167 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4172/2013

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 82 - Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
23 Ιουλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167
23 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 82Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται: 1. ΠΕ12.12 – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

ΠΕ17.09 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

ΠΕ17.13 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

ΠΕ18.01 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

ΠΕ18.05 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

ΠΕ18.07 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

ΠΕ18.09 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

ΠΕ18.21 – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

ΠΕ18.37 – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

ΠΕ18.39 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

ΤΕ01.08 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

ΤΕ01.10 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

ΤΕ01.11 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

ΤΕ01.14 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 35

ΤΕ01.29 – ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ.ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 36

ΤΕ01.30 – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 37

ΤΕ01.31 – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 38

ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 39

ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 40

ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41

ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 43

ΔΕ01.10 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 44

ΔΕ01.11 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 45

ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46

ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 47

ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ−ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 48

ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 49

ΔΕ01.16 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 50

ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2. Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). 3. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα: α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γ) υπάλληλος, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, δ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου, και ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ. 4. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1 του παρόντος μετατάσσονται υποχρεωτικά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως την 22η Ιουλίου 2013, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή στην εγγύτερη αυτής, εντός της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας. 5. Για το σχολικό έτος 2013−2014 και για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της β΄ τάξης ΕΠΑΣ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ, μπορεί να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο προσωπικό από τις ανωτέρω καταργούμενες ειδικότητες. 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 7. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.15 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ., ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.» 8. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) η φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2013−2014» αντικαθίσταται από τη φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2014−2015». 9. Οι εκκρεμείς μετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) και του ν. 4057/2012 (Α΄54) μπορούν να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν προς αυτό. 10. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί των καταργούμενων ειδικοτήτων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του Σιβιτανίδειου Κοινωφελούς Ιδρύματος (Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων) μετατάσσονται υποχρεωτικά έως την 22η Ιουλίου 2013 σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, είτε εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ιδρύματος είτε διοικητικού προσωπικού στις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 11. Για το σχολικό έτος 2013−2014, ο ποσοτικός προσδιορισμός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γίνεται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) ηλεκτρονικό σύστημα. Με βάση τον ανωτέρω προσδιορισμό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας. Με την ίδια απόφαση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης. Επί των αιτηθέντων εκπαιδευτικών συντάσσεται αξιολογικός πίνακας κατάταξης με βάση τα κάτωθι κριτήρια: α) συνολική προϋπηρεσία, β) οικογενειακοί λόγοι, γ) συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν, δ) κατοχή επιπλέον πτυχίου, ε) κατοχή μεταπτυχιακού και στ) κατοχή διδακτορικού. Ο συνολικός υπολογισμός των μορίων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η κατοχή κάθε επιπλέον πτυχίου ΑΕΙ αποτιμάται με 5 μονάδες, κάθε μεταπτυχιακού με 7 μονάδες και κάθε διδακτορικού με 14 μονάδες. Με βάση την κατάταξη στον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται υποχρεωτικά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.»