287 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4223/2013

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 55 - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287
31 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 παράγραφος 1 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο − Απαίτηση ασφαλιστικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων ή χορήγησης εγγυητικής επιστολής. Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις: αα) ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως: Για την άδεια κατηγορίας Α, ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ως εξής: Ελάχιστο Εταιρικό Κεφάλαιο Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) Έως και 300.000 Μ.Τ. 500.000 ΕΥΡΩ Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ. 1.000.000 ΕΥΡΩ Άνω των 600.000 Μ.Τ. 1.500.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Β1: 500.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Β2: 500.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Γ: 500.000 ΕΥΡΩ Για την άδεια κατηγορίας Δ: 500.000 ΕΥΡΩ ββ) ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης του αιτούμενου τη χορήγηση άδειας εμπορίας κατά κινδύνων από την επιβολή διοικητικών προστίμων κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λόγω: i) μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της αδειοδότησης, ii) διακίνησης μη κανονικού καυσίμου, iii) συνέχισης της δραστηριότητας μετά τη λήξη της άδειας εμπορίας ή την ανάκληση αυτής και iv) μη τήρησης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ποσό ίσο με το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο. Αντί της ανωτέρω ασφαλιστικής κάλυψης είναι δυνατή η παροχή εγγυητικής επιστολής, που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007, αναλόγως εφαρμοζομένων, με την οποία ο εκδότης της εγγυάται την καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, για την εξόφληση των απαιτήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμενου τη χορήγηση άδειας εμπορίας από την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας υποπερίπτωσης ββ΄ αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη και τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής.»

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ