270 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4316/2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας − ALZHEIMERΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνίσταται Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας − Alzheimer στο Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τη μόνιμη υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιμετώπιση της νόσου και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α. Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και το οποίο μπορεί να επικαιροποιείται με βάση τη διαρκή έρευνα των νέων ιατρικών, κοινωνικών, οικονομικών και νομικών δεδομένων. β. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα. Σχετική ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. γ. Γνωμοδοτεί για κάθε σχετικό με την άνοια και τη νόσο Alzheimer σχέδιο νόμου, που τίθεται υπόψη του, καθώς επίσης και για κάθε σχετική με την άνοια και τη νόσο Alzheimer κανονιστική πράξη, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις αρχές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. δ. Επικοινωνεί, με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση, με ενώσεις ασθενών και εξειδικευμένους στη νόσο επιστημονικούς φορείς. ε. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές εκδηλώσεις ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο τη νόσο. στ. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για την προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων, που κρίνονται σημαντικά όσον αφορά στη μελέτη της νόσου στη χώρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Παρατηρητήριο συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, με τις εξής ιδιότητες: α) Τρεις Ιατρούς Νευρολόγους ή Ψυχίατρους ή άλλης ειδικότητας, εγνωσμένης ακαδημαϊκής, ερευνητικής ή κλινικής εμπειρίας στη μελέτη και αντιμετώπιση της νόσου. β) Έναν ερευνητή εγνωσμένης ακαδημαϊκής εμπειρίας στη μελέτη της νόσου. γ) Έναν εμπειρογνώμονα με ειδίκευση στην Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας. δ) Έναν εμπειρογνώμονα με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας. ε) Έναν νομικό με εμπειρία στο ιατρικό δίκαιο και τη βιοηθική. στ) Έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ζ) Έναν έμπειρο φροντιστή ανοϊκού ασθενούς, με κοινωνική δραστηριότητα σχετική με ζητήματα που αφορούν την άνοια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος και τα μέλη είναι άμισθα και ορίζονται για θητεία πέντε (5) ετών η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Παρατηρητήριο μπορεί να ζητά από τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από ιδιώτες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο που είναι σχετικό με την αποστολή του. Ο Πρόεδρος μπορεί να λαμβάνει γνώση εγγράφων και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν το έργο του Παρατηρητηρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Παρατηρητήριο εδρεύει σε χώρο του Υπουργείου ή Δημόσιου Νοσοκομείου. Εξυπηρετείται διοικητικά από δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού και έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής, που μετατάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του από το στενό δημόσιο τομέα. Τα έξοδα υποδομών και λειτουργίας του καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Παρατηρητηρίου, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας, που θα ρυθμίζει την οργάνωση και τα θέματα λειτουργίας του πλην των ρυθμιζόμενων με την προηγούμενη παράγραφο θεμάτων.

Άρθρο 2Βελτίωση περιγεννητικής φροντίδαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και λειτουργούν Περιγεννητικά Κέντρα σε δημόσια, σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, σε νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και σε ιδιωτικές Κλινικές. Το Περιγεννητικό Κέντρο είναι τριτοβάθμια νοσηλευτική μονάδα που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες υγείας έναντι του συνόλου των προβλημάτων υγείας των επίτοκων−λεχωϊδών και των εμβρύων−νεογνών που ανακύπτουν κατά την περιγεννητική περίοδο, καθώς και επιμόρφωση και ενημέρωση στα θέματα περιγεννητικής φροντίδας. Την ευθύνη της λειτουργίας των Περιγεννητικών Κέντρων έχουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων και Κλινικών. Με την ίδια απόφαση μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Περιγεννητικών Κέντρων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι έγκυες και επίτοκες υψηλού κινδύνου παραπέμπονται στα Περιγεννητικά Κέντρα με ευθύνη του ιατρού που τις παρακολουθεί σύμφωνα με ιατρικά πρωτόκολλα διαλογής των κυήσεων και τοκετών υψηλού κινδύνου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ καθορίζονται τα πρωτόκολλα διαλογής των κυήσεων και τοκετών υψηλού κινδύνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας λειτουργεί τουλάχιστον ένα Περιγεννητικό Κέντρο στο πλαίσιο δημόσιου ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Τα δημόσια Περιγεννητικά Κέντρα βρίσκονται σε άμεση διασύνδεση με τις μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Μονάδες νοσηλείας των νεογνών διακρίνονται σε Μονάδες Απλής, Ενδιάμεσης και Εντατικής Νοσηλείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Μονάδων Απλής, Ενδιάμεσης και Εντατικής νοσηλείας νεογνών. Οι νεογνικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν εντός των ιδιωτικών κλινικών και διέπονται από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 247/1991 και 517/1991, εξακολουθούν να λειτουργούν με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Με την ίδια απόφαση, μετά από πρόταση του ΚΕΣΥ, ορίζονται οι μονάδες Απλής, Ενδιάμεσης και Εντατικής νοσηλείας νεογνών σε δημόσια, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, σε νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και σε ιδιωτικές Κλινικές που λειτουργούν σύμφωνα με το π.δ. 23/2000 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επίσης, με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ, καθορίζονται τα πρωτόκολλα εισαγωγής των νεογνών στις παραπάνω Μονάδες νοσηλείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του ΚΕΣΥ καθορίζονται τα πρωτόκολλα διακομιδής των νεογνών, ο συντονισμός και κάθε άλλη λεπτομέρεια της διαδικασίας διακομιδής νεογνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του ΚΕΣΥ καταρτίζεται πενταετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της Περιγεννητικής Φροντίδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συνίσταται στο ΚΕΣΥ διαρκής Επιτροπή για την περιγεννητική φροντίδα με αντικείμενο την παρακολούθηση της παρεχόμενης περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα, τη συλλογή των στοιχείων που την αφορούν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συλλέγονται από τους διεθνείς οργανισμούς, την επεξεργασία αυτών, την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της παρεχόμενης περιγεννητικής φροντίδας, τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την περιγεννητική φροντίδα, καθώς και τη γνωμοδότηση επί όλων των θεμάτων που αφορούν την περιγεννητική φροντίδα. Η Επιτροπή αποτελείται από 11 μέλη, που είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ειδικευμένοι στη μαιευτική−γυναικολογία, την παιδιατρική−νεογνολογία, την εντατική θεραπεία νεογνών, καθώς και εκπροσώπους των μαιών και των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Υγείας, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Υπουργείου Εσωτερικών. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής. Με όμοια ή την ίδια απόφαση ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας. Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ καθορίζεται μηχανισμός παρακολούθησης της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της παρεχόμενης περιγεννητικής φροντίδας, ο οποίος περιλαμβάνει και την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών, οι οποίοι αποτελούν κριτήριο για την αξιολόγηση της λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, την αξιολόγηση των Διοικήσεων αυτών, καθώς και για την πιστοποίηση αυτών βάσει προτύπων ποιότητας.

Άρθρο 3Προαγωγή μητρικού θηλασμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διευκόλυνση των θηλαζουσών μητέρων: α) Δημιουργείται χώρος θηλασμού σε δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, σε αερολιμένες, σε λιμένες, σε σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σε σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε χώρους άθλησης, σε εμπορικά κέντρα, καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. β) Οι εργαζόμενες θηλάζουσες μητέρες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μπορούν να αντλούν με έκθλιψη και να αποθηκεύουν το μητρικό γάλα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους και εντός του χώρου που ορίζεται από το φορέα εργασίας τους και ο οποίος ονομάζεται χώρος θηλασμού στην Εργασία. γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια των χώρων θηλασμού και των χώρων θηλασμού στην Εργασία. Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στα δημόσια Νοσοκομεία, στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και σε ιδιωτικές Κλινικές προωθείται η ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας «Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» (Φ.Β.Ν.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να ενισχυθεί η προαγωγή του μητρικού θηλασμού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες ανάπτυξης, τα κριτήρια, οι δείκτες και η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και η εποπτεία των Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών του ανωτέρω Προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης της μονάδας υγείας που κρίνεται ΦΒΝ εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας για αναγνώριση αυτού. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα δημόσια Νοσοκομεία, στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και στις ιδιωτικές Κλινικές που διαθέτουν μονάδα νεογνών, δημιουργείται Τράπεζα Γάλακτος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες ανάπτυξης, τα κριτήρια, οι δείκτες και οι διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της Τράπεζας Γάλακτος. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας οργανώνονται προγράμματα και δράσεις προαγωγής του μητρικού θηλασμού, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των γυναικών και φορέων με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών και παρεμβάσεων και μετά την έξοδο από το μαιευτήριο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Συνίσταται στο Υπουργείο Υγείας «Μητρώο Επιμορφωτών για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού». Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου, επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη για τη συμμετοχή αυτών σε προγράμματα και δράσεις που προάγουν το μητρικό θηλασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Άρθρο 4Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) η οποία πρέπει να δίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή σε αυτόν σχετικού ερωτήματος, ορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα όργανα και η μέθοδος πιστοποίησης, ως επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των συγκεκριμένων καταστημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους παραβάτες φαρμακοποιούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται: α) χρηματικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και β) χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 11 του ν. 1963/1991, ως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3204/2003 και του άρθρου 39 του ν. 4025/2011 με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όποιος χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και τη σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί δια του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.

Άρθρο 5Νοσοκομειακοί ΦαρμακοποιοίΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, στο άρθρο 10, στην παρ. 1 του άρθρου 11 και στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 108/1993 διαγράφεται η φράση «και λοιπού υλικού» και αντικαθίσταται από τη φράση «και φαρμακευτικών προϊόντων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Αποθήκη φαρμάκων τριάντα (30) τ.μ., εξοπλισμένη με προθήκες καλής κατασκευής και ψυγείο, για την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση των φαρμάκων και τράπεζα για την εκτέλεση των συνταγών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Διακινούνται φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, φάρμακα κλινικών δοκιμών, φαρμακευτικές ουσίες και γενικά τα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ (εξαιρουμένων των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας Ε.Ο.Φ.) έως και θ΄, καθώς και τα ιβ΄ και ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1965/1991

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και οι περιπτώσεις α2, α3, ε2, ε3 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «ιζ) Γενικό Συνταγολόγιο για Φάρμακα Γενικής Χρήσεως».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση α4 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 τροποποιείται ως εξής: «α4) Εφαρμόζει Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), καταργώντας το πιο πάνω α1 Βιβλίο, με αντίστοιχο πρόγραμμα».

Άρθρο 6Ομάδα υποστήριξης θρέψης και ογκολογικά συμβούλιαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο, σε κάθε κλινική του νοσοκομείου δημιουργείται μία «Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης», τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και είναι ένας διαιτολόγος που προτείνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος Κλινικής Διατροφής, ένας φαρμακοποιός που προτείνεται από τον Διευθυντή του Φαρμακευτικού Τμήματος, ένας ιατρός κάθε κλινικής, που προτείνεται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και ένας νοσηλευτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως μέλη της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης ορίζονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν λάβει εκπαίδευση σε θέματα ιατρικής και κλινικής διατροφής, όπως μεταπτυχιακές σπουδές, παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων. Τον ασθενή αναλαμβάνει η Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης, μετά από αίτημα του θεράποντος ιατρού ή του διαιτολόγου που τον παρακολουθεί ή του ίδιου του ασθενούς. Στις αρμοδιότητες της Ομάδας ανήκουν: 1. Η βεβαίωση του διατροφικού κινδύνου, βάσει των επιστημονικών δεδομένων και με μεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστημονικές εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας, 2. η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης, 3. η τακτική αναθεώρηση του προγράμματος διατροφής, 4. η πλήρης καταγραφή των στοιχείων στη διατροφική καρτέλα του ασθενούς, με στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα, 5. η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, όπως η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων− τροφής− διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και απορρόφηση τροφίμων. Με ευθύνη του διαιτολόγου της Ομάδας η διατροφική φροντίδα του ασθενούς συνεχίζεται και μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο στα πλαίσια της κατ΄ οίκον νοσηλείας, σε συνεργασία με την αρμόδια γι΄ αυτήν ομάδα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 μετά τις λέξεις «…από τον διαιτολόγο» προστίθενται οι λέξεις «και τον φαρμακοποιό που εκτελεί...».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 5 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 μετά τις λέξεις «..Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης...» προστίθενται οι λέξεις «..και των φαρμακοποιών του φαρμακευτικού Τμήματος και της Ομάδας Θρέψης...».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η υποπαράγραφος δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Αποτελούνται από μόνιμα και μη μόνιμα μέλη. Οι ιατροί μόνιμα μέλη μπορεί να είναι Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές ή Επιμελητές και συγκεκριμένα ένας παθολόγος − ογκολόγος, ένας ακτινοθεραπευτής − ογκολόγος, ένας χειρουργός − ογκολόγος, ένας παθολογοανατόμος. Τα μόνιμα μέλη επιλέγονται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατ΄ έτος, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Επίσης συμμετέχει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εισάγει τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς προς συζήτηση. Ως μη μόνιμα μέλη μπορεί να προσκληθούν από τα μόνιμα μέλη ή τον θεράποντα ιατρό ιατροί άλλων ειδικοτήτων, όπως ψυχίατρος, ακτινοδιαγνωστής, πυρηνικός ιατρός. Σε κάθε Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχει επίσης ως μόνιμο μέλος νοσηλευτής. Σε κάθε Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχει ως μόνιμο μέλος ο Διευθυντής του Φαρμακευτικού Τμήματος ή άλλος κλινικός ή μη φαρμακοποιός που ο Διευθυντής του Φαρμακευτικού Τμήματος, ορίζει. Ακόμα μπορούν να προσκληθούν από τα μόνιμα μέλη ή τον θεράποντα ιατρό ο διαιτολόγος ή διοικητικός υπάλληλος. Ειδικευόμενοι ιατροί των συναφών ειδικοτήτων παρακολουθούν υποχρεωτικά τα Ογκολογικά Συμβούλια. Εάν δεν απασχολούνται σε κάποιο νοσοκομείο ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων, επιδιώκεται συνεργασία με το πλησιέστερο νοσοκομείο, η οποία μπορεί να διευκολύνεται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Άρθρο 7Υπολογισμός αδειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Δεν προσμετρώνται στην υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968, όπως ισχύει, σε αντίθεση με την επί θητεία υπηρεσία υπαίθρου: α. Οι αναρρωτικές άδειες, (χορήγηση ενός μήνα αναρρωτικής άδειας και χορήγηση δύο μηνών αναρρωτικής άδειας για τους πάσχοντες από δυσίατο νόσημα), εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα εξάμηνο υπηρεσίας τουλάχιστον και που δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) συνεχείς μήνες. β. Η άδεια γάμου. γ. Η κανονική άδεια κύησης (επαπειλούμενη κύηση). δ. Οι άδειες μητρότητας. ε. Οι άδειες για ανατροφή τέκνου, που προκύπτουν από το συμψηφισμό σε ημέρες του μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες για τέκνα ηλικίας μέχρι δύο (2) ετών (2 ώρες Χ 22 ημέρες) και κατά μία (1) ώρα (1 ώρα Χ 22 ημέρες) για τέκνα από δύο έως τεσσάρων ετών και μέχρι τη λήξη της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. στ. Οι εκπαιδευτικές άδειες και ζ. οι ημέρες απεργίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Εξαιρούνται και προσμετρώνται στην υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968: α. οι άδειες λόγω θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β΄ βαθμού, β. η εκλογική άδεια, γ. η άδεια για συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, δ. οι άδειες λόγω συμμετοχής σε ομαδική αιμοληψία ή ανταπόκριση σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, ε. η κανονική άδεια, στ. η ειδική άδεια των έξι (6) ημερών πλέον της κανονικής άδειας λόγω ποσοστού αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω και ζ. η εικοσιτετράωρη ανάπαυση (ρεπό) μετά από κάθε ενεργό εφημερία. Η θητεία του ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου παρατείνεται μετά το πέρας της σύμβασής του για τις ημέρες που απουσίασε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου. Αυτοδίκαιη απόλυση επέρχεται σε περίπτωση αδυναμίας του ιατρού για συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου λόγω συνεχιζόμενης ασθένειάς του, ο οποίος παραμένει υπόχρεος εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου, που έχει εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και υπηρετεί επιπλέον χρόνο είτε με παράταση της θητείας του είτε με νέα θητεία (ιατροί μη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου), δικαιούται χρόνο αναρρωτικής άδειας αναλογικά με το συνολικό χρονικό διάστημα υπηρεσίας του ως ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου. β. Ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετεί με νέα θητεία απολύεται αυτοδίκαια με τη λήξη της ετήσιας σύμβασής του. Η αυτοδίκαιη απόλυση ιατρού που υπηρετεί με νέα θητεία και κατά τη διάρκεια της θητείας της απουσιάζει με άδεια μητρότητας (δύο μήνες άδεια κύησης και τρεις μήνες άδεια λοχείας) επέρχεται: α. είτε με τη συμπλήρωση του χρόνου της θητείας της, εφόσον η άδεια μητρότητας έχει διανυθεί από τον 7ο μήνα της θητείας, β. είτε με τη λήξη της άδειας μητρότητας, δηλαδή τη συμπλήρωση των πέντε μηνών, εφόσον η άδεια μητρότητας αρχίζει μετά τη συμπλήρωση του έβδομου μήνα της θητείας της. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου αμείβονται κατά τη χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών και κατά τη χρονική περίοδο απουσίας τους κάνοντας χρήση των προαναφερομένων αδειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 προστίθενται μετά τις λέξεις «δεκαπέντε (15) ημερών» οι λέξεις «με αποδοχές». Μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος υπηρεσίας υπαίθρου ( είτε με παράταση της θητείας του ιατρού είτε με νέα θητεία) και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.»

Άρθρο 8Κάλυψη θέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις περιοχές ή άγονες και προβληματικές σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 (Α΄ 73), καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην αριθμ. 18757/1911 υπουργική απόφαση (Β΄ 311) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών. β. Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί στο Π.Ε.Δ.Υ.−Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.− Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.− Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού που υπηρετεί στο ίδιο Π.Ε.Δ.Υ.Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ. − Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.− Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Υ.Πε., στην οποία υπάγεται το Π.Ε.Δ.Υ.−Κέντρο Υγείας ή το Π.Ε.Δ.Υ.Περιφερειακό Ιατρείο ή το Π.Ε.Δ.Υ.− Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Αν η θέση που προκηρύσσεται είναι ήδη κενή, μπορεί να υπηρετήσει με παράταση της θητείας του ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που λήγει η θητεία του σε Π.Ε.Δ.Υ.−Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.− Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.− Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και η θέση του δεν έχει προκηρυχθεί. Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό που επιλέγεται με βάση την επόμενη προκήρυξη. γ. Επιπλέον, στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί στο Π.Ε.Δ.Υ.−Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του ή αν η θέση που προκηρύσσεται είναι ήδη κενή, μπορεί να υπηρετήσει με παράταση της θητείας του ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που λήγει η θητεία του σε Π.Ε.Δ.Υ.− Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.− Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και η θέση του δεν έχει προκηρυχθεί και πέραν των δώδεκα μηνών και μέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα η θητεία του υπηρετούντος με παράταση ιατρού σε άλλο Π.Ε.Δ.Υ.−Περιφερειακό Ιατρείο ή Π.Ε.Δ.Υ.− Πολυδύναμο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Π.Ε.Δ.Υ.− Κέντρου Υγείας που έχει παραμείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη έμειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου ή που είχαν καλυφθεί για χρονικό διάστημα ενός μήνα έως και πέντε μήνες, λόγω συμπλήρωσης της θητείας ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 1 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. δ. Επιπλέον για όλες τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και έχουν καλυφθεί δίνεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας στον ήδη υπηρετούντα ιατρό στο Π.Ε.Δ.Υ.− Κέντρο Υγείας ή στο Π.Ε.Δ.Υ.−Περιφερειακό Ιατρείο ή στο Π.Ε.Δ.Υ.− Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του ή αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού που υπηρετεί στο ίδιο Π.Ε.Δ.Υ.Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.− Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.− Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Υ.Πε., στην οποία υπάγεται το Π.Ε.Δ.Υ.−Κέντρο Υγείας ή το Π.Ε.Δ.Υ.− Περιφερειακό Ιατρείο ή το Π.Ε.Δ.Υ.− Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας του επιλεγέντα ιατρού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «… μετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, που υπάγονται» με τις λέξεις « μετά από απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. που υπάγονται».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση 11 της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 μετά τις λέξεις «…..της ευθύνης του» προστίθενται οι λέξεις «πλην του προσωπικού των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων».

Άρθρο 9

Στο εδάφιο v της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 αντικαθίστανται οι λέξεις «υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου» από τις λέξεις «Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου».

Άρθρο 10

Πτυχιούχοι ιατρικών σχολών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την έναρξη της ειδικότητας, υποχρεούνται να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου μέχρι τη χρονική στιγμή έναρξης της ειδικότητας. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή από τη δημοσίευσή της και αφορά τίτλους σπουδών, η ημερομηνία χορήγησης των οποίων ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης της διάταξης. Οι διατάξεις που έχουν θεσπίσει νόμιμη απαλλαγή για τις προβλεπόμενες κατηγορίες ιατρών εξακολουθούν να ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 11Μονιμοποίηση Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως: «10. Οι ειδικευμένοι ιατροί Ε.Σ.Υ., οι οποίοι διορίστηκαν σε θέσεις Διευθυντών, Επιμελητών Α΄, Β΄και Γ΄, μετά τις 11.3.2009, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3754/2009, μονιμοποιούνται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του ως άνω νόμου. Με την ίδια διαδικασία μονιμοποιούνται και οι γενικοί ιατροί με βαθμό Β΄ που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2519/1997, σε θέσεις που προκηρύχθηκαν μέχρι 31.12.2009.»

Άρθρο 12Εφημερίες Ιατρών Ε.Σ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διενεργούνται και προσδιορίζονται εντός των νομίμων ορίων, τα ποσά για εφημερίες ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ. Η αποζημίωση των ανωτέρω βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την ειδική επιχορήγηση των εν λόγω φορέων. Οι εν λόγω αποζημιώσεις εκκαθαρίζονται από τους αρμόδιους εκκαθαριστές, ελέγχονται σύμφωνα τα οριζόμενα στο π.δ. 136/2011, όπως αυτό ισχύει. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή των εφημεριών τρέχοντος και παρελθόντων οικονομικών ετών αντίστοιχα, η Υπηρεσία μέσω της οποίας καταβάλλονται, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2015 και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει. β) Δαπάνες, εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών του Υπουργείου Υγείας ετών 2012, 2013 και 2014, για την πληρωμή αποζημιώσεων: α) εφημεριών ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, β) πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προαναφερόμενα έτη αντίστοιχα, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να ανακατανέμονται μεταξύ των Νοσοκομείων, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεως πιστώσεων διατάξεων και κατ’ εξαίρεση να εκκαθαριστούν όλες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας έτους 2015, με την προαναφερόμενη διαδικασία και μέχρι την 30ή Απριλίου του έτους 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3868/ 2010 τροποποιείται ως εξής: «Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων ii έως iv της περίπτωσης Α΄ με σκοπό την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Οι πρόσθετες αυτές εφημερίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό εννέα τοις εκατό ( 9% ) της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών για κάθε νοσοκομείο. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα που αφορά η έγκριση των πρόσθετων εφημεριών. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλεται από διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών.»

Άρθρο 13Μεταφορά Δικηγόρων

Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορoύν να μεταφέρονται δικηγόροι που κατέχουν οργανική θέση με έμμισθη εντολή, ύστερα από αίτησή τους, από ένα νοσοκομείο σε άλλο της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Η μεταφορά γίνεται σε κενή οργανική θέση κατόπιν γνώμης των Δ.Σ. των νοσοκομείων προέλευσης και υποδοχής εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Άρθρο 14Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4238/2014

Α) Προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 3 του ν. 4238/2014 ως εξής: «9. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι όροι Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας συμπεριλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους. 10. Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για κάθε μεταβολή, τροποποίηση των οργανισμών των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων του άρθρου 2 παράγραφος 2, που έχουν ιδρυθεί/συσταθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Ομοίως έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις μετατροπής ή συγχώνευσης δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου.» Β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4238/2014, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40 παρ. 6 του ν. 4272/2014, προστίθεται δεύτερη εσωτερική παράγραφος ως εξής: «Ομοίως μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες μονάδες τους: α) τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα οποία έχουν συσταθεί ως αποκεντρωμένες μονάδες Νοσοκομείων του ΕΣΥ και β) οι αποκεντρωμένες μονάδες (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) οι οποίες έχουν συσταθεί ως αποκεντρωμένες μονάδες των Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., καθορίζεται το Κέντρο Υγείας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι ως άνω αποκεντρωμένες μονάδες. Με ίδια απόφαση δύναται, όσες από τις αποκεντρωμένες μονάδες βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες και δεν υπάρχει κοντινό σε αυτές Κέντρο Υγείας, να υπαχθούν σε Ν.Π.Δ.Δ. τομέα υγείας και να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας τους.»

Άρθρο 15Διαζευκτικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), μπορούν θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που έχουν συσταθεί ως διαζευκτικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, να μετατρέπονται σε θέσεις μίας από τις ειδικότητες αυτές και πάντα εντός του ιδίου νοσοκομείου και οι ιατροί που υπηρετούν στις μετατρεπόμενες θέσεις να εντάσσονται σε αυτές. Η μετατροπή των θέσεων γίνεται μετά από εισήγηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Άρθρο 17Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού

Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) Στο άρθρο 27 του ν. 3984/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9.α) Στους Κεντρικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων που για την εκπλήρωση του σκοπού του βρίσκονται σε ετοιμότητα επί εικοσιτετραώρου και τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες το χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 7 του ν. 3984/2011, καθώς και στον συμμετέχοντα στη διαδικασία συντονισμού μοναδικό υπάλληλο που υπηρετεί στον Ε.Ο.Μ., κατ΄ άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 3984/2011 και του έχουν ανατεθεί τα κατ΄ άρθρον 17 παρ. 1 του ν. 3984/2011 καθήκοντα, καταβάλλεται επίδομα 250 ευρώ μηνιαίως. β) Στους Τοπικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων καταβάλλεται ως αποζημίωση ανά περιστατικό δωρεάς οργάνων ποσό ίσο με μία (1) εφημερία αν είναι ιατροί και δώδεκα (12) ώρες υπερωριών εάν είναι νοσηλευτές. γ) Στους Κλινικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων ή στους ιατρούς των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων καταβάλλεται ως αποζημίωση ανά χειρουργείο λήψης ποσό ίσο με μία (1) εφημερία ανά ιατρό που απασχολήθηκε στο περιστατικό και δώδεκα (12) ώρες υπερωριών για τον Κλινικό Συντονιστή – νοσηλευτή. δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μπορεί το ποσό αυτό να αναπροσαρμόζεται.»

Άρθρο 18

Η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. με ειδικότητα που συμπλήρωσαν πέντε (5) συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό σε νοσοκομεία ή Κ.Υ. άγονων Α΄ περιοχών, μπορούν ύστερα από αίτησή τους και με γνώμη του νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν, καθώς και των αρμόδιων Δ.Υ.Πε. να μετατίθενται διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, σε νοσοκομεία ή Κ.Υ. εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Προϋπόθεση για τη μετάθεση είναι η ύπαρξη κενής θέσης.»

Άρθρο 20

Στο άρθρο 43 του ν. 1759/1988 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν λάβει ειδικότητα και έχουν συμπληρώσει σε νοσοκομεία και δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. άγονων Α΄ περιοχών δέκα (10) έτη υπηρεσίας, ύστερα από αίτησή τους, δύναται να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σε νοσοκομεία ή σε δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας του Π.Ε.Δ.Υ., σε κενή οργανική θέση εφόσον υπάρχει, υπό την προϋπόθεση να έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.»

Άρθρο 21

Η παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων Μονίμων και ΙΔΑΧ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δ.Υ.Πε. εκλέγονται από το σύνολο των εργαζομένων, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε αυτές και στις Αποκεντρωμένες Μονάδες τους.»

Άρθρο 22

Ιατροί του Ε.Σ.Υ., που κατά την ημερομηνία της κρίσης έχουν εξελιχθεί σε βαθμό Επιμελητή Α΄ ή Διευθυντή, δεν μπορούν να κριθούν σε προκήρυξη μη ομοιόβαθμης θέσης πριν την πάροδο πενταετίας από την εξέλιξή τους στη θέση που κατέχουν.

Άρθρο 23Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012 Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Απαλείφεται η πρόταση που αφορά στον καθορισμό της έδρας των ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από: Α. Δύο (2) οργανικές Μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε αυτός ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Β. Δύο (2) οργανικές Μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας. Γ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας. Δ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το εδάφιο γ΄ συμπληρώνεται ως εξής: «Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις αναπληρωτές διοικητές τότε ένα μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και το άλλο μέλος είναι ο αναπληρωτής διοικητής της μικρότερης σε δύναμη κλινών οργανικής μονάδας. Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο οργανικές μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε τρία μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εδάφιο δ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας, στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο (2) οργανικές Μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές. Β. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της μικρότερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο τουλάχιστον Αναπληρωτές Διοικητές. Γ. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις Αναπληρωτές Διοικητές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το εδάφιο ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από τα εδάφια ζ΄ και η΄ απαλείφεται η φράση «…του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 3 του ν. 4052/2012 καταργείται.

Άρθρο 24Θητεία Δ.Σ. Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων

Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Η συγκρότηση του ως άνω Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και οι αρμοδιότητές του είναι όσες αναφέρονται στο άρθρο 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να καθορίζεται και κάθε είδους θέμα που αφορά στη Διοίκηση και στην εν γένει λειτουργία των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ..»

Άρθρο 25Αξιοποίηση και μετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν ιατρική ειδικότητα

Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005, όπως ισχύει, ισχύουν και για τους μονίμους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και τους μονίμους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή αποκτούν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003, όπως ισχύει, και καλύπτουν κενή οργανική θέση. Οι ως άνω δικαιούχοι μετατάσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατά προτεραιότητα σε νοσοκομεία ή μονάδες υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Εξαιρούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αίτηση μετάταξης βάσει της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3918/2011 πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο 26

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «Υπεύθυνος για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος ή παιδίατρος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.»

Άρθρο 28

Στο άρθρο 7 του ν. 4238/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης του ιατρικού προσωπικού των μονάδων αυτών σε θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., και πάντως όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2015, καταβάλλεται στους υπευθύνους για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των εν λόγω μονάδων επίδομα, ίσο με το επίδομα που χορηγείται στους προϊσταμένους οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης.»

Άρθρο 29Περί πανεπιστημιακών ιατρών

Α) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. προβλέπεται χωρίς αμοιβή μία επιπλέον θέση αναπληρωτή Διοικητή ακαδημαϊκών υποθέσεων με αρμοδιότητα τα ακαδημαϊκά θέματα των Πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων. Η επιλογή του γίνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 3918/2011 και διατηρεί την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.» Β) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί σε Πανεπιστημιακή κλινική ή εργαστήριο του Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. και συμμετέχει στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ασκεί το έργο του ως μέλος του Δ.Σ. χωρίς αμοιβή, διατηρώντας την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.»

Άρθρο 30Ισχύς αδειών ιδιωτικών κλινικών ενταγμένων στο Ε.Σ.Υ.

Οι ιδιωτικές κλινικές οι οποίες πριν από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων 247/1991 και 517/1991 συνήψαν ιδιότυπες συμβάσεις με το Ι.Κ.Α. και εν συνεχεία εντάχθηκαν στο Ε.Σ.Υ. παρέχοντας υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης έχοντας ως προϋπόθεση την άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, και οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να υπαχθούν στις διατάξεις του π.δ. 235/2000 λόγω μίσθωσης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού τους και μέρους του προσωπικού τους (νοσηλευτικού και βοηθητικού) για τη λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων του Ι.Κ.Α. δύναται να υποβάλουν σχετική αίτηση, προκειμένου να λάβουν άδεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του π.δ. 235/2000. Η ως άνω αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 31Περί χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 415/ 1994 ως ακολούθως: «1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Απαιτείται άσκηση επτά (7) ετών. Από αυτά: − δύο (2) έτη ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Α΄ μέρος) − τέσσερα (4) έτη ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ − δύο εξάμηνα εκ περιτροπής εκπαίδευση στην ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και στη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ (Β΄ μέρος). 2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίζεται ότι: Οι ιατροί που είναι ήδη διορισμένοι σε χειρουργικές κλινικές και εκπληρώνουν το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική και επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην Αγγειοχειρουργική: α. Εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη ειδίκευσης στη Γενική Χειρουργική μπορούν να διοριστούν σε Αγγειοχειρουργική κλινική για συνέχιση της εκπαίδευσής τους, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, σε τυχόν υπάρχουσα κενή θέση ή ακολουθώντας την υπάρχουσα σειρά προτεραιότητας. β. Όσοι έχουν χρόνο ειδίκευσης πέραν των δύο (2) ετών στη Γενική Χειρουργική κατά την έκδοση του παρόντος νόμου και επιθυμούν να ενταχθούν στις παρούσες διατάξεις, ο χρόνος πέραν των δύο (2) ετών στη Γενική Χειρουργική θα αφαιρείται από τον χρόνο της τετραετούς εκπαίδευσης στην αγγειοχειρουργική και θα ακολουθείται η τοποθέτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1. γ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραμείνουν για τρία (3) χρόνια σύμφωνα με τον αρχικό διορισμό τους στη Γενική Χειρουργική και να συνεχίσουν την εκπαίδευση στην αγγειοχειρουργική, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον πρώτο διορισμό τους. Για όσους έχουν περατώσει την τριετή διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική και βρίσκονται στο στάδιο της αναμονής για τοποθέτησή τους σε Αγγειοχειρουργικές κλινικές, καθώς και για όσους ειδικευόμενους υπηρετούν ήδη σε Αγγειοχειρουργικές κλινικές ή Αγγειοχειρουργικές Πανεπιστημιακές Μονάδες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μεταβάλλεται και υποχρεούνται να περατώσουν την εκπαίδευσή τους με τον ισχύοντα νόμο κατά τον διορισμό τους. δ. Η νέα τοποθέτηση θα γίνεται μετά από αίτησή τους και βεβαίωση της οικείας κλινικής για τη συμπλήρωση της διετούς υπηρεσίας στη Γενική Χειρουργική 3. Οι παραπάνω διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 2 ισχύουν για ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος. Άρθρο 32 Περί αδειών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου ΙΒ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι μόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος πτυχιούχος ΑΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας (Οδοντοτεχνίτης ΑΤΕΙ). Τα νομίμως λειτουργούντα μέχρι σήμερα οδοντοτεχνικά εργαστήρια εξακολουθούν να λειτουργούν με τις μέχρι σήμερα εκδοθείσες άδειές τους.»

Άρθρο 33Περί βεβαιώσεως λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας

1) Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 (Α΄8) αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης.» 2) Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 αντικαθίσταται ως εξής: «ι. Βεβαίωση από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η συγκεκριμένη χρήση για τον προβλεπόμενο χώρο, καθώς και έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ασφάλεια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.» 3) Στο άρθρο 3 του π.δ. 29/1987 μετά την περίπτωση ι΄ προστίθενται περιπτώσεις ως εξής: «ια) τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο, ιβ) πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη.» 4) Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: «Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. β) Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών. γ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.»

Άρθρο 34Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπτικών πράξεων

Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογημένες στο Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως ισχύει, σύμφωνα με γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου εργάζονται κατά την κείμενη νομοθεσία.»

Άρθρο 35

Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση, ανάκληση και ανανέωση της ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών εργαστηρίων κατηγορίας Χ−οδ ανήκει στον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 37

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/ 2014, προστίθεται η φράση: «Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ αρμόδιος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον οδοντιατρικός σύλλογος.»

Άρθρο 38Παράταση προθεσμίας έκδοσης αδειών φορέων Π.Φ.Υ.

Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία, λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος, με την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Άρθρο 39ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Ιατροί ή οδοντίατροι στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος δεν δύνανται να είναι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή να μετέχουν σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 9 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 καταργείται.

Άρθρο 40

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «H ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.5.2015. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες μέχρι και 30.4.2015 εξετάζονται από αυτές.»

Άρθρο 41Ψυχολόγοι

Ψυχολόγοι οι οποίοι προσλήφθηκαν ή μετετάγησαν νόμιμα στο Δημόσιο με τις ισχύουσες τότε διατάξεις, μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2646/1998 (ήτοι 20.10.1998), θεωρείται ότι κατέχουν με την καταβολή των νομίμων παραβόλων την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 991/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2646/1998, ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 42Συμψηφισμός οφειλών μεταξύ φορέων ΕΕ −

Συμμόρφωση με προς διεθνείς υποχρεώσεις Στο άρθρο 29 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως: «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να υπάγονται σε συμψηφισμό οφειλές του Οργανισμού και φορέα κοινωνικής ασφάλισης κράτους−μέλους της Ε.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφαλείας (EE L 166 της 30.4.2004), (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του προηγουμένου Κανονισμού (EE L284 της 30.10.2009) και (ΕΟΚ) 1408/1971 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (EE L 149 της 5.7.1971). Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

Άρθρο 43Επιτροπή Ενστάσεων ΥΠΕΔΥΦΚΑ

Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτού. β) Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτής. γ) Τον Προϊστάμενο του αυτοτελούς γραφείου Νομικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναπληρούμενο από άλλον οριζόμενο δικηγόρο του Τμήματος, μεταξύ των υπηρετούντων με έμμισθη εντολή. Γραμματέας ορίζεται με τον αναπληρωτή του υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής και ο γραμματέας με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τριετή θητεία. Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από τους συντάξαντες το πόρισμα από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Αντικείμενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η εκδίκαση των προσφυγών επί των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και οι αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές.»

Άρθρο 44Υπηρεσιακό συμβούλιο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με έδρα την έδρα του Οργανισμού, πενταμελές προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού, Υγειονομικού και Ιατρικού Προσωπικού του Οργανισμού, μόνιμου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ως άνω Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από: α. Τρεις (3) προϊσταμένους Διεύθυνσης, εκ των υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούντων στην έδρα του, με τους αναπληρωτές τους. β. Δύο (2) εκπροσώπους των υπαλλήλων με ισάριθμους αναπληρωτές και με βαθμό τουλάχιστον Α΄, οι οποίοι κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας υποδεικνύονται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων και μέχρι την εκλογή αντιπροσώπων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Υγείας προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων αυτών κατά την κρίση του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Μέριμνας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα Προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, με αναπληρωτή του ομοιόβαθμο υπάλληλο του Οργανισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο ανωτέρω προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι αρμόδιο για τα υπηρεσιακά θέματα του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Οργανισμού, καθώς και οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων του Οργανισμού. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται τα παραπάνω προσωρινά υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς και κάθε άλλη διάταξη σχετική με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτών.

Άρθρο 45Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης του ορίου συνταγογράφησης

Στο τέλος του εδαφίου Β΄ της περίπτωσης α΄της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται ανωτέρω, ο ιατρός καλείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του. Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Ως επανειλημμένη υπέρβαση ορίζεται η υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στη σχετική υπουργική απόφαση, σε ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) αθροιστικά για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση που διαπιστώνει την υπέρβαση, καλεί τον ιατρό να δώσει έγγραφες εξηγήσεις εξηγήσεων. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παράβαση που διαπιστώθηκε. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στους ιατρούς οι πιο κάτω κυρώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης: α. πρόστιμο κυμαινόμενο από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή β. προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή γ. οριστική καταγγελία της σύμβασης σε ιατρούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή αποκλεισμός κάθε συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς. Επίσης, η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, αποτελεί για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., του Π.Ε.Δ.Υ., καθώς και για τους ιατρούς μονίμους ή με σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία. Τα πρόστιμα που καταλογίζονται εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης που διαπίστωσε την υπέρβαση. Κατά της σχετικής απόφασης ο ιατρός μπορεί να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.»

Άρθρο 46Επιβολή κυρώσεων σε φαρμακοποιούς σε περίπτωση μη χορήγησης φθηνότερου φαρμάκου

Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να ορίζεται μειωμένο ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισμένους, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, όταν χορηγείται, με συναίνεση του ασφαλισμένου, το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν όμοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής με αυτό που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό. β) Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ως απόθεμα και να χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν με τη χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων. Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φάρμακο. Αν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, καταβάλει τη διαφορά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και ο φαρμακοποιός υποχρεούται, πριν την εκτέλεση της συνταγής, να ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής του και τη διαφορά που προκύπτει, εφόσον δεν επιλέγει το φθηνότερο φάρμακο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής οφείλει να υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο και το γεγονός αυτό θα καταχωρείται επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγής, η υπογραφή του ασθενή τίθεται στο πίσω μέρος της συνταγής, με την επισήμανση ότι ο ασθενής ενημερώθηκε και αποφάσισε να επιλέξει ακριβότερο φάρμακο. γ) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλει να ελέγχει σε μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέλεσης συνταγών του κάθε φαρμακοποιού, για τη διαπίστωση τυχόν παραβίασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Ως παραβίαση των σχετικών διατάξεων θεωρούνται οι περιπτώσεις που οι ιδιώτες φαρμακοποιοί: αα) δεν χορηγούν στον ασθενή το φαρμακευτικό προϊόν με τη χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων, παρά το σχετικό αίτημα του ασθενούς, ββ) δεν γνωστοποιούν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φάρμακο και γγ) ο ασθενής δεν υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο. δ) Η αρμόδια Διεύθυνση που διαπιστώνει την παράβαση, καλεί τον φαρμακοποιό να δώσει έγγραφες εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παράβαση που διαπιστώθηκε. ε) Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στον φαρμακοποιό που εκτέλεσε τη συνταγή οι εξής κυρώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της πράξης: αα) πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή ββ) προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Οργανισμού για χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα έως και έξι (6) μήνες. στ) Το πρόστιμο παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους επόμενους λογαριασμούς συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του φαρμακοποιού, και αν δεν υποβληθεί νεότερος το ποσό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. ζ) Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης που διαπίστωσε την παράβαση. η) Κατά της σχετικής απόφασης ο φαρμακοποιός μπορεί να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της σε αυτόν, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, των τριάντα (30) ημερών, καθώς και σε περίπτωση άσκησης της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. θ) Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των φαρμακοποιών γνωστοποιούνται και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.»

Άρθρο 47Κάλυψη φαρμάκων εκτός ενδείξεων

Στο τέλος της περίπτωσης α΄της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως ισχύει, πρoστίθεται εδάφιο ως εξής: «Φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούνται και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ενδείξεις, συνδυασμούς και δοσολογίες που δεν περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες τους ενδείξεις, όπως αυτές καθορίζονται στην περίληψη χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού προϊόντος, μόνον στην περίπτωση που εντάσσονται σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία συνάδουν και βασίζονται σε αντίστοιχες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, έχουν προ.τ.α.θεί από τις αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες και έχουν εγκριθεί από το ΚΕΣΥ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ενσωμάτωσής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, το οποίο αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή των ανωτέρω. Εκτός ενδείξεων μπορεί να χορηγούνται και να αποζημιώνονται φάρμακα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με τις αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας και τεκμηριωμένα σε ατομική βάση, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος των υγειονομικών φορέων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.»

Άρθρο 48Ειδικό νοσήλιο − τροφείο για τις Στέγες

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Το ειδικό νοσήλιο–τροφείο για τα Άτομα με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, που θεσπίστηκε με το άρθρο 46 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), καταβάλλεται: α) από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους ασφαλισμένους Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν ενταχθεί σε αυτόν, β) από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) από την Πρόνοια όταν πρόκειται για ανασφάλιστους και απόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 (Β΄ 172) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες».

Άρθρο 49Τακτοποίηση υποχρεώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από νοσηλεία και αγαθάΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Θεωρούνται νόμιμες και εξοφλούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 73 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση προς ιδιωτικές κλινικές και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) από τη νοσηλεία ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των κλάδων υγείας που εντάσσονται σε αυτόν, οι οποίες απορρέουν από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προς τους ως άνω ασφαλισμένους και υποβλήθηκαν αρμοδίως και σύμφωνα με όσα ορίζονται στους οικείους κανονισμούς των φορέων που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έστω και εκτός συμβατικής σχέσης. Στην έννοια της νόμιμης δαπάνης δεν περιλαμβάνονται οι αξιώσεις που έχουν παραγραφεί, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974 (Α΄204). β) Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους προμηθευτές – αναδόχους του, που απορρέουν από προμήθειες αγαθών που παραλήφθηκαν και από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον Οργανισμό από 1.1.2012 και μέχρι τις 31.12.2014, με αναθέσεις δυνάμει των με αριθμ. 30/15/19.1.2012 και 439/46/25.6.2012 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο. γ) Οι ιδιώτες πάροχοι υγείας, οι αξιώσεις των οποίων εξοφλούνται κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούνται τόκων δικαιοπρακτικών ή υπερημερίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τυχόν ανεξόφλητες δαπάνες που εμπίπτουν στην περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του παρόντος, μετά την 1.1.2015, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων ΔΥΠΕ κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΦ
Άρθρο 50Συμβάσεις συνεργασίας ΕΟΦ με Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Καταρτίζει συμβάσεις συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την ανάθεση εργαστηριακών αναλύσεων, την αξιολόγηση δεδομένων και την εν γένει παροχή υπηρεσιών, υποστηρικτικών προς το έργο του.»

Άρθρο 51Επέκταση πεδίου καθορισμού ανταποδοτικών τελών

Στην περίπτωση β΄της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3) προστίθενται οι εξής υποπεριπτώσεις ως εξής: «(4) α) Υποβάλλουν αίτηση ορισμού τους ως Κοινοποιημένου Οργανισμού για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή αίτηση επανεξέτασης του αιτήματος σε περίπτωση απόρριψης προηγούμενης αίτησης ή αίτηση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του Κοινοποιημένου Οργανισμού ή αίτηση τροποποίησης. β) Επιτηρούνται ετησίως για τη διατήρηση της συμμόρφωσής τους ως Κοινοποιημένων Οργανισμών για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. (5) Υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων ή αίτηση τροποποίησης ή επέκτασης ή ανανέωσής της. (6) Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φαρμακομεσιτών ή αίτηση τροποποίησής της. (7) Υποβάλλουν αίτηση για την έγκριση διεξαγωγής συνεδρίου προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ τόσο επιστημονικών φορέων όσο και εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ. (8) Υποβάλλουν προς έλεγχο ή έγκριση προωθητικό ή διαφημιστικό υλικό για τα φάρμακα ή συμβάσεις συνπροώθησης ή συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών. (9) Υποβάλλουν αίτηση τιμολόγησης ή ανατιμολόγησης φαρμάκου.»

Άρθρο 52Επιστημονικές Επιτροπές ΕΟΦ

Μετά το έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1316/1983, μετά τη φράση «η θητεία αυτών που αντικατέστησαν» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Πρόεδρος και τα μέλη των οποίων έληξε η θητεία εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι το διορισμό νέων.»

Άρθρο 53Τεχνικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. α. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και ιγ΄ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χημικούς ή Φαρμακοποιούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους ή Χημικούς Μηχανικούς, απόφοιτους Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, με πλήρη απασχόληση. β. Τα εργοστάσια παραγωγής ιατρικών αερίων διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χημικούς ή Φαρμακοποιούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους ή Χημικούς Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς, απόφοιτους Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, με πλήρη απασχόληση. γ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων θ΄ και ιβ΄ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χημικούς ή Φαρμακοποιούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους ή Χημικούς Μηχανικούς ή Γεωπόνους, απόφοιτους Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, με πλήρη απασχόληση. δ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου, διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής, πτυχιούχο Χημικό ή Φαρμακοποιό ή Ιατρό ή Βιολόγο ή Κτηνίατρο ή Χημικό Μηχανικό, απόφοιτο Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, με πλήρη απασχόληση. ε. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων ιε΄ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής, πτυχιούχο Χημικό ή Φαρμακοποιό ή Ιατρό ή Βιολόγο ή Κτηνίατρο ή Χημικό Μηχανικό ή Γεωπόνο, απόφοιτο Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, με πλήρη απασχόληση. στ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των προϊόντων των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιδ΄ και ιστ΄ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόμου διαθέτουν ένα υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο είτε με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης είτε με σύμβαση έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα ορθής και επαρκούς άσκησης των καθηκόντων του. Το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή να διαθέτει ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού, με ειδικότητα ανάλογη προς τα παραγόμενα προϊόντα, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις προδιαγραφές των προϊόντων, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Ικανή εμπειρία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών στο αντικείμενο αρμοδιότητάς τους, για τους υπευθύνους παραγωγής και τους υπευθύνους ποιοτικού ελέγχου των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 54Κτηνίατροι ΕΟΦ

Στο άρθρο 42 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται κτηνίατροι κατηγορίας ΠΕ από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον ΕΟΦ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55

Προσαρμογή των ιδιωτικών κλινικών στο π.δ. 235/2000 α. Οι παράγραφοι 4.1.4.2., 4.1.4.3., 4.2.4.2. και 4.2.4.3. του Παραρτήματος του π.δ. 235/2000 (Α΄199) εφαρμόζονται αναλόγως στο σύνολο των ιδιωτικών κλινικών ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης λειτουργίας τους. β. Προκειμένου περί Μαιευτικών Γυναικολογικών Κλινικών ή τμημάτων, όπου στην παράγραφο 4.1.4.2 αναγράφεται η λέξη «Νοσηλευτής (−τρια)» αντικαθίσταται με τη λέξη «Μαία».

Άρθρο 56Σύνθεση ΚΕΣΥ

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1278/1982, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ΙΔ΄ και ΙΕ΄ ως εξής: «ΙΔ. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον αντιπρόεδρο ως αναπληρωματικό μέλος. ΙΕ. Τον προηγούμενο πρόεδρο του ΚΕΣΥ και ως αναπληρωματικό τον αμέσως προηγούμενό του.»

Άρθρο 57Τροποποίηση του π.δ. 225/2000ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 του π.δ. 225/ 2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων Μ.Χ.Α., συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης, δεν μπορεί να ξεπερνά τα σαράντα πέντε (45) μηχανήματα, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του συνδεδεμένου νοσοκομείου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 10 του π.δ. 225/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από σαράντα πέντε (45), με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του συνδεδεμένου νοσοκομείου.»

Άρθρο 58ΕΠΑΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ιδρύονται δημόσια ΙΕΚ του ν. 4186/2013 της ομάδας προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 παρ. ζ΄ του ιδίου νόμου, που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας τους ανήκει στα ανωτέρω νοσηλευτικά ιδρύματα και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους και το Νοσοκομείο στο οποίο θα στεγάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία, το προσωπικό των ΙΕΚ, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούμενες ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και δεν θα μεταφερθεί στα ΙΕΚ της προηγούμενης παραγράφου, μεταφέρεται στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που υπάγεται ή στις μονάδες ΠΕΔΥ της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Άρθρο 59Ρυθμίσεις Σ.Ε.Υ.Υ.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Απαλείφονται οι λέξεις «και Πρόνοιας» όπου αναφέρονται σε συνέχεια των λέξεων «Υπουργείο Υγείας» και «Υπουργός Υγείας» από όλα τα άρθρα του ν. 2920/2001.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του π.δ. 106/2014 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. Τομέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 22 του π.δ. 106/2014 οι λέξεις «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας» και το ακρωνύμιο: «Σ.Ε.Υ.Υ.» αντικαθίστανται αντιστοίχως με τις λέξεις: «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» και το ακρωνύμιο «Σ.Ε.Υ.Υ.Π.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετά το εδάφιο δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του π.δ. 106/2014 προστίθεται εδάφιο ε΄ ως ακολούθως: «ε. Τμήμα Γραμματείας Τομέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2920/2001 μετά τις λέξεις «εποπτεία του Υπουργού Υγείας» προστίθενται τα ακόλουθα: «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2920/2001 προστίθενται τα ακόλουθα: «ή τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως ακολούθως: «δ. Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας», όπως στο εξής θα ονομάζεται ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, όπως ισχύει, και αναφέρεται στα εδάφια γ΄ των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 22 του π.δ. 106/2014. 9. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001 απαλείφονται οι λέξεις «των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και», ενώ μετά τις λέξεις «εποπτευόμενα από τον Υπουργό Υγείας και» προστίθενται οι λέξεις «τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 10. Στο εδάφιο δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2920/ 2001 απαλείφονται οι λέξεις «και Πρόνοιας». 11. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο στ΄ ως ακολούθως: «στ. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας.» 12. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή, οι Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητές κατανέμονται στους Τομείς Ελέγχου του Σώματος για την κάλυψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών. » 13. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Γενικού Επιθεωρητή, οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή δύνανται να παραμένουν στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την εκ νέου κρίση τους και για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.» 14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2920/2001 αντικαθίσταται η λέξη «τρεις» από τη λέξη «τέσσερις». 15. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 μετά τις λέξεις «κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας» προστίθενται οι λέξεις «ή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 16. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 μετά τις λέξεις «εκπρόσωποι του Υπουργού Υγείας» προστίθενται η φράση «ή αντίστοιχα του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας». 17. Στα δυο πρώτα εδάφια της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 μετά τις λέξεις «Υπουργό Υγείας» προστίθενται τα ακόλουθα «ή τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Άρθρο 60Λειτουργία ταχύπλοου σκάφους μεταφοράς ασθενών

Το άρθρο 27 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 27 Επιτρέπεται η λειτουργία ταχύπλοου σκάφους για υγειονομική μεταφορά ασθενών, έπειτα από άδεια που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εφόσον υποβληθεί και βεβαίωση του Ε.Κ.Α.Β. ότι το συγκεκριμένο σκάφος πληροί τις προδιαγραφές που θέτει το Ε.Κ.Α.Β. όσον αφορά στον υγειονομικό του εξοπλισμό και στη χωροταξία του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη λειτουργία και εκμετάλλευση των ταχύπλοων σκαφών μεταφοράς ασθενών.»

Άρθρο 61Ινστιτούτο Επιστημονικών ΕρευνώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ιδρύεται Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών, το οποίο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. με τετραετή θητεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η μελέτη επιστημονικών θεμάτων που αφορούν ζητήματα υγείας, συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, ιατρικής δεοντολογίας, επαγγελματικών και ασφαλιστικών ζητημάτων των ιατρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και αποτελείται από εμπειρογνώμονες με ειδικές ιατρικές γνώσεις, νομικούς, εμπειρογνώμονες επί ασφαλιστικών θεμάτων και διοικητικό προσωπικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στον εσωτερικό κανονισμό που θα καταρτισθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο θα ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 62Εποπτευόμενος σταθμός ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η πιλοτική εφαρμογή από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) της συμβουλευτικής και της εκπαίδευσης στην ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τη μείωση της βλάβης, της προμήθειας υλικού ασφαλούς χρήσης και της εποπτευόμενης ασφαλέστερης χρήσης για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας με στόχο τη μείωση των θανάτων από τον λόγο αυτόν, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία σταθμού στην Αθήνα για την προστασία της υγείας των ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας (overdose) και προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα θεραπείας, διενεργείται στο πλαίσιο της περίπτωσης α΄ των άρθρων 51 και 53 του ν. 4139/ 2013 (Α΄74) και θεωρείται νόμιμη από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 63Εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «…εφόσον δε δεν έχει ενταχθεί, εντάσσεται στις διατάξεις του ν. 4024/2011 από 1.1.2014 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.»

Άρθρο 64Παράταση έναρξης ισχύος ορίων Υ.Πε. και έκδοσης των οργανισμών τουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012, όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως 30.12.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4238/ 2014, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.3.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α΄221), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει την 1.7.2015.»

Άρθρο 65Διεύρυνση πεδίου επιλογής υπαλλήλων για την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ε.Α.Ι.Υ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού: Έξι (6) θέσεις των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίες κατανέμονται με απόφαση του Προέδρου της αρχής. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 του π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Επιπλέον απαιτείται η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και η γνώση Η/Υ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 6 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού: Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας. Προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατεύθυνσης επικοινωνίας, δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή μεταφραστών ή κοινωνικών ή φιλολογικών ή παιδαγωγικών επιστημών. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση Η/Υ. Με την προκήρυξη των θέσεων αυτών μπορεί να απαιτείται, ως πρόσθετο προσόν, επαγγελματική πείρα στα αντίστοιχα πεδία ή κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 10 του π.δ. 10/2009 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: «Η πλήρωση όλων των θέσεων του προσωπικού των υπηρεσιακών μονάδων της Γραμματείας, δύναται να γίνει και με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλων οι οποίοι βάσει του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) κατέχουν βαθμό Ε΄, Δ΄, Γ΄, Β΄ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. με αίτηση των μετατασσόμενων ή αποσπώμενων υπαλλήλων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η εσωτερική τρίτη παράγραφος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4272/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού δύναται να αποσπώνται υπάλληλοι για τη στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων της γραμματείας χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά την πλήρωση των θέσεων για πρώτη φορά, για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας και από τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη. Το προσωπικό που θα καλύψει τις θέσεις της Γραμματείας πρέπει να κατέχει τα αντίστοιχα προσόντα ή συναφή με το αντικείμενο της Ε.Α.Ι.Υ.Α.. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων δύναται να επιλεγεί προσωπικό άλλων συναφών κατηγοριών και κατώτερων κατηγοριών. Στην περίπτωση πλήρωσης θέσης κλάδου ανώτερης κατηγορίας από υπάλληλο κλάδου κατώτερης κατηγορίας, η θέση μεταφέρεται αυτοδίκαια στην κατηγορία αυτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 13 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών. β) του Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν κατώτερων κατηγοριών. γ) Του Τμήματος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών. δ) Του Τμήματος Επιστημονικής Ανάπτυξης και Έρευνας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών Επιστημών και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών. ε) Του Τμήματος Δικαίου και Βιοηθικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικών και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών. Όπου στο παρόν άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα πλήρωσης θέσης κλάδου ανώτερης κατηγορίας από υπάλληλο κλάδων κατώτερης κατηγορίας η θέση μεταφέρεται αυτοδίκαια στην κατηγορία αυτή.»

Άρθρο 66ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 προστίθεται η φράση «καθώς και τον ορισμό μεταβατικού καθεστώτος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Το εδάφιο α΄ της παρ. 22 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο Υπουργείο Υγείας καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στον κατάλογο αυτόν εγγράφονται με αίτησή τους ειδικευμένοι ιατροί που δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ιατροί οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οφείλουν με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Η προτεραιότητα μεταξύ αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β εδάφιο β΄ του ν. 3868/3.8.2010 και του άρθρου 3 της Υ10α/Γ.Π. οικ. 114191/17.9.2010 (Β΄ 1579). Οι ιατροί αυτοί δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο περισσότερο από πέντε (5) έτη.» β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν υποβάλλονται περισσότερες από μία αιτήσεις για συγκεκριμένη θέση του Β΄ Καταλόγου, και μόνο αυτού αυτή καλύπτεται με βάση: α. το διάστημα που υπηρέτησαν σε περιοχή του πρώτου καταλόγου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμβάσεις των θεραπευτών ιατρών και όσων εντάχθηκαν στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ με τις διατάξεις του άρθρου 182 παράγραφος 6 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), ανανεώνονται κατόπιν έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει για μία μόνο φορά και για μεγίστη χρονική διάρκεια έξι μηνών. Λήγουν δε αυτοδικαίως με την προκήρυξη από τον Οργανισμό της σύναψης νέων συμβάσεων με ιατρούς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι περιπτώσεις α΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3172/2003 (Α΄ 197) αντικαθίστανται ως εξής: «α) Τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης. δ) Έναν (1) ιατρό κλάδου Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή, ο οποίος υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. ε) Έναν (1) ιατρό κλάδου Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή, ο οποίος υπηρετεί σε οποιαδήποτε Περιφέρεια και ο οποίος προτείνεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνουν απευθείας τους προμηθευτές για τα φίλτρα μαζί με τις αρτηριοφλεβικές γραμμές που τα συνοδεύουν και για τις βελόνες fistula που χρησιμοποιούν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού που λειτουργούν εντός ιδιωτικών κλινικών κατά τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης ασφαλισμένων νεφροπαθών. Δεν αποζημιώνονται χορηγούμενα προϊόντα τα υποία δεν είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου. Η εξόφληση γίνεται στις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης. Οι προμηθευτές υποβάλλουν στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή στον ΕΟΠΥΥ τα τιμολόγια ανά ασφαλισμένο ασθενή, μαζί με δήλωση του υπεύθυνου νεφρολόγου ιατρού της Μονάδας που βεβαιώνει τη χρησιμοποίηση των τιμολογηθέντων πιστοποιημένων υλικών. 6) ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Στην παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012, όπως αυτή ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ. Οι απαιτήσεις των συμβεβλημένων θεραπόντων ιατρών του Οίκου ναύτου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του μέχρι την 31.3.2012, για τις οποίες είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά οι αντίστοιχοι λογαριασμοί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5001/20/14.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου εξοφλούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται με την υποβολή στον ΕΟΠΥΥ εκ μέρους του δικαιούχου ιατρού του αντίστοιχου πιστωτικού τιμολογίου και υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας και κατόπιν ελέγχου της προσήκουσας υποβολής των αντίστοιχων λογαριασμών συμφώνως προς την υπ’ αριθ. 5001/20/14.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου. Στην έννοια των ανωτέρω οφειλών δεν περιλαμβάνονται οι παραγεγραμμένες απαιτήσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974.» 7) α. Υποχρέωση Δημοσιοποίησης Κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δωρεές, χορηγίες, κόστος εγγραφής σε συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικής ενημέρωσης της ιατρικής κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα στις εκάστοτε εγκυκλίους του ΕΟΦ, έξοδα μετάβασης και διαμονής ως και κάθε άλλη παροχή βάσει σύμβασης ή από ελευθεριότητα, αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Οι παροχές οι οποίες αφορούν σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε μη παρεμβατικές μελέτες (με ή χωρίς φάρμακο) θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά από κάθε φαρμακευτική επιχείρηση. Ρητώς εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσιοποίησης τα κόστη από τις έρευνες αγοράς, τα γεύματα και τα ποτά, καθώς και αντικείμενα αμελητέας αξίας εφαρμογών ιατρικής και εκπαιδευτικής χρήσης, που συνδέονται άμεσα με τη διεξαγωγή της καθημερινής ιατρικής πρακτικής των Επαγγελματιών Υγείας και των Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 126 παρ. 1 της υπουργικής απόφασης ΔYΓ3α/ΓΠ 3221/2013 (Β΄1049). Ως αμελητέα αξία εννοείται κάθε αντικείμενο η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ6α/28403/01/27.5.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ6α/οικ. 121863/11.12.2002 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, οι ενταύθα ειδικώς οριζόμενες δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φαρμακευτικών εταιρειών. β. Κυρώσεις Η εποπτεία τήρησης του παρόντος ανήκει στις αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από 30.000 έως 100.000 ευρώ υπέρ του δημοσίου ταμείου. 8) Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών μέχρι 30.6.2015, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.» 9) Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί εφοδιασμού φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), παρέχεται η δυνατότητα εφοδιασμού των φορέων ΥΠΕ−ΠΕΔΥ, από τους προμηθευτές των Νοσοκομείων εποπτείας κάθε Υ.ΠΕ. με επέκταση των αντιστοίχων συμβάσεων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Οι πρόσθετες αυτές πράξεις θα υπογράφονται από τον Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. και τον προμηθευτή και θα πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών ΥΠΕ−ΠΕΔΥ έτους 2015. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ. ορίζονται τα Νοσοκομεία αναφοράς και κάθε σχετική λεπτομέρεια ως προς τον εφοδιασμό και διάθεση των φαρμάκων των φορέων ΥΠΕ−ΠΕΔΥ.

Άρθρο 67Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (Α΄ 298), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως: «6. Ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπεται η ανταλλαγή τακτικών υπαλλήλων φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, εξαιρούμενων των περιπτώσεων ζ΄ και θ΄, με υπαλλήλους των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών−μελών της Ε.Ε. ή άλλων χωρών στο πλαίσιο προγραμμάτων για τη μετάδοση τεχνογνωσίας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι φορείς προέλευσης των συμμετεχόντων και καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στα ως άνω προγράμματα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κατέχοντες θέση Γενικού Γραμματέα σε Γενικές Γραμματείες Υπουργείων κατά την προηγουμένη της έναρξης ισχύος των οργανικών διατάξεων των Υπουργείων, που εκδόθηκαν πρώτη φορά κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2014 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, και οι οποίοι διορίστηκαν εκ νέου στις νέες Γενικές Γραμματείες του ιδίου Υπουργείου, θεωρείται ότι για κάθε συνέπεια έχουν διοριστεί στις αντίστοιχες θέσεις από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που υπηρετούσε με απόσπαση για την υποβοήθηση του έργου των Γενικών Γραμματέων του προηγούμενου εδαφίου σε αντίστοιχες θέσεις κατά την προηγούμενη της έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων των Υπουργείων που εκδόθηκαν πρώτη φορά κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, και συνεχίζει να υπηρετεί στις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρείται ότι έχει αποσπαστεί για κάθε συνέπεια για την υποβοήθηση του έργου του Γενικού Γραμματέα που διορίστηκε εκ νέου στις Γενικές Γραμματείες κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Προς το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο όργανο της υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί το προσωπικό αυτό με απόσπαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προθεσμίες της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 παρατείνονται έως 30 Ιουνίου 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας για τους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάταξης/μεταφοράς κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς και για το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας του άρθρου 70 του ν. 4257/2014, παρατείνεται μέχρι την 31.3.2015 εφόσον έληξε σε προγενέστερο του παρόντος νόμου χρόνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αντικαταστάθηκε από την υπ΄ αριθμ. 6/5.5.2009 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής: «4. α. Για τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1 της παρούσας. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αποδοχές που καταβλήθηκαν σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των οποίων η επιλογή ακυρώθηκε για τυπικό λόγο με απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν αναζητούνται. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη βεβαιωθεί και καταλογισθεί, οι σχετικές πράξεις παύουν να. ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου για τις οποίες προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον έχουν ανανεωθεί, εντός του έτους 2014, ισχύουν από την ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, έστω και αν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνει μεταγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι στο δημοσιευμένο κείμενο διαλαμβάνεται ρήτρα αναδρομής ισχύος τους στην ημερομηνία λήξης της ανανεούμενης σύμβασης. 8. α. Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), αντικαθίσταται ως εξής: «10. Οι φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά, με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα μαζί με το σύνολο των εγγράφων που είναι στοιχεία του κειμένου και δημοσιεύονται, όπως παραρτήματα, πίνακες ή σχεδιαγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των προς δημοσίευση κειμένων και των ανωτέρω εγγράφων φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, οι φορείς καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα και τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία κατατίθενται ή αποστέλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακή μορφή μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αποστολής ότι κάθε ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε περίπτωση που το προς δημοσίευση κείμενο δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο ή από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα αποστολής, ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης, επιστρέφεται στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) γίνονται δεκτά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290).» β. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3496/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, δοκίμια, που περιέχουν κείμενα τα οποία έχουν παραληφθεί και έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) από το Εθνικό Τυπογραφείο τον τελευταίο μήνα εκάστου έτους, φέρουν ημερομηνία έκδοσης έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους.» γ. Η περίπτωση 25 της παρ. 1Α του άρθρου 199 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) καταργείται. δ. Από 1.3.2015 καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παρ. 10 του άρθρου 7, του εδαφίου δ΄ της παρ. 10 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄131). 9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης κ.λπ. καταργείται.

Άρθρο 68ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Α. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4250/ 2014 (Α΄74) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Το προσωπικό των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών που διαλύονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εφόσον μέχρι την ημερομηνία οριστικής παύσης λειτουργίας τους δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΚΑΦ και η μεταφορά του προσωπικού σε αυτό σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΑΦ. Μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Για την εφαρμογή των ανωτέρω ως υπηρεσία προέλευσης νοείται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ΚΑΦ σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αναφερόμενες στις υποπαραγράφους Ζ1 και Ζ2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 (Α΄222) αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη μισθοδοσίας τους για το διάστημα που οι παραπάνω υπάλληλοι θα βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και τις αποζημιώσεις αυτών. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει όλα τα ΚΑΦ που έχουν οριστικά καταργηθεί ή διαλυθεί μετά την 1.3.2014. Σε περίπτωση λειτουργίας του ΕΚΑΦ οι ανωτέρω δαπάνες για μισθούς και αποζημιώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΚΑΦ) και θα αποδίδονται από αυτό στον Κρατικό Προϋπολογισμό.» Β. Οι προθεσμίες του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) παρατείνονται μέχρι 30.6.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις υποπεριπτώσεις 1α, 1γ, 2α, 2β, 2γ και 3α, 3β της περίπτωσης VI του άρθρου 53 του π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και στη στήλη «ΚατηγορίαΚλάδος−Ειδικότητα» προστίθεται η φράση «−ΤΕ Υγείας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) τροποποιούνται ως ακολούθως: «Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως. Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται κατά 50%.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/ 2013 (Α΄ 88) προστίθεται περίπτωση η΄, που έχει ως ακολούθως: «η) η προβλεπόμενη από τις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) εισφορά υπέρ του «Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Εστίας», τα οποία διατίθενται για τους θεσπισμένους με τις διατάξεις αυτές σκοπούς.» β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Η εισφορά 1,35% και οι λοιποί ανωτέρω αναφερόμενοι πόροι υπό στοιχεία β΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 4 διατίθενται αποκλειστικά και καλύπτουν:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, μέχρι τις 31.12.2017, υπό την προϋπόθεση της μηνιαίας καταβολής από 1.1.2015 ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,75% των καθυστερούμενων κύριων ασφαλιστικών οφειλών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.− Ε.Τ.Α.Μ.) περιόδων απασχόλησης μέχρι τις 31.7.2014, καθώς και της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2014 και εφεξής. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2014 έως και 31.12.2017: α) αναστέλλονται κατά της επιχείρησης, καθώς και των κατά νόμο υπευθύνων αυτής, πάσης φύσεως κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης για τις οφειλές τους στους ασφαλιστικούς φορείς, β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει, γ) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διάταξη της παρ. 1.ΣΤ α του άρθρου 180 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδεται Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα όπως, ο τρόπος διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και μελών Δ.Σ., οι απαγορεύσεις κατοχής ταυτοχρόνως και άλλων θέσεων, η άσκηση δραστηριοτήτων δυνάμενων να εμποδίσουν ή να επηρεάσουν την αμερόληπτη και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, η εκπαίδευση των μελών Δ.Σ. και προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό.»

Άρθρο 69ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίστανται ως εξής: «Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι: α) η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής: αα) για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό) και ββ) για την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: «απάτης»), β) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής και γ) ο συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής. Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του από: α) τη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Απάτης και β) το Συμβουλευτικό Σώμα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ο Εθνικός Συντονιστής απολαμβάνει ανεξαρτησίας στην άσκηση των καθηκόντων του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η κατάσταση του Εθνικού Συντονιστή εξομοιώνεται για κάθε δημοσιονομική συνέπεια με αυτή του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.2 της παρ. ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Εθνικός Συντονιστής: α) Καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στον τομέα της πρόληψης του φαινομένου της διαφθοράς και της απάτης. β) Εξειδικεύει τη στρατηγική αυτή με μέτρα και δράσεις κατά Υπουργείο και φορέα. γ) Επικαιροποιεί την εθνική στρατηγική και τις εξειδικεύσεις της οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη. δ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου, ελέγχει την τήρησή του και επεμβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις. ε) Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Προς το σκοπό αυτόν αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, εξαιρουμένου του συντονισμού των ελεγκτικών σωμάτων, και ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης, (AFCOS) σύμφωνα με το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθμ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013. στ) Αξιολογεί την εφαρμογή και την πρόοδο της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσμάτων της και ενημερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή. ζ) Συνεργάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων−στρατηγικών σχεδίων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. η) Συνάπτει συμβάσεις, συμφωνίες συνεισφοράς ή μνημόνια συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, με σκοπό την παροχή ή λήψη τεχνικής βοήθειας στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 2 της υποπαραγράφου ΙΓ. 2 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Εθνικός Συντονιστής για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση της αποστολής του, προβαίνει ιδίως στις ακόλουθες ενέργειες: α) Συνεργάζεται με τους Υπουργούς, οι οποίοι αμέσως ή εμμέσως εμπλέκονται, και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής για τον εντοπισμό των εστιών διαφθοράς και απάτης, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς και της απάτης, και την καλύτερη εφαρμογή του σχετικού σχεδίου, καθώς και το συντονισμό των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. β) Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης και συντονίζει τη δράση τους σε σχετικά θέματα. γ) Μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς και απάτης και να απευθύνει προς αυτές, τις αναγκαίες για το συντονισμό του έργου τους, συστάσεις. δ) Μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τη δικονομική πορεία των υποθέσεων διαφθοράς και απάτης και να λαμβάνει αντίγραφα βουλευμάτων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων πράξεων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών. ε) Συνεργάζεται με τους διευθύνοντες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές όλων των βαθμών και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς του. στ) Μεριμνά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται το φαινόμενο της διαφθοράς και της απάτης, για το κοινωνικό σύνολο. ζ) Εκδίδει γενικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή από τους συντονιζομένους φορείς της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και της απάτης, καθώς και της σχετικής νομοθεσίας. η) Μπορεί να αίρει συγκρούσεις και να επιλύει ζητήματα επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής. θ) Εξασφαλίζει με την έκδοση γενικών οδηγιών, συστάσεων και την παρέμβασή του, όπου απαιτείται, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων κατά της διαφθοράς και της απάτης και εν γένει τη διαλειτουργικότητά τους. ι) Μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας από λειτουργούς και προσωπικό των συντονιζομένων υπηρεσιών ή φορέων για τη μελέτη σχετικών με τις αρμοδιότητές του θεμάτων, τα μέλη των οποίων δεν λαμβάνουν αποζημίωση. κ) Μπορεί κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής να ορίζει με απόφασή του, ως εμπειρογνώμονες για την υποβοήθηση του έργου του, εν ενεργεία ή συνταξιούχους λειτουργούς ή υπαλλήλους φορέων του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τα εν λόγω πρόσωπα δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου ΙΓ.2 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) μετά τη λέξη «διαφθοράς» προστίθενται οι λέξεις «και της απάτης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΓ.2 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) οι λέξεις «το πρώτο δίμηνο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στο τέλος του πρώτου εξαμήνου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η υποπαράγραφος ΙΓ.3 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4198/2013 (Α΄ 215), αντικαθίσταται ως εξής: « ΙΓ.3.: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από: 1. Τον Εθνικό Συντονιστή 2. Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 3. Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 4. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 6. Τον Γ ενικό Γραμματέα Διαθρωτικών Ταμείων και ΕΣΠΑ 7. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 8. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 9. Ένα μέλος της Επιτροπής του άρθρου 225 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) αποκλειστικής απασχόλησης 10. Τον προϊστάμενο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 11. Τον Συνήγορο του Πολίτη 12. Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 13. Τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος 14. Τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς 15. Τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ 16. Τον Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας 17. Τον Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Εθνικός Συντονιστής. 2. Κάθε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να συνοδεύεται και από ένα στέλεχος από καθέναν από τους κατά τα ανωτέρω φορείς, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις και παρακολουθεί τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς ή της απάτης, στα οποία εμπλέκεται ο οικείος φορέας. Τα πρόσωπα που συνοδεύουν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής κατά το προηγούμενο εδάφιο, δεν μετέχουν στις συζητήσεις της. 3. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι άλλων συναφών υπηρεσιών ή φορέων η εμπειρογνώμονες προκειμένου να συμμετάσχουν στις συζητήσεις ορισμένων θεμάτων και να διατυπώσουν τη γνώμη τους. 4. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει, με τη συμμετοχή όλων ή ορισμένων μόνο μελών σύμφωνα με την παράγραφο 5, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τον ίδιο. Έκτακτη σύγκληση μπορεί να γίνεται σε περίπτωση αντιμετώπισης κατεπείγοντος θέματος. Ο Εθνικός Συντονιστής μπορεί να συγκαλεί σύσκεψη των στελεχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την επεξεργασία θεμάτων που ορίζονται από τον ίδιο. 5. Ο Εθνικός Συντονιστής μπορεί οποτεδήποτε να συγκαλέσει την Επιτροπή με τη συμμετοχή ορισμένων μόνο μελών της για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής και συντονισμού, που αφορούν τις Υπηρεσίες ή τους φορείς που εκπροσωπούν τα μέλη αυτά. 6. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστή στην εκτέλεση του έργου του. Ειδικότερα συμβάλλει με συζητήσεις και προτάσεις στη διαμόρφωση και αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης και το συντονισμό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων. 7. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής: α) Παρέχουν στον Εθνικό Συντονιστή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα των Υπηρεσιών ή φορέων που εκπροσωπούν, που είναι αναγκαία για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και της απάτης. β) Συμβάλλουν στο συντονισμό της δράσης και των πρακτικών των Υπηρεσιών ή των φορέων που εκπροσωπούν στα θέματα που τους ζητείται από τον Εθνικό Συντονιστή ή που ανακύπτουν από τις συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παράγραφος 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.4 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Εθνικός Συντονιστής και η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζεται από Συμβουλευτικό Σώμα, ο αριθμός των μελών του οποίου δεν υπερβαίνει τα εννέα (9) Μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος ορίζονται πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης ή στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όπως καθηγητές Πανεπιστημίων και ειδικοί επιστήμονες με συναφές γνωστικό αντικείμενο, δικαστικοί λειτουργοί, πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία σε συναφή θέματα ή εκπρόσωποι ημεδαπών ή αλλοδαπών φορέων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς ή της απάτης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η υποπαράγραφος ΙΓ.5 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4198/2013 (Α΄ 215), αντικαθίσταται ως εξής: «ΙΓ.5.: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 1. Συνίσταται Διεύθυνση Υποστήριξης Εθνικού Συντονιστή, καθώς και αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Παρακολούθησης Νομοθετικού Έργου το οποίο υπάγεται απευθείας στον Εθνικό Συντονιστή. Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Εθνικού Συντονιστή διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικό, Οικονομικό, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. β) Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. γ) Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης. Η οργάνωση και η λειτουργία της Διεύθυνσης, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται στον Οργανισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Πρωθυπουργού κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συντονιστή. 2. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστή συνιστώνται: α. Έντεκα (11) θέσεις Ειδικών Συντονιστών. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση κατόχους μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι στον Εθνικό Συντονιστή κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου, κατατάσσονται σε θέση Ειδικού Συντονιστή. Οι Ειδικοί Συντονιστές εκτός των άλλων καθηκόντων τους εισηγούνται στη Συντονιστική Επιτροπή, στο Συμβουλευτικό Σώμα, στις συσκέψεις στελεχών του γ΄ εδαφίου της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.3, καθώς και στον Εθνικό Συντονιστή επί θεμάτων τα οποία ειδικώς ορίζονται από τον Εθνικό Συντονιστή. β. Δύο (2) θέσεις Πληροφορικής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τομέα της πληροφορικής και πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. γ. Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ από τους οποίους τουλάχιστον τρεις πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη προϋπηρεσία τεσσάρων ετών, καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ. 3. Οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με απόσπαση μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων φορέων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των Γραμματειών των Εισαγγελιών και Δικαστηρίων. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι θέσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καλύπτονται και με μετάταξη μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των Γραμματειών των Εισαγγελιών και Δικαστηρίων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία καταργείται ταυτόχρονα και η αντίστοιχη θέση από το φορέα προέλευσης. 4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ο Εθνικός Συντονιστής τοποθετεί Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και προϊσταμένους των τμημάτων και του αυτοτελούς τμήματος από τους υπαλλήλους που κατέχουν θέση Ειδικού Συντονιστή με απόφασή του, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Ο τρόπος επιλογής προϊσταμένου διεύθυνσης και των προϊσταμένων τμημάτων και του αυτοτελούς τμήματος προβλέπεται στον ως άνω αναφερόμενο Οργανισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή. Ειδικότερα, στο αυτοτελές τμήμα νομικής υποστήριξης προβλέπεται μία θέση προϊσταμένου και τρεις (3) θέσεις προσωπικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ως άνω αναφερόμενο Οργανισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή. 5. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στον Εθνικό Συντονιστή, καθώς και κάθε άλλη μισθολογική διαφορά που προκύπτει από πρόσθετες αποδοχές, επιδόματα και τυχόν λοιπές απολαβές που τους καταβάλλονται με βάση την οργανική τους θέση, βαρύνει την υπηρεσία προέλευσης. Σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων του Εθνικού Συντονιστή δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. 6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζεται η έδρα της υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εντός του Νομού Αττικής. 7. Με κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση των Ειδικών Συντονιστών εισηγητών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 4024/2011».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράγραφος 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.6 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται για θέματα προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από το Υπουργείο Οικονομικών.» ����� 70

Άρθρο 71ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παραμονή στην υπηρεσία ιατρών μέχρι τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 67ου έτους ηλικίας Μετά το β΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ιατροί του ΕΣΥ με αίτησή τους, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 67ου έτους της ηλικίας τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετακίνηση από μονοθέσια περιφερειακά ιατρεία Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Ιατροί του ΕΣΥ με ειδικότητα και οδοντίατροι του ΕΣΥ που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία ή περιφερειακά ιατρεία (πολυδύναμα ή μονοθέσια), κατόπιν αιτήσεώς τους, μπορούν να μετατίθενται με απόφαση του Υπουργού Υγείας διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ή περιφερειακά ιατρεία (πολυδύναμα ή μονοθέσια) άγονων Α΄ περιοχών σε κενή θέση, εφόσον αυτή υπάρχει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υποχρέωση συμμόρφωσης νοσοκομείων σε συμβατικούς όρους Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 28 του ν. 2519/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «ι) Tα έσοδα από εκμετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων για μη ιατρικές υπηρεσίες σε νοσηλευομένους, επισκέπτες, καθώς και στο προσωπικό, εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί συμβολαιογραφικώς, σε περιπτώσεις κληρονομιών, κληροδοσιών ή δωρεών υπό όρο. Τα νοσοκομεία δύνανται να λειτουργούν ή να εκμισθώνουν χώρους και εγκαταστάσεις τους ως κυλικεία, ανθοπωλεία κ.λπ. με την εξαίρεση της ανωτέρω συμβολαιογραφικής δεσμεύσεως.»

Άρθρο 72Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Ο χρόνος κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος, χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, μετά η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π και τέλος ο χρόνος κτήσης του πτυχίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) ως ακολούθως: «Η ημερομηνία λήψης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) ως ακολούθως: «Η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ αιτούντων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.»

Άρθρο 73Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών ΙδρυμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προστίθεται παράγραφος 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως: «24. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως ακολούθως: «11. Ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με πρόγραμμα σπουδών, όπου η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται εν όλω σε ξένη γλώσσα. Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονομικής αυτής συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 12. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου τουριστικών σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύεται τμήμα πρώτου κύκλου ναυτιλιακών σπουδών και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύεται τμήμα πρώτου κύκλου ελληνικών σπουδών σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 11. Το πρόγραμμα σπουδών των παραπάνω τμημάτων θα διδάσκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα. Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτήριου ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονομικής αυτής συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του άρθρου 39 του ν. 4301/2014 (Α΄223) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η μεταφορά θέσης επιτρέπεται, εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, σε αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή του ιδίου ΑΕΙ που εδρεύει σε διαφορετικές πόλεις της ίδιας Περιφέρειας, για τους φοιτητές που, μετά από την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες μεταφοράς θέσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση γστ΄ στην περίπτωση γ΄ ως ακολούθως: «γστ) που οι ίδιοι ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία 67% και άνω και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 38 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως: «6. Επιτρέπεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, με απόφαση της κοσμητείας, η οποία θα διενεργεί και το σχετικό έλεγχο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το εδάφιο β΄ της παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/ 2011 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «Με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών πρυτάνεων καθορίζεται η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο και ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου πρύτανη.»

Άρθρο 74

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 20 παρ. 3 του ν. 4147/ 2013 (Α΄ 98), αντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προκειμένου για δήμους, ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκειμένου για περιφέρειες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων τους. Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Παρατηρητηρίου μετέχουν ως μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ε−Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου απασχολούνται ως Γραμματείς του δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. β. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη, τους Γραμματείς, καθώς και για τα μετέχοντα χωρίς δικαίωμα ψήφου μέλη του Παρατηρητηρίου, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.»

Άρθρο 75

To άρθρο 174 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του ν. 4270/ 2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Αν ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 149 Ο.Π.Δ. εντός των προθεσμιών που ορίζονται με την κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ.. 3. Σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον Ο.Τ.Α., την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης ή συστάσεις για ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων κατά την κατάρτιση του Ο.Π.Δ., εφόσον εκτελείται προϋπολογισμός που δεν αντιστοιχεί σε αυτό. 4. Εφόσον το Παρατηρητήριο διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι: α) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης κατόπιν αναμόρφωσής του, ή και β) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο έχει μεν επικυρωμένο προϋπολογισμό από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, αλλά έχει εγγράψει σε αυτόν πλασματικά ή υπερεκτιμημένα έσοδα ή και δεν έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των απλήρωτων υποχρεώσεών του στο πραγματικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, ζητά από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. ή νομικού του προσώπου αντίστοιχα, σε προθεσμία που αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους και σύνταξη έκθεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά: α) ο συνολικός δανεισμός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο Ο.Τ.Α. για τη συνομολόγηση δανείων και για ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα, β) οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, με διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσμες, καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων, γ) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νομικών του προσώπων, δ) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις, ε) εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, και στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από το Παρατηρητήριο ή από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. αναγκαίο να αξιολογηθεί. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί την παραπάνω έκθεση και τα προτεινόμενα και τυχόν εφαρμοζόμενα από τον Ο.Τ.Α. μέτρα για την οικονομική του εξυγίανση και, εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του, με αιτιολογημένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Το Σ.Ο.Ε. περιλαμβάνει ιδίως: α) την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Ο.Τ.Α., β) την καταγραφή του προσωπικού του Ο.Τ.Α. και ακριβή αριθμό και ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων, γ) συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση των ιδίων εσόδων, δ) συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού εν γένει των δαπανών, ε) δράσεις χρηματοδότησης με στόχο τον περιορισμό του χρέους, στ) εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων εσόδων και δαπανών του, καθώς και του ύψους των απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του, ζ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό που καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τροποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και με την προσθήκη ενδεχομένως παρεμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. προκειμένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Ο.Ε. και μπορεί να προτείνει στο οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο την τροποποίησή του ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Εξυγίανσης. Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αναμορφώνονται σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε.. 5. Ένταξη σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης μπορεί να γίνει και κατόπιν σχετικής αίτησης του ιδίου του Ο.Τ.Α.. Η αίτηση, στην οποία δηλώνεται αδυναμία του Ο.Τ.Α. να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό είτε κατά την αρχική κατάρτισή του είτε μετά από αναμόρφωσή του, συνοδεύεται από: α) απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, β) εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του Ο.Τ.Α. από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου και γ) το Σ.Ο.Ε. της προηγούμενης παραγράφου. Η αίτηση, με τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία αξιολογείται από το Παρατηρητήριο και με αιτιολογημένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών αυτή είτε γίνεται δεκτή και ο Ο.Τ.Α. υπάγεται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, είτε απορρίπτεται.»

Άρθρο 76

Στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής: «6. Η ένταξη στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης συνεπάγεται την εφαρμογή, κατά περίπτωση, μέρους ή του συνόλου των κάτωθι παρεμβάσεων: α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, β) αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων, γ) πρόβλεψη για εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, με νομοθετική ρύθμιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, που προτείνεται από το Παρατηρητήριο και υποβάλλεται στους αρμόδιους Υπουργούς, δ) πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών, ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3%ο, και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο, σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%, ζ) διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων κάθε είδους οφειλών και κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους, η) καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικώς για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, πέραν των ήδη προβλεπόμενων, θ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, ι) δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ια) δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή, μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, ιβ) δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 7.α. Οι Ο.Τ.Α. που υπάγονται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης συμπληρώνουν ειδικό μηνιαίο απογραφικό δελτίο, το οποίο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Παρατηρητηρίου. Η ως άνω Διεύθυνση με βάση τα απογραφικά δελτία ενημερώνει με τριμηνιαία έκθεσή της το Παρατηρητήριο, σχετικά με την εν γένει πορεία του Προγράμματος Εξυγίανσης παραθέτοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των Ο.Τ.Α. που έχουν ενταχθεί σε αυτό. β. Εφόσον για δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη ο Ο.Τ.Α. καταρτίζει − εκτελεί τουλάχιστον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό με απόφαση του Παρατηρητηρίου και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, εξέρχεται του Προγράμματος Εξυγίανσης. 8.α. Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Λογαριασμός, με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.», τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Λογαριασμό βαρύνουν ιδίως δαπάνες χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των οφειλών τους, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού προγράμματος αποπληρωμής τους, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Παρατηρητηρίου, και για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και τυχόν εγγυήσεις για τα δάνεια της παραγράφου 6 περίπτωση ι΄ του παρόντος άρθρου. β. Με απόφαση του Παρατηρητηρίου δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία και τη διαχείριση του Λογαριασμού, καθώς και οι όροι και η διαδικασία τυχόν επιστροφής των ποσών, με τα οποία χρηματοδοτήθηκε από αυτόν ο Ο.Τ.Α.. γ. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και συγκεκριμένα σε ποσοστό 4% επί αυτών που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με ισόποση χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των Κ.Α.Π.. Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να διαφοροποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών μετά από πρόταση του Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους. Τα αδιάθετα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», μεταφέρονται υποχρεωτικά στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.. Με όμοιες αποφάσεις δύνανται τυχόν υπόλοιπα ειδικών χρηματοδοτήσεων προς τους Ο.Τ.Α. να μεταφέρονται προς ενίσχυση του Λογαριασμού. δ. Ο Λογαριασμός Εξυγίανσης είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσόν της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. ε. Εντός μηνός από το τέλος του οικονομικού έτους το Παρατηρητήριο συντάσσει ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Λογαριασμού, η οποία κοινοποιείται στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και περιλαμβάνει ιδίως: i. το διαθέσιμο ποσό του Λογαριασμού κατά την έναρξη και το κλείσιμο της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης, ii. το σύνολο των Ο.Τ.Α., που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, iii. τα ποσά που εκταμιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους ανά Ο.Τ.Α. και ανά κατηγορία δαπανών. Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. 9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα υπαίτια αιρετά όργανα, καθώς και οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, να προστίθενται νέες προϋποθέσεις για την ένταξη Ο.Τ.Α. στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 78

Στο άρθρο 64 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) υπό το νέο τίτλο «Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. Ειδικό Αποθεματικό» προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, δύναται να προβλέπεται για κάθε οικονομικό έτος η εγγραφή πίστωσης ειδικού αποθεματικού στους προϋπολογισμούς των δήμων και των περιφερειών, ως ποσοστό επί του συνόλου των τακτικών εσόδων τους. Από το αποθεματικό αυτό δεν μεταφέρονται πιστώσεις για ενίσχυση άλλων πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό ή για εγγραφή νέων που δεν είχαν προβλεφθεί. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος του ως άνω ποσοστού, το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται εντός της χρήσης, ανάλογα με την επίτευξη των στόχων που αναλογούν στον ενοποιημένο προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, καθώς και κάθε σχετικό αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 79ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, έως την 30ή Νοεμβρίου 2014, προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον καταβληθούν εφάπαξ εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που είναι εν ισχύ, μετά των προβλεπόμενων ως άνω απαλλαγών, επί του εναπομείναντος ποσού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους δήμους και επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης του δήμου ή της περιφέρειας και σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το ύψος και το είδος των οφειλών, από τους δικαιούχους φορείς. Με την ίδια απόφαση του συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος του επιπλέον του πέντε τοις εκατό (5%) ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ που ο δήμος ή η περιφέρεια επιθυμεί να παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς. β) Οι οφειλές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που είναι εν ισχύ, επί του εναπομείναντος ποσού, καθώς και όσες τελούν σε αναστολή, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ως ακολούθως: i) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός ενός έτους, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%). ii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός δύο ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). iii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός τριών ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). iν) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). ν) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). νi) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός έξι ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). νii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται μετά την πάροδο της εξαετίας δεν υπάρχουν απαλλαγές. Στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού. γ) Στους δήμους και τις περιφέρειες που υπάγονται στο συμψηφισμό, παρέχονται για τα ποσά που ρυθμίζονται τα ακόλουθα ευεργετήματα: i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ, iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου ή της περιφέρειας, ιν) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2. δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μπορεί να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη διαδικασία του συμψηφισμού των οφειλών, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων και των δήμων και περιφερειών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 80ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ανεξόφλητες οφειλές των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και βεβαιώθηκαν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., ρυθμίζονται εκ νέου, καταργούμενης κάθε προηγούμενης σχετικής ρύθμισης και δύναται να εξοφληθούν από κάθε είδους έσοδά τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 και μέχρι δημοσίευσης του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρους, πρόστιμο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Για τις εν λόγω οφειλές οι ΔΕΥΑ και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών είναι φορολογικά ενήμερες. Τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε βάρος των παραπάνω προσώπων ή και των επιχειρήσεων ακυρώνονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται, ανά ΔΕΥΑ, κάθε αναγκαίο ζήτημα για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Άρθρο 81ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιτρέπεται η συνομολόγηση δανείων από δήμους και περιφέρειες με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους με έναν εκ των ως άνω φορέων, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του δεσμευμένου τομέα δύναται να χρηματοδοτεί τα δάνεια της ανωτέρω παραγράφου μέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) και του εδαφίου iν της παρ. 1α του άρθρου 2 του π.δ. 169/2013 (Α΄ 272) για αναχρηματοδότηση προς εξυγίανση μόνο των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, των συνδέσμων, ενώσεων και νομικών προσώπων αυτών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών είναι δυνατόν να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ένταξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα πάσης φύσεως υφιστάμενα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) χρεωστικά ανοίγματα των δήμων, όπως εμφανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία, κατά το διάστημα που η ταμειακή τους διαχείριση ασκείτο από το αρμόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών και μέχρι τη σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας, βεβαιωμένα ή μη, τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να ρυθμιστούν άπαξ με συνομολόγηση ισόποσων δανείων από το Τ.Π.Δ., χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, εντός νέας αποκλειστικής προθεσμίας έως 31.12.2015, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα το αργότερο εώς 30.6.2015, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ.. Με την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας τα χρεωστικά ανοίγματα όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ. βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία αυτού από 1.1.2016 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π.Δ., με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει κατά του οικείου δήμου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Τα χρεωστικά ανοίγματα που ρυθμίζονται ως άνω ή βεβαιώνονται επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας από 1.7.2013 μέχρι την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος. Επιπροσθέτως, για τα χρεωστικά ανοίγματα που ρυθμίζονται, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οικείων δήμων.

Άρθρο 82ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 164 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Τα πλοία της παρούσας παραγράφου που εμπίπτουν την 1.1.2015 στις διατάξεις της παραγράφου 1, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται μέχρι τις 31.10.2015.» β) Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Τα πλοία του τρίτου και τέταρτου εδαφίου που εμπίπτουν την 1.1.2015 στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται μέχρι 31.10.2015.»

Άρθρο 83

Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί εκτάσεων με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας − δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), καταρτίζονται και εγκρίνονται ΕΣΧΑΔΑ κατά τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και επόμενα του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύουν. Για λοιπές Στρατηγικές Επενδύσεις με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας − δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις − καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).»

Άρθρο 84Συμμόρφωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλονΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η οποία εκδίδεται ή έχει ήδη εκδοθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 258 ή του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε θέματα περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραμματέας της κατά τόπον αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συντάσσει, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, Σχέδιο Δράσης προς συμμόρφωση αυτών των Ο.Τ.Α. με τη νομοθεσία της οποίας η Απόφαση του ΔΕΕ διαπίστωσε παραβίαση. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας οποιουδήποτε Ο.Τ.Α. να συνεργαστεί εντός των προθεσμιών των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία συνεχίζεται και χωρίς τη συνεργασία αυτού. Το Σχέδιο Δράσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερες αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Γενικοί Γραμματείς αυτών συντάσσουν ένα Σχέδιο Δράσης από κοινού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταρτίζουν και εκδίδουν το Σχέδιο Δράσης της παραγράφου 1 εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση Αποφάσεων του ΔΕΕ σε θέματα διαχείρισης υγρών ή στερεών αποβλήτων, οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταρτίζουν εντός τριάντα (30) ημερών προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, το οποίο υποβάλλεται για παροχή σύμφωνης γνώμης στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Η γνώμη του προηγούμενου εδαφίου του παρόντος παρέχεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του προτεινόμενου Σχεδίου. Το οριστικό Σχέδιο Δράσης εκδίδεται από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ως άνω γνώμης από αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εάν Απόφαση του ΔΕΕ σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε θέματα περιβάλλοντος έχει εκδοθεί κατά το άρθρο 258 ΣΛΕΕ τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή κατά το άρθρο 260 ΣΛΕΕ οποτεδήποτε, η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενώ η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι κατά τόπον αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εποπτεύουν τους εμπλεκόμενους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού για την εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Σε περίπτωση άρνησης ή τεκμηριωμένης αδυναμίας οποιουδήποτε από τους αρμόδιους Ο.Τ.Α. να υλοποιήσει Σχέδιο Δράσης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να αναθέσει τις σχετικές ενέργειες σε άλλο φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με την τήρηση των όρων της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG−IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται να μεταφέρονται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) σε φορτηγά (Φ/Γ) και φορτηγά−οχηματαγωγά (Φ/Γ−Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, σε δρομολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δρομολόγια με επιβατηγά−οχηματαγωγά (Ε/Γ−Ο/Γ) άνευ επιβατών που συνδέουν τις εξυπηρετούμενες περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο οχημάτων. Η πόρτα της καρότσας θα είναι ασφαλώς κλειστή και απαγορεύεται η φόρτωση φορτίων επ’ αυτής. Για τη μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ απαιτείται μονάδα κλειστού τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του π.δ. 405/1996. Ως μονάδα κλειστού τύπου νοείται και το απορριμματοφόρο κλειστού τύπου. β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG−IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται η φόρτωση, εκφόρτωση και η θαλάσσια μεταφορά των χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση του ν. 2939/2001, με επιβατηγά−οχηματαγωγά (Ε/Γ−Ο/Γ), φορτηγά (Φ/Γ) και φορτηγά− οχηματαγωγά (Φ/Γ−Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, σε δρομολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δρομολόγια άνευ επιβατών που συνδέουν τις εξυπηρετούμενες περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι το φορτίο είναι σε κατάλληλη συσκευασία. γ) Η δαπάνη της θαλάσσιας μεταφοράς αποβλήτων βαρύνει τους αντίστοιχους φορείς αποστολής των αποβλήτων. Για τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση του ν. 2939/2001, ως φορείς αποστολής νοούνται τα αρμόδια ΣΕΔ. δ) Η οργάνωση της θαλάσσιας μεταφοράς αποβλήτων από το φορέα αποστολής των αποβλήτων λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές των λιμένων φόρτωσης και εκφόρτωσης, τις δυνατότητες των πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης. ε) Η θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων υπόκειται σε περιοδικές επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 1650/ 1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Στα πλοία μεταφοράς των αποβλήτων εφαρμόζονται απαιτούμενες επιθεωρήσεις και έλεγχοι της κείμενης νομοθεσίας. στ) Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας με απόβλητα ή πιθανού κινδύνου πρόκλησης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 743/1977 (Α΄ 319), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998 (Α΄ 58) και ισχύει κάθε φορά. Στους υπεύθυνους πρόκλησης ρύπανσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 13 και 14 του εν λόγω νόμου. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στο άρθρο 10 της κ.υ.α. με αριθμό Η.Π. 50910/ 2727/2003 (Β΄ 1909) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Προς το σκοπό άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει νόμιμος εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) ούτε νόμιμος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η΄ του άρθρου 2 της κ.υ.α. με αριθμό 29407/3508/2002 (Β΄ 1572), ο τρόπος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων μπορεί, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την τριετία, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εμπλεκόμενων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων αυτών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Για την έκδοση της απόφασης λαμβάνονται υπόφη ιδίως η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ. Με την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης που προβλέπονται από το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α. υποδομών.»

Άρθρο 85Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.» β. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2015.» γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2015, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής: «Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31.12.2016.» β. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και της παρ. 5 του ν. 3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2015. Η προθεσμία αυτή εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιούνται αντιστοίχως με τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται μέχρι και τις 31.12.2015. β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2015.

Άρθρο 86Ρυθμίσεις για τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου – Ε9ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α΄287) η ημερομηνία «1.1.2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2015».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄312) η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2015» και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2015.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 η ημερομηνία «16η Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Μαρτίου 2015».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 η φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «την 30ή Δεκεμβρίου 2014».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 η φράση «των ετών 2011,» αντικαθίσταται από τη φράση «των ετών 2010, 2011,» και η ημερομηνία «19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Δεκεμβρίου 2014».

Άρθρο 87Ρυθμίσεις σχετικά με την παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου

Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2014, παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη − μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεων διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών, η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Άρθρο 88Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α΄167) μετά τη λέξη «αγορά» προστίθενται οι λέξεις «ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις: «, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) διαγράφεται και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στον πρώτο στίχο της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 μετά τη λέξη «μετοχές» προστίθενται οι λέξεις «και άλλες κινητές αξίες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/ 2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στον πρώτο στίχο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «περίπτωση δ΄» αντικαθίστανται με τις λέξεις «περίπτωση ε΄».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής: «Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί θεωρείται ότι είναι μηδενική. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης λαμβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η μέση τιμή κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής ποσότητας αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρ. 5 του άρθρου 42 του ν.δ. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους της παραγράφου 1.»

Άρθρο 89Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής: «32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 1.1.2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.. Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1.1.2014 με οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31.12.2014 με τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.».

Άρθρο 90Αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 παράγραφος 33 ως εξής: «α. Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος Κώδικα αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015».

Άρθρο 91Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής ΔιαδικασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) η φράση «είκοσι (20) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «τριάντα (30) ημερών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 η φράση «Εντός εξήντα (60) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός ενενήντα (90) ημερών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του παρόντος νόμου δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 47 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) η φράση «τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 1.4.2014.

Άρθρο 92Τροποποιήσεις στον Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής: «β. ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα, από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η μίσθωση ή άλλη χρήση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 54 του κώδικα ΦΠΑ τροποποιείται ως εξής: «Η προθεσμία καταβολής του φόρου ταυτίζεται με την ημερομηνία που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, πλην των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι για κάθε φορολογική περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 38.»

Άρθρο 93Προσθήκη στις διατάξεις του ν. 4308/2014

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) ποοστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά οι αποφάσεις κ.υ.α. πολ. 1009/4.1.2012 (Β΄ 72), κ.υ.α. πολ. 1203/2.11.2012 (Β΄ 3130), κ.υ.α. πολ. 1032/21.2.2013 (Β΄ 548), κ.υ.α. πολ. 1206/ 30.8.2013 (Β΄ 2237) και κ.υ.α. πολ. 1263/4.12.2013 (Β΄ 3265), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι αποφάσεις α.υ.ο. 1093619/ 748/0015/πολ. 1212/10.8.1995 (Β΄ 719), α.υ.ο. 1128269/ 1226 /0015/ πολ. 1292/16.11.1995 (Β΄ 982), κ.υ.α. 1071467/536/ 0015/πολ. 1101/31.7.2006 (Β΄1283), κ.υ.α. 1008269/52/ 0015/πολ. 1009/22.1.2008 (Β΄176) και κ.υ.α. πολ. 1193/ 21.12.2010 (Β΄ 2174), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2015.»

Άρθρο 94Διατάξεις περί Οικονομικού Εισαγγελέα

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α. Στο εδάφιο 4 η φράση «από τη χρονική στιγμή της επίδοσης» αντικαθίσταται από τη φράση «από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης». β. Μετά το υφιστάμενο εδάφιο 4 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρμόδιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διασφαλιστικά μέτρα.» γ. Μετά το υφιστάμενο εδάφιο 5 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται, τροποποιείται αντίστοιχα εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: i) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. και ii) στην περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση. Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος, κατά την παράγραφο 2, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρόντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών».

Άρθρο 95Ρύθμιση για το ΤΑΙΠΕΔ

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συνυπογράφει μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο σύμφωνα με προβλεπόμενα στην οικεία σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση β΄.»

Άρθρο 96Ρυθμίσεις για το ΤΕΚΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), που προκύπτουν από τις εισφορές του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009 δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 141 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 142 του ν. 4261/2014, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετικό αίτημα του ΤΕΚΕ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν αποφάσεως του Γενικού του Συμβουλίου χορηγεί άμεσα δάνειο στο ΤΕΚΕ υπέρ του Σκέλους Εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται και εξειδικεύονται οι περαιτέρω όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ο Υπουργός Οικονομικών ζητά γνώμη από το ΤΧΣ και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με καταβολή ειδικών εισφορών από τα συμμετέχοντα στο Σκέλος Εξυγίανσης πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ευθύνονται ως εγγυητές κατ’ εφαρμογή της παρούσας και του άρθρου 13Α του ν. 3746/ 2009, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στην τακτική εισφορά του προηγούμενου έτους. Οι ειδικοί όροι των εισφορών θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ. Οι διαδικασίες της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τηρούμενων των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 141 και την παράγραφο 7 του άρθρου 142 του ν. 4261/2014. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο αποκτά την αξίωση και το προνόμιο του ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.

Άρθρο 97Ρύθμιση για την Τράπεζα της Ελλάδος

Από την 1.1.2015, τα κατά το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στοιχεία θα δημοσιεύονται στο «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), όπως μετονομάσθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

Άρθρο 98Ρυθμίσεις για τις Συνεταιριστικές ΤράπεζεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο ν. 1667/1986 (Α΄ 196) γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: « 7. α) Τα ομόλογα και οι προαιρετικές μερίδες πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, δύνανται να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195). Προς το σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, τα ομόλογα και οι προαιρετικές μερίδες αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/ 2007. β) Τα ομόλογα και οι προαιρετικές μερίδες της παρούσας παραγράφου τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) του ν. 3756/2009 (Α΄ 53), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του. γ) Ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής των ομολόγων και προαιρετικών μερίδων σε οργανωμένη αγορά και τις υποχρεώσεις του εκδότη εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 6, 10, 15 και 17 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178). δ) Ως προς τη μεταβίβαση, τη σύσταση βαρών και την επιβολή κατασχέσεων επί των ομολόγων και προαιρετικών μερίδων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ομόλογα και μετοχές, αντίστοιχα. ε) Η απόκτηση των ομολόγων και προαιρετικών μερίδων της παρούσας παραγράφου δεν προσδίδει στους κατόχους τους την ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού. στ) Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει σύγκληση Ειδικής Συνέλευσης για τους κατόχους των εισηγμένων ομολόγων και προαιρετικών μερίδων της παραγράφου 6 περίπτωση γ΄ του παρόντος άρθρου. Η ειδική αυτή συνέλευση μπορεί να εκφέρει γνώμη πριν από κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την παρ. 6 περίπτωση γ΄του παρόντος άρθρου. Η ειδική αυτή συνέλευση μπορεί να εκφέρει γνώμη πριν από κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τα δικαιώματα και συμφέροντα αυτών των κατόχων και να γνωστοποιεί τη γνώμη αυτή στη Γενική Συνέλευση μέσω των εντεταλμένων προς τούτο προσώπων, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Μπορεί επίσης να προβλέπει το δικαίωμα να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.» β. Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ειδικά η συγχώνευση πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/ 1993 (Α΄ 137).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) διαγράφονται οι λέξεις: «και στα πιστωτικά ιδρύματα που συνιστώνται και λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130)».

Άρθρο 100Ρυθμίσεις για τον ΟΔΔΗΧΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφoυ 7 του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του ΟΔΔΗΧ που λήγουν εντός του 2014 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι τις 31.12.2016.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2628/1998 (Α΄151), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νομίμου κωλύματος ή απουσίας του από τον νόμιμο αναπληρωτή του». «δ) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών».

Άρθρο 101Τροποποίηση του ν. 3588/2007

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 106η του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), όπως ισχύει, προστίθενται, από τότε που ισχύσαν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, νέα εδάφια ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία. Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία εξυγίανσης από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου.»

Άρθρο 102Ρυθμίσεις σχετικά με τα μισθώματα του Δημοσίου και των φορέων του δημοσίου τομέα

Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα αναπροσαρμοσμένα ως άνω μισθώματα δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1.1.2019.»

Άρθρο 103Ρυθμίσεις σχετικά με τις ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Η ισχύς της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3867/2010 παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018.

Άρθρο 104Ενσωμάτωση του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. Ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Παράρτημα VII, προς μη υποκείμενο στο φόρο: α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στο φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας. β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στο φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός του εσωτερικού της χώρας. Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόμενη ηλεκτρονικά.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι περιπτώσεις θ΄ και ι΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίστανται ως εξής: «15. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, μη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού Με σκοπό την αποφυγή διπλής φορολόγησης, μη φορολόγησης ή την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού: α) Για τις υπηρεσίες για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι εκτός Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12, 13 και 14, περίπτωση ζ΄, ο τόπος παροχής είναι το εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση που η χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Ειδικότερα για τις υπηρεσίες μίσθωσης μεταφορικών μέσων και ενσώματων κινητών αγαθών, η χρήση και εκμετάλλευση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας κατά το μέρος που τα μισθωμένα αγαθά χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας. Για τις υπηρεσίες της παραγράφου 13, η χρήση και εκμετάλλευση θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο παροχής ο λήπτης της υπηρεσίας βρίσκεται στην Ελλάδα. β) Για τις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών σε υποκείμενους στο φόρο, για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι το εσωτερικό της χώρας με βάση την παράγραφο 2 περίπτωση α΄, ο τόπος παροχής θεωρείται ότι είναι εκτός Ένωσης στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά εξ ολοκλήρου εκτός Ένωσης. 16. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια χρήσης και εκμετάλλευσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 15, ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, καθώς και ρυθμίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 35α καταργείται και προστίθενται τα άρθρα 47α, 47β και 47γ, ως εξής: «Άρθρο 47α Γενικοί ορισμοί για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47β και 47γ. Για τους σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 47β και 47γ νοούνται ως: α) «τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», «ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14, β) «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» και «ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες», οι υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14, ιδίως του Παραρτήματος VII, του Κώδικα ΦΠΑ, γ) «κράτος−μέλος κατανάλωσης», το κράτος−μέλος στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 14, δ) «δήλωση ΦΠΑ», η ενιαία δήλωση που περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του ποσού του ΦΠΑ που οφείλεται σε κάθε κράτοςμέλος. Άρθρο 47β Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης 1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος νοούνται ως: α) «μη εγκατεστημένος στην Ένωση υποκείμενος στο φόρο», ο υποκείμενος στο φόρο που δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της Ένωσης και δεν απαιτείται να εγγράφει, για σκοπούς ΦΠΑ, σε οποιοδήποτε κράτος−μέλος της Ένωσης, β) «κράτος−μέλος εγγραφής», το κράτος−μέλος το οποίο επιλέγει ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στο φόρο για να δηλώσει την έναρξη της δραστηριότητάς του ως υποκείμενου στο φόρο στο έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος. 2. Επιτρέπεται σε κάθε μη εγκατεστημένο στην Ένωση υποκείμενο στο φόρο που παρέχει τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής τους στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος−μέλος, να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς και να επιλέγει ως κράτος εγγραφής την Ελλάδα. Το ειδικό καθεστώς ισχύει υποχρεωτικά για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης. 3. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2 υποχρεούται να υποβάλει με ηλεκτρονικά μέσα δηλώσεις έναρξης της δραστηριότητάς του, ως υποκείμενου στο φόρο, μεταβολής ή παύσης όταν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο ειδικό αυτό καθεστώς σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1. 4. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκείμενος στο φόρο κατά την έναρξη της δραστηριότητάς του, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του, β) την ταχυδρομική διεύθυνσή του, γ) τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστοσελίδες που διαθέτει στο διαδίκτυο, δ) τυχόν αριθμό φορολογικού μητρώου που του χορηγήθηκε στη χώρα του, ε) δήλωση ότι δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ εντός της Ένωσης. Ο εν λόγω υποκείμενος υποχρεούται να δηλώνει κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων. 5. Μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, χορηγείται στο εν λόγω υποκείμενο στο φόρο ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με το πρόθεμα EU, ο οποίος του κοινοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Τα εν λόγω πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο που τηρείται για το παρόν καθεστώς, στο οποίο καταχωρούνται και οι αντίστοιχοι ΑΦΜ που έχουν χορηγηθεί από τα άλλα κράτη−μέλη, τα οποία έχουν επιλεγεί ως κράτη εγγραφής. Οι εν λόγω υποκείμενοι στο φόρο δεν έχουν υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στα λοιπά κράτη−μέλη στα οποία παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. 6. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2 διαγράφεται από το ειδικό μητρώο, εάν: α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες που καλύπτονται από το καθεστώς, β) μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί ότι η φορολογητέα του δραστηριότητα έχει τερματισθεί, γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς και δ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς αυτό. 7. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2 υποβάλλει, με ηλεκτρονικό τρόπο, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, είτε έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες που καλύπτονται από το καθεστώς είτε όχι. Στη δήλωση αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου που του έχει χορηγηθεί και, για κάθε κράτοςμέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς το ΦΠΑ, των εν λόγω υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο, ανά συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος−μέλος, και το ποσό του αντίστοιχου φόρου, καθώς και το συνολικό ποσό του φόρου που οφείλεται. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου, σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία που δημοσιεύεται την επόμενη ημέρα. 8. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως με την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ. 9. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2 δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο φόρος αυτός επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να απαιτείται η πλήρωσή του όρου περί αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται στην παράγραφο αυτή. 10. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2 υποχρεούται να καταχωρίζει με επαρκείς λεπτομέρειες στα λογιστικά βιβλία τα στοιχεία των πραγματοποιούμενων συναλλαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε να μπορούν οι φορολογικές αρχές της Ελλάδος και των λοιπών κρατών−μελών κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. 11. Η αρμόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούται για: α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παραγράφου 3, β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων του δηλούντος, γ) τη χορήγηση και κοινοποίηση του ατομικού αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ, ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου, στ) την κατανομή στα άλλα κράτη−μέλη του φόρου που τους αναλογεί, με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και του λογαριασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 8, ζ) την παροχή στα άλλα κράτη−μέλη πληροφοριών που αφορούν την εγγραφή, διαγραφή/εξαίρεση από το καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του φόρου, για την επαλήθευση της κατάστασης των υποκείμενων στο φόρο και της ακρίβειας των συναλλαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, η) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη−μέλη τα οποία έχουν επιλέξει ως κράτος εγγραφής οι μη εγκατεστημένοι στην Ένωση υποκείμενοι στο φόρο, καθώς και το συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του φόρου. 12. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής ή εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και το περιεχόμενό της, ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου φόρου καθώς και της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη−μέλη, οι πληροφορίες των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος. 13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημιουργούνται οι αντίστοιχοι κωδικοί του Κρατικού Προϋπολογισμού και οι λογαριασμοί καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται κάθε άλλο σχετικό με τη διαχείριση πληρωμών θέμα, τόσο για υποκείμενους στο φόρο που επιλέγουν ως κράτος εγγραφής την Ελλάδα, όσο και γι’ αυτούς που εγγράφονται σε άλλο κράτος−μέλος. Άρθρο 47γ Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος−μέλος κατανάλωσης 1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος, νοούνται ως: α) «υποκείμενος στο φόρο μη εγκατεστημένος στο κράτος−μέλος κατανάλωσης», ο υποκείμενος στο φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ή μόνιμη εγκατάσταση εντός της Ένωσης, αλλά δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος του κράτους−μέλους κατανάλωσης, β) «κράτος−μέλος εγγραφής», το κράτος−μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του υποκείμενου στο φόρο και, εάν ο υποκείμενος στο φόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του εντός της Ένωσης, το κράτος−μέλος στο οποίο έχει μόνιμη εγκατάσταση. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο δεν έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του στην Ένωση, αλλά διαθέτει περισσότερες από μία μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης, κράτος−μέλος εγγραφής είναι το κράτος−μέλος με μόνιμη εγκατάσταση, στο οποίο ο υποκείμενος στο φόρο δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος. Ο υποκείμενος στο φόρο δεσμεύεται από την απόφασή του αυτή για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη. 2. Κάθε υποκείμενος στο φόρο που έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος παρέχει τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής τους σε άλλο κράτος−μέλος εντός του οποίου δεν διαθέτει εγκατάσταση, μπορεί να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, που ισχύει για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε κάθε υποκείμενο, ο οποίος δεν διαθέτει έδρα εντός Ένωσης, αλλά διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας και σε περίπτωση που διαθέτει εγκαταστάσεις και σε άλλα κράτη−μέλη, εφόσον επιλέξει για την εγγραφή του στο ειδικό καθεστώς την Ελλάδα. Το ειδικό καθεστώς δεν ισχύει για τις παροχές των ανωτέρω υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός κράτους−μέλους, στο οποίο ο υποκείμενος στο φόρο διαθέτει εγκατάσταση. 3. Ο υποκείμενος στο φόρο της παραγράφου 2 υποχρεούται να υποβάλει, με ηλεκτρονικά μέσα, δήλωση έναρξης της δραστηριότητάς του που υπάγεται στο ειδικό αυτό καθεστώς, μεταβολής ή παύσης της δραστηριότητας αυτής όταν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς. Ο εν λόγω υποκείμενος χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, που του έχει ήδη χορηγηθεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια του κανονικού καθεστώτος. Τα εν λόγω πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο που τηρείται για το παρόν καθεστώς. 4. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2 διαγράφεται από το ειδικό μητρώο, εάν: α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες που καλύπτονται από το παρόν καθεστώς, β) μπορεί με άλλον τρόπο να συναχθεί ότι οι φορολογητέες του δραστηριότητες που υπάγονται στο ειδικό αυτό καθεστώς έχουν τερματισθεί, γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς, δ) συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες που αφορούν το ειδικό αυτό καθεστώς. 5. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2 υποβάλλει με ηλεκτρονικό τρόπο δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, είτε έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες που καλύπτονται από το καθεστώς είτε όχι. Στη δήλωση περιλαμβάνεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου που του έχει χορηγηθεί και, για κάθε κράτοςμέλος κατανάλωσης, στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς το ΦΠΑ, των εν λόγω υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο, ανά συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος−μέλος, και το ποσό του αντίστοιχου φόρου, καθώς και το συνολικό ποσό του φόρου που οφείλεται. Εάν ο υποκείμενος της παραγράφου 2 διαθέτει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις σε άλλα κράτημέλη, από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες που εντάσσονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, στη δήλωση ΦΠΑ, εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, περιλαμβάνεται διακεκριμένα και η συνολική αξία των υπηρεσιών αυτών από κάθε κράτος−μέλος εγκατάστασης και για κάθε κράτος−μέλος κατανάλωσης μαζί με τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικής εγγραφής της εγκατάστασης. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου, σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, η ισοτιμία που δημοσιεύεται την επόμενη ημέρα. 6. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως με την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ. 7. Ο υποκείμενος της παραγράφου 2 υποχρεούται να καταχωρίζει με επαρκείς λεπτομέρειες στα λογιστικά βιβλία τα στοιχεία των πραγματοποιούμενων συναλλαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε να μπορούν οι φορολογικές αρχές των κρατώνμελών κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ. Οι καταχωρίσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα από αίτηση, στο κράτος−μέλος κατανάλωσης και στη φορολογική διοίκηση της Ελλάδος και φυλάσσονται για διάστημα 10 ετών, που αρχίζει από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η παροχή των υπηρεσιών. 8. Η αρμόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υποχρεούται για: α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παραγράφου 3, β) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ, γ) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου, δ) την κατανομή στα άλλα κράτη−μέλη του φόρου που τους αναλογεί, με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και του λογαριασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 6, ε) την παροχή στα άλλα κράτη−μέλη πληροφοριών που αφορούν την εγγραφή, διαγραφή/εξαίρεση από το καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του φόρου, για την επαλήθευση της κατάστασης των υποκείμενων στο φόρο και της ακρίβειας των συναλλαγών που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, στ) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη−μέλη για υποκείμενους στο φόρο που έχουν εγγράφει στο ειδικό καθεστώς, καθώς και το συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του φόρου. 9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής ή εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και το περιεχόμενό της, ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου φόρου, καθώς και της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη−μέλη, οι πληροφορίες των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος. 10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημιουργούνται οι αντίστοιχοι κωδικοί του Κρατικού Προϋπολογισμού και οι λογαριασμοί καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται κάθε άλλο σχετικό με τη διαχείριση πληρωμών θέμα, τόσο για υποκείμενους στο φόρο που εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς στην Ελλάδα όσο και για αυτούς που εγγράφονται σε άλλο κράτος−μέλος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 30 προστίθεται παράγραφος 1.α, ως εξής: «1.α. Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται για εισροές που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται σε ανάλογα των άρθρων 47β και 47γ ειδικά καθεστώτα των άλλων κρατών−μελών. Ειδικότερα: α) Στην περίπτωση υποκειμένων που εντάσσονται σε ανάλογο του άρθρου 47β ειδικό καθεστώς άλλου κράτους−μέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 και χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του όρου περί αμοιβαιότητας που περιλαμβάνεται στην παράγραφο αυτή. β) Στην περίπτωση υποκειμένων που εντάσσονται σε ανάλογο του άρθρου 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους−μέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο, εκτός από τις πράξεις που πραγματοποιεί σύμφωνα με το καθεστώς αυτό διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για άλλες πράξεις που δεν εντάσσονται στο καθεστώς, η έκπτωση του φόρου των εν λόγω εισροών πραγματοποιείται με τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται για τις άλλες πράξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2015

Άρθρο 105Ρυθμίσεις για την Ε.Α.Β. Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α΄ 60), οι λέξεις «μέχρι τις 31.12.2014» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι τις 31.12.2015».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), που προστέθηκε με την παράγραφο 2β του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι λέξεις «μέχρι και τις 31.12.2014» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι τις 31.12.2015».

Άρθρο 106Τροποποιήσεις του π.δ. 111/2014 (Α΄178)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση γγ΄ που έχει ως εξής: «Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο τίτλος «Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» του Κεφαλαίου Γ΄ του π.δ.111/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλάζει σε «Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 23 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 23 Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 1. Η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: (α) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού (β) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού (γ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (δ) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα. 2. Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: (α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (β) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (γ) Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το άρθρο 24 του π.δ. 111/2014 προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής: «Άρθρο 24Α Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 1. Η Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού αποτελεί οργανική μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και οι επιχειρησιακοί της στόχοι είναι οι ακόλουθοι: (α) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών. (β) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και γενικότερα της χώρας με την παροχή στοιχείων, πληροφοριών και στατιστικών στο πλαίσιο της εφαρμογής των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων. (γ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων. 2. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: (α) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και των προτεινόμενων σε αυτά μέτρων και δράσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. (β) Ο εντοπισμός καθυστερήσεων, δυσκολιών και προβλημάτων στην υλοποίηση των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, η εισήγηση τρόπων αντιμετώπισής τους και η επισήμανση παρεμβάσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. (γ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τη σύνταξη, κατάρτιση και έγκαιρη υποβολή του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και η παρακολούθηση της εφαρμογής του μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων. (δ) Η συμβολή στην κατάρτιση των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων μέσω της παροχής πληροφόρησης προς τις επισπεύδουσες υπηρεσίες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο προγραμματισμός και εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο». β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Τμήμα Α΄ Οικονομικού Προγραμματισμού». γ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Τμήμα Α΄ − Οικονομικού Προγραμματισμού (αα) Ο προγραμματισμός και εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονομικής πολίτικης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η διασύνδεσή τους με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και κάθε άλλου στρατηγικού κειμένου πολιτικής που αφορά στην ανάπτυξη, στις μεταρρυθμίσεις ή στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. (ββ) Η παρακολούθηση και η ανάλυση της πορείας και των προοπτικών της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, η επισήμανση και η αξιολόγηση των αποκλίσεων από τους στόχους και η εισήγηση σχετικά με τη λήψη των μέτρων που ενδείκνυνται για την επίτευξη της κυβερνητικής πολιτικής. Η διερεύνηση και ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν σχετικά με την επιλογή μέτρων οικονομικής πολιτικής. (γγ) Η γνωμοδότηση αναφορικά με τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους της οικονομικής πολιτικής, προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις πολιτικής για την επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού ανόδου της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη συγκράτηση του πληθωρισμού σε ανεκτά επίπεδα, η βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος και η εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών. (δδ) Η αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών υιοθετούμενων μέτρων οικονομικής πολιτικής σε επιμέρους τομείς της ελληνικής οικονομίας. (εε) Η συγκέντρωση και ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών πληροφοριών σχετικών με την εξέλιξη του Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα της οικονομίας, η παρακολούθηση των τάσεων/εξελίξεων των τομέων αυτών και ο καθορισμός του πλαισίου βασικών στόχων οικονομικής πολιτικής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. (στστ) Η πρόβλεψη των μακροχρονίων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας όπως ιδίως μελλοντικές ανειλημμένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κράτους, εξυπηρέτηση και αποπληρωμή δημοσίου χρέους.» δ. Η υποπερίπτωση ιι΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «(ιι) Η σύνταξη κειμένων πολιτικής σχετικά με τα Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης». ε. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «(εε) Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση της ανάπτυξης των αστικών συνεταιρισμών σύμφωνα με το ν. 1667/1986, η υποβολή προτάσεων σε σχετικά θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης τους, η τήρηση μητρώου αστικών συνεταιρισμών, η επεξεργασία και κατάρτιση προτύπων καταστατικών και η προώθηση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης και συνεργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η προώθηση της ενδοσυνεταιριστικής και διασυνεταιριστικής συνεργασίας και αλληλεγγύης και η υποβοήθηση των εποπτικών συμβουλίων των συνεταιρισμών όλων των μορφών και βαθμών στην άσκηση των καθηκόντων τους.» στ. Η υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 124 του π.δ. 111/2014 μετά τη φράση «Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» προστίθεται η φράση «στη Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ. 111/ 2014 (Α΄ 178) προστίθεται η φράση «και το άρθρο 28 του ν. 2470/1997 (Α΄ 40)». β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ζζ΄ της περίπτωσης α΄ και της υποπερίπτωσης στστ΄ της περίπτωσης β΄της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) διαγράφονται οι φράσεις «εφαρμοζομένων κατ’ αναλογία των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 19, 20 και 21 του ν. 3492/2006». γ. Στην υποπερίπτωση ιβιβ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178), μετά τις λέξεις «του άρθρου 20» προστίθεται η φράση «και της παραγράφου 9 του άρθρου 17».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Ο τίτλος του άρθρου 42 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και αυτός του Παραρτήματος I αντικαθίσταται ως εξής: «Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους νομούς, στις νομαρχίες και στα Ν.Π.Δ.Δ..» β. Η παρ. 3 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι Υ.Δ.Ε. στους νομούς και στις νομαρχίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, πλην των Υ.Δ.Ε. που εδρεύουν σε έδρες Περιφερειών σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς επίσης και των Υ.Δ.Ε. στις Νομαρχίες Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.»

Άρθρο 107Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Οικονομικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166) αντικαθίστανται οι λέξεις «του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» με τις λέξεις «Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών». β. Στην περίπτωση 1.2. της Υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίστανται οι λέξεις «του Υπουργείου Οικονομικών» με τις λέξεις «Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών». γ. Στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Β.5 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίστανται οι λέξεις «του Υπουργείου Οικονομικών» με τις λέξεις «Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών». δ. Στην τρίτη παράγραφο της περίπτωσης iν της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), μετά τις λέξεις «για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν.» προστίθεται εδάφιο ως εξής «Προκειμένου για το Υπουργείο Οικονομικών, αρμόδιος Γενικός Γραμματέας θεωρείται ο Γεενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στο τέλος της παραγράφου Α1 του άρθρου 124 του π.δ. 111/2014 ( Α΄107), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «με την επιφύλαξη της περίπτωσης 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β.3. του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)». β. Η διάταξη της παρούσας ισχύει από την έναρξη ισχύος του π.δ. 111/2014.

Άρθρο 108Λοιπές διατάξεις

Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης», το οποίο συνεστήθη με την υπ’ αριθμ.116.850/11.3.1996 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. Α΄ 87/16.4.1966, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της συστατικής του πράξης και από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4182/2013 κατά το μέρος που αναφέρονται ειδικά στην υποβολή και έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών του από το Υπουργείο Οικονομικών. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος το Ίδρυμα υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση του Οργανισμού του. 2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 74 του ν.3566/2007 μετά τη φράση «πρώτου και δεύτερου βαθμού» προστίθεται η φράση «, της Τράπεζας της Ελλάδος».

Άρθρο 109ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (Α΄51), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4271/2014 (Α΄144), παρατείνεται και ως προς τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών από τη λήξη της για διάστημα τριών (3) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναδρομικά από τη λήξη της εξάμηνης παράτασης της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4271/2014.

Άρθρο 110Θέματα Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση α΄ της εξαγοράς από την εταιρία «Ταμείο Νέας Οικονομίας Α.Ε.» (ΤΑΝΕΟ Α.Ε.) του συνόλου των Πιστοποιητικών Υπολειμματικής Αξίας (Residual Certificates) εκδόσεώς της την 3η Ιουνίου 2013 σε εύλογη αξία, (β) της λύσης του εμπιστεύματος (trust) που συνεστήθη επί των κοινών μετοχών της, δυνάμει της υπ’ αριθ. 24/ 30.5.2003 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.), καθώς και όλων των σχετικών ή παρεπόμενων συμβάσεων και συμφώνων και (γ) της αναμεταβίβασης στο Ελληνικό Δημόσιο των μετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 3 Ιουνίου 2003 Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών που καταρτίσθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της DEUTSCHE INTERNATIONAL TRUSTEE SERVICES (C.l.) LIMITED.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εντός προθεσμίας ενός μήνα από την αναμεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο των μετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε., σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η ΤΑΝΕΟ Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο ποσό ύψους πενήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (51.500.000) ευρώ έναντι ισόποσης απομείωσης της συνολικής οφειλής της (κύριας οφειλής και προσαυξήσεων, τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) προς το Ελληνικό Δημόσιο, για την οποία έχει διενεργηθεί η υπ’ αριθ. 9835/6.9.2013 Ταμειακή Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Μετά την ανωτέρω καταβολή, η προαναφερόμενη Ταμειακή Βεβαίωση αδρανοποιείται, αναστελλομένης επ’ αόριστον της παραγραφής, δεν υπόκειται σε επιπλέον προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και δεν λαμβάνεται υπόψη για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια επάγεται, κατά την κείμενη νομοθεσία, η ύπαρξη βεβαιωμένης και ληξιπρόθεσμης οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Το υπόλοιπο της κατά την προηγούμενη παράγραφο οφειλής της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. εξοφλείται σύμφωνα με οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προϊόν των ρευστοποιήσεων των συμμετοχών της εταιρίας, μετ’ αφαίρεση της διαχειριστικής αμοιβής της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. για τις επενδύσεις που πραγματοποιεί αποκλειστικά δυνάμει του άρθρου 28 του ν. 2843/2000, διανέμεται σε εξαμηνιαία βάση, κατά μήνα Ιανουάριο και Δεκέμβριο εκάστου έτους, αγόμενο σε μερική ή ολική αποπληρωμή υποχρεώσεων ή ικανοποίηση απαιτήσεων με την προτεραιότητα και υπό τους όρους που κατωτέρω ορίζονται: α) πρώτον σε εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων της εταιρίας περί πραγματοποίησης επενδύσεων, όπως οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν από ισχύουσες κατά 6.9.2013 συμβάσεις σύστασης και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, β) δεύτερον, σε μερική ή ολική εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της εταιρίας έναντι του ελληνικού Δημοσίου της παραγράφου 2, και γ) τρίτον, σε μερική ή ολική εξόφληση λοιπών υποχρεώσεων της εταιρίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προϊόν των ρευστοποιήσεων των επενδύσεων της εταιρίας θα μπορεί να επανεπενδύεται μόνον μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου. Χρηματικά διαθέσιμα που δεν προέρχονται από ρευστοποιήσεις επενδύσεων μπορούν να επενδύονται ακώλυτα από την εταιρία κατά πάντα χρόνο. Λειτουργικές δαπάνες της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. καλύπτονται από τις διαχειριστικές αμοιβές της εταιρίας και τα χρηματικά διαθέσιμα που δεν προέρχονται από ρευστοποιήσεις επενδύσεων. Αν καταστεί αναγκαία η κάλυψη λειτουργικών δαπανών από το προϊόν των ρευστοποιήσεων, πριν την εξόφληση των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου, η πληρωμή τους διενεργείται κατόπιν συναίνεσης που παρέχεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της εταιρίας. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα και την προηγούμενη παράγραφο, η υπ’ αριθ. 9835/6.9.2013 Ταμειακή Βεβαίωση και οι έννομες συνέπειές της ενεργοποιούνται από το χρόνο της παράβασης και εφεξής, για δε την προκύπτουσα οφειλή ευθύνονται αλληλεγγύως με την ΤΑΝΕΟ Α.Ε. όλα τα μέλη της διοίκησης αυτής, κατά τη θητεία των οποίων έλαβε χώρα η παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία παρακολούθησης της εξόφλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, ο τρόπος διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήξης της αδρανοποίησης της ταμειακής βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την αναμεταβίβαση των μετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο οι κοινές μετοχές της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. περιέρχονται στο «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.», των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της μεταβίβασης αυτής οριζόμενων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται και το καταστατικό της ΤΑΝΕΟ Α.Ε.. Μετά την περιέλευση των μετοχών της εταιρίας στο «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.», η ΤΑΝΕΟ Α.Ε. δύναται να αναλαμβάνει επί συμβάσει τη διαχείριση πόρων τρίτων φορέων προερχόμενων από διαρθρωτικά ταμεία, ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς της προγραμματικής περιόδου 2014−2020 αλλά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι πόροι αυτοί θα επενδύονται κυρίως με κριτήριο τη συμβολή των χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη τομέων νέας οικονομίας και τη χρηματοδότηση νεοσύστατων καινοτόμων επιχειρήσεων και θα διοχετεύονται σε αυτές ως κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών. Η κατά τα ανωτέρω ανάληψη της διαχείρισης πόρων γίνεται στο πλαίσιο των εκάστοτε καταστατικών σκοπών της Εταιρίας και τελεί υπό την αίρεση της τήρησης της εφαρμοστέας νομοθεσίας περιλαμβανομένων και των διατάξεων του ν. 2367/1995.

Άρθρο 111Ρύθμιση θεμάτων OMMAΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 235 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), η ημερομηνία «31.12.2014» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30.4.2015».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει νομίμως οριστεί και διοικεί τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κατά το χρόνο κατάθεσης του παρόντος νόμου και η θητεία του οποίου λήγει στις 24.12.2014, παρατείνεται μέχρι 30.4.2015.

Άρθρο 112Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης «Ο.Π.Ε.Π. ΑΕ»

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής: «στ. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εταιρείας «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.», απαγορεύεται κάθε μέτρο ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της. Η απαγόρευση καταλαμβάνει και κάθε τυχόν αρξαμένη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως.»

Άρθρο 113Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 2725/1999

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που αθλητική ομοσπονδία δεν είναι φορολογικά ενήμερη, η κατανομή επιχορηγήσεων της παρούσης παραγράφου σε αθλητικά σωματεία και ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.»

Άρθρο 114Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν ως θέατρα

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του β.δ. 15/17.5.1956 (Α΄ 123), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3390/2005 (Α΄ 233), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Για λόγους εκσυγχρονισμού, επέκτασης, ασφάλειας και υγιεινής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων, η εκτέλεση εργασιών επισκευής−μετασκευής και επέκτασης εντός των παραπάνω χώρων θεάτρου, που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του β.δ. της 15/17.5.1955 (Α΄ 123), καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα αυτών χώρο τόσο για τον εκσυγχρονισμό όσο και για τη βελτίωση της υγιεινής, της λειτουργικότητας και ασφάλειας αυτών. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ). Η γνωμοδότηση του ΚΕΣΑ χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων με την οποία συνυποβάλλονται κατ’ ελάχιστον: α) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του θεάτρου, β) αιτιολογημένη τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία περιγράφονται οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο μετασκευασμένο προς θεατρική χρήση χώρο (πλωτού, χερσαίου ή σταθερής τροχιάς μεταφορικού μέσου), καθώς και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, γ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο για την παραχώρηση δημοσίας ή κοινόχρηστης έκτασης ή του συντασσόμενου κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, με την υπό κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.λπ.), δ) κάτοψη, τομή και όψεις των κατασκευών − εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίμακα, ε) φωτογραφίες του ως άνω χώρου και του ακινήτου. Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Για την έκδοση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας υποβάλλονται όλα τα στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ που συνοδεύουν την ως άνω αναφερόμενη αίτηση για χορήγηση έγκρισης παρέκκλισης. Σε περίπτωση που από τη φύση του προβλεπόμενου έργου απαιτείται η εκπόνηση στατικής μελέτης ή μελέτης στατικής επάρκειας ή ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ή τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αυτή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Κ.Κ. συμπληρωματικά μαζί με δήλωση του αρμόδιου μηχανικού με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και μηχανολογικής ασφαλείας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων. Για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφαρμόζονται οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις.»

Άρθρο 115Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση 7

(Νομός Βοιωτίας) A, 1 του ν. 3852/1987 (Α΄ 2010) «Σύσταση νέας Δημοτικής Ενότητας» Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: Δήμος Τανάγρας με έδρα το Σχηματάρι αποτελούμενος από τους δήμους: α. Σχηματαρίου β. Οινοφύτων γ. Τανάγρας, δ. Δερβενοχωρίων, οι οποίοι καταργούνται και ε. Οικισμού Δηλεσίου του οποίου τα 2/5 ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων και τα υπόλοιπα 3/5 ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου.

Άρθρο 116Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του ν.

3574/2010 (A΄ 151) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ο ως άνω ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήματος.»

Άρθρο 117ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εργαζόμενοι της πρώην ΑΜΕΛ ΑΕ των οποίων η σύμβαση έληξε από 1.1.2010 έως και 31.12.2010, δύνανται να ενταχθούν κατά παρέκκλιση κάθε αντιθέτου ειδικής ή γενικής διάταξης, στις κενές οργανικές θέσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σύμφωνα με την εκπαίδευση και την εμπειρία τους, εφόσον υφίστανται αντίστοιχες ανάγκες της εταιρείας μετά από εισήγηση του ΔΣ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ένταξη πραγματοποιείται με πρόσκληση της εταιρείας και αντίστοιχο αίτημα των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τους όρους και τις συνθήκες των λοιπών εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η νομιμότητα της διαδικασίας και των δικαιολογητικών ελέγχεται από το ΑΣΕΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την αποδοχή της θέσης, κάθε απαίτηση των προσώπων αυτών κατά της εταιρείας αποσβέννυται.

Άρθρο 118ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄237) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Κατ’ εξαίρεση και προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ σε ιατρικό δυναμικό, ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αγροτικών, ειδικευομένων, εξειδικευομένων και επικουρικών ιατρών πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκομείου του ΕΣΥ, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού, πρόσληψης ή τοποθέτησης. Για τις περιπτώσεις ιατρών που διορίζονται ή μετατάσσονται σε θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, κατόπιν έκδοσης πρακτικού συνεδρίασης συμβουλίου κρίσης, το οποίο έχει αποσταλεί και εκκρεμεί η υλοποίηση του στο Υπουργείο Υγείας έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από το οικείο συμβούλιο κρίσεων εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης διορισμού/ μετάταξης. Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών για το ιατρικό προσωπικό κλάδου ΠΕ Ιατρών − Οδοντίατρων που εντάσσεται και κατατάσσεται στον κλάδο Ιατρών ΕΣΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4305/2014 πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκομείου του ΕΣΥ, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ένταξης και κατάταξης. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ιατρών που πρόκειται να καταλάβουν θέση μονίμου ιατρού κλάδου ΕΣΥ πραγματοποιείται με ευθύνη του οικείου συμβουλίου κρίσεων. Η διαδικασία έκδοσης πρακτικών κρίσης που εκκρεμούν στα αρμόδια Συμβούλια, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ολοκληρώνεται πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών από τα αρμόδια συμβούλια κρίσης. Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης ιατρού κλάδου ΕΣΥ, αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών που ελήφθησαν υπ’ όψιν για το διορισμό του, γίνεται από την υπηρεσία προέλευσης του αιτούντος, πριν από την αποδοχή της παραίτησης από τον οικείο Υπουργό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη λυθεί η υπαλληλική σχέση με την αποδοχή παραίτησης ή λύεται αυτοδίκαια στις 31.12.2014 ή έχει παρέλθει δίμηνο από την υποβολή της αίτησης παραίτησης, οπότε γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση, χωρίς να έχει προηγηθεί ή ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών, ο έλεγχος γίνεται από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκομείου, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης. Αιτήσεις παραίτησης ιατρών, που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνονται δεκτές μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που ελήφθησαν υπ’ όψιν για το διορισμό του αιτούντος, εφόσον αυτά τα δικαιολογητικά δεν ελέγχθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Οι σχετικές βεβαιώσεις αυτεπάγγελτου ελέγχου των ως άνω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 2 του ν. 3754/2009, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: «Το επίσημο ωράριο των υπηρετούντων ιατρών στις μονάδες υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή.»

Άρθρο 119ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) ημεροχρονολογία υποχρεωτικής ένταξης των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), όπως και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί της αυτοδίκαιης μετατροπής των ανωτέρω σε Ν.Π.Ι.Δ. παρατείνονται έως 28.2.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προβλεπόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 προθεσμία για τα Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΛΣ, καθώς και του Τ.Α.Υ.Β. κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής παρατείνεται έως τις 28.2.2015.

Άρθρο 120Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΠΠΕΠ

Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής: «10.α. Με βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά αρχεία του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκδίδει «Βεβαιώσεις Πιστοποίησης», «Βεβαιώσεις Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» και «Βεβαιώσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης». Οι ανωτέρω βεβαιώσεις χορηγούνται στους δικαιούχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 του ν. 2009/1992 που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων που διενήργησε ο Ο.Ε.Ε.Κ., έχουν το αντίστοιχο περιεχόμενο των βεβαιώσεων της κ.υ.α. 2944/2014 (Β΄ 1098), όπως εκάστοτε ισχύει, αναφέροντας ρητά τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που ίσχυε και υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. β. «Βεβαιώσεις Πιστοποίησης» που εκδίδονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης που διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, έχουν το αντίστοιχο περιεχόμενο των βεβαιώσεων της κ.υ.α. 2944/2014 (Β΄ 1098), όπως εκάστοτε ισχύει, αναφέροντας ρητά τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που ίσχυε και υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. γ. Διπλώματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 που εκδίδονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης που διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αναφέροντας ρητά τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που ίσχυε.» δ. Στο άρθρο 14 του ν. 4115/2013 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: «Η αρμοδιότητα πιστοποίησης των Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου τούτου, γενόμενες πιστοποιήσεις από τον Ε.Ο.Π.Ι.Σ. ισχύουν ως πιστοποιήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..»» Άρθρο 121 Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. Το άρθρο 15 του ν. 2454/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή αποκτούν αυτοδυναμία μόλις λειτουργήσουν αυτοδύναμα δύο (2) Σχολές τους. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, αφότου εξασφαλιστούν οι παραπάνω προϋποθέσεις κινείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής η διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Συγκρότησης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (όπου στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 αναφέρεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου νοείται ο Πρόεδρος της Δ.Ε.). Με το διορισμό του Πρύτανη και τη Συγκρότηση της Συγκλήτου λήγει η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και παύουν να ισχύουν οι περί αυτήν διατάξεις. 2. Σχολές των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία εφόσον σε αυτές υπηρετούν τουλάχιστον οκτώ καθηγητές στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή, τέσσερις εκ των οποίων τουλάχιστον υπηρετούν στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας. 3. Η θητεία των πρώτων εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 1268/1982, όπως ισχύει, προσαυξημένη με το χρονικό διάστημα που τυχόν απαιτείται για τη λήξη του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους της εκλογής τους. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή στα κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος λειτουργούντα μη αυτοδύναμα Α.Ε.Ι. Σχολές και Τμήματα, καταργουμένων των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. 5. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που ανακύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 122Ρύθμιση για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο κοσμήτορας μπορούν να διδάσκουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ως επισκέπτες καθηγητές ασκώντας παράλληλα το διοικητικό, διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο τους στο ίδρυμα στο οποίο ανήκουν.»

Άρθρο 123Οι παράγραφοι 1 και 12 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), επαναδιατυπώνονται ως εξής: Ερευνητικά Κέντρα−Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα− Ινστιτούτα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

«Αθηνά−Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίες, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: Α) Ινστιτούτα Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Β) Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) 12. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ.− ΘΡΑ.)− «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κομοτηνή, το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: Α. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων (Π.Ε.Σ.Α.Α.ΦΥ.Π.), με έδρα την Ξάνθη, Β) Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ.), με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Γ) Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και. Αγροτικής Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.), με έδρα την Ορεστιάδα.

Άρθρο 124

Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) η φράση «και για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2014» αντικαθίσταται με τη φράση «και για το χρονικό διάστημα μέχρις εγκαταστάσεως του πλειοδότη».

Άρθρο 125Απλοποίηση της διαδικασίας συνεργασίας με ιδιώτες ιατρούς

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Το ανωτέρω προσωπικό προσλαμβάνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/ 2012. Η απαιτούμενη ΠΥΣ εκδίδεται μετά από την ανωτέρω διαδικασία προσλήψεως εντός ενός μηνός, άλλως η διαδικασία προσλήψεως καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.»

Άρθρο 126ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Επίσης στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των ξενοδοχειακών κτιρίων του άρθρου 8 της 1129485/479/ Γ0013 ΠΟΛ/1996 (Β΄ 1152) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και η αξία των δικαιωμάτων επί των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/ διαμερισμάτων, εφόσον διαθέτουν σχετικό Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις. Δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες), οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 11 του δέκατου όγδοου άρθρου του ν. 4286/2014 (Α΄194 ), καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.1.2015.

Άρθρο 127

Ιδρύεται μεταβατική έδρα του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης, που θα εκδικάζει τις ποινικές υποθέσεις της Επαρχίας Εορδαίας και θα συνεδριάζει στο Ειρηνοδικείο Πτολεμαΐδας σε ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Άρθρο 128

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ