89 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4075/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 56 - Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφοράς της Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 56Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφοράς της Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής ΑσφάλισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 29 του άρθρου 9 του ν.4052/2012 (Α΄ 41) στην υπάρχουσα διάταξη τίθεται στην αρχή της περίπτωση α΄ και προστίθεται περίπτωση β΄ ως ακολούθως: «β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Κ.Φ., η οποία σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3106/2003 περιήλθε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 περιήλθε στις Δ.Υ.Π.Ε. και δεν έχει παραχωρηθεί για χρήση σε Ν.Π.Δ.Δ. από τις Διευθύνσεις ή Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας μεταφέρεται αυτοδικαίως από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις Δ.Υ.ΠΕ. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται οι οικείες Υ.Π.Ε. και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου περιέχονται στην κυριότητά του και στην υποβολή των σχετικών εκθέσεων στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου. Η αξιοποίηση, ιδίως εκμίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση με ή άνευ ανταλλάγματος και διαχείριση της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 20 του άρθρου 9 ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού του άρθρου 115 του π.δ. 95/2000, των Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό θέσεων μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 15 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) μετά τη φράση «κατέχει προσωποπαγείς θέσεις» προστίθεται η φράση «που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ομοίως και όσοι αναλάβουν θέση ευθύνης μέχρι 30.6.2012. Υπάλληλοι των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας που έχουν υποβάλλει μέχρι 1.3.2012 αιτήσεις για κρίση σε θέση ανώτερου επιπέδου ευθύνης άλλης οργανικής μονάδας, σε περίπτωση επιλογής τους τοποθετούνται στην οργανική μονάδα που έχουν επιλεγεί.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παραγράφου 16 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο προσωπικό που θα τοποθετηθεί ή θα μετακινηθεί στις Διευθύνσεις και Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας μέχρι 30.6.2012. Ομοίως εφαρμόζονται και στο προσωπικό που θα τοποθετηθεί σε θέση οποιουδήποτε επιπέδου ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας μέχρι 30.6.2012.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται εδάφιο ως ακολούθως: «Αποζημιώσεις για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως προέκυψαν από τις διατάξεις του ν. 4025/2011 (Α΄228) και τα Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών» (Κ.Ε.Α.Τ.), «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα παραρτήματα τους, καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους νομούς και περιφέρειες σε βάρος των πιστώσεων, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα. Κατά τον ίδιο τρόπο καταβάλλονται και αντίστοιχες αποζημιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω φορέων, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Από 1.7.2012 θα πραγματοποιείται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 7. Στο άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81) στην παράγραφο 9 μετά τη φράση «Για την κάλυψη των αναγκών» προστίθεται η φράση «των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και». 8. Στο τέλος της παραγράφου 23 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου η αρμοδιότητα της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236).» 9. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α΄176) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Κ.Α., Ε.Ι.Κ. και Κ.Ε.Α.Τ. η μετακίνηση του προσωπικού σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η μισθοδοσία τους για το διάστημα της μετακίνησής τους βαρύνει την οργανικής τους θέση. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1.7.2012.» 10. Στο άρθρο 30Β του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το ν.4052/2012 (Α΄ 41) υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 2, Διάρθρωση− Αρμοδιότητες Διεύθυνσης (Π2) Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, η φράση «Ως Αρμοδιότητα του Τμήματος ορίζεται η μελέτη, η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Το Τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερα γραφεία ως εξής:» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ως αρμοδιότητες του Τμήματος ορίζονται οι ακόλουθες: (1) Η μελέτη, επεξεργασία, κατάρτιση, ανάθεση, παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας που αποσκοπούν στην εφαρμογή πλήρους δέσμης μέτρων σχετικών με την υποδοχή και φιλοξενία των αιτούντων άσυλο και την παροχή προστασίας ατόμων που διαπιστευμένα χρήζουν διεθνούς προστασίας, δηλαδή αναγνωρισμένων προσφύγων, δικαιούχων επικουρικής προστασίας και δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος. Οι υποχρεώσεις καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και απορρέουν ρητά από το διττό ρόλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ως Αρμόδιας Αρχής Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και ως Υπεύθυνης Αρχής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, στην Ελλάδα. (2) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στις ομάδες−στόχος, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. (3) Η συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση των ως άνω πολιτικών. (4) Η διαβούλευση με τους εταίρους. (5) Η υποβολή προτάσεων πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (6) Η διοργάνωση και δημοσίευση, εφόσον ενδείκνυται, προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών και για την υποβολή προτάσεων. (7) Η διενέργεια της προβλεπόμενης διαδικασίας για την επιλογή των σχεδίων για συγχρηματοδότηση και η έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την ανάθεση αυτών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. (8) Η λήψη των πληρωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της υλοποίησης των εγκεκριμένων πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων. (9) Η εξασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων. (10) Η παρακολούθηση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και ο έλεγχος του κατά πόσον οι δηλωθείσες δαπάνες για τις δράσεις έχουν όντως πραγματοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες. (11) Η μέριμνα ώστε να υφίσταται σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής καταχώρισης κάθε δράσης που υπάγεται στα ετήσια προγράμματα και να συλλέγονται τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση. (12) Η διασφάλιση ότι οι τελικοί δικαιούχοι και οι άλλοι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο δράσεων χρησιμοποιούν είτε ένα χωριστό σύστημα λογιστικής είτε ανάλογη λογιστική κωδικοποίηση όλων των συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δράση, υπό την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων. (13) Η διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων πραγματοποιούνται εντός των οριζόμενων προθεσμιών και ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κράτους − μέλους. (14) Η θέσπιση διαδικασιών για την εξασφάλιση της διατήρησης όλων των εγγράφων που αφορούν σε δαπάνες και λογιστικούς ελέγχους, τα οποία απαιτούνται για να εξασφαλισθεί κατάλληλη διαδρομή ελέγχου. (15) Η διασφάλιση ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για τους σκοπούς της διεξαγωγής των οριζόμενων λογιστικών ελέγχων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης και για τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια. (16) Η εξασφάλιση ότι η αρχή πιστοποίησης λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με δαπάνες για τους σκοπούς της πιστοποίησης. (17) Η σύνταξη και διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκθέσεων προόδου και τελικών εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των ετήσιων προγραμμάτων, δηλώσεων δαπανών πιστοποιημένων από την αρχή πιστοποίησης και αιτήσεων πληρωμών ή δηλώσεων επιστροφής. (18) Η παροχή πληροφοριών ή συμβουλών και η εξασφάλιση της διάδοσης των αποτελεσμάτων των υποστηριζόμενων δράσεων. (19) Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις υπεύθυνες αρχές των άλλων κρατών − μελών. (20) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών από τους τελικούς δικαιούχους. (21) Η συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται για την υλοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων. (22) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών για την Υπεύθυνη Αρχή του Ε.Τ.Π., η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των επιτροπών παραλαβής των ειδών, η παρακολούθηση του έργου τους και η αποστολή των σχετικών φακέλων των διαγωνισμών στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικού για την εκκαθάριση της δαπάνης και ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος. (23) Σύμφωνα με την 573/2007/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφεξής «Βασική Πράξη», καθώς και την 2008/22/ΕΚ εφαρμοστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, οι αρμοδιότητες της Υπεύθυνης Αρχής του Ε.Τ.Π. ανατέθηκαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το άρθρο 28 παράγραφος 10 στοιχείο β΄ του ν. 3613/2007 (Α΄ 263) και ασκούνται από το Τμήμα (Π2δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, όπως αυτό συστάθηκε με το άρθρο 51 παράγραφος 11 στοιχείο α΄ του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41). Το Τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερα γραφεία, ως εξής:».

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ