89 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4075/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 58
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 58ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄228) τροποποιείται ως εξής: «2. Οι υγειονομικές διατάξεις εκδίδονται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μετά από γνώμη του ΕΣΥΔΥ ή του ΚΕΣΥ ή του ΚΕΕΛΠΝΟ ή του ΟΚΑΝΑ ή του ΕΟΦ ή του ΕΦΕΤ ή των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, η εκτέλεση των οποίων ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) τροποποιείται ως εξής: «1. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει υγειονομικές διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιολογικές μολύνσεις. Ρητά ορίζεται πως η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως αυτό προσδιορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) τροποποιείται ως εξής: «8. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο Περιφερειάρχης, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη γνωμοδότηση−εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία, πρόσκαιρα ή οριστικά, κάθε επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος, καθώς και τη χρήση οικίας ή άλλου χώρου που χρησιμοποιείται για διαβίωση αν μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι ως άνω επιχειρήσεις, οικίες και χώροι, κλείνουν υποχρεωτικά χωρίς άλλες διατυπώσεις και σφραγίζονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Κατ’ εξαίρεση για κλείσιμο επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και για αναστολή της άδειάς τους πάνω από τριάντα (30) ημέρες απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: «12. 0ι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (Β΄ 275) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (Α΄ 73) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά, τα εισπραχθέντα ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μηνός Μαρτίου 2012 δύνανται να αποδοθούν, από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γίνει χρήση της παράτασης, δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση του ποσοστού 0,25% από τις εισπράξεις, που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Οι αναλυτικές καταστάσεις θα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι την 12η Απριλίου 2012.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α΄ 227) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση των φορέων των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2322/1995 (Α΄ 143), των οποίων οι εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% των συνολικών υποχρεώσεών τους, επί αιτήματος συμφωνίας με το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του 6ου και του 7ου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007, όπως ισχύει, αρμόδιο για τη γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.» β) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από την ένσταση της διζήσεως, με την απόφαση αυτή, επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.» γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: «Προς εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου με ενέργειες των Δ.Ο.Υ. η πλήρης υποκατάσταση του Ελληνικού Δημοσίου επέρχεται αφ’ ενός αυτοδίκαια από το νόμο για το εγγυημένο τμήμα των οφειλών που βεβαιώνεται στις Δ.Ο.Υ. και αφ’ ετέρου με έγγραφη συμβατική εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο, από τις τράπεζες, όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, με σκοπό την επιδίωξη της είσπραξης αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ.. Οι Δ.Ο.Υ. που πραγματοποιούν εισπράξεις με χρησιμοποίηση των ασφαλειών των τραπεζών υποχρεούνται να αποδίδουν τα ποσά που αναλογούν στις δανείστριες τράπεζες για το μη εγγυημένο τμήμα των ανεξόφλητων απαιτήσεών τους με βάση τα στοιχεία της βεβαιώσας υπηρεσίας του Γ.Λ.Κ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 2 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113 ) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Μέχρι τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται στο Ταμείο να χορηγεί από το δεσμευμένο τομέα του δάνεια προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες κοινωφελούς χαρακτήρα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 256/1984 (Α΄101).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές στη Δ.Ε.Η. έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, προς τη Δ.Ε.Η. και μέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά το μέρος και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών. β. Το συνολικό ύψος των κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο οφειλών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηματικών προκαταβολών, βεβαιώνεται είτε με επίσημα έγγραφα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είτε με επίσημα έγγραφα της Δ.Ε.Η. προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με θεωρημένα αντίγραφα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007−2013 (Ε.Σ.Π.Α.) και ιδίως στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 55 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται αναδρομικά από το χρόνο ισχύος τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 19 του προσφάτως ψηφισθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση − Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», μετά τη λέξη «Εσωτερικών» διαγράφεται η λέξη «και», τίθεται κόμμα και μετά τις λέξεις «Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» προστίθενται οι λέξεις «και Προστασίας του Πολίτη». β) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007, όπως ισχύει, διαγράφεται.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ