16 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4109/2013

Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 17 - Αποστολή − αρμοδιότητες οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού
23 Ιανουαρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16
23 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4109
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 17Αποστολή − αρμοδιότητες οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας ΣυντονισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Το Iδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλη αναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων αυτού, όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, ενημέρωση για τα δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου Τύπου για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και τήρηση αρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπηρεσία Διοίκησης Η Υπηρεσία Διοίκησης υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού και χειρίζεται όλα τα θέματα διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Ειδικότερα παρέχει διοικητική και οικονομική υποστήριξη για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, όπως τήρηση πρωτοκόλλου, χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού αυτής, καθώς και των θεμάτων οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού, μισθολογίου, έργων, περιλαμβανομένων και έργων του ΕΣΠΑ, διενέργεια κάθε είδους διαγωνισμού και τήρηση αρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπηρεσία Προγραμματισμού − Τομείς α) Αποστολή της Υπηρεσίας Προγραμματισμού είναι η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου. Για το σκοπό αυτόν αποτυπώνει τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις και εντολές του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, τις οποίες και γνωστοποιεί στο τέλος κάθε έτους στους υπευθύνους των Τομέων, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, καθώς και στα Υπουργεία, μαζί με οδηγίες για την κατάρτιση των ετήσιων σχεδίων δράσης των Υπουργείων. Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων περιλαμβάνουν σε χωριστή ενότητα και ειδικό σχέδιο δράσης σχετικά με την απλούστευση διαδικασιών και τη μείωση διοικητικών επιβαρύνσεων. Το ειδικό σχέδιο απλούστευσης θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες απλούστευσης διαδικασιών, ήτοι: απλούστευση διαδικασιών που θα αφορούν τον επιχειρηματικό τομέα, συναλλαγές πολιτών με τη διοίκηση και εσωτερικές διαδικασίες της διοίκησης (ενδοδιοικητικά βάρη). Για κάθε διαδικασία για την οποία προβλέπεται απλούστευση, στο σχέδιο δράσης θα καθορίζεται το επισπεύδον Υπουργείο, το οποίο και θα αναλαμβάνει την οργάνωση και διεξαγωγή των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους (κοινωνική διαβούλευση). Στις περιπτώσεις περισσοτέρων συναρμόδιων Υπουργείων επισπεύδον Υπουργείο είναι αυτό που έχει την κύρια αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο θέμα απλούστευσης. β) Οι Τομείς μεριμνούν με την απαιτούμενη συνεργασία και στήριξη των υπηρεσιών των Υπουργείων για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης και την έγκαιρη αποστολή τους στους Τομείς. Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων αποστέλλονται στους Τομείς το αργότερο εντός του Μαρτίου κάθε έτους. Μετά την υποβολή των σχεδίων δράσης από τα Υπουργεία στους αντίστοιχους Τομείς γίνεται η τελική επεξεργασία των σχεδίων από τον κάθε Τομέα προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα σχέδια δράσης κινούνται στο πλαίσιο των δεδομένων πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων και ακολούθως διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Προγραμματισμού προκειμένου να καταρτισθεί το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Αν διαπιστωθεί πρόβλημα διευθετείται από τον Τομέα σε συνεργασία με το αντίστοιχο Υπουργείο. Εάν δεν διευθετηθεί το ανακύπτον πρόβλημα, το σχέδιο δράσης διαβιβάζεται από τον Τομέα στην Υπηρεσία Προγραμματισμού με τις σχετικές παρατηρήσεις και αναλαμβάνει την επίλυση του προβλήματος η Υπηρεσία Προγραμματισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, ενημερώνοντας παράλληλα και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. γ) Η Υπηρεσία Προγραμματισμού σε συνεργασία με τους Τομείς καταρτίζει το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα, στο οποίο, πέραν των άλλων, αναφέρονται οι δράσεις οι οποίες απαιτούν τη συνεργασία και σύμπραξη και άλλων Υπουργείων, με στόχο τον εντοπισμό των συνεργειών για να διασφαλισθεί ο συντονισμός κατά την εκτέλεση και παρακολούθηση των διυπουργικών δράσεων. Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και τη συμβατότητα των δράσεων κάθε Υπουργείου σε σχέση με τα σχέδια δράσης των λοιπών Υπουργείων. δ) Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα διαβιβάζεται στους Τομείς και στα Υπουργεία για εφαρμογή, το αργότερο εντός του Μαΐου κάθε έτους. Οι Τομείς παρακολουθούν την εφαρμογή του, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, συντονίζουν και ελέγχουν την πορεία εκτέλεσης των δράσεων, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και υποστήριξη των Υπουργείων και ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα, όπως διαφορά απόψεων, καθυστερήσεις, διαφωνίες κατά την εκτέλεση των δράσεων, ο οικείος κατά περίπτωση Τομέας ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 16 του παρόντος νόμου. ε) Αν ανακύπτει θέμα ανασχεδιασμού μέρους του προγράμματος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες στην Υπηρεσία Προγραμματισμού, η οποία επιλαμβάνεται περαιτέρω, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση του προγράμματος. Κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται από τους οικείους Υπουργούς κατ’ εφαρμογή των δράσεων, που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης του οικείου Υπουργείου, αποστέλλονται σε σχέδιο στον οικείο Τομέα για να διασφαλισθεί η συμβατότητά τους με το αποτέλεσμα των σχετικών δράσεων, καθώς και στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Αντίτυπο κάθε σχεδίου νόμου που περιέχει διατάξεις που ενσωματώνουν στην έννομη τάξη αποτελέσματα των δράσεων του Σχεδίου Δράσης κάθε Υπουργείου αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. στ) Οι Τομείς καταρτίζουν τριμηνιαία έκθεση προόδου εκτέλεσης του κυβερνητικού προγράμματος για τα Υπουργεία ευθύνης τους, την οποία υποβάλλουν στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού. Η τριμηνιαία έκθεση, πέραν των τυχόν παρατηρήσεων, μπορεί να περιλαμβάνει και σχετικές προτάσεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής του προγράμματος από μέρους των Υπουργείων. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας ετήσια έκθεση της πορείας εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου, ανά Υπουργείο, στην οποία περιλαμβάνεται και κριτική αξιολόγηση των πεπραγμένων κάθε Υπουργείου σε σχέση με την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος και προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων ή άλλων προβλημάτων. Αντίτυπο της ετήσιας έκθεσης αποστέλλεται και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. ζ) Αν ληφθεί πολιτική απόφαση που απαιτεί άμεση προώθηση δράσεων για θέμα που δεν έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό, οι δράσεις αυτές προωθούνται παράλληλα και εντάσσονται στον προγραμματισμό του επόμενου έτους, κατά το μέρος τους που δεν έχει ολοκληρωθεί. η) Ο κατά περίπτωση αρμόδιος Τομέας σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία συντονίζει την κανονιστική αποτύπωση των διαδικασιών που απλοποιούνται και μεριμνά για την καταχώρισή τους σε ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων. Νέες ρυθμίσεις που περιέχονται σε σχέδια νόμων ή κανονιστικών πράξεων Υπουργών και που επεμβαίνουν σε ήδη απλουστευμένες διαδικασίες αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι νεότερες ρυθμίσεις δεν εισάγουν πρόσθετες διαδικασίες ή διοικητικές επιβαρύνσεις στις ήδη απλουστευμένες διαδικασίες. θ) Η Υπηρεσία Προγραμματισμού σχεδιάζει και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα στελεχών της Διοίκησης για θέματα προγραμματισμού ή απλούστευσης διαδικασιών, με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Μπορεί επίσης να οργανώνει ημερίδες σχετικά με θέματα απλούστευσης και των ωφελειών που αναμένονται για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη διοίκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων Το Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων συγκεντρώνει, ταξινομεί και αρχειοθετεί όλες τις αποφάσεις, πρακτικά και λοιπά κείμενα που αφορούν στο έργο των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Παράλληλα επεξεργάζεται τα ανωτέρω κείμενα για την άντληση των στοιχείων εκείνων τα οποία τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και τους στόχους αυτών. Κατά την πρώτη λειτουργία του το Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων καταρτίζει σχέδιο τρόπου ταξινόμησης και αρχειοθέτησης των κειμένων και στοιχείων, το οποίο εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ