89 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4075/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
Άρθρο 42Ένταξη στον ΕΟΠΥΥ

Η παράγραφος 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄41) αντικαθίσταται ως εξής: «17. Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος: α) την 1.4.2012 του Οίκου Ναύτου, β) την 1.5.2012 του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και γ) την 1.6.2012 του ΕΤΑΑ, καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους.»

Άρθρο 43Οργανωτικά θέματα ΕΟΠΥΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην υποπερίπτωση ε΄ της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), η φράση «Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, με την υφιστάμενη διάρθρωσή της μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ.» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής: «Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης από και προς τα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, καθώς επίσης προς ασφαλισμένους και παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο είτε των ενωσιακών νομικών οργάνων είτε των διμερών συμβάσεων ή συμφωνιών για χορήγηση των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες. β. Εφαρμογή των ενωσιακών Κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε θέματα παροχών ασθένειας σε είδος και χειρισμός των αντίστοιχων θεμάτων της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ. (ΕΕL 88/4.4.2011). γ. Διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμβάσεων ή συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης για χορήγηση των παροχών λόγω ασθενείας σε τρίτες χώρες. δ. Συντονισμός διοικητικών ενεργειών μεταξύ των φορέων ασφάλισης ασθένειας και λοιπών Υπηρεσιών για την ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω ενωσιακών Κανονισμών και Οδηγιών οργάνων στο πεδίο των παροχών ασθενείας σε είδος, έκδοση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων μελετών και εκθέσεων και την ενημέρωση με όλα τα σύγχρονα μέσα.»

Άρθρο 44Οργανωτικά και Οικονομικά ΘέματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Διευθύνσεις Υγειονομικού των ενιαίων υπηρεσιών των Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και Ε.Τ.Α.Α. και οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Φαρμακευτικής του Οίκου Ναύτου καταργούνται από την ένταξη τους στον ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπηρεσίες με αρμοδιότητες πέραν εκείνων των παροχών υγείας σε είδος διατηρούνται σε ισχύ στον Οίκο Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΑ αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντάσσονται μόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες των κλάδων υγείας της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας, της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ασκείται από τους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι θεσμοθετημένοι πόροι, οι εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, οι δωρεές, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των εντασσομένων κλάδων της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει, που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων, αποτελούν έσοδα του ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28, 1 και 3 του άρθρου 29 και 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄31) εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους κλάδους της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έγκριση της ενσωμάτωσης των εσόδων και των δαπανών των εντασσομένων κλάδων της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 όπως ισχύει, στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγγεγραμμένων προϋπολογισμών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων στον ΕΟΠΠΥ Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης μεταβίβασης στον ΕΟΠΠΥ των ποσών που εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα του Οίκου Ναύτου, μέχρι την ημερομηνία ένταξης, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η οποία εκδίδεται στην αρχή του κάθε οικονομικού έτους καθορίζεται το ύψος του ποσοστού της παρ. 12α του άρθρου 84 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 του ν. 792/1978 (Α΄ 220). Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται το ως άνω ποσοστό στο Κεφάλαιο Ασθένειας και στο Κεφάλαιο Ανεργίας Ναυτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατανέμεται το ποσοστό των εισφορών που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και το ποσοστό των εισφορών για παροχές σε χρήμα, που αποδίδεται στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Οίκου Ναύτου, ο οποίος συνιστάται με την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος του ποσού του πάγιου πόρου του άρθρου 34 ν. 2773/1999 (Α΄ 286) όπως επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ ΚΑΠ−ΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ποσό το οποίο αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα, ο οποίος συνιστάται στο Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω. με την περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48, για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Στον ΕΟΠΥΥ συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, αναπληρούμενο από έναν εκ των αντιπροέδρων του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτού. β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Αττικής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ αναπληρούμενο από άλλον οριζόμενο δικηγόρο της Διεύθυνσης. Γραμματέας ορίζεται με τον αναπληρωτή του υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής και ο γραμματέας με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για τριετή θητεία. Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από τους συντάξαντες το πόρισμα από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Αντικείμενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η εκδίκαση των προσφυγών επί των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και οι αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Μέχρι τις 31.12.2012 και μετά τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητά τους, ταμεία, τομείς και κλάδοι υγείας που υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ, δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ένταξη του ΕΟΠΥΥ, μετατρεπόμενοι αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160). Με τη μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 45Θέματα Δ.Σ. και Υ.Σ. ΕΟΠΥΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πέραν των μελών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των εκπροσώπων των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ μετά την ένταξη των υπηρεσιών της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει, οι οργανώσεις από τις οποίες προτείνονται οι ανωτέρω εκπρόσωποι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι εν λόγω εκπρόσωποι διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με θητεία έως τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής: «αβ. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού με ισάριθμους αναπληρωτές με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των εντασσόμενων φορέων και κλάδων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής: «ββ. Δύο εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ιατρών και οδοντιάτρων των εντασσόμενων φορέων και κλάδων.»

Άρθρο 46Θέματα ΠροσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζεται το διοικητικό προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή του ΕΤΑΑ και του ΤΑΥΤΕΚΩ που μεταφέρονται, κατά την ημερομηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ, με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής του και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ το διοικητικό προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν κατά την ημερομηνία ένταξης στον Οίκο Ναύτου, εκτός από δέκα πέντε (15) διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών, με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής του και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκο Ναύτου μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την ημερομηνία ένταξης του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στον ΕΟΠΥΥ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται, για όσο χρόνο παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΟΠΥΥ. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους εντασσόμενους φορείς για τους οποίους έχει δοθεί σχετική έγκριση για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς και την πλήρωση θέσεων ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, συνεχίζονται από τον ΕΟΠΥΥ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες θέσεις μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Οίκου Ναύτου και ιατρών και οδοντιάτρων κατά πράξη και περίπτωση λύονται αζημίως, με τη δημοσίευση του παρόντος. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ» (Β΄ 2456), όπως ισχύει, μέχρι δύο χρόνια, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον Οργανισμό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Η αμοιβή τους ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις μηνιαία. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ διενεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού, που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 4 του ν. 3918/2011(Α΄ 31), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3ε του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΕΟΠΥΥ, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 262), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), εφαρμόζεται και στο προσωπικό που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ από το ΕΤΑΑ, το ΤΑΥΤΕΚΩ και τον Οίκο Ναύτου.

Άρθρο 47Σύσταση Λογαριασμών Παροχών σε ΧρήμαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την ένταξη των Κλάδων Υγείας του Οίκου Ναύτου, του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, όπως καθορίζεται από την παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), συστήνεται: A. Στο Οίκο Ναύτου, λογαριασμός με την ονομασία «Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα», με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού, είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών αυτών, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Υγειονομικής Περίθαλψης του Οίκου Ναύτου οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Οίκου Ναύτου, ως προς τις παροχές σε είδος και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Οίκου Ναύτου. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Πόροι του Λογαριασμού είναι: Τα έσοδα του Οίκου Ναύτου από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι: α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, όπως καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου και β) έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις. B. Στο ΤΑΥΤΕΚΩ, λογαριασμός με την ονομασία «Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα», με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού, είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ταμείου και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών των Τομέων του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΚΑΠ − ΔΕΗ/Τομέας Πρόνοιας και Παιδικής Μέριμνας, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας και του ΚΑΠ − ΔΕΗ του Ταμείου ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Πόροι του Λογαριασμού είναι: τα έσοδα του Κλάδου Υγείας και του ΚΑΠ − ΔΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. από εισφορές ήτοι: α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993, γ) ποσό από τον πάγιο πόρο του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) όπως επικαιροποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και κάθε άλλο πόρο υπέρ ΚΑΠ − ΔΕΗ που διατηρήθηκε με το άρθρο 44 παρ. 9 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου και δ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις. Γ. Στο Ε.Τ.Α.Α., λογαριασμός με την ονομασία «Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα», με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ταμείου και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα, εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών των Τομέων του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. ο οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας του Ταμείου ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.. Οι ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Πόροι του Λογαριασμού είναι: τα έσοδα του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. από εισφορές: α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993 και γ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την είσπραξη των εισφορών των ανωτέρω Λογαριασμών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31). Η συμμετοχή των Λογαριασμών στις δαπάνες Διοίκησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση των Δ.Σ. των οικείων φορέων. Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων των Λογαριασμών, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες για τους φορείς διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και των υπηρεσιών που παραμένουν στον Οίκο Ναύτου, στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και στο Ε.Τ.Α.Α..

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ