89 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4075/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55 - Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και νοσοκομείων ΕΣΥ
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 55Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και νοσοκομείων ΕΣΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 1 του π.δ. 136/2011 (Α΄ 267) στην υποπερίπτωση ιι) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Για τις δαπάνες των νοσοκομείων του ΕΣΥ από το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄228) αντικαθίσταται ως ακολούθως: « Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2013. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες περιφέρειες μέχρι 31.12.2012 εξετάζονται από αυτές. Η ισχύς της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.4.2012. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες περιφέρειες μέχρι 31.3.2012 εξετάζονται από αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις Δ.Υ.ΠΕ. ισχύει η ρύθμιση της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) προστίθεται μετά τη φράση «παράγραφο 3» η φράση «και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄41) μετά τη φράση «του έτους 2011» προστίθεται η φράση «και των ιατρών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και του λοιπού ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3918/2011 (Α΄31) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2011,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε εκ νέου με το άρθρο 76 του ν. 3057/2002 και αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), μετά τις λέξεις «που εποπτεύονται από αυτήν,» προστίθεται η φράση «καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκρισή της,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄31) η φράση «31 Οκτωβρίου» αντικαθίσταται από τη φράση «30 Νοεμβρίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η διάταξη της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 1418/1984 (Α΄23) επανέρχεται σε ισχύ ως μηδέποτε καταργηθείσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Εξαιρείται από τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) το πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΟΦ. Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλεται αποκλειστικά από ανταποδοτικούς πόρους ειδικό επιμίσθιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από πρόταση του ΕΟΦ, καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου, ο τρόπος υπολογισμού, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ