27 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3746/2009

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 72
16 Φεβρουαρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 27
16 Φεβρουαρίου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3746
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 72

1. Οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της Εθνικής Στα− τιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), του Οικονομι− κού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ) και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Τα ποσά των δικαιούχων ορίζονται στο ίδιο ύψος με εκείνα των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο− νομικών (πρώην Εθνικής Οικονομίας). 2. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2324/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και οι δαπάνες του άρθρου 18 παρ. 6 περ. α΄ του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία. Η αντίστοιχη δαπάνη για τους υπαλλήλους του ΟΕΕ και του ΚΕΠΕ βαρύνει τους προϋπολογισμούς τους. Για το σκοπό αυτόν, είναι δυνατή η επιχορήγησή τους από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Για τις ανωτέρω δαπάνες που είναι καταβλητέες το έτος 2009, μεταφέρονται οι απαιτούμενες πιστώσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων στον τακτικό προϋπολογισμό.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ