89 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4075/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
Άρθρο 41 - Ρυθμίσεις ΟΓΑ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για οφειλές του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς θεραπευτήρια και ασφαλισμένους του που αφορούν δαπάνες νοσηλείας ασφαλισμένων που εισήχθησαν στα θεραπευτήρια έως 31.12.2011, στα παραστατικά των οποίων έχει τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ. 400/106/1979 υπουργικής απόφασης (Β΄ 191) εφαρμόζεται για τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης.» β) Το άρθρο 40 του π.δ. 78/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τις ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων εκδικάζουν στην Κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ, μονομελή όργανα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, από συνταξιούχους ανώτατους ή ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς ή εν ενεργεία ή συνταξιούχους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν τήρησης στην περίπτωση των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της προβλεπόμενης από τον Οργανισμό αυτού διαδικασίας (άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 3086/2002). 2. Στα κατά την προηγούμενη παράγραφο μονομελή δικαιοδοτικά όργανα εισηγούνται υπάλληλοι του ΟΓΑ που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, χρέη δε γραμματέα εκτελούν υπάλληλοι του Οργανισμού αυτού, που ορίζονται επίσης με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ