89 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4075/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
Άρθρο 32Ρυθμίσεις ΟΑΕΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η βεβαίωση χορηγείται και σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ, εφόσον το ποσό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του στον Οργανισμό δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και έχει συμψηφιστεί ή παρακρατείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και είτε έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση είτε έχει υπαχθεί στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).» β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι συμβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρμόδια κατά νόμο αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τη βεβαίωση της παραγράφου 3.» γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. Φ80000/7228/308/7.9.2006 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1397) διαγράφεται η τελεία και προστίθεται εδάφιο ως εξής: «ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5.α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ: α) δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω και με έδρα σε περιοχές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και β) δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό αυτής. Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης των ανωτέρω καταλυμάτων από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου υπάγεται υποχρεωτικά ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί, οι οποίοι άλλως υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ εκτός αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με την ως άνω έκπτωση και δεν υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316). Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χωρίς έκπτωση και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316). Ο ΟΑΕΕ, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Το ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο του 400πλασίου εφαρμόζεται ξεχωριστά για τον κάθε εταίρο του δευτέρου εδαφίου. Αν οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου, για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε την 31.12.2011, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο υπάγονται εφεξής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρμόδιος κατά περίπτωση Οργανισμός έχει το δικαίωμα του επανελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού.» β) Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται από την 1.7.2012. γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4.α) Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώτατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20kW είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την Επικράτεια. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης: α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο προς έκδοση και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρεωτικά από την 1.1.2015 και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο χρόνος ασφάλισης όσων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ βάσει του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214), αφού έτυχαν εξαίρεσης από την ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ, παραμένει ισχυρός και δεν αναζητούνται οι ασφαλιστικές εισφορές από το πρώην ΟΑΕΕ – ΤΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από τη δημοσίευση του παρόντος ο ΟΑΕΕ υποχρεούται να καταβάλει στον πάροχο της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» τις οφειλές από ταχυδρομικές υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από 1.3.2010 έως 31.12.2011, σύμφωνα με άρθρο 904 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 33Ρυθμίσεις ΕΤΑΠ ΜΜΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εισφορά των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του β.δ. 29.5/ 25.6.1958 «Περί εγκρίσεως καταστατικού ΤΑΕΤΑ» (Α΄ 96) και της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 166/21−25.9.1973 (Α΄ 233), καθώς και η εισφορά των τυπογραφικών επιχειρήσεων της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως και 31.12.2013 καθορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του ως άνω β.δ. 29.5/25.6.1958, εφόσον οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές καθ’όλο το χρονικό αυτό διάστημα ισούνται με ή υπερβαίνουν το μέσο όρο των θέσεων εργασίας του Ιανουαρίου του έτους του 2012, σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις που υπέβαλαν στο ΕΤΑΠ − ΜΜΕ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ − ΜΜΕ καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου και εφαρμογής της ρύθμισης. Με όμοια απόφαση, ο χρόνος ισχύος της παρούσας διάταξης μπορεί να παρατείνεται έως και την 31.12.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από 1.1.2012 διακόπτεται η παρακράτηση της εισφοράς της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202) για τους ασφαλισμένους της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270). Ασφαλισμένοι της περίπτωσης αυτής, οι οποίοι έως την 31.12.2011 κατέβαλαν την πρόσθετη εισφορά της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202) και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο εκάστοτε όριο ηλικίας κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) που απασχόλησαν ή θα απασχολήσουν από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2014 επιδοτούμενους ανέργους των Τομέων του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, μπορούν να συμψηφίσουν ασφαλιστικές εισφορές με το ποσό που αντιστοιχεί στην ήδη καταβληθείσα επιδότηση, εφόσον δεν έχουν απολύσεις ανά έτος που υπερβαίνουν το ποσοστό του 5% των εργαζομένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 2556/1997 η λέξη «αποκλειστικά» διαγράφεται.

Άρθρο 34Ρυθμίσεις Ο.Α.Ε.Δ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 4 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Όταν ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του ως Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από τον πρώτο κατά τη σειρά ορισμού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, από τον δεύτερο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2956/2001 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφοι 5 και 6, του άρθρου 4 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄, του άρθρου 6 παράγραφοι 1 έως και 7 και του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) καταργούνται από τη 1.1. 2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση 38 της παρ. II του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής: «38. Οι αρμοδιότητες που είναι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), εξακολουθούν να ασκούνται από τον ΟΑΕΔ και μετά την 30.6.2012. Οι πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2643/1998 μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, δηλαδή μετά την 1.1.2011, είναι νόμιμες και ισχυρές. Οι αρμοδιότητες σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κατά τις ρυθμίσεις του ν. 2643/1998 που ασκούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένουν σε αυτό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι περιπτώσεις 39, 40, 41, 42, 43 και 44 της παρ. ΙΙ του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του.

Άρθρο 35Προσλήψεις βάσει του ν. 2643/1998ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από τον αριθμό των προσώπων που προκύπτει ότι υποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκμετάλλευση με βάση τα ανωτέρω επί μέρους ποσοστά, αφαιρούνται κατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 3996/2011 (Α΄170) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Για τον υπολογισμό των ποσοστών της προηγούμενης παραγράφου στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή φορέα συνυπολογίζονται: α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή της σύμβασής τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα. β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση με το ν. 1648/1986 (Α΄ 147) ή με οποιαδήποτε προηγούμενη προστατευτική διάταξη, ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Δεν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις προσώπων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού αυτών που προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.»

Άρθρο 36Ρυθμίσεις ΕΤΕΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) προστίθενται τα παρακάτω εδάφια ως εξής: «Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν οριστεί μέλη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τοποθετούνται σε αντίστοιχου επιπέδου οργανική μονάδα του ΕΤΕΑ σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του ΕΤΕΑ οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, σε αυτήν τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου, κατά προτεραιότητα, προϊστάμενος αντίστοιχου επιπέδου από αυτούς που ήταν προϊστάμενοι στους εντασσόμενους φορείς και κλάδους. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο ΕΤΕΑ, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑ με αντικείμενο την επικουρική ασφάλιση του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/4.8.2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν και για το αποσπασμένο στο ΕΤΕΑ και στον ΕΟΠΥΥ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.. Ειδικά για το προσωπικό αυτό, δεν ισχύει το άρθρο 2 της ανωτέρω κοινής απόφασης αλλά η διακοπή της απόσπασης μισθωτού της ΔΕΗ από τους ως άνω Φορείς μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ και του ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα και ο μισθωτός επιστρέφει αυτοδικαίως ως εργαζόμενος στη ΔΕΗ Α.Ε..

Άρθρο 37Διαχωρισμός περιουσίας ΤΥΔΚΥ και

ΟΠΑΔ με ΕΟΠΥΥ Το ένατο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3918/ 2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων/ Ο.Π.Α.Δ. κατανέμεται κατά ποσοστό 50% και 50% μεταξύ του Τομέα και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του δε Ο.Π.Α.Δ. κατά ποσοστό 6,54% και 93,46% μεταξύ του Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων του Δημοσίου/Ο.Π.Α.Δ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

Άρθρο 38Τροποποίηση της κ.υ.α. 33165/23.6.2006, όπως ισχύει

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 33165/23.6.2006 (Β΄ 780) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ’ αριθμ. 42950/30.7.2008 (Β΄ 1575) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και την υπ’ αριθμ. 15654/31.3.2011 (Β΄ 512) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, αντικαθίσταται ως εξής: «Προκειμένου να συναφθεί η δανειακή σύμβαση, οι χρηματοδότριες Τράπεζες δύνανται να ζητήσουν την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Για την αξιολόγηση της χορήγησης των δανείων και την εκταμίευσή τους οι χρηματοδότριες Τράπεζες εξετάζουν τις προϋποθέσεις στεγαστικής συνδρομής στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης ανεξαρτήτως του είδους, του ύψους και της χρονικής διάρκειας του εισοδήματος του δικαιούχου και δεν εφαρμόζουν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις αξιολόγησης και κατάταξης που ισχύουν σε αυτές για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων. Μετά την εκταμίευση των δανείων αυτών, που ο συνολικός αριθμός τους δεν μπορεί να είναι παραπάνω από εκατό (100), το πρόγραμμα που ενεργοποιήθηκε με την ανωτέρω κ.υ.α. θεωρείται λήξαν.»

Άρθρο 39Ασφάλιση δικαστικών λειτουργών

Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που διορίζονται στο Δημόσιο από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια για κύρια σύνταξη σε ειδικό κλάδο με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.). Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα από το άρθρο 22 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), για τους εμμίσθους ασφαλισμένους. Η εργοδοτική εισφορά βαρύνει το Δημόσιο. Το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 παρ. 1, και 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύουν, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

Άρθρο 40ΔΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., το οποίο περιέχεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007, όπως τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), αντικαθίσταται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν (1) ειδικό επιστήμονα, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), η φράση «Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Οργανισμού της Εργατικής Εστίας, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Οργανισμού» διαγράφεται. β) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), η φράση «Έναν ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίσταται από τη φράση «Δύο (2) ανώτατους ή ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

Άρθρο 41Ρυθμίσεις ΟΓΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: «Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ δύνανται να παραμείνουν, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, δύο από τους υπηρετούντες στον Οργανισμό υπαλλήλους, κλάδου Ιατρών, με την ίδια εργασιακή σχέση και στην οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχουν, κατόπιν υποβολής αίτησης που πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αποδοχή των αιτήσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού. Κριτήρια για την επιλογή είναι η εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο και η υπηρεσιακή αρχαιότητα. Οι ανωτέρω ιατροί του ΟΓΑ εισηγούνται, για την αποδοχή ή μη των αποφάσεων των ΚΕ.Π.Α. που τίθενται υπόψη τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για οφειλές του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς θεραπευτήρια και ασφαλισμένους του που αφορούν δαπάνες νοσηλείας ασφαλισμένων που εισήχθησαν στα θεραπευτήρια έως 31.12.2011, στα παραστατικά των οποίων έχει τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ. 400/106/1979 υπουργικής απόφασης (Β΄ 191) εφαρμόζεται για τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης.» β) Το άρθρο 40 του π.δ. 78/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τις ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων εκδικάζουν στην Κεντρική ή στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΓΑ, μονομελή όργανα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, από συνταξιούχους ανώτατους ή ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς ή εν ενεργεία ή συνταξιούχους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν τήρησης στην περίπτωση των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της προβλεπόμενης από τον Οργανισμό αυτού διαδικασίας (άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 3086/2002). 2. Στα κατά την προηγούμενη παράγραφο μονομελή δικαιοδοτικά όργανα εισηγούνται υπάλληλοι του ΟΓΑ που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, χρέη δε γραμματέα εκτελούν υπάλληλοι του Οργανισμού αυτού, που ορίζονται επίσης με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, καθώς και προμηθευτές αυτών, που απορρέουν από προμήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, έως 21 Μαρτίου 2012, για την περίθαλψη των νεφροπαθών ασφαλισμένων του, κατ’ εφαρμογή των καταργηθεισών με το άρθρο 37 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις των εδαφίων που προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) καταργούνται. Οι εκκρεμείς υποθέσεις κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2458/1997, όπως ισχύουν μετά την κατάργηση των διατάξεων που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 72) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εισπράττονται μέσα στο επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο.» Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι υπάλληλοι οι οποίοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται να συμμετέχουν ως μέλη στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΟΓΑ, απαιτείται να ανήκουν στην ΠΕ κατηγορία και να κατέχουν τουλάχιστον τον Γ΄ βαθμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο υποστοιχείο ααβ΄ της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), διαγράφονται οι λέξεις «και συνταξιούχων υπαλλήλων».

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ