139 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81/2012

Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 11 - Διενέργεια προαγωγών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
14 Ιουνίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139
14 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81
Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 περιπτώσεις ζ και στ του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 35).
β) Τις διατάξεις του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατείας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Την αριθ. «98/2012» Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στις περιπτώσεις αναστολής της αποστρατείας Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω παραπομπής τους σε Ανακριτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόταξης, μέχρι την εκδίκαση της υπό κρίση υπόθεσης από το Ανακριτικό Συμβούλιο, ή λόγω παραπομπής τους ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, εφόσον τελούν σε άνω των δύο μηνών αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης γνωμάτευσης, ή στις περιπτώσεις αναβολής κρίσεων Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν καταδικασθεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή, ή τελούν σε προσωρινή κράτηση, σε αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία, διαθεσιμότητα, ή σε άδεια άνευ αποδοχών πλην της γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του ν. 4075/2012, δεν εμποδίζεται η κρίση ή και προαγωγή νεοτέρων τους, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής τους.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ