16 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4109/2013

Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 20 - Προσωπικό
23 Ιανουαρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 16
23 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4109
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 20ΠροσωπικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Η θέση του μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτεται είτε με πρόσληψη που γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είτε με απόσπαση υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό. β. Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. γ. Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων και των ειδικών συνεργατών του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι θέσεις των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, πλην αυτής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, καλύπτονται είτε με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με απόσπαση συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η μετάταξη ή απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η απόσπαση γίνεται χωρίς χρονικό περιορισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων σε θέσεις προϊσταμένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον τυχόν προβλεπόμενο, από τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόμενο βαθμό ή για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Oι αποδοχές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του π.δ. 63/2005. Οι αποδοχές του μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 82 του π.δ. 63/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων εφαρμόζονται: α) γι’ αυτούς που κατέχουν τη θέση με μετάταξη οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, β) γι’ αυτούς που κατέχουν τη θέση με απόσπαση, οι διατάξεις στις οποίες υπάγονται, ανάλογα με τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση, πλην των θεμάτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι προϊστάμενοι αξιολογούνται κατ’ έτος από τον Γενικό Γραμματέα βάσει δελτίου αξιολόγησης του οποίου ο τύπος και το περιεχόμενο καθορίζεται με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με τεκμηριωμένη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα και ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο προϊστάμενος μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του για μη επαρκή ανταπόκριση σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή, αν υπηρετεί με απόσπαση, αυτή αίρεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού και επιστρέφει στην Υπηρεσία του. Αν ανήκει οργανικά στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού επαναφέρεται στην υπηρεσία από την οποία είχε μεταταγεί σε θέση του κλάδου του και στο βαθμό που κατείχε κατά τη μετάταξή του. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού λογίζεται ότι διανύθηκε στην υπηρεσία του για κάθε συνέπεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται είτε με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Οι αποδοχές των μετατασσομένων και τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, πλην αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι αποδοχές των αποσπασμένων καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και ισούνται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, πλην εκείνων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ημέρες εξαιρέσιμες ή αργίες εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού που θα εργάζονται σε δωδεκάωρη βάση και κατά τα Σάββατα, Κυριακές ή εξαιρέσιμες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η θέση του νομικού συνεργάτη καλύπτεται με πρόσληψη δικηγόρου στο Εφετείο τουλάχιστον, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο δημόσιο δίκαιο και άριστη γνώση μιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. Οι αποδοχές του νομικού συνεργάτη καθορίζονται σύμφωνα με την κ.υ.α. 2/17132/0022/28.2.2012 (Β΄ 498).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για την εκτός έδρας μετακίνηση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού και του Γενικού Γραμματέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία, όπου απαιτείται, των θέσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού με τα προβλεπόμενα στο ν. 2685/1999.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο παρόν άρθρο, γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, πλην των θέσεων του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα και του προϊσταμένου του Γραφείου Διοίκησης για την κάλυψη των οποίων δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού επιτρέπεται η ενίσχυσή της με προσωπικό πέραν του αριθμού των οργανικών της θέσεων, που αποσπάται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση Πρωθυπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του παρόντος άρθρου για μετατάξεις ή αποσπάσεις εφαρμόζονται και για τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ