16 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4109/2013

Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 21 - Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο
23 Ιανουαρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16
23 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4109
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 21Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό ΣυμβούλιοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και του λοιπού προσωπικού αυτής, για τα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται γνώμη ή απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου συγκροτείται υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού ως Πρόεδρο, το Σύμβουλο και τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Νομικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, για θητεία δύο (2) ετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με όμοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου. Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα ορίζεται Γενικός Γραμματέας άλλης Γενικής Γραμματείας υπαγόμενης στον Πρωθυπουργό ή Γενικός Γραμματέας Υπουργείου. Αναπληρωτές των δύο άλλων τακτικών μελών ορίζονται Πάρεδροι, ή Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, υπάλληλοι από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Όταν λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, αντί του Γενικού Γραμματέα, προεδρεύεται από Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 2 για θητεία δύο (2) ετών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τη λειτουργία του Συμβουλίου ως Υπηρεσιακού ή Πειθαρχικού εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ