89 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4075/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 46 - Θέματα Προσωπικού
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 46Θέματα ΠροσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζεται το διοικητικό προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή του ΕΤΑΑ και του ΤΑΥΤΕΚΩ που μεταφέρονται, κατά την ημερομηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ, με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής του και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ το διοικητικό προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν κατά την ημερομηνία ένταξης στον Οίκο Ναύτου, εκτός από δέκα πέντε (15) διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών, με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής του και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκο Ναύτου μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την ημερομηνία ένταξης του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στον ΕΟΠΥΥ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται, για όσο χρόνο παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΟΠΥΥ. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους εντασσόμενους φορείς για τους οποίους έχει δοθεί σχετική έγκριση για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς και την πλήρωση θέσεων ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, συνεχίζονται από τον ΕΟΠΥΥ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες θέσεις μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Οίκου Ναύτου και ιατρών και οδοντιάτρων κατά πράξη και περίπτωση λύονται αζημίως, με τη δημοσίευση του παρόντος. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ» (Β΄ 2456), όπως ισχύει, μέχρι δύο χρόνια, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον Οργανισμό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Η αμοιβή τους ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις μηνιαία. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ διενεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού, που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 4 του ν. 3918/2011(Α΄ 31), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3ε του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΕΟΠΥΥ, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 262), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), εφαρμόζεται και στο προσωπικό που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ από το ΕΤΑΑ, το ΤΑΥΤΕΚΩ και τον Οίκο Ναύτου.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ