160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 248
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 248

To προσωπικό που, έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4172/ 2013, υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυ- λάκων, δικαιούται να αναγνωρίσει ως συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους οικείους φορείς επι- κουρικής ασφάλισης, το χρόνο απασχόλησής του σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας δυνάμει των διατά- ξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998. Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ως συντάξι- μου και μέχρι πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο, υποβάλλεται αίτηση στους αρμόδιους φορείς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έκδοση της υπουργι- κής απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του ερ- γαζομένου μηνός Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα προβλε- πόμενα από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ποσο- στά εισφορών εργαζομένου και εργοδότη για τους κλά- δους κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το ποσό που προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται αντίστοιχα από τον εργαζόμενο ως ασφαλισμένο και τον οικείο Ο.Τ.Α. ως εργοδότη, είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις ισάριθ- μες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερος των εξήντα. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή την προσαύξηση του ποσού της μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του πο- σού εξαγοράς, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση για συντα- ξιοδότηση, οπότε οι υπολειπόμενες δόσεις παρακρατού- νται από τη σύνταξη. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την ε- ξόφληση του οφειλομένου ποσού, το υπολειπόμενο πο- σό καταβάλλεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία μεταβιβάζεται η σύ- νταξη. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α- σφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ, η οποία εκδί- δεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται ο τρό- πος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.