγορευμέ- νης κάθε εσωτερικής μετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο. Κατ΄ εξαίρεση μετά από έγκριση του διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. επιτρέπεται η μετακίνηση ή τοποθέτηση του προσωπικού αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Από την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3918/ 2011 (Α΄ 31) καταργούνται τα εξής εδάφια: «Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελ- λάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», σύμφωνα με τις διατά- ξεις του παρόντος νόμου, λύονται μέσα σε πέντε μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως πέντε ακόμη μήνες και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σο- βαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.» Η κατάργηση ισχύει από τις 2.3.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οι- κογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 1 του ν.2345/1995 ως ακολούθως: «7. Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρα- γράφου 1 που λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρό- ντος νόμου, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφά- σεων της παραγράφου 2, οι τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας τους ή οι επεκτάσεις των κτιριακών τους υ- ποδομών γίνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση ύστερα από έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Με απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης εκδίδεται μία ενιαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των συστεγα- ζόμενων δράσεων για τη φιλοξενία, εκπαίδευση, σίτιση και ολοήμερη απασχόληση ανήλικων παιδιών πριν και μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, του βρε- φονηπιακού σταθμού, του 44ου και του 45ου Νηπιαγω- γείου, του 33ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, που στεγάζονται στις ευρισκόμενες στην οδό Εγνατίας 129, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, και στην οδό Στέλιου Καζα- ντζίδη 62, στον Δήμο Πυλαίας, εγκαταστάσεις του Ιδρύ- ματος «Άσυλο του Παιδιού», το οποίο εδρεύει στη Θεσ- σαλονίκη και διέπεται από το β.δ. 189/1973 περί συστά- σεώς του και εγκρίσεως του Οργανισμού του (Α΄ 60). Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουρ- γία των ως άνω κατά την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 28Μισθοδοσία Ε.Ι.Κ.

Από 1.6.2012 η μισθοδοσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυ- μα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 15/220 0001 «Αποδοχές και συντάξεις» του Προϋπολο- γισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης. Το αναλογούν ποσό μεταφέρεται από τις πιστώ- σεις του Ε.Φ. 15/220 2846 «Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κωφών για Μισθοδοσία Προσωπικού του Ε.Ι.Κ.», προκει- μένου να καλύψει τις δαπάνες μισθοδοσίας. Από 1.6.2012 δεν θα επιχορηγείται το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου να καλύψει δαπάνες μισθοδοσίας.

Άρθρο 29Ορισμός αστέγουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική ο- μάδα, στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Ως ά- στεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επι- σφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνι- κές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύ- δρευσης και ηλεκτροδότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενού- νται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλει- στές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλλη- λα καταλύματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής της πα- ρούσας, ιδίως το περιεχόμενο, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας, καθώς και η διαδικασία και οι φορείς υλοποίησης της καταγραφής των αστέγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 30Κατάργηση Ψυχιατρικών ΝοσοκομείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ- μία «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής» καταργεί- ται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ- μία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων» καταρ- γείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσ- σεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ως Ψυχιατρικός Τομέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ- μία «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης ως Ψυχιατρικός Τομέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ- μία «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ως Ψυχιατρικός Τομέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυ- μία «Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου» καταργείται ως νομικό πρόσωπο δη- μοσίου δικαίου και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης ως Ψυχιατρικός Τομέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 13 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) ως ακολούθως: «9. Τα άτομα, τα οποία τοποθετούνται σε μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του άρ- θρου 9 του παρόντος νόμου, που παρέχονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτή- ρα του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και μόνο για τις δομές των οποίων η λειτουργία τους έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμ- μετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους για όσο χρόνο διαμένουν στις δομές αυτές, με ποσοστό επί της σύντα- ξης την οποία λαμβάνουν. Τα Ν.Π.Ι.Δ. ελέγχονται ετη- σίως από ορκωτό ελεγκτή για το ποσό που συγκεντρώ- θηκε και τον τρόπο διαθέσεώς του, την έκθεση του οποί- ου υποχρεούται να υποβάλλει η διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την υποχρέωση αυτή η κρατική επιχορήγηση διακόπτεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμ- μετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε πε- ριθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων αυτών, πού δαπανούνται τα χρήματα αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβά- σεις των εν λόγω φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυ- χοκοινωνικής αποκατάστασης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν.»

Άρθρο 31Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα δικαιώματα των εργαζομένων στα νομικά πρόσω- πα δημοσίου δικαίου που καταργούνται δεν θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του ιατρικού και λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημο- σίου δικαίου μεταφέρονται στο νοσοκομείο που εντάσ- σεται ως Ψυχιατρικός Τομέας για τη στελέχωση του Ψυ- χιατρικού Τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ιατροί που υπηρετούν στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά το χρόνο ένταξης μετα- φέρονται αυτοδικαίως με την ίδια εργασιακή σχέση, ορ- γανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στο α- ντίστοιχο νοσοκομείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πάσης φύσεως λοιπό προσωπικό, που κατέχει οργανικές θέσεις κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται αυτοδικαίως με τις οργανικές θέσεις τους, στο οικείο νο- σοκομείο που εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέ- χουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπά- σεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπη- ρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, ε- φαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στα νοσοκομεία υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντί- στοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπι- κό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τα νοσοκο- μεία υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοι- χης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συντα- ξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδι- καίως ως προσωποπαγείς θέσεις στο αντίστοιχο νοσο- κομείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικών ή προσω- ποπαγών θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοι- κητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Το προσωπικό που κατέχει θέσεις οργανικές ή προσωπο- παγείς στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που κα- ταργήθηκαν και εντάχθηκαν ως Ψυχιατρικός Τομέας στο οικείο νοσοκομείο, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας απαγορευμένης κάθε εσωτερικής μετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ιατροί που υπηρετούν στο «Παιδοψυχιατρικό Νο- σοκομείο Αττικής» μεταφέρονται αυτοδικαίως μαζί με την οργανική τους θέση με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας – Πικερμίου. Οι οργανικές θέσεις ιατρών του «Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής» που βρίσκο- νται στη διαδικασία επαναπροκήρυξης, κρίσης ή διορι- σμού μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Κέντρο Υγείας Ρα- φήνας – Πικερμίου. Οι οργανικές θέσεις και το λοιπό νο- σηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που τις κατέχει, κα- θώς και το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέ- σεις του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την ε- πωνυμία «Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής» μετα- φέρονται στο κέντρο υγείας Ραφήνας - Πικερμίου με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα. Με- τά τη στελέχωση του κέντρου υγείας Ραφήνας – Πικερ- μίου, οι εναπομείνασες οργανικές θέσεις και το προσω- πικό, καθώς και το προσωπικό που κατέχει προσωποπα- γείς θέσεις μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν σε νοσοκο- μεία του Ε.Σ.Υ ή σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ε- ντός της Περιφέρειας Αττικής. Η μεταφορά οργανικών θέσεων και προσωπικού, καθώς και προσωποπαγών θέ- σεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση του Διοικητή της 1ης Δ.Υ.ΠΕ., ο οποίος λαμβάνει υπόψη την αίτηση προτίμησης του υπαλλήλου αν έχει υποβληθεί, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ψήφιση του παρόντος νόμου στην 1η Δ.Υ.ΠΕ. και τις ανάγκες που υπάρχουν α- πό έλλειψη προσωπικού στις κατηγορίες, κλάδους και ει- δικότητες στα νοσοκομεία ή στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η εισήγηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υ- γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται εί- τε αυτοδικαίως είτε με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βαρύνει μετά τη μεταφορά του το φορέα υποδοχής με ανάλογη εγγραφή της πίστω- σης.

Άρθρο 32Ρυθμίσεις θεμάτων περιουσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα ε- πί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήπο- τε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο νοσοκομείο στο οποίο εντάσσονται, για το «Δημό- σιο Παιδιατρικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο Ραφή- νας» στο Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, τα οποία και διαθέ- τουν τα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων νομι- κών προσώπων δημοσίου δικαίου για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθη- καν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστα- νται και ταμειακά υπόλοιπα κατά την κατάργηση των πιο πάνω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μεταφέρο- νται στα νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τα νοσοκομεία στα οποία εντά- χθηκαν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι τις 31.5.2012 το Διοικητικό Συμβούλιο των οι- κείων νοσοκομείων υποχρεούται σε διενέργεια απογρα- φής και σύνταξη σχετικής έκθεσης όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητά του ή στα ο- ποία αποκτά εμπράγματα δικαιώματα. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα και τα ε- μπράγματα δικαιώματα επί αυτών που αποκτώνται κατα- χωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλα- κείου ή του κτηματολογίου. Η έκθεση απογραφής της κι- νητής περιουσίας καταγράφεται στα οικεία βιβλία των φορέων υποδοχής.

Άρθρο 33Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμε- νους τα καταργούμενα και εντασσόμενα νομικά πρόσω- πα δημοσίου δικαίου και τρίτους και ιδίως εκμισθωτές, προμηθευτές, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους και παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τροποποίηση του Οργανισμού των οικείων νοσο- κομείων θα ρυθμιστούν θέματα οργάνωσης και λειτουρ- γίας των ψυχιατρικών τμημάτων, διάρθρωση προσωπι- κού, διαβάθμιση και κατανομή των θέσεων, οι κλάδοι προσωπικού, η δύναμη των κλινών, οι αρμοδιότητες, και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την τροποποίηση του υ- φιστάμενου Οργανισμού των νοσοκομείων, στα οποία ε- ντάχθηκαν τα καταργούμενα Ν.Π.Δ.Δ., αυτά λειτουρ- γούν ως τμήμα του οικείου νοσοκομείου και παρέχουν υ- πηρεσίες περίθαλψης σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, διατηρώντας τον Οργανισμό που έχουν και λειτουργούν σύμφωνα με αυτόν εκτός των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο αναπληρωτής διοικητής διατηρεί και ασκεί τις αρ- μοδιότητές του στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το από 13.8.1958 βασιλικό διάταγμα (Α΄120), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Α3β/οικ.17964/1987 (Β΄ 75), το από 24.5.1956 βασιλικό διάταγμα (Α΄128) ό- πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑΑ3β/οικ.14146/ 1986 (Β΄700), το από 5.4.1951 βασιλικό διάταγμα (Α΄108) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Αεβ/οικ.19192/1986 (Β΄ 816), το με αριθμό 703/1969 β.δ. (Α΄220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η ΥΑ Α3β/οικ.14176/1986 (Α΄648) καταργούνται.

Άρθρο 34Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΜ και λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως: «Η επέμβαση για τη λήψη μοσχεύματος προηγείται άλλων επεμβάσεων που δεν έχουν επείγοντα χαρακτή- ρα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Ε- θνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ορίζονται οι προ- ϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αφαίρε- σης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ- μα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανι- σμούς Αφαίρεσης. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορί- ζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσης των ιδιωτι- κών κλινικών με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσε- ων και τις Μονάδες Μεταμόσχευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνι- κού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ορίζονται οι προϋπο- θέσεις που πρέπει να πληροί η Μονάδα Μεταμόσχευσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την ορ- γάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προ- σωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανα- νέωση ή την ανάκληση της άδειας, καθώς και κάθε άλλο θέμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ειδικών επιστημόνων που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι- καίου διάρκειας πέντε ετών που μπορεί να ανανεώνεται δύο φορές. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού αυτού καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 28.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 3984/ 2011 (Α΄ 150) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Η εφαρμογή των ιστών και κυττάρων με την έννοια του άρθρου 3 περίπτωση 12 του π.δ. 26/2008 πραγματο- ποιείται σε Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων. Ε- ξαιρούνται τα αναπαραγωγικά κύτταρα για τα οποία ι- σχύουν τα προβλεπόμενα στο ν. 3305/2005

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων λει- τουργούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έ- χουν λάβει τη σχετική άδεια. Ειδικά οι επεμβάσεις κερα- τοπλαστικής πραγματοποιούνται και σε μονάδες υγείας Ν.Π.Ι.Δ., που έχουν λάβει τη σχετική άδεια κατά τις δια- τάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση κατά την οποία τιμολογημένες απαι- τήσεις ιδιωτών πιστωτών κατά του Δημοσίου έχουν εκ- χωρηθεί από τον πιστωτή σε αναγνωρισμένη τράπεζα της ημεδαπής ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με σκοπό τη χρηματοδότησή τους, αυτές μπο- ρούν να συμψηφιστούν με απαιτήσεις του Δημοσίου υπό δύο προϋποθέσεις: α) αίτηση του πιστωτή προς την Τρά- πεζα, β) βεβαίωση της Τράπεζας ότι συναινεί στον συμ- ψηφισμό και αποστολή του εκχωρηθέντος τιμολογίου προς το Δημόσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 49 του ν. 2082/1992 (Α΄ 158) στην παρά- γραφο 2 άρθρο 6, παράγραφος 1 το τρίτο και τέταρτο ε- δάφιο αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Έξι τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά μέλη διο- ρίζονται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελ- ληνικού Ερυθρού Σταυρού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) α- ντικαθίστανται ως εξής: «Το Άρθρο Δεύτερο του άρθρου 2 του ν. 3627/2007 (Α΄ 292) αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «2. Πέραν των άνω υποχρεώσεων, ο Δωρητής αναλαμ- βάνει την υποχρέωση να καλύψει από κεφάλαια, τα ο- ποία έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσό που θα περιέλθει σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο για το σκοπό αυτόν, όπως από κάθε είδους δωρεές, κληρο- νομιές, κληροδοσίες, συνδρομές και ενισχύσεις που θα διατεθούν για τη δημιουργία της Ογκολογικής Μονάδας, τη δαπάνη για την απόκτηση μέρους του αναγκαίου για τη λειτουργία της Μονάδας ιατροτεχνολογικού εξοπλι- σμού και δη να διαθέσει το συνολικό ποσό των δύο εκα- τομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ε- κατόν ογδόντα (2.784.180) ευρώ προκειμένου να απο- κτηθούν επ’ ονόματι του νοσοκομείου και προς χρήση της Ογκολογικής Μονάδας τα ακόλουθα μηχανήματα: 10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν.2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 αντι- καθίσταται ως ακολούθως: «6. Η Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης (Ε- ΓΔΑ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης, τα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυ- τήν, μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανά- γκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Ό- λους ή και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργα- σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτο- νται συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθ’ υπέρ- βασην των προβλεπομένων περιορισμών της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, μέ- χρι ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προ- σλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογι- σμό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδά- κτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα προγράμματα Ά- θλησης για Όλους ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους και το οποίο ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπρα- ξαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.» 11. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγεί- ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαιρείται από τις δια- τάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 (Α΄ 41).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 35Σύσταση - ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), αποκαλούμενο στο εξής «ΕΤΕΑ», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ορίζεται η 1η Ιουλίου 2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός του είναι η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δη- μόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 36ΈνταξηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθω- τών (ΕΤΕΑΜ), β) οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Α- σφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικου- ρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Τα- μείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι τομείς του Κλάδου Επικουρι- κής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕ- ΚΩ) και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ΄ επικουρική ασφάλιση α- σφαλισμένους του. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικη- τική και οικονομική οργάνωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ε- ΤΕΑ τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ταμεία, τομείς και κλάδοι δύνανται με αποφάσεις των α- ντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμέ- νων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ανωτέρω ένταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μέ- χρι 31.12.2012, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπρο- σωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμέ- νων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και άλλα επικουρικά ταμεία, καθώς και όσα από τα προβλε- πόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου εξαιρέθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυ- τού ταμεία, τομείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης που δεν εντάσσονται μέχρι τις 31.12.2012 στο ΕΤΕΑ μετα- τρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι- καίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζό- μενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160).

Άρθρο 37Ασφαλιστέα πρόσωπαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά: α) οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρή- σεις κοινής ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, των οποίων τα ταμεία – τομείς ή κλάδοι επικουρι- κής ασφάλισης είναι ενταγμένοι στο ΕΤΕΑ, β) οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων - τομέων και κλά- δων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στις επι- χειρήσεις κοινής ωφέλειας, των οποίων τα ταμεία-τομείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης δεν εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση αυτών των ταμείων -τομέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης.

Άρθρο 38Πόροι Πόροι είναι:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφα- λισμένων και εργοδοτών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζε- ται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ- ματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβα- ρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη. Προβλεπόμενα ποσοστά εισφορών υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και τα οποία υπερβαίνουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδά- φια ποσοστά, καθώς και οι ασφαλιστέες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εξακολουθούν να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθε- σία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων. Β. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑ αποτελούν εφεξής οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του εντασσόμενου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) με την ίδια διάρθρωση και αρμοδιότητες. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ δύναται οι εν λόγω Πε- ριφερειακές Υπηρεσίες να εξυπηρετούν όλους τους α- σφαλισμένους του Ταμείου. Διάρθρωση των Διευθύνσεων 1. H Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα παρακά- τω Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. β) Τμήμα Οργάνωσης - Εκπαίδευσης. γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας. 2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. β) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών. γ) Τμήμα Εσόδων. δ) Τμήμα Προμηθειών. ε) Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιου- σίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται στα παρα- κάτω Τμήματα: α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων. β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών. γ) Τεχνικό Γραφείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρ- θρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. β) Τμήμα Εφαρμογών. γ) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, οι υπηρε- σίες των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων λειτουρ- γούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή, ασκώ- ντας τις αρμοδιότητες που ασκούσαν. Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων σχετικές με παροχή επικουρικής σύνταξης δια- τηρούνται σε ισχύ και ασκούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου, όπως αυτές θα καθοριστούν με την κοινή υ- πουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό. Οι ενιαίες υπηρεσίες των εντασσόμενων Ταμείων κα- ταργούνται. Εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η περαιτέρω διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρε- σίας του ΕΤΕΑ, καθώς και η οργανωτική διάρθρωση ό- λων των υπηρεσιών του Ταμείου, οι οποίες ασκούν αρ- μοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία των κλάδων επι- κουρικής ασφάλισης, οι αρμοδιότητες όλων των οργανι- κών του μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχο- νται οι προϊστάμενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετι- κή με τη λειτουργία του λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμι- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ. Για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τη λει- τουργία των κλάδων πρόνοιας και υγείας αυτού και το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζεται η οργανωτική τους διάρθρωση, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονά- δων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη στελέχω- σή τους με προσωπικό και προϊσταμένους.

Άρθρο 45Οικονομική οργάνωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το λογιστικό και οικονομικό έτος ταυτίζεται με το η- μερολογιακό. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Φο- ρέα, το οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία έ- ναρξής του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έ- τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η ακίνητη και κινητή περιουσία των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων απογράφεται από τις διοικήσεις αυ- τών κατά την ημερομηνία κατάργησής τους, περιέρχεται αυτοδικαίως στο ΕΤΕΑ, το οποίο υπεισέρχεται στα πά- σης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοι- χων εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η σύσταση του ΕΤΕΑ πραγματοποιείται με μεταφο- ρά, ως στοιχείων ισολογισμού έναρξής του, των στοιχεί- ων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων ταμεί- ων και κλάδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογι- σμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπο- λογισμό που συντάσσεται ετησίως και εγκρίνεται με α- πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης μετά από έγκρισή του από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ως κύριος διατάκτης, διαθέτει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού και δύναται να μεταβι- βάζει μέρος τους, με επιτροπικά εντάλματα στα όργανα έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Περι- φερειακών Υπηρεσιών. Η μεταβίβαση ενεργείται με επι- τροπικά εντάλματα με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονο- μικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας μετά από α- πόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των ε- ντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα δεδομένα των βι- βλίων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων μεταφέ- ρονται στα βιβλία του ΕΤΕΑ το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού. Η αποτίμη- ση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσό- μενων ταμείων – τομέων και κλάδων ενεργείται σύμφω- να με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλι- σης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ που είναι ενιαία, κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από οικονομι- κή μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλά- δου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΤ.

Άρθρο 46Θέματα προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται σε αυ- τό κατά το χρόνο ένταξης με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κα- τέχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης, σε περίπτωση που ενταχθούν στο ΕΤΕΑ κλάδοι ή τομείς των ΦΚΑ, ορίζεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα το προ- σωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέ- ρονται, κατά την ημερομηνία ένταξης, στο ΕΤΕΑ. Το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στο ΕΤΕΑ με την ίδια ερ- γασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης ορίζεται, μετά από γνώμη του Διοικητι- κού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα, το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στους κλάδους ή τομείς των ΦΚΑ που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο ΕΤΕΑ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υ- παλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθο- λόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δα- πάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμέ- νους βαρύνουν το ΕΤΕΑ, για όσο χρόνο το ανωτέρω προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτό, για δε τους με διάθεση υπαλλήλους συνεχίζουν να βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέχρι 31.12.2014 δεν γίνεται καμία πρόσληψη προ- σωπικού στο ΕΤΕΑ και ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 μειώνεται σταδιακά κατά την ίδια περίοδο κατά 30%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ διε- νεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού που μεταφέρεται στο ΕΤΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσό- μενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις και μεταφέρονται στο ΕΤΕΑ, τοποθετούνται με από- φαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμέ- νων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑ με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης κα- θηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συ- νάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολου- θούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλο- γή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

Άρθρο 47Εξουσιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση του ΕΤΕΑ με πρόταση του Υ- πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, αναλογιστική μελέτη και γνω- μοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) καταρτίζεται ο Κανονισμός Ασφάλισης και Πα- ροχών του ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται τα υπαγό- μενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφο- ρές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συ- ντάξιμου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιού- μενα σύνταξης πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδό- τησης, η έναρξη και λήξη των παροχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση που αφορά τη λειτουργία του τα- μείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ν. 4046/2012 (Α΄ 28) . Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλά- δων, η γενικότερη νομοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως ι- σχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση του ΕΤΕΑ με πρόταση του Υ- πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226) καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης εκδίδεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, εντός τριών (3) μηνών από την ένταξη των ταμεί- ων – τομέων και κλάδων, νέος Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οικονομική οργά- νωση και λογιστική λειτουργία του ταμείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέματα οι- κονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του ΕΤΕΑ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται αναλογικά οι α- ντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργά- νωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΤΕΑΜ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης μέχρι 30 Ιουνίου 2012 καθορίζεται η σύν- θεση και η συγκρότηση προσωρινού υπηρεσιακού συμ- βουλίου στο ΕΤΕΑ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση και η συ- γκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ, κα- θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 48Μεταβατικές – τελικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του πρώ- του οικονομικού έτους οι δαπάνες του ΕΤΕΑ θα εκτε- λούνται από τους εγκεκριμένoυς προϋπολογισμούς των εντασσομένων ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρι- κής ασφάλισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υ- ποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων ανεξάρτη- τα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Οι ασφαλι- σμένοι των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του, καθώς και τις διατά- ξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Οι συνταξιούχοι των εντασσόμενων ταμείων - τομέων και κλάδων καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή της σύντα- ξής τους και διέπονται από τις διατάξεις αυτού και της γενικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτές ι- σχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, η είσπραξη και απόδοση των ασφα- λιστικών εισφορών υπέρ των ανωτέρω ταμείων – τομέ- ων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης και η χορήγηση των παροχών στους ασφαλισμένους εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες που καθορίζονται αντιστοίχως από τη νομοθεσία αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στο Ε- ΤΕΑ για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης ή για την παροχή επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Τα- μείο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέ- σεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων συνεχίζονται από το ΕΤΕΑ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έ- ναντι του ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ρυθμίζεται κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την εφαρ- μογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩ- ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ/6.5.2009ΜΕΡΟΣ Α΄ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/38/ΕΚ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 49Αντικείμενο (Άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη βελτίωση του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων και σε συμμόρ- φωση προς την Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι- νοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 (EE L 122/28/16.5.2009) «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμ- βουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους», σε κάθε επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων κοινο- τικής κλίμακας συνιστάται ευρωπαϊκό συμβούλιο εργα- ζομένων (ΕΣΕ) ή θεσπίζεται διαδικασία για την ενημέρω- ση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. Οι ρυθμί- σεις για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβού- λευση με αυτούς θεσμοθετούνται και εφαρμόζονται κα- τά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσμα- τικότητά τους και να διευκολύνεται η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων της επιχείρησης ή του ομίλου επιχει- ρήσεων. Όταν όμιλος επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατά την έννοια του άρθρου 51 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄, περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατά την έννοια του άρθρου 51 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ ή γ΄, η σύστα- ση του ΕΣΕ γίνεται στο επίπεδο του ομίλου, εκτός αν οι συμφωνίες, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 56, ορί- ζουν διαφορετικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ενημέρωση των εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτούς πραγματοποιούνται στο κατάλληλο διευθυντι- κό επίπεδο και επίπεδο εκπροσώπησης σε συνάρτηση με το εκάστοτε θέμα. Προς το σκοπό αυτόν, η αρμοδιότητα του ΕΣΕ και το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας ενημέ- ρωσης των εργαζομένων και διαβούλευσης με αυτούς, που διέπονται από τον παρόντα νόμο, περιορίζονται σε διακρατικά ζητήματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή ε- γκαταστάσεις της επιχείρησης ή του ομίλου, που βρίσκο- νται σε δύο διαφορετικά κράτη - μέλη.

Άρθρο 50Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εφόσον οι συμφωνίες, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 56, δεν προβλέπουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών συμ- βουλίων εργαζομένων και η έκταση των διαδικασιών για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, οι οποίες θεσπίζονται για την υλοποίηση του στόχου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 αφορούν, για τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας, όλες τις εγκατα- στάσεις που βρίσκονται στα κράτη - μέλη, και για τους ο- μίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, όλες τις επι- χειρήσεις μέλη του ομίλου που βρίσκονται στα κράτη - μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στα πληρώματα των εμπορικών πλοίων.

Άρθρο 51Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως: α) «επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας», κάθε επιχείρηση που απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 1.000 εργαζόμενους στα κράτη – μέλη και κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε κάθε ένα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη – μέ- λη, β) «όμιλος επιχειρήσεων», κάθε όμιλος που περιλαμ- βάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες επιχειρήσεις, γ) «κοινοτικής κλίμακας όμιλος επιχειρήσεων», κάθε όμιλος επιχειρήσεων που πληροί τις ακόλουθες προϋπο- θέσεις: (αα) απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 1.000 εργαζόμενους στα κράτη - μέλη, (ββ) έχει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις μέλη του ομί- λου σε διαφορετικά κράτη - μέλη και (γγ) τουλάχιστον μία επιχείρηση, μέλος του ομίλου, α- πασχολεί κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε κράτος - μέλος και τουλάχιστον μία άλλη επιχείρηση, μέλος του ομίλου, απασχολεί κατ΄ ελάχιστον 150 εργαζόμενους σε άλλο κράτος – μέλος, δ) «εκπρόσωποι των εργαζομένων», κατά σειρά προ- τεραιότητας: i) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ερ- γαζομένων, ii) τα συμβούλια των εργαζομένων που έ- χουν αναδειχθεί και λειτουργούν σε αυτές σύμφωνα με το ν. 1767/1988 «Συμβούλια Εργαζομένων και άλλες ερ- γατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας» (Α΄ 63), και iii) οι εκπρόσωποι που εκλέγονται από τους εργαζόμενους με άμεση εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των ερ- γαζομένων» (Α΄ 79) και του άρθρου 4 του ν. 1767/1988,˙ ε) «κεντρική διοίκηση», η κεντρική διοίκηση της επιχεί- ρησης κοινοτικής κλίμακας ή, για τους ομίλους επιχειρή- σεων κοινοτικής κλίμακας, της ελέγχουσας επιχείρησης, στ) «ενημέρωση», η διαβίβαση στοιχείων από τον ερ- γοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκει- μένου αυτοί να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν. Η ενημέρωση πραγματοποιείται τον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο και το κα- τάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάσουν τις δια- βουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, ζ) «διαβούλευση», η καθιέρωση διαλόγου και ανταλ- λαγής απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζο- μένων και της κεντρικής διοίκησης ή οποιουδήποτε άλ- λου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που τους παρασχέθηκαν, να διατυπώ- νουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα, με τα οποία σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των αρμο- διοτήτων της διοίκησης, και σε εύλογη προθεσμία, η ο- ποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτι- κής κλίμακας, η) «ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων» (ΕΣΕ), το συμβούλιο που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 49 πα- ράγραφος 1 ή σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Γ΄, με σκοπό την υλοποίηση της ενημέρωσης των εργα- ζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς, θ) «ειδική διαπραγματευτική ομάδα» (ΕΔΟ), η ομάδα που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2, προκειμένου να διαπραγματευθεί με την κεντρική διοίκη- ση τη σύσταση ΕΣΕ ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ε- νημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυ- τούς, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο κατώτατος αριθμός εργαζομένων καθορίζεται με βάση το μέσο αριθμό εργαζομένων, συμπεριλαμβανομέ- νων των εργαζομένων με μερική απασχόληση, που έ- χουν απασχοληθεί στην επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια.

Άρθρο 52Ελέγχουσα επιχείρηση (Άρθρο 3 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως «ελέγ- χουσα επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση ενός ομίλου ε- πιχειρήσεων, η οποία μπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρ- ροή σε μια άλλη επιχείρηση (ελεγχόμενη επιχείρηση), ό- πως στις περιπτώσεις δικαιωμάτων κυριότητας, χρημα- τοοικονομικής συμμετοχής ή άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από το καταστατικό τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής τεκ- μαίρεται, υπό την επιφύλαξη αποδείξεως του εναντίου, όταν μια επιχείρηση έναντι άλλης επιχείρησης αμέσως ή εμμέσως: α) κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαί- ου της ελεγχόμενης επιχείρησης, ή β) διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της ελεγχόμενης επιχείρησης, ή γ) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθυντικού ή του ε- ποπτικού οργάνου της επιχείρησης. Σε περίπτωση σύγκρουσης νόμων κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όταν συντρέχουν μία ή πε- ρισσότερες από τις ανωτέρω τρεις (3) περιπτώσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις ενός ομίλου, τότε ως ελέγ- χουσα επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση η οποία υπά- γεται στην περίπτωση γ΄, εκτός αν αποδειχθεί ότι άλλη επιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα επιρροή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα δικαιώματα ψήφου και διορισμού που διαθέτει η ελέγχουσα επιχεί- ρηση περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα δικαιώματα οποιασ- δήποτε ελεγχόμενης επιχείρησης και οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που ενεργεί με το όνομά του, αλλά για λογαριασμό της ελέγχουσας επιχείρησης ή κά- θε άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, μία επι- χείρηση δεν είναι «ελέγχουσα επιχείρηση» άλλης επι- χείρησης, της οποίας κατέχει μετοχές, εφόσον πρόκει- ται για επιχείρηση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 3 παρ. 5 στοιχείο α΄ ή γ΄ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσε- ων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η δεσπόζουσα επιρροή δεν τεκμαίρεται από μόνο το γεγονός ότι εντεταλμένο πρόσωπο ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει της νομοθεσίας κράτους - μέλους σχετικά με την εκκαθάριση, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωμών, τον πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλ- λη ανάλογη διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προκειμένου να κριθεί εάν επιχείρηση είναι ελέγ- χουσα επιχείρηση, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους - μέλους στο οποίο υπόκειται η εν λόγω επιχείρηση. Εάν το δίκαιο που διέπει την επιχείρηση δεν είναι το δίκαιο κράτους - μέλους, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτους - μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο αντιπρόσωπός της ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιος αντι- πρόσωπος, το δίκαιο του κράτους - μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η κεντρική διοίκηση εκείνης της ε- πιχείρησης του ομίλου, η οποία απασχολεί το μεγαλύτε- ρο αριθμό εργαζομένων.

ΤΜΗΜΑ Β΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η΄ ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ
Άρθρο 53Ευθύνη για τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς (Άρθρο 4 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κεντρική διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη δημιουρ- γία των προϋποθέσεων και την παροχή των μέσων που τό αφορά κυρίως την κατάσταση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης, τις επενδύσεις, τις σημαντικές οργα- νωτικές αλλαγές, την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας ή διαδικασιών παραγωγής, τις μεταφορές παραγωγής, τις συγχωνεύσεις, τη μείωση του μεγέθους ή την παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή σημαντι- κών τμημάτων τους και τις ομαδικές απολύσεις. Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να μπορούν να συνεδριάζουν με την κεντρική διοίκηση και να λαμβά- νουν αιτιολογημένη απάντηση σε κάθε γνώμη που ενδε- χομένως διατυπώνουν. 3. Το ΕΣΕ έχει το δικαίωμα να συνεδριάζει με την κε- ντρική διοίκηση μια φορά κατ΄ έτος, προκειμένου να ε- νημερώνεται και να δίνει τη γνώμη του, με βάση έκθεση της κεντρικής διοίκησης, για την εξέλιξη των δραστηριο- τήτων και τις προοπτικές της επιχείρησης κοινοτικής κλί- μακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. Οι τοπικές διευθύνσεις ενημερώνονται σχετικά. 4. Η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης ή, εάν αυτή δεν υπάρχει, το ΕΣΕ πρέπει να ενημερώνεται για τις έ- κτακτες περιπτώσεις ή αποφάσεις που επηρεάζουν ση- μαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, ιδίως δε σε περίπτωση μετεγκατάστασης, παύσης της λειτουργίας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ή σε περίπτωση ομαδι- κών απολύσεων. Η ανωτέρω επιτροπή έχει το δικαίωμα να συνεδριάζει, μετά από αίτησή της, με την κεντρική δι- οίκηση ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο να λαμβάνει σχετι- κές αποφάσεις όργανο διευθυντικού επιπέδου στο πλαί- σιο της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου ε- πιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, προκειμένου να ενη- μερώνεται και να εκφέρει τη γνώμη του. Όταν η συνεδρίαση διεξάγεται με την επιτροπή περιο- ρισμένης σύνθεσης, δικαιούνται επίσης να συμμετέχουν τα μέλη του ΕΣΕ, τα οποία έχουν εκλεγεί ή ορισθεί από τις εγκαταστάσεις ή τις επιχειρήσεις, τις οποίες αφο- ρούν άμεσα οι ανωτέρω έκτακτες περιπτώσεις ή αποφά- σεις. Η εν λόγω συνεδρίαση ενημέρωσης και διαβούλευσης πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν, με βάση την έκ- θεση που καταρτίζει η κεντρική διοίκηση ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο διευθυντικού επιπέδου της επιχεί- ρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. Για την έκθεση αυτή μπορεί να δια- τυπώνεται γνώμη στο τέλος της συνεδρίασης ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η συνεδρίαση δεν επηρεάζει τα προνόμια της κεντρι- κής διοίκησης. Η ενημέρωση και η διαβούλευση που προβλέπονται για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις διεξάγονται με την επιφύλαξη του άρθρου 49 παράγραφος 1 και του άρ- θρου 61 του παρόντος νόμου. 5. Το ΕΣΕ, τέσσερα (4) χρόνια μετά τη σύστασή του, ε- ξετάζει εάν πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται το άρ- θρο 56 ή να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατά- ξεις του παρόντος κεφαλαίου. Τα άρθρα 56 και 57 εφαρμόζονται, κατ΄ αναλογία, ε- φόσον αποφασιστεί η διαπραγμάτευση συμφωνίας δυ- νάμει του άρθρου 56. Στην περίπτωση αυτή η ειδική δια- πραγματευτική ομάδα αντικαθίσταται από το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων.

Άρθρο 61Λειτουργία ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (Παράρτημα Ι παράγραφοι 4, 5 και 6 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία της κεντρικής διοίκη- σης και των εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως ανα- φέρεται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 57, στις συνεδριάσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης προεδρεύ- ει εκπρόσωπος των εργαζομένων. Πριν από κάθε συνάντηση με την κεντρική διοίκηση, το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (ΕΣΕ) ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης, του άρθρου 60 παράγραφος 4 εδάφιο δεύτερο, έχουν το δικαίωμα να συνεδριάζουν χωρίς να είναι παρούσα η διοίκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ΕΣΕ ή η επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης μπο- ρεί να επικουρείται από εμπειρογνώμονες της επιλογής τους, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Οι δαπάνες λειτουργίας του ΕΣΕ, της επιτροπής πε- ριορισμένης σύνθεσης, καθώς και ενός εμπειρογνώμονα βαρύνουν την κεντρική διοίκηση. Η κεντρική διοίκηση παρέχει στα μέλη του ΕΣΕ και της επιτροπής περιορισμένης σύνθεσης, σύμφωνα με το άρ- θρο 55 παράγραφος 4, τους οικονομικούς πόρους και τα λοιπά υλικά μέσα που απαιτούνται για να εκπληρώνουν την αποστολή τους κατά το δέοντα τρόπο. Ειδικότερα, η κεντρική διοίκηση αναλαμβάνει, εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλως, τα έξοδα διοργάνωσης συ- νεδριάσεων, τα έξοδα διερμηνείας, καθώς και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των μελών του ΕΣΕ και της ε- πιτροπής περιορισμένης σύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ Δ΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62Εμπιστευτικές πληροφορίες (Άρθρο 8 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Tα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ), καθώς και οι εμπειρογνώμονες που τα επικουρούν, δεν επιτρέ- πεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους τις πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1767/1988. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους των εργαζο- μένων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, ανε- ξάρτητα από τον τόπο, όπου βρίσκονται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 63Λειτουργία του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και διαδικασία για την ενημέρωση των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς (Άρθρο 9 της Οδηγίας)

Η κεντρική διοίκηση και το ευρωπαϊκό συμβούλιο ερ- γαζομένων εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας και σέ- βονται αμοιβαία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία μεταξύ της κε- ντρικής διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομέ- νων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς.

Άρθρο 64Ρόλος, προστασία και διευκολύνσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων (Άρθρο 10 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ), με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας άλλων οργά- νων ή οργανώσεων να εκπροσωπούν εργαζομένους, πρέπει να έχουν τα απαραίτητα μέσα για να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και να εκπροσωπούν συλλογικά τα συμφέροντα των εργα- ζομένων της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομί- λου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 62, τα μέλη του ΕΣΕ ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις ή στις επιχειρήσεις του ομίλου κοινοτι- κής κλίμακας ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, ενημε- ρώνουν το σύνολο των εργαζομένων σχετικά με το πε- ριεχόμενο και τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενημέ- ρωσης και διαβούλευσης, η οποία τίθεται σε εφαρμογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας (Ε- ΔΟ), του ΕΣΕ και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση του άρθρου 56 παράγραφος 3 απολαύουν, κατά την άσκηση των καθη- κόντων τους, της αυτής προστασίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ν. 1767/1988.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι εκπρόσωποι της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνουν άδεια μετ΄ αποδοχών από την επιχείρηση για το χρόνο συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις ή σε συνέδρια που έχουν σχέση με τον παρόντα νόμο και διοργανώνονται από οργανισμό που ασκεί αναγνωρισμέ- νο έργο ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της χώ- ρας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, απαραιτή- τως, στον εργοδότη αποδεικτικά συμμετοχής στις συνε- δριάσεις και στα συνέδρια για να τύχουν της σχετικής ά- δειας μετ΄ αποδοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στα μέλη του ΕΣΕ, προκειμένου να ενημερώσουν τους εργαζόμενους, χορηγείται άδεια με αποδοχές μέ- χρι δύο (2) ώρες την εβδομάδα, η οποία δεν μπορεί να υ- περβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες συνολικά το χρόνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων εκπροσώπησης σε διεθνές επίπεδο, παρέ- χεται επιμόρφωση με αποδοχές στα μέλη της ΕΔΟ και του ΕΣΕ.

Άρθρο 65Τήρηση υποχρεώσεων (Άρθρο 11 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Η διοίκηση των εγκαταστάσεων επιχείρησης κοινοτι- κής κλίμακας και η διοίκηση των επιχειρήσεων, μελών του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τους ή, κατά περίπτωση, οι εργαζόμενοί τους, πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο παρών νόμος, ανεξάρτητα από το εάν η κεντρική διοί- κηση βρίσκεται ή όχι στην Ελλάδα.

Άρθρο 66Σχέση με άλλες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις (Άρθρο 12 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ενημέρωση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζο- μένων (ΕΣΕ) και η διαβούλευση με αυτό συνδέονται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρμόζονται στα εθνι- κά όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων, στο πλαί- σιο του σεβασμού των αρμοδιοτήτων και των τομέων δράσης κάθε φορέα και των αρχών οι οποίες προβλέπο- νται από το άρθρο 49 παράγραφος 2.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ρυθμίσεις για τη σύνδεση της ενημέρωσης και της διαβούλευσης μεταξύ του ΕΣΕ και των εθνικών ορ- γάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων καθορίζονται με τη συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 56. Η συμ- φωνία αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου ή της εθνικής πρακτικής σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, ιδίως του ν. 1387/1983 (Α΄110), όπως συμπληρώθηκε με το άρ- θρο 21 του ν. 3488/2006 (Α΄191) και με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3863/2010 (Α΄115), του π.δ. 240/2006 (Α΄252) και του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν η συμφωνία δεν προβλέπει τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις, η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης γίνεται με το ΕΣΕ, καθώς και με τα εθνικά όργανα εκ- προσώπησης των εργαζομένων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στην οργά- νωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο παρών νόμος δεν θίγει δικαιώματα των εργαζομέ- νων σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευσή τους, τα οποία ήδη προβλέπονται στο ν. 1387/1983 (Α΄110), ό- πως συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3488/2006 (Α΄191) και με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 3863/2010 (Α΄115), στο π.δ. 240/2006 (Α΄252) και στο π.δ. 178/ 2002 (Α΄162).

Άρθρο 67Προσαρμογή (Άρθρο 13 της Οδηγίας)

Όταν επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη δομή της επι- χείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσε- ων κοινοτικής κλίμακας και είτε δεν περιέχονται στις ι- σχύουσες συμφωνίες σχετικές διατάξεις είτε υπάρχει σύγκρουση διατάξεων δύο ή περισσότερων ισχυουσών συμφωνιών, η κεντρική διοίκηση αρχίζει τις διαπραγμα- τεύσεις κατά το άρθρο 54 με δική της πρωτοβουλία ή ύ- στερα από γραπτή αίτηση κατ΄ ελάχιστον 100 εργαζομέ- νων ή των εκπροσώπων τους σε τουλάχιστον δύο επιχει- ρήσεις ή εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον δύο διαφορετι- κά κράτη - μέλη. Τουλάχιστον τρία μέλη του υφιστάμενου ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων (ΕΣΕ) ή καθενός από τα υφι- στάμενα ΕΣΕ είναι μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής πρόσωπο ή ένωση προσώπων στο οποίο ανατίθεται η ε- κτέλεση ενός μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων προηγούμενης σύμβασης, ζ) «νομικό πρόσωπο», κάθε νομική οντότητα που α- ναγνωρίζεται ως νομικό πρόσωπο βάσει του εφαρμοστέ- ου ελληνικού δικαίου, πλην κρατών ή δημόσιων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας, καθώς και διε- θνών οργανισμών δημοσίου δικαίου, η) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νο- μοθεσία, συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρ- τημένης εργασίας με προσωρινά απασχολουμένους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυν- σή τους, θ) «ιδιαίτερα καταχρηστικοί όροι εργασίας», όροι ερ- γασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων οφείλονται σε δια- κρίσεις λόγω φύλου ή άλλες διακρίσεις, οι οποίοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τους όρους εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων εργαζομένων, έχοντας επί- πτωση, για παράδειγμα, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιο- πρέπεια, ι) «αποδοχές πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει παρά- νομα», το ημερομίσθιο ή ο μισθός ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, σε μετρητά ή σε είδος, που λαμβάνει ο ερ- γαζόμενος άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με την απασχόλη- σή του, από τον εργοδότη του, που ισοδυναμεί με τις α- πολαβές εργαζομένων παρόμοιου επιπέδου οι οποίοι ερ- γάζονται με σχέση νόμιμης απασχόλησης.

Άρθρο 79Απαγόρευση της απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών (Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Απαγορεύεται η απασχόληση παράνομα διαμενό- ντων πολιτών τρίτων χωρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράβαση αυτής της απαγόρευσης υπόκειται στις κυρώσεις και τα μέτρα που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΤΜΗΜΑ Β΄ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80Υποχρεώσεις των εργοδοτών ( Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι εργοδό- τες υποχρεούνται: α) να αξιώνουν από τους πολίτες τρίτων χωρών την κατοχή και υποβολή σε αυτούς έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλου έγκυρου τίτλου διαμονής για την ανάληψη της απασχόλησης, β) να διατηρούν αντίγραφο της άδειας διαμονής ή άλ- λου τίτλου διαμονής στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλη- σης, με σκοπό πιθανή επιθεώρηση, γ) να ενημερώνουν αμελλητί τις κατά περίπτωση αρ- μόδιες Αρχές για την πρόσληψη και την έναρξη της απα- σχόλησης πολίτη τρίτης χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εργοδότες που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώ- σεις τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν θεωρού- νται υπεύθυνοι για την παραβίαση της απαγόρευσης που αναφέρεται στο άρθρο 79, εκτός εάν γνώριζαν ότι το έγ- γραφο που παρουσιάστηκε σαν έγκυρη άδεια ή τίτλος διαμονής ήταν πλαστογραφημένο ή παραποιημένο.

Άρθρο 81Καταβολή καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες (άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο δεύτερο και 3 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο εργοδότης που απασχολεί παράνομα διαμένοντα πολίτη τρίτης χώρας οφείλει: α) να καταβάλει σε αυτόν όλες τις οφειλόμενες αμοι- βές. Το συμφωνημένο επίπεδο αποδοχών θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος μισθός ή το ημερομίσθιο που προβλέπεται από τη νομοθεσία, τις κλαδικές, ομοιο- επαγγελματικές, επιχειρησιακές, σύμφωνα με την καθιε- ρωμένη πρακτική στους συγκεκριμένους επαγγελματι- κούς κλάδους ή στη συγκεκριμένη επιχείρηση, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν ότι οι οφειλό- μενες αμοιβές ήταν διαφορετικές εντός των πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας, β) να καταβάλει στους αρμόδιους φορείς ποσό ίσο προς κάθε εισφορά και φόρο που θα κατέβαλε ο εργοδό- της εάν ο πολίτης τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόμι- μα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών προστίμων με τις προσαυξήσεις τους, γ) να καταβάλει κάθε δαπάνη που απαιτήθηκε για την αποστολή των καθυστερούμενων οφειλών στη χώρα στην οποία ο πολίτης τρίτης χώρας έχει επιστρέψει ή έ- χει υποχρεωθεί να επιστρέψει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εφαρμογή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1, θεωρείται κατά τεκμήριο ότι η σχέση α- πασχόλησης διήρκεσε τουλάχιστον τρεις μήνες, εκτός εάν, μεταξύ άλλων, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος απο- δείξουν το αντίθετο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης για την επιστροφή των παράνομα απασχοληθέντων πο- λιτών τρίτων χωρών, τα αρμόδια για την εκτέλεση όργα- να τους ενημερώνουν αντικειμενικά και συστηματικά σχετικά με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 83.

Άρθρο 82Συμβάσεις υπεργολαβίας ( Άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο εργολάβος, ο οποίος αναθέτει την εκτέλεση έρ- γου σε υπεργολάβο που απασχολεί παράνομα διαμένο- ντες πολίτες τρίτων χωρών, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα δι- καιώματα αναγωγής ή προσφυγής ή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της κοινωνικής α- σφάλισης, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργοδότη (υπεργολάβο) στην καταβολή: α. κάθε κύρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 85, β. κάθε καθυστερούμενης οφειλής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο εργολάβος αλλά και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργο- λάβοι, που γνώριζαν ότι ο εργοδότης υπεργολάβος απα- σχολούσε παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χω- ρών, ευθύνονται στην καταβολή των οφειλομένων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον εργοδότη υπεργολάβο ή τον εργολάβο του οποίου είναι άμεσος υπεργολάβος ο ερ- γοδότης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι εργολάβοι ή οι υπεργολάβοι που αναλαμβάνουν με τη δέουσα επιμέλεια τις υποχρεώσεις τους, όπως ορί- ζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θεωρούνται υ- πεύθυνοι για τις οφειλές που αναφέρονται στις παρα- γράφους 1 και 2.

Άρθρο 83Διευκόλυνση καταγγελιών (άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράνομα απασχολούμενοι μπορούν, όπως κάθε νόμιμα απασχολούμενος εργαζόμενος, να υποβάλουν οι ίδιοι ή αντ΄ αυτών με τη συναίνεσή τους στα κατά τό- πους εργατικά κέντρα, κατά παρέκκλιση της παραγρά- φου 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), κάθε καταγγελία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία κατά του εργοδότη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παροχή συνδρομής σε πολίτες τρίτων χωρών για την υποβολή καταγγελίας δεν θεωρείται σε καμία περί- πτωση υποβοήθηση του παράνομα απασχολούμενου σε παράνομη είσοδο, διέλευση και διαμονή.

ΜΕΡΟΣ Β΄ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 3, ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 2, 4 ΚΑΙ 5 ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 7, ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 13, ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Άρθρο 84(εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας)

Οι παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, η ε- πιστροφή των οποίων έχει ανασταλεί, μπορούν να απα- σχολούνται μόνο εφόσον τους επιτραπεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7).

Άρθρο 85Χρηματικές κυρώσεις (εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του άρθρου 79, επιβάλλεται στον εργοδότη, με τη διαπίστω- σή της ή την κοινοποίησή της, από τους αρμόδιους Επι- θεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., κατά δέσμια αρμοδιό- τητά τους, χρηματική κύρωση πέντε χιλιάδων (5.000) ευ- ρώ ανά παράνομα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, μέσα σε διά- στημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος της χρηματικής κύρω- σης ανά εργαζόμενο. β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επαναπροσ- διορίζεται το ύψος της ως άνω επιβαλλόμενης χρηματι- κής κύρωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή των πραγματικών εξόδων που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε το Δημόσιο για την επιστροφή των παρανόμως απασχο- λούμενων πολιτών τρίτης χώρας στις περιπτώσεις που διατάσσεται διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης. β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης και του Υπουργού Οικονομικών προσδιο- ρίζονται τα όργανα και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπρα- ξης των εξόδων που αναφέρονται στο προηγούμενο ε- δάφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά της πράξης επιβολής χρηματικής κύρωσης α- σκείται προσφυγή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και επί ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν ανα- στέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής χρηματι- κής κύρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώ- νει το ποσό του επιβληθέντος προστίμου. Οι παραπάνω χρηματικές κυρώσεις και τα έξοδα επιστροφής εισπράτ- τονται με τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσό- δων.

Άρθρο 86(εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράνομα απασχολούμενοι πολίτες τρίτων χω- ρών μπορούν, όπως κάθε νόμιμα απασχολούμενος εργα- ζόμενος και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρ- θρου 84 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), να προσφεύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και στις αρμόδιες αρχές για τη διεκ- δίκηση των οφειλομένων και την εν γένει διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και να εκτελούν τις σχετικές δικα- στικές αποφάσεις κατά των εργοδοτών τους, ακόμα και αν έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέ- ψουν στη χώρα τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράνομα απασχοληθέντες πολίτες τρίτων χω- ρών μπορούν να εισπράξουν και να εξαγάγουν, με βάση τις διαδικασίες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές του εδαφίου α΄ της παρα- γράφου 1, που ανακτώνται δικαστικώς ή εξωδίκως από τους εργοδότες τους. Στις περιπτώσεις όπου αυτοί έ- χουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής, κάθε ποσό, που πραγματικά ανακτάται ως καθυστερούμενη αμοιβή από τον νόμιμο πληρεξούσιο του παράνομα απασχοληθέντος πολίτη τρίτης χώρας, κατατίθεται στο Ταμείο Παρακατα- θηκών και Δανείων υπέρ του δικαιούχου ή/και των καθο- λικών και ειδικών διαδόχων του και εισπράττεται από τους κατά περίπτωση δικαιούχους ή από τον νόμιμο πλη- ρεξούσιό τους, ο οποίος και επιμελείται, εφόσον συ- ντρέχει περίπτωση, για την αποστολή των χρημάτων στον τόπο της κατοικίας τους ή της διαμονής τους. Τα έ- ξοδα αποστολής μπορούν να αναζητηθούν από τον ερ- γοδότη με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 87Άλλα μέτρα (εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της Οδηγίας)

Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 79 επιβάλλονται σωρευτικά με τις λοιπές διοικη- τικές κυρώσεις: Α. Από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή: α) αποκλεισμός από όλες ή ορισμένες δημόσιες παρο- χές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη, β) αποκλεισμός από όλες τις δημόσιες συμβάσεις, ό- πως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύνα- ψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπη- ρεσιών, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέ- ντε έτη, γ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λει- τουργίας των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει διαπρα- χθεί η παράβαση. Β. α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμέ- νης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις ο- ποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) ημέρες, με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., β) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακο- πή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδι- κασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επι- χείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αιτιολογημένη εισή- γηση του αρμοδίου Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊ- σταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επι- θεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε..

Άρθρο 88Ποινικές κυρώσεις (εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο εργοδότης που: α) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνε- χίζεται ή επαναλαμβάνεται συστηματικά ή/και β) απασχολεί εκ προθέσεως ταυτόχρονα σημαντικό α- ριθμό παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή/και γ) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνο- δεύεται με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, τιμωρείται, ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όποιος απασχολεί παράνομα διαμένοντες ανηλί- κους, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, τιμωρείται με ποι- νή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν η απασχόληση παράνομα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας έχει διαπραχθεί από εργοδότη, ο οποίος χρησιμοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παράνομα δια- μένοντος πολίτη τρίτης χώρας, γνωρίζοντας ότι είναι θύ- μα εμπορίας ανθρώπων, επιβάλλεται σε αυτόν η προβλε- πόμενη ποινή της παραγράφου 3 του άρθρου 323Α Π.Κ., εκτός αν για τον ίδιο απασχολούμενο και την ίδια πράξη έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος του εργοδότη ποινική δίωξη ή έχει ήδη καταδικασθεί βάσει του ίδιου άρθρου του Π.Κ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ποινική δίωξη ασκείται σε κάθε περίπτωση αυτε- παγγέλτως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Σ.ΕΠ.Ε. υποβάλλει, εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Άρθρο 89Χορήγηση άδειας διαμονής (εφαρμογή παραγράφου 5 άρθρου 6 και παραγράφου 4 άρθρου 13 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθη- καν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικοι, πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τέτοιες από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, και οι οποίοι παρέχουν τη συνδρομή τους στην ποινική διαδικασία που κινείται, δυνάμει των άρθρων 83, 88 και 89 του πα- ρόντος, κατά των εργοδοτών τους, χορηγείται, μετά από σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής για αν- θρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παράγραφος 1 εδά- φιο ε΄ του ν. 3907/2011. Άδεια διαμονής για ανθρωπιστι- κούς λόγους μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και σε περίπτω- ση που ο ως άνω παράνομα απασχολούμενος αλλοδα- πός δεν συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές, εφόσον κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν συ- νεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προ- σώπων της οικογένειάς του που βρίσκονται στην Ελλά- δα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτός δεν προστατευθεί ή εάν απελαθεί, α- ντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο τα προαναφερόμενα πρό- σωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρμόδια αστυνομική Αρχή ή οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής στήρι- ξης γνωστοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας – που έχει κριθεί ότι απασχολήθηκε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς ό- ρους εργασίας ή ως ανήλικος ότι δικαιούται να υποβάλει αίτημα για να του χορηγηθεί άδεια διαμονής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, παρέχοντας σε αυτόν την ανα- γκαία προς τούτο ενημέρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση παράνομης απασχόλησης ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας που είναι ασυνόδευτος, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την ταυτότητα και την ιθαγένειά του και για να θεμελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειάς του και λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη νομική του εκ- προσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπησή του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγε- λέας Ανηλίκων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ε- άν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ο επαναπατρισμός του δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών, για το διορισμό Επιτρόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και εφόσον το κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνομι- κές αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την προ- στασία και την ασφάλεια των προαναφερόμενων θυμά- των, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, για την παροχή σε αυτά υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά τους και με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και για την παροχή κάθε αναγκαίας νομικής βοήθειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνεται κατά προτεραιότητα, με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τά- ξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου 44 του ν. 3386/2005. Εάν κρίνεται σκόπιμη η παρά- ταση της διαμονής του εν λόγω προσώπου στην Ελληνι- κή Επικράτεια, προς διευκόλυνση της διενεργούμενης έ- ρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, η ανωτέρω άδεια δια- μονής ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται ε- φόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ε- νεργώς και εκουσίως με τους εικαζόμενους δράστες των πράξεων που έχει καταγγείλει. β. Εάν η αρμόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η κα- ταγγελία του θύματος είναι δόλια ή καταχρηστική ή ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα των πε- ριπτώσεων γ΄ της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 88 του παρόντος έχει περατωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 43 ή 47 Κ.Π.Δ. ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία περατώ- νεται η σχετική διαδικασία.

Άρθρο 90Επιθεωρήσεις (εφαρμογή άρθρων 14, 15 και 16 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170) προστίθενται περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄ και κ΄ ως ε- ξής: «ιη) τηρεί πλήρες μητρώο των εργοδοτών κατά των ο- ποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης της απασχόλησης παράνομα διαμενό- ντων πολιτών τρίτων χωρών, στο οποίο αναγράφεται κά- θε μεταβολή αυτής, συνέπεια δικαστικής απόφασης, και εκδίδει μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου που έχει ειδικό έννομο συμφέρον σχετικά πιστοποιητικά, ιθ) διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις κατά τομείς δραστηριότητας και κατά παντός εργοδότη, σύμ- φωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, προκειμένου να ε- λεγχθεί η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, με βάση κυρίως ανάλυση κινδύνου, κ) κοινοποιεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματά τους, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό των εργαζομέ- νων κάθε κλάδου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: α) κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους τις επιθεωρήσεις που αναφέρο- νται στην περίπτωση κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011, β) αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για την κατάρτιση της έκθεσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 της Οδηγίας και που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αργότερο μέχρι 20.7.2014 και ανά τρία έτη μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται ο αριθμός και τα αποτε- λέσματά των επιθεωρήσεων που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄ και κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170), τα μέτρα που ελή- φθησαν σύμφωνα με το άρθρο 83 και, στο μέτρο του δυ- νατού, τα ληφθέντα μέτρα δυνάμει των άρθρων 81 και 87.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 91ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ειδικότερες υποχρεώσεις εργοδοτών που πρόκειται να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών, που κατέχουν έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλο έγκυρο τίτλο διαμονής, και προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, εξακολου- θούν, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 80 του παρό- ντος, να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων των ερ- γοδοτών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρ- θρου 80, ασκείται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Υφιστάμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, που προβλέπουν τη διενέργεια ελέγχων από άλλες αρ- μόδιες Αρχές, σχετικά με την τήρηση υποχρεώσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80, εξακο- λουθούν να ισχύουν. β) Κάθε αρμόδια Αρχή, που σύμφωνα με την εθνική νο- μοθεσία, διενεργεί ελέγχους, σύμφωνα με την περίπτω- ση α΄ της παραγράφου αυτής και διαπιστώνει τη μη τή- ρηση υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 80, συντάσσει διαπιστωτική πράξη ελέγχου, την οποία και κοινοποιεί αμελλητί στο Σ.ΕΠ.Ε.. γ) Η διαπιστωτική πράξη της περίπτωσης β΄της παρα- γράφου αυτής είναι δεσμευτική για τα αρμόδια όργανα του Σ.ΕΠ.Ε., τα οποία υποχρεούνται άνευ ετέρου και μέ- σα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη της να επιβάλουν στον παραβάτη εργοδότη τις διοικητικές κυ- ρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και εφό- σον συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων του άρθρου 40 του παρόντος, υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά στις αρ- μόδιες εισαγγελικές Αρχές. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της διαπιστωτικής πράξης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής, το Σ.ΕΠ.Ε. κοι- νοποιεί στην αρμόδια Αρχή, που διαπίστωσε αρχικά την παράβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, την α- πόφαση επιβολής κυρώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργα- κήματα (α.ν. 86/1967, Α΄ 136) και φορολογικά αδικήματα (ν. 2523/1997, Α΄ 179). 2. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπο- βάλλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναγγελία έναρξης ασκήσεως της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε., συνοδευόμενη από φάκελο που περιέχει σε δυο αντίτυ- πα τα ακόλουθα: α) Ως προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. αα) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για έναρξη επιτηδεύματος. ββ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. γγ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. δδ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να κατα- τίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού του με τις τυχόν τροποποιήσεις. εε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του νο- μικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος του Ι.Γ.Ε.Ε.. στστ) Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα της μεσολάβησης σε άλ- λο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμεί τη λειτουργία υποκαταστήματος Ι.Γ.Ε.Ε. στην Ελλάδα, πρέ- πει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υ- πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή να α- ποστείλει στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, πλέον των δικαιολογητικών που ορίζονται στα άρθρα 101 και 102 του παρόντος, τη χορηγηθείσα άδεια ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα, συνοδευόμενη από την επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, από την οποία να προκύπτει ότι αυτό ασκεί νόμιμα τη συγκεκρι- μένη δραστηριότητα, σε αυτό το κράτος - μέλος. β) Ως προς την κτιριακή υποδομή Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει αυτόνομο επαγγελματι- κό χώρο (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) τουλάχιστον 75 τ.μ., ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το π.δ. 16/1996 (Α΄ 10) και θα περιλαμβάνει ένα χωριστό χώρο κατάλλη- λα εξοπλισμένο όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουρ- γίες που έχουν σχέση με τη διαδικασία της μεσολάβη- σης και ένα χώρο υποδοχής. Η ύπαρξη των ανωτέρω προδιαγραφών αποδεικνύεται με την προσκόμιση: αα) σχεδιαγράμματος του κτιρίου (υπογεγραμμένο α- πό μηχανικό) όπου αναγράφεται το εμβαδόν των χώρων και οι διαστάσεις τους και απεικονίζεται ο χωριστός χώ- ρος όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουργίες που έχουν σχέση με τη μεσολάβηση, ββ) πιστοποιητικού πυρασφάλειας και γγ) τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου. γ) Ως προς τον διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. αα) επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου των περιπτώ- σεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του πα- ρόντος, ββ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην ο- ποία θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της τετραετούς εμπειρίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 100: i) επικυρωμένα αποδεικτικά της απαιτούμενης επαγ- γελματικής εμπειρίας για τον Διευθυντή [πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών - επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωμένη φωτοτυπία των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονι- κό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επι- χειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργα- σίας ή απόσπασμα θεωρημένου Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επι- χειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας], ii) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβα- ση εξαρτημένης εργασίας, iii) ή κάθε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από το κρά- τος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε., γγ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και θεωρη- μένη κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, με την προσκόμιση των οποίων αποδεικνύεται η πρόσληψη του διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος. δ) Ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό αα) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εφοδιασμένο με κατάλ- ληλο Λογισμικό έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή στατιστικών ή άλλων στοιχείων για το σύνολο και τη διάρκεια των συμβάσεων για τη σύναψη των οποίων έ- χουν μεσολαβήσει, ββ) φωτοτυπικό μηχάνημα, γγ) συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Άρθρο 102Υποκαταστήματα των Ι.Γ.Ε.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν νομί- μως τη δραστηριότητα - επάγγελμα Ι.Γ.Ε.Ε. στη χώρα μας ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας κύρια εγκατάσταση σε αυτό, μπορούν να κάνουν αναγγελία έναρξης ασκήσεως της εν λόγω δραστηριότητας - επαγγέλματος για ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα αυτών. Για κάθε υποκατάστημα απαι- τείται ξεχωριστή αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λό- γω δραστηριότητας - επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλματος από υποκατάστημα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να πληρούνται οι ό- ροι, οι προϋποθέσεις και να προσκομίζονται τα δικαιολο- γητικά που ορίζονται στα άρθρα 100 και 101 του παρό- ντος. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το εμβαδόν αυτών, το ο- ποίο ορίζεται στα 40 τ.μ..

Άρθρο 103Διαδικασία για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. για την κεντρική δομή και τα υποκαταστήματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που παρατίθε- νται στο άρθρο 101 του παρόντος και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, μαζί με την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως της δραστηριότητας – επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. κεντρικής εγκατάστασης ή υποκαταστήματος, αποστέλ- λονται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είτε απευθείας είτε μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει βεβαίωση παραλα- βής στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην οποία, σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης, ανα- γράφεται η προθεσμία απάντησης και τα μέσα έννομης προστασίας. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ε- νημερώνεται εγγράφως με την αποστολή συστημένης αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συμπληρωμα- τικών εγγράφων. Ειδικότερα: α. στην περίπτωση που η αναγγελία έναρ- ξης άσκησης της δραστηριότητας/επαγγέλματος συνο- δευόμενη από το φάκελο με τα νόμιμα δικαιολογητικά υ- ποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης, η προθεσμία των τριών μηνών, μετά την παρέλευση της οποίας η ως άνω δραστηριότητα - επάγγελμα ασκείται ελευθέρως ε- φόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της/του από την αρμόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης, β. όταν η α- ναγγελία έναρξης άσκησης της συγκεκριμένης δραστη- ριότητας υποβάλλεται σε Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που η αναγγελία γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλ- λου, στην περίπτωση που ο συνοδεύων αυτή φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης. Σε διαφορετική περί- πτωση η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγ- μή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, προωθείται για επιτό- πιο έλεγχο και πιστοποίηση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τρι- μελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ένας εκ των οποίων είναι επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η ε- παλήθευση των στοιχείων του φακέλου. Κατά τον επιτό- πιο έλεγχο, πρέπει να παρίσταται ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήματος αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τριμελής Επιτροπή, ύστερα από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλει στη Διεύθυνση Απασχό- λησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης, συμπληρωμένο το έντυπο ελέγχου και πιστοποίη- σης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τους προϋποθέτει την καταβολή πα- ραβόλου 147 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο ει- σπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπη- ρεσία ως δημόσιο έσοδο και κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθε- σμίας από την υποβολή της αίτησης και εφόσον εν τω μεταξύ δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστη- ριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας - επαγγέλματος του Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ- θυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης, με την οποία απαγορεύεται η άσκη- ση της ως άνω δραστηριότητας - επαγγέλματος. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί, άσκηση από τον ενδιαφε- ρόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υ- πηρεσιών Απασχόλησης η οποία συστήνεται στο Υπουρ- γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Η σύνθεση και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουρ- γία της Επιτροπής ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ με την ίδια α- πόφαση δύνανται να δοθούν στην Επιτροπή και άλλες αρμοδιότητες.

Άρθρο 104Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. και τα υποκαταστήματά τους είναι υπο- χρεωμένα για τη διαρκή τήρηση των προϋποθέσεων σύ- στασης και λειτουργίας τους, όπως τίθενται στις διατά- ξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία Ι.Γ.Ε.Ε., α- ναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουρ- γίας τους, πρέπει να ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Απα- σχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την αλλαγή. Ειδικά, αν μεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκα- ταστήματος αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. του άρθρου 101.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν με τη μεταβολή δεν συντρέχουν πλέον οι νό- μιμες προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται, εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της μεταβολής, απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ- θυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης με την οποία απαγορεύεται η άσκη- ση της δραστηριότητας του Ι.Γ.Ε.Ε., αφού προηγουμέ- νως κληθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. να παρά- σχει έγγραφες εξηγήσεις εντός δέκα ημερών από την πρόσκλησή του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νόμι- μος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. προβεί σε αποκατάσταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων προ της εκ- δόσεως της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο α- πόφασης, ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Απασχόλη- σης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι- σης ότι και μετά την επελθούσα μεταβολή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της εν λόγω δρα- στηριότητας - επαγγέλματος. Κατά της απόφασης του πρώτου εδαφίου, χωρεί άσκη- ση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής ε- ντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομη- νία κοινοποίησης της απόφασης ενώπιον της Ειδικής Ε- πιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η προθε- σμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συμ- βάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβη- σαν το προηγούμενο εξάμηνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους έχουν την υποχρέωση: α) Να παρέχουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υ- πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν το προη- έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε του έχει απαγορευθεί όμως η άσκηση της άσκησης δρα- στηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νο- μίμων προϋποθέσεων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέ- χρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Άρθρο 109Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας/ επαγγέλματος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα/επάγγελμα του Ι.Γ.Ε.Ε., σε περίπτωση που διακόψει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Απασχό- λησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.) από της δημοσιεύσεως του παρόντος και εφεξής θα α- ποκαλούνται «Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας» (Ι.Γ.Ε.Ε.). Οι άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος ισχύουν ως έχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι άδειες σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., για τις οποίες είτε είχε υποβληθεί από τους νόμιμους εκπροσώ- πους τους αίτημα ανάκλησής τους είτε είχε διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι συνέτρεχε λόγος ανάκλησής τους, πριν από την έναρξη εφαρμογής του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 111Τροποποιούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται περίπτωση κα΄ ως ε- ξής: «κα. Ελέγχει την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστί- θεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Επιβάλλει στα παρανόμως λειτουργούντα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) και υποκαταστή- ματά τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται α- πό τη νομοθεσία για τα Ι.Γ.Ε.Ε..»

Άρθρο 112Καταργητικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα σύστα- σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Ερ- γασίας, εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 12 του ν. 2874/2000 (Α΄ 28 ) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 5 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το π.δ. 160/1999 (Α΄ 157) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ/ 19.11.2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΜΕΡΟΣ Α΄ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ
Άρθρο 113(Άρθρο 2 της Οδηγίας) ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός του παρόντος τμήματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη- γίας 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης (L 327/5.12.2008).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με το παρόν: α) επιδιώκεται η εξασφάλιση προστασίας των προσω- ρινά απασχολούμενων και η βελτίωση της ποιότητας της προσωρινής απασχόλησης με την καθιέρωση διατάξεων που εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των προσωρινά απασχολούμενων με τους εργαζόμενους που προσλαμ- βάνονται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη, β) θεσπίζεται το κατάλληλο πλαίσιο για την προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση, με την αναγνώριση των ε- πιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης ως εργοδοτών, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η δημιουργία θέ- σεων απασχόλησης και η ανάπτυξη ευέλικτων μορφών εργασίας.

Άρθρο 114(Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Πεδίο εφαρμογής 1.Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται: α) στους εργαζόμενους μέσω επιχείρησης προσωρι- νής απασχόλησης, με συμβάσεις ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι τοποθετούνται σε έμμεσους εργοδό- τες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, β) στις επιχειρήσεις προσωρινής α- πασχόλησης και στους έμμεσους εργοδότες. 2. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος δεν εφαρμόζο- νται στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3845/2010 (Α΄ 65).

Άρθρο 115(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νοείται ως: α) «εργαζόμενος»: κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή με- ρικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, β) «επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει συμβάσεις εργα- σίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά α- πασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμε- σους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις οικείες διατάξεις, γ) «προσωρινά απασχολούμενος»: ο εργαζόμενος ο ο- ποίος έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη για να εργασθεί προ- σωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του, δ) «έμμεσος εργοδότης»: το φυσικό ή νομικό πρόσω- πο για το οποίο και υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση του οποίου εργάζεται προσωρινά ο προσωρινά απασχο- λούμενος, ε) «τοποθέτηση»: η περίοδος κατά την οποία ο προσω- ρινά απασχολούμενος τίθεται στη διάθεση του έμμεσου εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του, στ) «βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης»: οι όροι εργασίας και απασχόλησης που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον έμμε- σο εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση και αφο- ρούν ιδίως: i) στη διάρκεια του χρόνου εργασίας, στις υπερωρίες, στα διαλείμματα, στις περιόδους ανάπαυσης, στη νυκτε- ρινή εργασία, στις άδειες και στις αργίες, ii) στις αποδοχές.

ΜΕΡΟΣ Β΄ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 5 ( ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 5), 6, 7, 8 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/104/ΕΚ
Άρθρο 116(Μέτρα εφαρμογής του Άρθρου 4 της Οδηγίας)

Περιορισμοί ή απαγορεύσεις Η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμ- βαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται: α) όταν με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που α- σκούν το δικαίωμα της απεργίας, β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο εξάμη- νο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ί- διας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων ει- δικοτήτων, γ) όταν ο έμμεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), δ) όταν οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυμο- νούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφά- λεια των εργαζομένων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης ύστερα από τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) που ορίζεται στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθη- κε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) και στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163) όπως ισχύει, ε) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές δια- τάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

Άρθρο 117(Μέτρα εφαρμογής του Άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 5 της Οδηγίας) Αρχή της ίσης μεταχείρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι βασικοί όροι εργασίας των εργαζόμενων με σύμ- βαση ή σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποδοχές, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έμμεσο εργοδό- τη είναι τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον εν λόγω εργοδότη (τον έμμεσο εργοδότη) για να καταλά- βουν την ίδια θέση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των ε- γκύων και γαλουχουσών γυναικών, στην προστασία των παιδιών και των νέων, καθώς και στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και κάθε δράση για την καταπολέ- μηση οποιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, ε- θνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπη- ρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, εφαρμό- ζονται και στους προσωρινά απασχολούμενους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Η διάρκεια της τοποθέτησης του μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) μήνες. β) Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, που τίθενται από την παρούσα παράγραφο επέρχεται μετα- τροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανεώσε- ών της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολα- βεί διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημε- ρών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορί- στου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου ερ- γοδότη. β) Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απα- σχολούνται σε ολιγοήμερες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Άρθρο 118(Άρθρο 6 της Οδηγίας) Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλλογικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτισηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προσωρινά απασχολούμενοι ενημερώνονται για τις κενές θέσεις εργασίας στον έμμεσο εργοδότη προ- κειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άλλους εργαζόμενους της επιχείρησης για να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται με γενική ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους (έμμεσο εργοδότη).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Άκυρη θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν άμεσα ή έμμεσα απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η μόνι- μη απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου μι- σθωτού με σύναψη σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης ερ- γασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρι- νά απασχολούμενου, μετά τη λήξη της σύμβασης εργα- σίας με την επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Άκυ- ρη επίσης θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν άμεσα ή έμμεσα παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά δι- καιώματα του μισθωτού ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστι- κά του δικαιώματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την απασχόληση του προσωρινά απασχολούμε- νου μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη, είτε με προσωρινή απασχόληση είτε με σύναψη σύμβασης ή σχέσης εξαρ- τημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούμενου μετά τη λήξη της σύμβα- σης εργασίας μέσω της επιχείρησης προσωρινής απα- σχόλησης, απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική επι- βάρυνση του μισθωτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στους εργαζόμενους μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσο εργοδότη παρέχονται οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, ιδίως δε στα κυλικεία, στους παιδικούς σταθμούς και στα μεταφορικά μέσα, που υπάρχουν στη διάθεση των άμεσα εργαζομέ- νων στον έμμεσο εργοδότη και με τους ίδιους όρους, ε- κτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση, όπως η διαφοροποίηση του ωραρίου ή η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης διευκο- λύνουν την πρόσβαση και των προσωρινά απασχολούμε- νων στους παιδικούς σταθμούς που παρέχουν, ακόμα και κατά τις περιόδους μεταξύ των τοποθετήσεων και σε κα- τάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιο- δρομίας τους και η επαγγελματική κινητικότητά τους. Οι έμμεσοι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν και στους προσωρινά απασχολούμενους τις κατάλληλες ευ- καιρίες κατάρτισης που παρέχονται στους εργαζόμε- νους του έμμεσου εργοδότη, ώστε να ενισχύονται οι δε- ξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρο- μίας τους και η επαγγελματική κινητικότητά τους.

Άρθρο 119(Μέτρο εφαρμογής του Άρθρου 7 της Οδηγίας)

Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολουμένων Οι προσωρινά απασχολούμενοι συνυπολογίζονται κα- τά τον υπολογισμό του ορίου που απαιτείται για τη σύ- σταση οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στην επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης και στον έμμεσο εργοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 120(Μέτρο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας)

Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ενημέρωση και τη διαβούλευση και ιδίως του π.δ. 240/2006 (Α΄ 252), ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων του, να παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των προσωρινά απασχο- λουμένων, το σχέδιο χρήσης προσωρινά απασχολουμέ- νων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψής τους α- πευθείας από αυτόν.

Άρθρο 121(Μέτρα εφαρμογής του Άρθρου 10 της Οδηγίας)

Κυρώσεις Για κάθε παράβαση των διατάξεων των άρθρων του παρόντος μέρους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 128 του παρόντος νόμου.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προσωρινής ΑπασχόλησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστη- ριότητα, πέραν αυτής που ορίζεται στο άρθρο 115 περί- πτωση β΄ με εξαίρεση: α) τη μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έ- ναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργεί- ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχει α- παγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, β) την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον πλη- ρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες δια- τάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παραχώρηση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επι- τρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που δικαιολο- γούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες.

Άρθρο 123Σύσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής ΑπασχόλησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κεφάλαιο τουλάχιστον εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ (176.083,00€).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρι- νής απασχόλησης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαι- τείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουρ- γία των Ε.Π.Α.. Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η ερ- γασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μι- σθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμε- σος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργα- σίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην επόμενη παράγραφο, η δραστη- ριότητα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς της, συνοδευόμενη από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέ- σεων, περί σύστασης και λειτουργίας Ε.Π.Α.. Αν ο φάκε- λος δεν είναι πλήρης η προθεσμία των τριών μηνών, ε- φόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστη- ριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνα- ται εντός τριών μηνών από την ανωτέρω αναγγελία στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας στην περίπτωση που δεν συ- γκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επι- τροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης η οποία συ- στήνεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 6 του παρό- ντος. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 6 μπορεί να αποδίδει στην ως άνω Επιτροπή και άλ- λες αρμοδιότητες αναφορικά με τη σύσταση και τη λει- τουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η άσκηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος και ως εκ τούτου μπορεί να απαγορευτεί οποτεδήποτε. Η άσκη- ση της δραστηριότητας της Ε.Π.Α. δεν εκχωρείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 124Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων των Προσωρινά ΑπασχολούμενωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρι- νής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργο- δότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτή- τως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθω- τού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορι- κά με την παροχή της εργασίας του. Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλο- γική Σύμβαση Εργασίας. Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προ- σφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέ- ρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθη- κών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδό- τη επιτρέπεται μόνο μετά την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικό- τερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζο- μένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπη- ρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη, όπως και οι λόγοι πα- ραχώρησης του εργαζομένου. Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο ερ- γαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελμα- τικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακο- λούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυ- ψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγ- γύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστι- κών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδό- τη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ό- τι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των α- σφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το άρθρο 126 εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη). β) Οι αποδοχές του προσωρινά απασχολούμενου κα- ταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτός έχει υ- ποδείξει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη διάθεση της επιχείρησης προσω- ρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της α- πασχόλησής τους σε έμμεσο εργοδότη υπάγονται στον κλάδο παροχών ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον επι- κουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, με εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητάς τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλ- λου κύριου ή επικουρικού φορέα. β) Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωρινά απασχο- λούμενου καταβάλλονται από την Ε.Π.Α. σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση που ο προσωρινά απασχολούμενος λόγω της ιδιότητάς του ασφαλίζεται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρι- κού φορέα, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του καθορίζεται με συμφωνία του (προσωρινά απασχο- λούμενου) και της Ε.Π.Α..

Άρθρο 125Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μισθωτοί με σύμβαση ή σχέση προσωρινής απα- σχόλησης απολαμβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης, με την επι- φύλαξη συμβατικής πρόβλεψης για συνευθύνη σωρευτι- κά και της Ε.Π.Α., είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του μισθωτού και για το εργατικό ατύχημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα: α. Η Ε.Π.Α. έχει την υποχρέωση απασχόλησης τεχνι- κού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό μισθωτών (εργαζομένων) που απασχολεί. β. Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχό- λησης του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, καθορίζεται σε 0,4 ώρες ανά εργαζόμενο ετησίως. Ο χρόνος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως. γ. Τα στοιχεία και ο συνολικός ετήσιος χρόνος απα- σχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργα- σίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, η κατανο- μή του χρόνου αυτού κατά μήνα, καθώς και το ωράριο α- πασχόλησής τους αναγράφονται υποχρεωτικά στους πί- νακες προσωπικού που κατατίθενται από την Ε.Π.Α. στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. δ. Οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας της Ε.Π.Α. κα- θορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84). ε. Στην περίπτωση έμμεσου εργοδότη, ο οποίος απα- σχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους, λαμβάνο- ντας υπόψη και τους προσωρινά απασχολούμενους, αυ- τός υποχρεούται να απασχολεί ιατρό εργασίας. Οι προ- σωρινά απασχολούμενοι προσμετρώνται για τον καθορι- σμό του ελάχιστου ετήσιου χρόνου απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας του έμμε- σου εργοδότη. στ. Εάν ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του έμμε- σου εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη και τους προσωρινά απασχολούμενους, είναι μικρότερος του 50, ισχύουν οι γενικές διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών προστα- σίας και πρόληψης. Πέραν αυτού, ο ιατρός εργασίας της Ε.Π.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες παρακολούθησης της υ- γείας των προσωρινά απασχολούμενων. ζ. Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας της Ε.Π.Α. καθορίζονται στα άρθρα 14 και 15 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84), ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και εκπαίδευση των μισθωτών σχετικά με τους χώρους εργασίας που θα απασχοληθούν. η. Η Ε.Π.Α. συνεργάζεται συστηματικά με τον έμμεσο εργοδότη προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των προσωρινά απασχολούμενων. θ. Κατά τα λοιπά, για τους μισθωτούς των Ε.Π.Α. ισχύ- ουν οι σχετικές με την ασφάλεια και υγεία διατάξεις. ι. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούμενων που καλύπτει ο παρών νό- μος, εφαρμογή έχουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώ- σεις των άρθρων 71 και 72 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄ 84).

Άρθρο 126Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους

Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης υποχρε- ούται, προκειμένου να ασκήσει την εν λόγω δραστηριό- τητα να καταθέσει δύο εγγυητικές επιστολές τραπέζης ως οικονομική εγγύηση, την πρώτη για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθω- τών της και τη δεύτερη για τη διασφάλιση των ασφαλι- στικών τους εισφορών. Η πρώτη εγγυητική επιστολή κα- τατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης και η δεύτερη στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλί- σεων. Η κατάπτωση της πρώτης εγγυητικής επιστολής γίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της δεύτερης με πράξη του Διοικητή του Ι.Κ.Α.. Το ύψος των εγγυητικών επιστολών δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, α- νάλογα με τον αριθμό των προσωρινά αποσχολούμενων που η Επιχείρηση έχει συμβληθεί και οι Επιχειρήσεις ο- φείλουν να καταθέσουν τις αντίστοιχες σχετικές συ- μπληρωματικές εγγυητικές επιστολές εντός τριμήνου. Άλλως απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητάς τους με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Α- πασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται το ύψος κάθε εγ- γυητικής επιστολής, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδι- κασία κατάπτωσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη ανα- γκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.

Άρθρο 127Έλεγχος των Επιχειρήσεων Προσωρινής

Απασχόλησης Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των νομί- μων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Ε.Π.Α. είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια προς τούτο Αρχή.

Άρθρο 128ΚυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διοικητικές κυρώσεις: α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσω- ρινής Απασχόλησης επιβάλλεται με αιτιολογημένη πρά- ξη του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του στην επιχείρηση, για παροχή εξηγήσε- ων, πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανάλο- γα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπουργική από- φαση 15527/639/2010, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. β) Ειδικότερα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ευρέθησαν να ασκούν τη δραστηριότητα της προσωρι- νής απασχόλησης: α) χωρίς να προβούν στην προσήκου- σα αναγγελία άσκησής της στην αρμόδια προς τούτο δι- οικητική αρχή ή β) έχουν προβεί στην αναγγελία έναρ- ξης άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α. αλλά: αα) ασκούν το επάγγελμα εντός του τριμήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, ββ) τους έχει απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας Ε.Π.Α. λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επι- θεωρητή Εργασίας οι εξής διοικητικές κυρώσεις: α) πρό- στιμο ύψους 10.000 ευρώ, β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους μέχρι ένα (1) μήνα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Σώματος Επι- θεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), να τους επιβληθεί προσω- ρινή διακοπή μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός μέχρι και ο- ριστική διακοπή της λειτουργίας τους. γ) Για τη διαδικασία επιβολής των προστίμων των πα- ραγράφων α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου εφαρμόζο- νται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων της προσωρι- νής ή οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυ- νομική αρχή. δ) Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου α΄ του πα- ρόντος άρθρου επιβάλλονται και όταν μια Επιχείρηση Ο- μίλου λειτουργεί με κύριο σκοπό τη διάθεσή εργαζομέ- νων σε άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου. ε) Ειδικότερα για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των προσωρινά απασχολούμενων που καλύπτει ο παρών νό- μος, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 125 παρ.2 περίπτωση (ι).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ποινικές κυρώσεις: α) Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Ε.Π.Α.: α. χωρίς να προβεί στην προσήκουσα αναγγελία άσκη- σης της εν λόγω δραστηριότητας στην αρμόδια προς τούτο διοικητική αρχή ή β. έχει προβεί στην αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ε.Π.Α., αλλά είτε ασκεί το επάγγελμα εντός του τριμήνου που απαιτείται για τον έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων είτε του έχει α- παγορευθεί η άσκηση της άσκησης δραστηριότητας Ε.Π.Α. λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νομίμων προϋποθέ- σεων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή. β) Ειδικότερα για τα θέματα ασφάλειας και υγείας των προσωρινά απασχολούμενων που καλύπτει ο παρών νό- μος, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 125 παρ.2 περίπτωση (ι).

Άρθρο 129Εξουσιοδοτήσεις

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται: α) Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικα- σία για τη σύσταση Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλη- σης, καθώς και για την άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης, οι προϋποθέσεις και η διαδι- κασία για την απαγόρευση της άσκησής της, τα προσό- ντα που απαιτούνται για το στελεχιακό δυναμικό της, η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή της και κάθε άλλο θέμα. β) Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις άσκησης των δραστηριοτήτων της προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και μεσολάβησης (Ι.Γ.Ε.Ε.) σε ενιαίο χώρο. γ) Τα τυχόν επιπλέον στοιχεία που πρέπει να περιέ- χουν οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης που συνά- πτονται μεταξύ των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχό- λησης και των μισθωτών, ο τρόπος και η διαδικασία γνω- στοποίησης αυτών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.). δ) Η τήρηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μητρώου Επιχειρήσεων Προσωρινής Απα- σχόλησης, ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης του μη- τρώου αυτού, καθώς και η διαδικασία εγγραφής στο μη- τρώο των επιχειρήσεων αυτών. ε) Κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων του παρόντος.

Άρθρο 130

Για κάθε θέμα μη ρυθμιζόμενο από τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθε- σίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 131Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι εκδόσεως των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου α΄ του άρ- θρου 129 του παρόντος, διατηρούνται εν ισχύι οι αποφά- σεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 23 και 26 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι της εκδόσεως της υπουργικής απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 103 παρ. 6 και 123 παρ. 3 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111).

Άρθρο 132Τροποποιούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως ε- ξής: «κβ. Ελέγχει την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 3996/2011 προστί- θεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Επιβάλλει στις παρανόμως λειτουργούσες επιχει- ρήσεις προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και στα υπο- καταστήματά τους τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέ- πονται από τη νομοθεσία για τις Ε.Π.Α..»

Άρθρο 133Καταργητικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν θέματα σύστα- σης και λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχό- λησης, εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα άρθρα 20 έως 26 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258) κα- ταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 3144/2003 καταργούνται. (Α΄ 111).

Άρθρο 134Δημιουργία τμήματος Κλινικής ΔιατροφήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. δημιουργείται αυτο- τελές τμήμα «Κλινικής Διατροφής» που υπάγεται απευ- θείας στον Διοικητή. Αποτελείται από κατόχους πτυχίου ΑΕΙ διαιτολογίας- διατροφής ή ΤΕΙ διατροφής και διαιτο- λογίας, με αναλογία ένας ανά 80 οργανικές κλίνες και πάντως όχι λιγότερους από δύο, καθώς και από έναν τουλάχιστον τεχνολόγο διατροφής ή τεχνολόγο τροφί- μων ΤΕ. Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται διαιτολό- γος κατηγορίας ΠΕ και αν δεν υπάρχει, ΤΕ. Οι διαιτολόγοι υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία. Η οι- κονομική διαχείριση και η διοίκηση του τμήματος εντάσ- σεται στις δραστηριότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας. Αρμοδιότητα του τμήματος είναι η διατροφική υποστήρι- ξη των ασθενών, είτε νοσηλεύονται, είτε επισκέπτονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, με ελεύθερη ή ειδική διαι- τητική αγωγή, η πληροφόρηση και εκπαίδευσή τους, κα- θώς και η καταπολέμηση του υποσιτισμού και της δυ- σθρεψίας, δηλαδή των προβλημάτων που απορρέουν α- πό την παχυσαρκία ή από την ανεπαρκή ποσοτικά ή και ποιοτικά διατροφική υποστήριξή τους. Το τμήμα Κλινικής Διατροφής μπορεί να αναλαμβάνει, σε συνεργασία με την Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το νο- σοκομείο ή με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης, την ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυ- σμού στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης ορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του τμήματος Κλινικής Διατροφής, τα καθήκοντα του προϊ- στάμενου και τα καθήκοντα των διαιτολόγων και του τε- χνολόγου διατροφής ή τροφίμων. Επίσης προβλέπεται η οργάνωση της διοικητικής υπηρεσίας προμήθειας, δια- χείρισης και αποθήκευσης των τροφίμων, η διενέργεια υ- γειονομικών ελέγχων και το προσωπικό του μαγειρείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. δημιουργείται «Συμ- βουλευτικό Γραφείο Διατροφής», το οποίο λειτουργεί ως τακτικό εξωτερικό ιατρείο και στελεχώνεται από τους διαιτολόγους, ανεξαρτήτου κατηγορίας, του Τμήματος Κλινικής Διατροφής. Το Συμβουλευτικό Γραφείο Διατρο- φής μπορεί να συμμετέχει στην ολοήμερη πέραν του τα- κτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2889/2001. Στις αρ- μοδιότητές του ανήκουν: 1) η εκτίμηση θρέψης και η ανί- χνευση διατροφικού κινδύνου των ασθενών, 2) η δια- μόρφωση σχημάτων ειδικής διαιτητικής αγωγής, σε συ- νεργασία με αρμόδιο ιατρό, 3) η πληροφόρηση και εκπαί- δευση ασθενών, των οποίων η πάθηση χρήζει συστηματι- κής διαιτητικής φροντίδας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδι- κότερα οι αρμοδιότητες, η μεθοδολογία εργασίας του Συμβουλευτικού Γραφείου Διατροφής και ο αναγκαίος ε- ξοπλισμός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο, σε κάθε κλινική του νοσοκομείου δημιουργείται μία «Ο- μάδα Υποστήριξης Θρέψης», τα μέλη της οποίας ορίζο- νται με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και είναι ένας διαιτολόγος που προτείνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος Κλινικής Διατροφής, ένας ιατρός κάθε κλι- νικής, που προτείνεται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και ένας νοσηλευτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως μέλη της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης ορίζονται κατά προτε- ραιότητα οι ιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν λάβει εκ- παίδευση σε θέματα ιατρικής και κλινικής διατροφής, ό- πως μεταπτυχιακές σπουδές, παρακολούθηση σεμινα- ρίων ή συνεδρίων. Εάν κρίνεται αναγκαίο τα μέλη της Ο- μάδας Υποστήριξης Θρέψης καλούν τον Φαρμακοποιό του νοσοκομείου να εκφέρει άποψη για τη διατροφική υ- ποστήριξη κάποιου ασθενούς. Τον ασθενή αναλαμβάνει η Ομάδα Υποστήριξης Θρέ- ψης, μετά από αίτημα του θεράποντος ιατρού ή του διαι- τολόγου που τον παρακολουθεί ή του ίδιου του ασθε- νούς. Στις αρμοδιότητες της Ομάδας ανήκουν: 1. Η βε- βαίωση του διατροφικού κινδύνου, βάσει των επιστημο- νικών δεδομένων και με μεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστημονικές ε- ταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας, 2. η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης, 3. η τακτική αναθεώρηση του προγράμματος διατροφής, 4. η πλήρης καταγραφή των στοιχείων στη διατροφική καρ- τέλα του ασθενούς, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρω- μένη διατροφική φροντίδα, 5. η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, όπως η καταγραφή αλληλεπι- δράσεων φαρμάκων- τροφής- διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων. Με ευθύνη του διαιτολόγου της Ομάδας η διατροφική φροντίδα του ασθενούς συνεχίζεται και μετά την έξοδό του από το νο- σοκομείο στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας, σε συ- νεργασία με την αρμόδια γι’ αυτήν ομάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην αρμοδιότητα των διαιτολόγων του τμήματος Κλινικής Διατροφής, καθώς και της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης, στις περιπτώσεις που αυτή παρεμβαίνει, ανή- κουν η χορήγηση σκευασμάτων σχετικών με τη θρέψη, βάσει σχεδίου διατροφικής αντιμετώπισης υπογεγραμ- μένο από τον διαιτολόγο, στο οποίο αναγράφεται ανα- λυτικά η κατανομή των σκευασμάτων στην ημερήσια σί- τιση του ασθενούς, το συνολικό ποσό των παρεχόμενων θερμίδων και των μικροθρεπτικών συστατικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ιατρικό απόρρητο δεν ισχύει έναντι των διαιτολό- γων του τμήματος Κλινικής Διατροφής και της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης, οι οποίοι έχουν ακώλυτη πρόσβα- ση στον ιατρικό φάκελλο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα συμπεράσματα των διαιτολόγων του τμήματος Κλινικής Διατροφής και της Ομάδας Υποστήριξης Θρέ- ψης, όπως και τα στοιχεία σχετικά με την εφαρμοζόμενη διατροφική υποστήριξη του ασθενούς καταγράφονται στον ιατρικό του φάκελλο.

Άρθρο 135Διατομεακή περίθαλψη ασθενών με Καρκίνο-Ογκολογικά ΣυμβούλιαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στα ογκολογικά νοσοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. ή στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στα νοσοκομεία που λειτουργούν παθολογικές- ογκολογικές κλινικές και ακτινοθεραπευτικές κλινικές/εργαστήρια, είτε ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. είτε στον ιδιωτικό τομέα, καθιερώνεται η δια- τομεακή αντιμετώπιση του ασθενούς που πάσχει ή υπάρ- χουν υπόνοιες ότι πάσχει από κακοήθη νεοπλάσματα. Για το σκοπό αυτόν συγκροτείται ιατρική ομάδα αποτε- λούμενη από τον θεράποντα ιατρό, που αναλαμβάνει τον ασθενή που επισκέπτεται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ή τα εφημερεύοντα ιατρεία ή εισέρχεται για νοσηλεία, έ- ναν παθολόγο- ογκολόγο, έναν χειρουργό και έναν ακτι- νοθεραπευτή, που επιλέγονται από τον ασθενή, καθώς και έναν παθολογοανατόμο του νοσοκομείου στο οποίο εισέρχεται ο ασθενής. Τα μέλη της ιατρικής ομάδας είναι δυνατόν να εργάζονται στο ίδιο ή διαφορετικά νοσοκο- μεία του Ε.Σ.Υ. ή του ιδιωτικού τομέα. β. Με πρωτοβουλία του θεράποντος ιατρού συλλέγο- νται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας του ασθενούς, λαμβάνεται ανα- λυτικό ιστορικό και καταγράφονται οι ενδείξεις της νό- σου. Βάσει αυτών σχηματίζεται ο ιατρικός φάκελλος, ο οποίος κυκλοφορεί με κάθε πρόσφορο μέσο μεταξύ των μελών της ομάδας, προκειμένου αυτά να ενημερωθούν και να τον εμπλουτίσουν με δεδομένα ιατρικής φύσεως αλλά και πληροφορίες για το εργασιακό περιβάλλον, τις συνθήκες ζωής, την προσωπική κατάσταση του ασθε- νούς, τη δυνατότητα οικογενειακής υποστήριξης, την κοινωνική τους ασφάλιση, την ιδιωτική ασφάλιση εάν υ- φίσταται και τις οικονομικές του δυνατότητες. Πληροφο- ρίες που αφορούν θρησκευτικά ή φιλοσοφικά πιστεύω και επιθυμίες του ασθενούς καταγράφονται εφόσον κα- θορίζουν τις αποφάσεις για τη θεραπεία του. γ. Κάθε μέλος της ομάδας οφείλει να διευκολύνει με κάθε τρόπο την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων του ιατρικού φακέλου, με στόχο την πλήρη ενημέρωση και συνεργασία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. δ. Εάν κατά την είσοδο του ασθενούς στο νοσοκομείο υπάρχουν υπόνοιες πάθησης και όχι διάγνωση, ο θερά- πων ιατρός αποφασίζει από κοινού με τα λοιπά μέλη της ιατρικής ομάδας τη διενέργεια διαγνωστικών ή επεμβα- τικών πράξεων που επιτρέπουν τη διάγνωση της νόσου και της βαρύτητας αυτής. Ο θεράπων ιατρός ενημερώνει τον ασθενή για το είδος και την αναγκαιότητα αυτών, ό- πως και για τα αποτελέσματά τους. ε. Μετά τη διάγνωση τα μέλη της ιατρικής ομάδας ενη- μερώνονται πλήρως και αποφασίζουν από κοινού την εν- δεδειγμένη ανά περίπτωση θεραπεία. Οι εισηγήσεις των μελών καταγράφονται στον ιατρικό φάκελο του ασθε- νούς, όπως και το πλάνο θεραπείας που αποφασίζεται α- πό κοινού.

Άρθρο 137Καταργούμενες Διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις από την περίπτωση Ζ΄ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄87) η υποπερίπτωση Ι α΄ έως και ε΄.

Άρθρο 138Ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Α. 1. Στο τέλος της παρ. ΙΑ του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως προσετέθη με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2012 έως 28.2.2013 καλύ- πτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε εί- δος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενή- ντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερο- λογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποι- ήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δε- καπενταμήνου.» 2. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κά- νει χρήση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273) και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄170), παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις επί μέ- ρους διατάξεις του ν.2768/1999 και ο ΟΑΕΔ υποχρεού- ται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους α- σφαλιστικούς οργανισμούς. Β. 1. Τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης αρμο- διότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης καλύπτουν τις ανάγκες κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργεί- ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την ανάπτυ- ξη ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος με τίτλο «Πρό- γραμμα κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων». 2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συν- θηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των α- ναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε να ε- ξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοι- νωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δο- μές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστά- σεις κοινωνικού αποκλεισμού. 3. Το Πρόγραμμα έχει ιδίως ως περιεχόμενο: α) την καταπολέμηση της εξάρτησης ηλικιωμένων και αναπήρων με την οργάνωση και συστηματική παροχή υ- πηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήρι- ξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργο- θεραπείας και οικιακής βοήθειας, β) την ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαι- ώματά τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, γ) τη διευκόλυνση των εξυπηρετουμένων για τη συμ- μετοχή τους σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες. 4. α) Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι συγκεκρι- μένες κατηγορίες συνταξιούχων όλων των ταμείων κύ- ριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθει- ας, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. β) Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν ι- δίως: η ηλικία, το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της υγείας και η πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρ- τηση. γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης εξειδικεύονται τα προαναφερθέντα κρι- τήρια, το περιεχόμενο υλοποίησης του Προγράμματος, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και κάθε άλλο α- ναγκαίο σχετικό θέμα. δ) Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος δικαιούνται συ- μπληρωματική ασφαλιστική παροχή αυξημένης κατ’ οί- κον φροντίδας. Η φύση και το ύψος της παροχής, οι κα- τηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, οι διαδικα- σίες χορήγησης και αναστολής καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με α- πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης, μετά γνώμη του Δ.Σ. εκάστου φορέα κύριας α- σφάλισης. ε) Ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορεί να είναι και οι δικαιούχοι της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλί- κων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), οι δικαιούχοι της σύνταξης του Ναυτικού Απομαχικού Τα- μείου (Ν.Α.Τ.) και του Δημοσίου, καθώς και οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των εδαφίων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου και εφόσον στον ειδικό κω- δικό προϋπολογισμού της παραγράφου 6 του παρόντος έχουν κατατεθεί προϋπολογιστικά τα αντίστοιχα ποσά α- πό τα αρμόδια Υπουργεία. στ) Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Προ- γράμματος συνταξιούχοι που διαβιούν σε μονάδες κλει- στής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του Ιδιωτι- κού Τομέα. 5. α) Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση με τίτλο «Διεύθυν- ση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», με τις ακόλου- θες αρμοδιότητες: - Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση του Προγράμ- ματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων για λογαρια- σμό όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης - Διασφάλιση της βιωσιμότητας και παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ροών του Προγράμματος - Παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Προγράμματος από τους φορείς που το υλοποιούν, ώστε οι δικαιούχοι των παροχών να εξασφαλίζουν ποιο- τικές υπηρεσίες φροντίδας. β) Η Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων α- ποτελείται από τα Τμήματα Ωφελουμένων, Παρόχων, Ε- λέγχου και Συντονισμού, τα οποία ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: - Το Τμήμα Ωφελουμένων παρακολουθεί την εφαρμο- γή των κριτηρίων επιλογής στο πρόγραμμα των ενδιαφε- ρομένων συνταξιούχων. - Το Τμήμα Παρόχων καθορίζει τις παρεχόμενες κατ’ ε- λάχιστον υπηρεσίες σε σχέση με τον αριθμό των ωφε- λουμένων και το κόστος των υπηρεσιών αυτών. - Το Τμήμα Ελέγχου καθορίζει την ελεγκτική διαδικα- σία σε επίπεδο περιφερειακό, προκειμένου να διασφαλί- ζεται η παροχή της κατ’ οίκον βοήθειας στους ωφελου- μένους. - Το Τμήμα Συντονισμού υποστηρίζει τη συνεργασία ό- λων των τμημάτων, συντονίζει τις διαδικασίες χρηματο- δότησης του Προγράμματος και παρακολουθεί την ε- φαρμογή του μέσω της εκπόνησης ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται στον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. γ) Η Διεύθυνση κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων και τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτή στελεχώνονται με μετατάξεις και εσωτερικές μετακινήσεις του προσω- πικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. δ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης είναι δυνατόν να ιδρύονται ή να καταρ- γούνται τα ως άνω Τμήματα, να ανακατανέμονται οι αρ- μοδιότητές τους ή να καθορίζονται νέες αρμοδιότητες γι’ αυτά. 6. α) Οι παροχές για τους συνταξιούχους μέχρι την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος νόμου που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 χρηματοδοτούνται βάσει της παρα- γράφου 8 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ό- πως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), από το Ασφαλιστικό Κεφά- λαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστήθη- κε με το άρθρο 149 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και από κάθε άλλο δημόσιο και ιδιωτικό πόρο. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημιουργείται στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ειδικός κωδικός όπου μεταφέρονται από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλλη- λεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ, οι σχε- τικοί πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος, οι οποί- οι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν, καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των πόρων αυτών στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο σχε- τικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι- κών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των συ- ναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι σχετικοί πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος, όπως προβλέπο- νται στην υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος, η διαδικασία μεταφοράς των πόρων αυτών στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η μεταφορά των πόρων αυτών σε άλλο κωδικό, η διάθεση και χρησιμοποί- ησή τους για άλλο σκοπό. γ) Από 1.9.2012 θεσμοθετείται ειδική εισφορά ασφαλι- σμένων σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη χρηματοδότηση της παροχής κατ’ οίκον φροντίδας των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1.1.2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης των σχε- τικών παροχών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο- νομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμί- ζονται το ύψος της εισφοράς, οι κατηγορίες των υπό- χρεων καταβολής, οι διαδικασίες είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 7. Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνάπτει ειδικές συμβάσεις με παρό- χους με τις οποίες αυτοί αναλαμβάνουν, έναντι καθορι- σμένης αμοιβής ανά ωφελούμενο, να παρέχουν υπηρε- σίες κατ’ οίκον βοήθειας στους λήπτες του «επιδόματος αυξημένης κατ’ οίκον φροντίδας». Οι πάροχοι αυτοί δύ- νανται να είναι ή να ανήκουν σε: α) επιχειρήσεις Δήμων των άρθρων 103 και 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), β) επιχειρήσεις Περιφερειών των άρθρων 194 και 198 του ν. 3852/2010, γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δ) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό κοινωνικής φροντίδας ή υγείας κατά τις καταστατικές τους διατά- ξεις, ε) αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό, στ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνι- κής Φροντίδας του ν. 4019/2011 (Α΄ 226). 8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι ό- ροι, το ύψος χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα για τη σύναψη και παρακο- λούθηση των ανωτέρω συμβάσεων. 9.α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι- σης συνιστάται Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ερ- γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται α- πό: - τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πρόεδρο - τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών - έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικη- τικό της Συμβούλιο - έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λει- τουργών Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο - δύο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ με εξειδίκευση στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας που ορίζονται α- πό τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. β) Η Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις κατ’ οίκον φρο- ντίδας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στο Υ- πουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του «Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» και σε άλλα Υπουργεία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών παρεμ- βάσεων. γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε ζήτημα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής. 10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμά- των των κλάδων κύριας σύνταξης Φ.Κ.Α., καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι Συνταξιούχων»». Γ. 1. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), σε περίπτωση που έχουν χορηγήσει δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Α) α΄ υπομέρισμα= (Α.α+Α.β) Α.α 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας έως 31.10.2011 ) * [ έτη έως 31.10.2011 /35] * Σ Α.β 20% * (ΒΜ + επίδομα χρόνου υπηρεσίας από 1.11.2011 ) * [ έτη υπηρεσίας από 1.11.2011 /35] * Σ Β) β΄ υπομέρισμα = 20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [μήνες/420 ] * Σ Μηνιαίο μέρισμα (Μ) = (Α΄ υπομέρισμα + β΄ υπομέρι- σμα)». 5. Στο τέλος του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Επί του ποσού της υπερβάλλουσας μείωσης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 διενεργείται υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. η κράτηση που προβλέπει το άρθρο 27 του π.δ. 422/1981.» 6. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 και η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθη- καν με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος νόμου, ι- σχύουν από την 1.11.2011. Δ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δύνα- νται να εντάσσονται κατά την έναρξη λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοι- νοτικών και Άλλων Πόρων, από τον ΟΑΕΔ και από άλ- λους συναρμόδιους φορείς. Το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις η διαδικασία και τυ- χόν άλλα θέματα προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ε. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης καθορίζεται: α) το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής και η προ- θεσμία υποβολής των δηλώσεων, αναφορών, ειδοποιή- σεων, αναγγελιών και λοιπών στοιχείων, την υποβολή των οποίων ορίζει ο νόμος, προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τους εποπτευόμε- νους από αυτό οργανισμούς και φορείς και β) η επιβολή των σχετικών κυρώσεων και προστίμων, καθώς και τα όργανα επιβολής αυτών, γ) τα ανωτέρω σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρο- νικής υποβολής των ανωτέρω εντύπων, δ) η υποχρεωτικότητα και οι όροι της ηλεκτρονικής υ- ποβολής των εντύπων, καθώς και ε) κάθε άλλο θέμα που αφορά στη μεταβατική περίοδο από τη χειρόγραφη στην ηλεκτρονική υποβολή εντύ- πων.» ΣΤ. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως: «στ. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συ- νταξιοδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 4.8.2011. Απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 4.8.2011 ανακαλούνται αυτοδίκαια και τα σχετικά αιτή- ματα επανακρίνονται με βάση το προγενέστερο νομοθε- τικό καθεστώς.» Ζ. 1. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), προτίθενται εδάφια ως εξής: «Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω ασφαλιστικών ει- σφορών λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού για τον κάθε ασφαλιστικό φορέα - τομέα κύριας και επικουρικής α- σφάλισης, καθώς και πρόνοιας, ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης ή κα- τηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε φορά αν τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής συνέχιζαν, κατά περί- πτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφα- λιστέος μισθός ή τεκμαρτό ημερομίσθιο ή το ύψος αυ- τών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο μισθό ή το τεκμαρτό η- μερομίσθιο που αντιστοιχεί στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπο- λογίζονται επί του ασφαλιστέου μισθού ή του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης αυτής, όπως ισχύει κατά την η- μερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, ή προ- κειμένου για ασφαλισμένους από 1.1.1993 και μετά, επί των αποδοχών της παρ. 2β του άρθρου 22 του ν. 2084/ 1992 που δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το ο- κταπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ, ανα- προσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον ανα- γνωριζόμενο χρόνο γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο α- ριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυ- στέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος αξιοποιείται είτε για θεμε- λίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για την προ- σαύξηση του ποσού της σύνταξης μόνο μετά την ολο- σχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς.» Η. 1. Από την 1.9.2011 και εφεξής, οι μητέρες ανηλί- κων- ασφαλισμένες πριν από την 1.1.1983 στα Ειδικά Τα- μεία του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), θεμελιώ- νουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος από τον ασφαλι- στικό τους φορέα με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό α- παιτείται, όπως αυτά διαμορφώνονται σύμφωνα με το ι- σχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η ανηλικότητα του παιδιού α- ναζητείται κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου, όπως αυτός διαμορφώνεται με βάση το ισχύον νομοθετι- κό πλαίσιο για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων. Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υπο- βάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αί- τηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους μέχρι 31.8.2011, θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη σύνταξης σύμφωνα με τις καταστατικές και γενικές δια- τάξεις των ταμείων τους, εφόσον κατά το χρόνο συ- μπλήρωσης των 15 ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό τους φορέα συνέτρεχε και η ανηλικότητα του παιδιού. Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι 31.8.2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από α- σφαλισμένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακα- λούνται. 2. Από την 1.9.2011 και εφεξής, γυναίκες - ασφαλισμέ- νες πριν την 1.1.1983 στα Ειδικά Ταμεία του άρθρου 2 του ν. 3029/2002, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λό- γω γήρατος από τον ασφαλιστικό τους φορέα με τη συ- μπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται, όπως αυτά διαμορ- φώνονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων. Όσα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας έχουν υπο- βάλλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία τους και αί- τηση συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους μέχρι 31.8.2011 και έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο τουλάχιστον 21 έτη μέχρι την ημερομηνία παραί- τησης, θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειω- μένης σύνταξης. Συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι 31.8.2011 κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν από α- σφαλισμένες της ίδιας ως άνω κατηγορίας, δεν ανακα- λούνται. Θ. 1. Για το χρονικό διάστημα από 1.10.2009 έως 31.12.2012 οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (ερ- γοδότη και εργαζομένου), για όλους τους κλάδους κύ- ριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλι- σης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές εκείνες, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υ- πέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, που α- φορούν σε εργαζομένους, οι οποίοι: α) μεταφέρθηκαν α- πό την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ (ΕΝΑΕ)» στην ανώνυμο εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΥΕ)», β) έχουν προβεί σε σχετική καταγγελία στο Ι- ΚΑ-ΕΤΑΜ διεκδικώντας τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1.10.2009 και εφεξής, γ) ή- ταν μέχρι 30.9.2009 ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και δ) συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2012 τις προϋποθέσεις πλή- ρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, συνυπολογιζομέ- νου του χρόνου ασφάλισης από 1.10.2009 μέχρι 31.12.2012, καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. 2. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής ασφάλισης, λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη συ- μπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εναπομείναντος αριθμού πλα- σματικών χρόνων της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει. 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης της παραγράφου 1 οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται επί των αποδο- χών που ελάμβαναν ή δικαιούνταν να λάβουν οι εργαζό- μενοι της παραγράφου 1 την 1η Ιανουαρίου του έτους 2009. 4. Ο ΟΑΕΔ υπεισέρχεται μετά την καταβολή των ανα- λογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα δικαιώμα- τα των εργαζομένων και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά της οφειλέ- τριας εργοδότριας εταιρείας, δυνάμενος να διεκδικήσει ή να παρακρατήσει όλα τα ποσά που κατέβαλε. 5. Εάν η εργοδότρια εταιρεία καταβάλλει τις αναλο- γούσες ασφαλιστικές εισφορές, διακόπτεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ αμελλητί, ό- σες δε εισφορές έχουν εν τω μεταξύ καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθεί- σες. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέ- πει να προσκομισθούν, το αρμόδιο όργανο που θα εξετά- ζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περί- πτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης. Θβ. 1. Οι οφειλόμενες συμπληρωματικές ασφαλιστι- κές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, που αφορούν σε πρώην εργαζομένους της εταιρείας T.V.X. Hellas Α.Ε., οι οποίοι εντάχθηκαν στο ειδικό τοπικό πρόγραμμα επανει- δίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής ε- μπειρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 3220/ 2004 (Α΄ 15), χωρίς να δικαιούνται, κατά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, ασφάλισης, εκτός της ασφάλισης του κλάδου υγείας, αλλά δικαιώθηκαν μεταγενεστέρως και αναδρομικά πλήρους ασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3867/2010 (Α΄128), καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΟΑΕΔ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1, τη διαδικασία υποβολής της αιτήσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέ- πει να προσκομισθούν, το αρμόδιο όργανο που θα εξετά- ζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τις ενστάσεις σε περί- πτωση απόρριψης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης. Θγ. 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) διαγράφεται η φράση «εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος». 2. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3728/2008 αντικαθί- σταται ως εξής: «3. Οι δικαιούχοι του προγράμματος συνεχίζουν να α- σφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύ- ριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλά- δους, στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, από το μήνα που έπεται της λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύναψης της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 προγραμματικής σύμβασης. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συ- νταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (Α΄ 189), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολο- γίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τε- λευταίου τριμήνου πριν την καταγγελία ή λύση της σύμ- βασης, στην οποία κατατάσσονται οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδο- χών τους. Επί της βάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφο- ρών έως τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση προϋπο- θέσεων συνταξιοδότησης των δικαιούχων. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί ήταν α- σφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι μήνες κατά τους τε- λευταίους δώδεκα μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του ΙΚΑ, λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια του ειδικού προγράμματος. Οι ει- σφορές για τη συνέχιση της ασφάλισης βαρύνουν το ει- δικό πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 είναι να προ- σκομίσουν οι δικαιούχοι στον φορέα υλοποίησης: α) βε- βαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα από την οποία να προκύπτει ότι οι μέχρι τούδε ασφαλιστικές εισφορές τους έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί προσηκόντως, β) υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εκκρεμεί καταγγελία εις βάρος τους και δεν διώκο- νται για αδίκημα απάτης σχετικά με την καταβολή των εισφορών τους στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλι- σης (κύριας και επικουρικής).» 3. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτω- σης Θγ έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος του ν. 3728/2008 (Α΄ 258). Θδ. Η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των α- νέργων α)εγγεγραμμένων στους καταλόγους προσφε- ρομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτι- κής Εργασίας και των παραρτημάτων αυτού, β) εγγε- γραμμένων στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημε- ρήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γ) του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης εξομοιούται ως προς τα έννομα αποτελέ- σματά της με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγε- γραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμ- βουλίων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας: α)είναι δυνατόν να εφαρμόζονται προγράμματα για τους ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους τους αντίστοιχα με αυτά που εφαρ- μόζονται για τους ανέργους εγγεγραμμένους στα μη- τρώα του ΟΑΕΔ, β) καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότη- τας των ανέργων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα- γράφου 1 και γ) ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα δικαιώματα και τις παροχές των εξομοιούμενων ανέρ- γων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 με τους ανέργους του ΟΑΕΔ. Θε. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 21 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ- θρο 5 του ν. 3552/2007 (Α΄ 77), αντικαθίστανται ως εξής: «3. Το βασικό επίδομα ανεργίας καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινω- νικής Ασφάλισης και Οικονομικών. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης συνεχί- ζεται το καθεστώς επιδότησης που ίσχυε την 31.12.2011.» Οι υφιστάμενες παράγραφοι 5, 6, 7, 8 αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 7.» I. Για τον υπολογισμό των ποσών που προβλέπονται α- πό τις κατωτέρω διατάξεις λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ποσού του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31.12.2011: α) η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά των άρθρων 39- 41, 56 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), του άρ- θρου 2 παρ. 3 του ν. 1358/1983 (Α΄ 64), του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), β) του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως αντι- καταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), γ) του άρθρου 14 του ν. 3863/2010, δ) του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 1846/1951 (Α΄ 179), ό- πως ισχύει, ε) των άρθρων 8 και 17 του π.δ. 419/1983 (Α΄ 154), ό- πως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), στ) των άρθρων 8 και 17 του π.δ. 419/1980 (Α΄ 115), ό- πως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), ζ) του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α΄ 65), η) του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανονισμού Παροχών ΤΕΑΥΕΚ, θ) όπου από τις κείμενες διατάξεις των Καταστατικών των φορέων επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται ανα- στολή σύνταξης λόγω απασχόλησης συνταξιούχων, ι) του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.1745/1987 (Α΄ 234) και του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), ια) του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2458/1997 και του άρ- θρου 13 παρ. 1 του ν. 2458/1997, όπως ισχύει. IΑ. 1. Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκα- ταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νομού Αττικής και των Περι- φερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. Νομού Αττικής διορίζονται ως Πρόεδροι και μέλη υπάλληλοι που προέρ- χονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσε- ων. Ειδικότερα, ως Πρόεδροι διορίζονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού με τους α- ντίστοιχους αναπληρωτές τους και ως μέλη υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπη- ρεσία στη ΓΓΚΑ με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Ειδικό για τις Τ.Δ.Ε. των λοιπών, πλην περιοχής Α- θηνών και Πειραιώς, Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Νομού Αττικής και μόνο σε περίπτωση έλλειψης ή αδυ- ναμίας ορισμού των προσώπων του πρώτου εδαφίου, ως Πρόεδροι και μέλη διορίζονται υπάλληλοι εποπτευόμε- νου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τα προσόντα που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο. Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστη- μάτων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των υπολοίπων νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων ή υπάλλη- λοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή επο- πτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως μέλη υ- πάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-Ε- ΤΑΜ, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Η αρμοδιότητα υ- πόδειξης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανήκει στον Υπουργό Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης. Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Περιφερεια- κών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Ε. των υπολοίπων νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι και μέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην Ο.Α.Ε.Ε. με τους ανα- πληρωτές τους, με τα αντίστοιχα προσόντα που περι- γράφονται στο προηγούμενο εδάφιο. Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Ε- πιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε. μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) ο Προϊστάμενος Διεύ- θυνσης του οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. α- ντίστοιχα και β) ανάλογα με το θέμα της συνεδρίασης, ο Προϊστάμενος Τμήματος του οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα ή υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα. 2. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοι- νωνικών Ασφαλίσεων, στις Διοικούσες Επιτροπές του άρθρου 29 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) και στο Συμβούλιο Ασφάλισης Τραπέζης της Ελλάδος διορίζονται ως Κυ- βερνητικοί Επίτροποι και μέλη, όπου η συμμετοχή τους προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. και είναι οι μεν Κυβερνητι- κοί Επίτροποι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ- θυνσης ή Τμήματος, τα δε μέλη προϊστάμενοι Διεύθυν- σης ή Τμήματος ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πε- νταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α.. Για τον Κυ- βερνητικό Επίτροπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και του αναπληρωτή του, εξακολουθούν να ισχύ- ουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρ- θρου 77 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). 3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν.702/1977, η ο- ποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ι- σχύ με το άρθρο 8 του ν. 1649/1986 (Α΄ 149) και καταργή- θηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3900/2010 επα- ναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο είναι άνω των 2.000 ευρώ. 4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 422/1981, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθί- σταται ως εξής: «β) Ενός υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Κοινω- νικών Ασφαλίσεων, προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήμα- τος ή υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή του- λάχιστον υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α.». 5. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου Β3 του άρθρου 29 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των δικαστικών επιμελητών, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμε- λητών Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.» 6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β) Εκ δύο υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βαθμού Α΄ ή Β΄ και ελλείψει αυτών βαθμού Γ΄, οριζομένων από τον Διοι- κητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως μελών, μετά των αναπληρωτών τους.» 7. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 7 του άρθρου 77 του ν.3996/2011 (Α΄ 170), αντι- καθίσταται ως εξής: «εε. Έναν υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προτείνεται α- πό την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΙΚΑ (ΠΟ- ΣΕ-ΙΚΑ).» ΙΒ. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, το οποίο περιέχε- ται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) αντικα- θίσταται ως ακολούθως: «3. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση, με τους Φορείς Κοι- νωνικής Ασφάλισης και με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτι- κών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημο- σίευση προκήρυξης διαγωνισμού.» 2. Όλες οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με- ταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Α- σφάλισης ή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλή- λων (Μ.Τ.Π.Υ.), οι τυχόν παρατάσεις αυτών, καθώς και ό- λες οι κατά το χρονικό αυτό διάστημα διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες. 3.Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Εταιρείας περιλαμ- βάνονται και τα ακόλουθα: α) Η έγκριση προμηθειών, α- γαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού όπως εκάστοτε ισχύ- ουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης για έγκριση των όρων, του χρόνου και των προϋποθέσεων εκτέλεσης των εργασιών, του ύ- ψους και του τρόπου της αμοιβής και κάθε άλλου ανα- γκαίου σχετικού θέματος για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κα- τόπιν απευθείας ανάθεσης.» ΙΓ. 1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η σχέση μεταξύ μελών της Κοιν.Σ.Επ, η διοίκηση, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν. 1667/1986 (Α΄ 196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 1, οι παράγρα- φοι 2, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4, η παρά- γραφος 2 του άρθρου 5, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7, το άρθρο 8, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του ν. 1667/1986. Όπου στο ν. 1667/ 1986 αναφέρεται καταχώριση στο «Μητρώο Συνεταιρι- σμών του ειρηνοδικείου» ή «στο μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1», νοείται το Μητρώο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος.» 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής: « 2. α) Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. απαιτείται η σύ- νταξη καταστατικού και η εγγραφή της στο Μητρώο Κοι- νωνικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης α΄ της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 14 σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2. Από την εγγρα- φή, η οποία περιλαμβάνει και την καταχώριση του κατα- στατικού στο Μητρώο, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική προ- σωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Το καταστατικό πρέ- πει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλά- χιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού. β) Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις, καθώς και τα ακόλουθα: αα) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ.. Ως έδρα της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται δήμος. Η ε- πωνυμία της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της, το εί- δος της Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των με- Άρθρο 139 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από της καταθέσεώς του στη Βουλή, εκτός αν ορίζεται άλλως από επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ